WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Диференційованого

підходу

Формування

практичних умінь

Інтеграції

- запровадження спецкурсів екологічного циклу

- залучення учнів до участі в наукових шкільних товариствах (конкурсах, семінарах, конференціях, олімпіадах)

- розвиток різних форм проведення занять практичної спрямованості

- організація системи екологічної практики

- екологічні вечори, акції, тижні, екскурсії, експедиції

- формування знань про цілісну організацію життя на Землі

- засвоєння екологічних знань, накопичення інформації

- формування відповідального ставлення до навколишнього середовища

- формування системи інтелектуальних здатностей та екологічних умінь

- розвиток емоційно-вольової сфери

- виховання екологічно здорових потреб, мотивів і спонукань

Профільне навчання розглядається як засіб диференціації й індивідуалізації навчання, коли за рахунок змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу більш повно враховуються інтереси, нахили та здібності учнів, створюються умови для освіти старшокласників відповідно до їх професійних інтересів і намірів щодо продовження освіти.

Професійна орієнтація учнів старших класів загальноосвітньої школи - цілеспрямована діяльність, спрямована на формування готовності до життя в сучасному суспільстві та усвідомленого вибору напряму професійної діяльності та на виховання особистісної якості підприємливості на основі широкої політехнічної освіти,- передбачає самопізнання та самоперевірку в різних видах доступної праці. У ході дослідно-експериментального навчання визначені питання курсу фізики, при вивченні яких школярі знайомляться з основними професіями, а також основні форми та методи профорієнтаційної роботи.

У п'ятому розділі розкривається зміст дослідно-експериментальної роботи з досліджуваної проблеми, доводиться результативність пропонованої системи. Ефективність розробленої нами методики політехнічної освіти в процесі вивчення фізики в загальноосвітній середній школі перевірялася шляхом педагогічного експерименту.

Експериментальне навчання проводилося в різних регіонах республіки Казахстан (Атирауській, Кустанайській, Карагандинській областях) з охопленням 270 учителів і 3915 учнів загальноосвітніх середніх шкіл.

При підготовці до експерименту нами були підготовлені та розмножені методичні рекомендації для вчителів на різних етапах експерименту, розроблені плани експериментальних уроків, дидактичні матеріали до них, варіанти контрольних робіт, навчальних завдань та описи нових лабораторних робіт, відпрацьована методика проведення конкретних уроків.

Поелементний аналіз контрольних робіт учнів дав можливість встановити прогалини в знаннях учнів. Коефіцієнт засвоєння елементів знань розраховувався за формулою:

,

де, n - кількість правильних відповідей, а N - загальна кількість елементів знань.

Крім поелементного аналізу результатів експериментального навчання, перевірка здійснювалася за допомогою методу порівняння результатів двох незалежних вибірок за критерієм ч2 (Хі-квадрат) для підрахунку значущості різниці у рівнях учнів експериментальних і контрольних класів.

Обробка результатів проводилася шляхом співставлення рівнів політехнічної підготовки учнів в експериментальних і контрольних класах. При цьому відповіді учнів ділилися на три категорії відповідно до рівнів сформованості знань й умінь: низький, середній, високий.

З метою виявлення рівня знань й умінь у процесі вивчення фізики як в експериментальних так і в контрольних класах були проведені перевірочні роботи.

Рівні політехнічної підготовки учнів у процесі вивчення фізики представлені у вигляді діаграми 1.

Як видно з діаграми, спостерігається невисокий рівень політехнічної підготовленості учнів з аналізу пристроїв та принципу дії технічних об'єктів. Лише 15% всіх учнів експериментальних класів здатні застосовувати знання в нових виробничих ситуаціях. Багато учнів експериментальних і контрольних класів часто не можуть пояснити будову технічних об'єктів, не знають принцип дії фізичних приладів та установок, не вміють робити розрахунки, складати та розбирати установки, знаходити несправності. Низький рівень засвоєння політехнічного матеріалу спостерігався з розкриття фізичних основ створення нових матеріалів із заданими властивостями, електроенергетики та автоматизації виробництва. Констатувальний зріз підтвердив необхідність удосконалення політехнічної освіти учнів на базі розробленої нами моделі готовність учнів до політехнічного навчання.

