WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Апоптоз, імунофенотип та функціональна активність елементів гемопоезу у хворих на мієлодиспластичний синдром у віддалений період після опромінення (ав - Реферат

Апоптоз, імунофенотип та функціональна активність елементів гемопоезу у хворих на мієлодиспластичний синдром у віддалений період після опромінення (ав - Реферат

АКАДЕМІЯ медичних НАУК УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Ільєнко Ірина Миколаївна

УДК 576.32/.36:57.016:612.119:616.832:616-001.28

Апоптоз, імунофенотип та функціональна активність елементів гемопоезу у хворих на мієлодиспластичний синдром у віддалений період після опромінення

03.00.01 – радіобіологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті клінічної радіології

Наукового центру радіаційної медицини АМН України.

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор

Базика Димитрій Анатолійович,

Інститут клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини АМН України,

завідувач відділу клінічної імунології.

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук

Мінченко Жанна Миколаївна,

Інститут клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини АМН України,

завідувач лабораторії імуногенетики відділу гематології і трансплантології;

доктор медичних наук, професор

Видиборець Станіслав Володимирович,

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України,

професор кафедри гематології і трансфузіології.

Захист дисертації відбудеться 13.11.2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.562.01 Наукового центру радіаційної медицини АМН України, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 119/121.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Наукового центру радіаційної медицини АМН України, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53.

Автореферат розісланий 12.10.2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук _______________________ Л. О. Ляшенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В результаті аварії на ЧАЕС безпрецедентні за розміром групи населення зазнали багатофакторного впливу, у т.ч. зовнішнього та внутрішнього опромінення. Визнаним на сьогоднішній день є розвиток стохастичних ефектів опромінення – серед яких виникнення та прогресування різних форм онкогематологічних захворювань [И.М. Богданов и др., 2005; J. Edward et al., 2002]. Моніторинг системи кровотворення в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (УЛНА на ЧАЕС) показав, що серед порушень функціонування кровотворної системи одне з провідних місць займають якісні та кількісні зміни гемопоезу – лейкопенії, анемії, моноцитоз та лімфоаденопатії, що є прогностично несприятливими щодо розвитку злоякісних захворювань системи крові [А.Е. Романенко и др., 2005]. Особливу увагу привертає мієлодиспластичний синдром (МДС), що включає групу захворювань, яка характеризується клональними порушеннями кровотворення. На сьогоднішній день МДС віднесено до захворювань, що можуть бути індуковані іонізуючою радіацією. Відомими є морфологічні особливості гемопоетичних клітин (ГК) кісткового мозку (КМ) та периферичної крові (ПК) при МДС у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи [І.В. Белінська, 2002; М.А. Френкель и др., 2001]. Описані характерні цитогенетичні та молекулярно біологічні зміни [Д.Ф. Глузман и др., 2003; В. Павлова и др., 1995]. Однак, відносно невелика кількість робіт присвячена вивченню імунологічного фенотипу клітин ПК та КМ при МДС. Між тим, функціонування та загибель клітин чітко контролюються мембранними рецепторами та їх лігандами, які активують як процеси проліферації, так і апоптозу, порушення яких встановлено при дії іонізуючого опромінення [Darroudi et al., 2005]. Тому перспективним напрямком досліджень для розуміння природи МДС, як віддаленого ефекту опромінення, є визначення як кількісних характеристик експресії рецепторного апарату, так і наявності/відсутності тих чи інших антигенів, що визначають стадію диференціювання та лінійну належність [H.D. Cualing, 2000; T. Horsburgh et al., 2000]. Характерним для МДС є невідповідність високої проліферативної активності клітин гемопоезу цитопенічному синдрому, що дозволило сформулювати теорію „неефективного гемопоезу". Більшість дослідників схильні вважати, що основним механізмом цього феномену у хворих на МДС є активація апоптозу [А.Ф. Романова и др., 2006; A. Raza et al., 1997; S.D. Mundle et al., 1999]. Тому дослідження ролі, специфіки, зв'язків про- та антиапоптотичних молекул у складному каскаді запрограмованої клітинної загибелі є пріоритетним напрямком дослідження патогенезу МДС. З іншого боку, актуальність вивчення апоптозу при даній патології обумовлена особливостями експресії клітинних рецепторів та маркерів апоптозу у хворих, які зазнали впливу дії іонізуючого випромінювання, що є одним з канцерогенних чинників. Співвідношення проліферації та апоптозу є важливим параметром реакції на активуючі фактори, оскільки визначає її результативність з точки зору імунної відповіді або формування імунологічної толерантності [О.А. Рукавицын и др., 2004]. Окреслені питання, обумовили напрямок проведеного дослідження, яке спрямовано на з'ясування особливостей клітинних реакцій, що лежать в основі патогенезу МДС.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є самостійним завершеним комплексним науковим дослідженням. Дисертаційну роботу виконано у структурі науково-дослідних робіт (НДР) відділу клінічної імунології Інституту клінічної радіології (ІКР) Наукового центру радіаційної медицини (НЦРМ) АМН України. Дисертант був співвиконавцем наступних НДР:

