WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Підібрані нами в певній системі задачі, а також наведена методика їх розв'язування, виявилися корисними вчителю в організації самостійної роботи учнів на уроках, а також були використані на факультативних заняттях, у фізико-технічних гуртках та інших видах позакласної роботи з фізики.

У дослідженні розглянуті міжпредметні зв'язки при формуванні політехнічних знань у процесі вивчення фізики в загальноосвітній середній школі.

У роботі подано зв'язок курсу електродинаміки з хімією, біологією та трудовим навчанням.

Дослідження показує, що реалізація міжпредметних зв'язків у навчанні на основі принципу політехнізму має забезпечити формування системи міжпредметних знань й умінь школярів, яка готує їх до праці та до свідомого вибору професії.

У дослідженні розглянуто конкретний приклад узагальнюючих уроків в експериментальних класах з тем: "Матеріал сучасної техніки", "Фізика та теплоенергетика", "Фізичні основи електроенергетики".

Факультативні заняття за вибором учнів є однією з форм навчання, що забезпечують більше повне відображення в курсі фізики досягнень науки та техніки. Вони дають можливість вносити суттєві доповнення в поглиблення змісту шкільних курсів без зміни навчального плану, стабільних програм та підручників. Саме з цією метою було розроблено та запроваджено факультативний курс "Нові матеріали в техніці".

Методичні розробки факультативного курсу, підготовані нами, надані в обласний інститут удосконалення вчителів і рекомендовані для використання в практичній роботі вчителів.

Факультативний курс "Нові матеріали в техніці" знайомить учнів з основними напрямами науково-технічного прогресу в одержанні нових матеріалів, із загальними закономірностями виробництва та технології обробки матеріалів, з науковими основами виробництва матеріалів сучасної техніки.

Дослідження показують, що факультативний курс "Нові матеріали в техніці" тісно пов'язаний з основним курсом і спирається на реалізацію міжпредметних зв'язків з іншими навчальними предметами.

Як показало наше дослідження, формувати політехнічні знання й уміння можна шляхом проведення занять за факультативним курсом "Нові матеріали в техніці" (34 години).

Нами розроблена програма факультативного курсу "Елементи електронної автоматики". Метою курсу є поглиблення знань учнів про принципи дії елементів автоматики та найпростіших автоматичних пристроїв, розширення наукового, політехнічного та професійного кругозору учнів, виховання всебічного розвитку творчих здібностей школярів.

Факультативний курс "Елементи електронної автоматики" дає можливість ознайомити учнів з деякими основами технології виготовлення інтегральних схем та принципом дії елементів мікропроцесорів.

Експеримент показав, що розроблена методика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в загальноосвітній школі відрізняється від попередніх:

- змістом відібраного матеріалу;

- розглядом окремих технічних об'єктів і технологічних процесів сучасного промислового та сільськогосподарського виробництва;

- врахуванням розвитку соціально-економічного та науково-технічного прогресу;

- створенням нової методичної системи політехнічної підготовки школярів;

- використанням засобів і методів активного перетворення політехнічних знань у процесі їх застосування в різних ситуаціях.

Нами запропоновано навчально-методичний комплекс для здійснення політехнічної підготовки учнів при вивченні фізики, що включає приблизний зміст прикладного матеріалу з фізики, зміст уроків, практичних, семінарських і лабораторних занять, із використанням запитань та задач фізико-технічного характеру; систему завдань до самостійних і творчих робіт.

Розроблені нами методичні рекомендації з вивчення фізико-технічних матеріалів на основі систематизації та узагальнення сприяють підвищенню рівня політехнічної підготовки школярів. Організаційні форми проведення узагальнюючих занять фізико-технічного змісту з фізики можуть бути різними. Нами виконано опис та розробку таких активних форм реалізації політехнічної підготовки, як семінар, факультативні заняття, спецкурси, навчальні конференції.

Ідея, яку ми поклали в основу науково-методичного дослідження про можливості посилення політехнічної спрямованості навчання фізики на основі вивчення фізичних основ головних напрямів науково-технічного прогресу, повністю підтвердилася. Розроблений на основі модельних уявлень із урахуванням останніх досягнень педагогіки, психології та методики навчання фізики загальний підхід до реалізації принципу політехнізму в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи виявився досить плідним.

