WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Мікрофітофосилії вендських відкладів волині та їх стратиграфічне значення (автореферат) - Реферат

Мікрофітофосилії вендських відкладів волині та їх стратиграфічне значення (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут геологічних наук

Іванченко Катерина Володимирівна

УДК 56.016.1:551.72](477.8)

Мікрофітофосилії вендських відкладів волиніта їх стратиграфічне значення

04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата геологічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті геологічних наук НАН України.

Науковий керівник доктор геолого-мінералогічних наук,

академік НАН України

Гожик Петро Феодосійович,

директор Інституту геологічних наук НАН України

Офіційні опоненти:

доктор геолого-мінералогічних наук,

Дригант Данило Михайлович

Державний природознавчий музей НАН України,

головний науковий співробітник

кандидат геолого-мінералогічних наук

Кир'янов Віктор Володимирович

Інститут геологічних наук НАН України,

старший науковий співробітник

Провідна установа: Львівський національний університет ім. Івана Франка, геологічний факультет, Міністерство освіти і науки України, м. Львів

Захист відбудеться "24" квітня 2007 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.162.01 при Інституті геологічних наук НАН України за адресою: 01054, Київ-54, вул. О. Гончара, 55-б

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геологічних наук НАН України за адресою: 01054, Київ-54, вул. О. Гончара, 55-б

Автореферат розісланий "16" березня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради _____________________ Т. С. Рябоконь

загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Вивчення стратиграфії вендських відкладів має велике значення для подальшого зміцнення мінерально-сировинної бази країни, яка забезпечує успішний розвиток її промисловості, так як з цими відкладами пов'язані рудопрояви кольорових металів: міді, нікелю і нерудних корисних копалин: алмазів, бентонітових глин і будівельних матеріалів.

Незважаючи на довгу історію вивчення венду Волині, положення в стратиграфічній схемі верхнього протерозою серій, світ, підсвіт та інших підрозділів залишається не обґрунтованим результатами палеонтологічних досліджень, в зв'язку з чим часто виникають труднощі в розчленуванні конкретних розрізів. Тому пошуки у відкладах венду рослинних залишків і їх морфологічне вивчення має велике значення для стратифікації, дозволяє уточнити існуючу стратиграфічну схему і проводити кореляцію одновікових товщ, що забезпечить виділення в розрізі венду підрозділів, які несуть мінеральне навантаження.

Недостатня вивченість венду Волині за мікрофітофосиліями визначила актуальність і доцільність постановки теми дисертації в зв'язку з необхідністю розробки детальної біостратиграфічної схеми вендських відкладів України в рамках державної програми "Держгеолкарта-200".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна роботавиконувалась в рамках бюджетних та госпдоговірних тем у відділі геології корисних копалин і відділі геотектоніки та загальної геології Інституту геологічних наук НАН України. Основні положення дисертаційної роботи ввійшли у звіти по темам "Пізній протерозой України: тектоніка, магматизм, седиментогенез, геологічні рубежі та корисні копалини", 1999-2003 рр. (№ державної реєстрації 01002004672), "Тектоно-магматична активізація та рудоносні структури рифею і венду Українського щита та Волино-Подільської плити", 2000-2001 рр. (№ державної реєстрації 02014005718).

Мета та задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи було виявлення наявності та визначення систематичного складу рослинних решток, закономірностей розповсюдження виявлених комплексів мікрофітофосилій в розрізі венду Волині для обґрунтування та уточнення стратиграфічної схеми району досліджень, як основи пошуку корисних копалин.

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі основні задачі:

  1. пошарове вивчення вендських відкладів Волині для пошуків і виявлення в них органічних решток;

  2. встановлення систематичного складу органостінного мікрофітопланктону та макроводоростей;

  3. аналіз вертикального та просторового поширення мікрофітофосилій в породах венду Волині;

  4. виділення та опис комплексів мікрофітофосилій, характерних для різних стратиграфічних рівнів венду району досліджень;

  5. кореляція стратонів венду Волині за виділеними комплексами мікрофітофосилій з одновіковими підрозділами інших регіонів;

  6. внесення уточнень та доповнень до існуючої стратиграфічної схеми Волині;

  7. монографічний опис мікрофітофосилій та макроводоростей з відкладів венду району досліджень.