1. 1998-2000 рр. НДР: „Вивчити клітинно-молекулярні механізми взаємодії мікрооточення та імунної системи при дизгемопоетичних змінах кровотворної системи у післяаварійний період" на замовлення АМН України (№ держреєстрації 0198U004901).

2. 1999-2001 рр. НДР: „Вивчення закономірностей виникнення, механізмів розвитку та особливостей перебігу найбільш розповсюджених захворювань у постраждалих, що віднесені до критичних груп. Розробка системи лікувально-реабілітаційних заходів, первинної та вторинної профілактики патологічних станів" на замовлення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, договір № 17/11-Н-99.03 (№ держреєстрації 0199U003595).

3. 2001-2003 рр. НДР: „Вивчити механізми трансформації мієлодиспластичного синдрому в лейкемію в осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, у віддалений період" на замовлення АМН України (№ держреєстрації 0101U001450).

4. 2004-2006 рр. НДР: „Розробка нових програм терапії гострих лейкемій та мієлодиспластичного синдрому у хворих, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, з урахуванням молекулярно-генетичних аспектів цих захворювань та множинної медикаментозної резистентності" на замовлення АМН України (№ держреєстрації 0104U003631).

Мета дослідження. Визначити особливості клітинних реакцій: диференціації, активації та апоптозу в елементах гемопоезу у хворих на мієлодиспластичний синдром у віддалений період після опромінення, для удосконалення діагностичних та прогностичних критеріїв радіаційно-обумовлених імунологічних та гематологічних станів.

Завдання дослідження.

1. Встановити особливості імунологічного фенотипу елементів гемопоезу ПК та КМ хворих на МДС у віддаленому періоді після дії іонізуючої радіації.

2. Дослідити особливості експресії рецепторного апарату на етапах диференціювання лімфоцитів та можливу залежність їх від дози опромінення при різних варіантах МДС.

3. Провести дослідження якісних та кількісних параметрів запрограмованої клітинної загибелі в елементах ПК та КМ при різних варіантах МДС у віддалений період після опромінення.

4. Провести порівняльний аналіз рівнів спонтанного та верапаміл-індукованого апоптозу імунокомпетентних та гемопоетичних клітин ПК та КМ у хворих на МДС в залежності від експресії протеїнів-регуляторів апоптозу.

5. Вивчити особливості спонтанної та мітоген-індукованої експресії активаційних антигенів лімфоцитів в групах УЛНА на ЧАЕС 1986 р., хворих на МДС та опромінених осіб, які не мали гематологічної патології.

6. Встановити in vitro особливості спонтанної та мітоген-індукованої проліферативної активності імунокомпетентних клітин ПК хворих на МДС за розподілом по фазах клітинного циклу у віддаленому періоді після опромінення.


 
 

Цікаве

Загрузка...