Висунуте припущення про підвищення ефективності навчання фізики та про покращення політехнічної підготовки учнів при вивченні фізичних основ найважливіших напрямів науково-технічного прогресу підтверджено результатами перевірки якості політехнічних знань учнів.

Встановлено, що запропонована методика вивчення фізичних основ сучасного виробництва не призводить до перевантаження учнів і сприяє покращенню їх політехнічної підготовки. Основний резерв часу для ознайомлення учнів з фізичними основами електроенергетики, автоматизації, приладобудування та створення нових матеріалів із заданими властивостями є в тій частині уроку, що відводиться: на етапі вивчення нового матеріалу; на виконання лабораторних робіт; на закріплення вивченого матеріалу; на розв'язування задач.

Пропонована дидактична система політехнічної підготовки відкриває нові можливості для вдосконалення моделювання організаційно-педагогічних форм і методів навчання фізики в умовах сучасного виробництва. Експериментальне дослідження політехнічної освіти учнів при вивченні фізики дає підстави стверджувати, що політехнічна підготовка, побудована на новій методичній основі в умовах виробництва, ефективно впливає на навчально-виховний процес і розвиток особистості по всіх факторах.

У третьому розділі розкривається екологічна освіта як аспект політехнічного навчання в сучасній середній школі.

Система екологічної освіти є сукупністю необхідних і взаємодіючих організаційних форм, що реалізує в загальній системі освіти та виховання цілі та завдання неперервної екологічної освіти.

Вона включає інфраструктуру екологічної освіти, управління, кадрове забезпечення, нормативно-правове регулювання, науково-методичну та економічну складову. Описувану систему екологічної освіти ми відобразили в таблиці 5.

У дослідженні наведено тематичний план спецкурсу "Фізика та навколишнє середовище" і представлено екологічний зміст за темами спецкурсу. Поданий у роботі спецкурс "Фізика та навколишнє середовище" є базовим компонентом моделі формування екологічних знань й умінь і використовується для вдосконалення екологічної освіти та виховання в процесі навчання фізики в середній школі.

Як показало дослідження та проведена дослідно-експериментальна робота, екологічна освіта та виховання школярів у процесі навчання фізики розвиває низку природоохоронних умінь, сприяє розумінню взаємозв'язку, взаємообумовленості та цілісності явищ і процесів, що протікають у біосфері. Екологічна спрямованість викладання фізики посилена, головним чином, у результаті розгляду природних явищ, а також впливу діяльності людини на навколишній світ.

Екологічна освіта - цілеспрямований та комплексний процес і результат засвоєння систематичних знань, умінь і навичок в галузі впливу на навколишнє середовище, стан навколишнього середовища.

Систематичне застосування пропонованих нами засобів і методів екологічної освіти підвищує загальний рівень екологічних знань й умінь, викликає інтерес до вивчення курсу фізики та якості його викладання на сучасному етапі.

У четвертому розділі розглядаються питання профорієнтації учнів у процесі навчання фізики в сучасній середній школі.

У наш час, коли питання формування гармонійної особистості та розвитку індивідуальних здібностей школярів знаходяться в центрі уваги педагогічної науки, диференціація навчання набуває особливої актуальності. На основі аналізу різних підходів до даної проблеми, у тому числі 3-х рівневого, вивчивши програми курсу фізики, а також враховуючи ідею внутрішньої та зовнішньої диференціації, ми дійшли висновку про продуктивність концепції навчального процесу за принципом рівневої та профільної диференціації.

Педагогічна сутність профілізації старшої школи полягає в розширенні свободи вибору та індивідуалізації навчання, у задоволенні прагматичних запитів сучасного старшокласника (пов'язаних з його постшкільними життєвими інтересами й планами), у прагненні до масової доступності профільного навчання.

Таблиця 5

Екологічний аспект шкільного курсу фізики

Науково-пізнавальний Формування Актуальності

екологічних уявлень

Соціально-економічний Прищеплення екологічної Науковості

культури

Естетичний Розвиток екологічного Міцності

Виховний мислення Неперервності

Правовий Систематичності

Взаємопов'язаного розкриття різних аспектів


 
 

Цікаве

Загрузка...