WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Нами розроблені методичні рекомендації, де зазначені шляхи систематизації політехнічного матеріалу з фізики у вигляді прикладів із різних галузей техніки і пропонується розглядати ці приклади на уроках, що не потребує додаткового часу. Систематизація змісту політехнічного матеріалу з фізики відповідає принципу систематизації політехнічного матеріалу курсу фізики середньої школи за основними напрямами науково-технічного прогресу і є його логічним продовженням.

Основними критеріями оцінки політехнічних знань й умінь, на наш погляд, повинні бути наступні: уміння визначати соціальну значимість об'єктів техніки; повнота виділення істотних ознак у досліджуваних об'єктах, уміння відрізняти суттєве від несуттєвого; уміння проводити аналіз пристрою та принципу дії технічних об'єктів; розкриття конкретних проявів суспільного знання, вміння узагальнювати; практичне застосування знань - уміння експлуатувати об'єкт, робити розрахунки, складати та розбирати, знаходити несправності, перенесення знань у практичній діяльності (з одного об'єкта на інший об'єкт). Виходячи із зазначених критеріїв, нами складені контрольні завда.

При вивченні електродинаміки зміст політехнічного матеріалу має визначатися головним чином двома напрямами технічного прогресу: виробництво, передача, використання електроенергії та автоматизація виробництва.

У цьому розділі школярі знайомляться з досягненнями в таких галузях фізики, як створення нових матеріалів, наприклад, феритів, надпровідників, нових способів перетворення енергії, зокрема, МГД-генераторами.

У ході дослідження виділені наступні критерії відбору прикладного матеріалу курсу "Електродинаміка":

- відображення в навчальному матеріалі фізичних основ найважливіших напрямів науково-технічного прогресу, найпоширеніших і перспективних технологій, техніки та виробництва;

- органічне поєднання прикладних питань із програмним, теоретичним матеріалом курсу електродинаміки;

- розвиток в учнів технічного мислення.

Зазначені критерії відбору матеріалу мають застосовуватися в тісному взаємозв'язку. Це не означає, що рівень політехнічності матеріалу розділу "Електродинаміка" відповідає всім вимогам одночасно.

На основі зазначених критеріїв було відібрано прикладний матеріал для курсу електродинаміки, який представлений у вигляді таблиці в дисертації.

Як показало дослідження та проведена дослідно-експериментальна робота, реалізація зазначених шляхів у процесі навчання фізики сприяє використанню на різних його етапах комплексу дидактичних засобів, що включає:

- узагальнені схеми вивчення політехнічного матеріалу в курсі фізики;

- міжпредметні зв'язку у розділах "Молекулярна фізика", "Електродинаміка";

- різні навчальні завдання політехнічного характеру;

- систему політехнічних знань й умінь у розділах курсу фізики в загальноосвітній школі.

Концептуальні положення нашого дослідження передбачають внесення істотних змін у традиційну методику викладу навчального політехнічного матеріалу з електродинаміки та квантової фізики, у його структуру та зміст. Під впливом науково-технічної революції зміст і процес політехнічної освіти модернізуються. Важливе місце в ньому мають займати фізичні основи технічних об'єктів, технологічних і виробничих процесів, а також установок, приладів і машин. Автором розроблена конкретна методика застосування різних електронних і напівпровідникових пристроїв, електровимірювальних та електротехнічних приладів, електроенергетичних машин та установок, квантових генераторів.

Організація сучасного уроку фізики пов'язана з вибором методів навчання, що відповідають завданням політехнічної освіти. У ході дослідження нами було показано, що ефективність уроку максимальна в тих випадках, коли вже на етапі планування вчитель розглядає свої завдання в прямому взаємозв'язку з пізнавальною діяльністю учнів. На уроці фізики необхідно змінювати один вид діяльності учнів на інший (наприклад, конспектування лекції та робота з підручником, перегляд відеофільму та участь у бесіді, розв'язування фізичних задач).

У дисертації розглянуто кілька поурочних планів, що передбачають використання різних методів та прийомів роботи з відібраним нами прикладним фізико-технічним матеріалом.