Проведене дослідження дозволило визначити стан практики викладання політехнічних питань фізики в загальноосвітній школі.

Діаграма I

Рівні політехнічної підготовки учнів у процесі вивчення фізики

Це пояснюється, насамперед, недостатньою розробленістю: а) методики відбору політехнічного матеріалу в процесі навчання фізики; б) методики викладання питань політехнічного навчання фізики: на уроках вивчення нового матеріалу (урок-конференція, урок-семінар, урок-бесіда та ін.); на уроках формування політехнічних знань, умінь і навичок (уроки самостійних робіт, розв'язування задач із політехнічним змістом, лабораторні роботи тощо); на уроках узагальнення та систематизації.

Дослідження показало, що можливості уроку-конференції, уроків самостійних робіт, розв'язування задач та лабораторних робіт використовуються не повною мірою для вдосконалення політехнічної освіти в процесі вивчення фізики в загальноосвітній школі.

Таким чином, результати констатувального експерименту показують, що необхідний подальший розвиток і посилення політехнічної підготовки учнів з курсів фізики та удосконалення методики її реалізації.

Результати виконання контрольних завдань, що перевіряли глибину та міцність засвоєння вибраних тем з електродинаміки та квантової фізики "Електроємність. Конденсатори", "Електричний струм. Процеси в електричному колі", "Магнітне поле та електромагнітна індукція", "Електричний струм у напівпровідниках", "Електромагнітні коливання", "Електромагнітні хвилі", "Фотоелектричний ефект і його застосування в техніці", наведені на діаграмі II.

Діаграма II

Показники засвоєння політехнічного матеріалу з вибраних тем курсу фізики в експериментальних і контрольних класах

Як видно з діаграми, учні експериментальних класів найбільш успішно засвоїли політехнічний матеріал про застосування фотоефекта - 91%, про електромагнітні коливання - 90%, про напівпровідники - 90%, а в контрольних класах відповідно - 63%, 62% та 60%. Учні знають властивості електромагнітних хвиль (86% в експериментальних та 55% у контрольних), уміють пояснити явище електромагнітної індукції та її застосування в техніці (85% в експериментальних та 56 у контрольних), уміють розкрити процеси в електричному колі (79% в експериментальних та 50% у контрольних класах), правильні відповіді становлять у середньому 86% в експериментальних та 57% у контрольних класах.

На підставі відповідей учнів експериментальних класів було встановлено, що вони вміють застосовувати знання для пояснення фізичних основ створення нових матеріалів із заданими властивостями, електроенергетики, мікроелектроніки та автоматизації виробництва. Учні набули вміння описувати фізичні явища та закономірності у сучасній техніці, виконувати лабораторні роботи, розв'язувати задачі політехнічного змісту.

Учні контрольних класів неповно відповідали на поставлені питання, не змогли розкрити технічне застосування фізичних явищ і закономірностей. Особливі труднощі в учнів контрольних класів викликало пояснення фізичних основ важливих напрямів науково-технічного прогресу.

Наведені в діаграмі II дані показують, що рівні політехнічної підготовки учнів експериментальних класів вищі, ніж контрольних. Це пояснюється тим, що пропонований політехнічний матеріал курсів електродинаміки та квантової фізики виявився доступним для розуміння учнів і засвоювався ними на високому рівні.

На завершальному етапі навчального експерименту (2004-2005 рр.) в контрольних та експериментальних класах проводилися контрольні роботи, що представляли собою порівняння знань й умінь учнів за рівнями. З цією метою учням були запропоновані спеціально розроблені завдання, що розкривають фізичні основи енергетики, створення нових матеріалів із заданими технічними властивостями, обчислювальної техніки та автоматизації виробництва.

Результати перевірки контрольних завдань з фізичних основ головних напрямів науково-технічного прогресу подані на гістограмі 1.

Гістограма 1

Рівні засвоєння фізичних основ сучасного виробництва

З метою визначення рівнів досягнутих умінь було проаналізовано 260 письмових робіт учнів експериментальних класів та 250 робіт учнів контрольних класів. Результати виконання контрольних робіт подані в таблиці 6. Вони показують, що учні експериментальних класів досягли більш високого рівня розрахунково-обчислювальних, графічних і вимірювальних умінь.


 
 

Цікаве

Загрузка...