Об'єкт досліджень – мікрофітофосилії, вилучені зі зразків порід венду Волині.

Предмет досліджень – біостратиграфія вендських відкладів Волині.

Матеріали і методи досліджень. Всього було проаналізовано 134 зразка з 28 свердловин і двох відслонень вендських відкладів Волині. З них 125 зразків вміщували мікрофітофосилії. Технічна обробка майже всіх зразків проводилась автором в лабораторії ІГН НАНУ. Крім мікрофітофосилій вивчались також макрозалишки водоростей, які зустрічаються у верхній частині розрізу венду. При вивченні розрізу вендських відкладів застосовувались стратиграфічні методи, основані на вивченні речовинного складу порід, їх характеристик і умов залягання, та літологічні. Але основним у дослідженнях був метод мікропалеофітологічного аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів.

З вендських відкладів Волині було визначено та описано 38 видів мікрофітофосилій та два роди макроводоростей. Мікрофітофосилії були вперше описані за сучасною класифікацію мікрофосилій докембрію 1989 р. з доповненнями та уточненнями згідно пізніших робіт. Вперше для венду України були визначені 10 видів мікрофітофосилій, з них три – вперше для венду взагалі. Описано один новий вид мікрофітофосилій Botuobiamedia sp. nov. Складено палеонтологічний атлас всіх мікрофітофосилій, виявлених у вендських відкладах Волині.

За результатами вивчення мікрофітофосилій уточнено та доповнено палеонтологічне обґрунтування вендських утворень Волині. Вперше в породах бродівської, горбашівської, заболоттівської та бабинської світ нижнього венду Волині виявлені рослинні рештки та вивчено систематичний склад мікрофітофосилій. Суттєво доповнена мікрофітологічна характеристика світ та серій верхнього венду.

Уточнено стратиграфічне значення всіх зустрінутих у венді Волині мікрофітофосилій: визначено види з широким стратиграфічним діапазоном; види, характерні для венду і нижнього кембрію; види, характерні для венду; керівні види для верхнього венду; керівні види для двох горизонтів верхнього венду.

Виявлені та описані особливості стратиграфічного розподілу мікрофітофосилій в породах венду досліджуваного регіону; охарактеризовано п'ять різновікових комплексів мікрофітофосилій.

Практичне значення одержаних результатів. Керівні види і асоціації мікрофітофосилій, характерні для різних стратиграфічних рівнів, дають змогу детального розчленування "німих" товщ, а уточнена і деталізована схема вендських відкладів Волині є науковою основою при проведенні геолого-зйомочних та пошукових робіт на корисні копалини. Створений палеонтологічний атлас мікрофітофосилій може бути використаний при визначенні рослинних решток венду.

Особистий внесок здобувача. Всі результати та висновки, викладені в дисертаційній роботі, отримані здобувачем самостійно. Автором вивчені розрізи осадово-вулканогенних вендських утворень та зібраний кам'яний матеріал з десятків свердловин. В польових умовах простежені і проаналізовані виходи на денну поверхню вендських порід. При обробці польових матеріалів вивчені зразки гірських порід методом мікропалеофітологічного аналізу. Складено палеонтологічний атлас мікрофітофосилій, виявлених у вендських відкладах Волині.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідались на сесіях Палеонтологічного товариства України (2001, 2002, 2004, 2005), ХІ Всеросійській палінологічній конференції (Москва, 2005 р.), Міжнародній палеоботанічній конференції (Москва, 2005), 32 сесії МГК (Флоренція, 2004 р.), XV Російській молодіжній науковій конференції (Санкт-Петербург, 2004 р.), на засіданнях науково-технічних рад Ковельської ГРЕ та Рівненської ГЕ.

Публікації. По темі дисертації опубліковано 10 наукових робіт, в тому числі 4 статті у наукових журналах України та збірниках наукових праць і 6 повідомлень в матеріалах міжнародних конгресів і конференцій.


 
 

Цікаве

Загрузка...