У курсі електродинаміки розглядаються питання передачі та використання електроенергії. Низку питань, пов'язаних із втратою електроенергії в дротах можна розглянути, спираючись на знання учнів з теми "Закони постійного струму". Вивчаючи електричні явища, школярі знайомляться із широким впровадженням у господарство та побут електричної енергії. В основному вивчаються явища та закони, що складають фізичні основи електрифікації.

Формування практичних умінь може бути успішно здійснено, головним чином, при виконанні учнями фронтальних лабораторних робіт. З їх допомогою учні переконуються в об'єктивності фізичних законів, отримують безпосереднє уявлення про методи, що застосовуються в наукових дослідженнях, знайомляться з фізичними вимірюваннями, набувають практичних умінь та навичок, розширюють свої політехнічні знання й уміння, що важливо для підготовки школярів до життя.

У дисертації розглянуті розроблені нами описи лабораторних робіт (властивості електричного поля, випромінювання електровимірювальних приладів, зняття вольт-амперної характеристики напівпровідникового діода, вимірювання елементарного електричного заряду).

Політехнічне навчання здійснюється при вивченні всіх розділів шкільного курсу фізики, серед яких відповідне місце займає розділ "Квантова фізика".

Дослідження показало, що знання про техніку, технології у виробництві, де застосовуються квантові закономірності, утворюють систему політехнічних знань з квантової фізики в середній школі. Ця система включає в себе засвоєння політехнічних знань й умінь у процесі вивчення квантової фізики, позакласних і факультативних занять з молекулярної фізики, сільськогосподарського дослідництва, трудового навчання та суспільно корисної праці, де проводяться роботи із тлумаченням елементів квантової фізики.

При ознайомленні із квантовими властивостями світла ми залишаємо традиційні прикладні питання. Що стосується фотоелектронних приладів, то включаємо прилади, засновані на зовнішньому та внутрішньому фотоефекті, тому що саме останні є найбільш поширеними, а вивчення самого явища внутрішнього фотоефекта майже не вимагає додаткового часу.

Вивчення явища люмінесценції в зіставленні із принципом дії лазера дозволяє підкреслити особливості самостійного та вимушеного випромінювання енергії і глибше зрозуміти принцип дії лазера. Таким чином, відібрані прикладні питання, засновані на закономірностях випромінювання та поглинання квантів енергії атомом й ядром, взаємопов'язані й дозволяють розширити та поглибити, прикладні знання в цій галузі, глибше проникнути у фізичний зміст цього фундаментально явища.

У дисертації розглянуто методику розв'язування задач політехнічного змісту. Задачі з політехнічним змістом - це задачі, у яких відображені загальні принципи будови та дії різних установок і машин, окремих галузей промислового виробництва, сільського господарства, транспорту, зв'язку і т.д. Серед задач із політехнічним змістом нас, насамперед, цікавлять ті, у змісті яких будуть відображені фізико-технічні основи електроенергетики, електроніки виробництва конструкційних матеріалів та автоматизації виробництва.

При цьому педагогічний експеримент показує, що задачі такого типу будуть сприяти:

- більше глибокому та міцному засвоєнню фізичних понять, розвитку мислення учнів, отриманню нових знань, що відображають цей напрям НТП:

- готувати учнів до розв'язування політехнічних та економічних задач на основі фізичних методів;

- здійсненню внеску у свідомість учнів практичної цінності фізики для оволодіння майбутньою професією для втілення планів нашої держави в галузі виробництва;

- підвищенню інтересу учнів до фізики, напрямів науково-технічного прогресу.

Розв'язування запропонованих задач передбачає дії на другому та третьому рівнях застосування, які пов'язані з перенесенням знань із фізики в техніку та навпаки. Це дозволить учням побачити за конкретними процесами, що відбуваються в автоматичних системах, наукові факти, явища та закономірності шкільного курсу фізики. Це сприяє підвищенню інтересу до фізики, технічної творчості, профорієнтації школярів.


 
 

Цікаве

Загрузка...