WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Зміст та ефективність використання методичної системи політехнічного навчання фізики, з одного боку, пов'язані з дидактичними та методичними можливостями нових технологій у поєднані із засобами традиційних методик навчання фізики. З іншого боку, завдяки реалізації методичної системи навчання фізики, відбувається вдосконалення політехнічної підготовки учнів у процесі вивчення фізики.

Проведене дослідження дозволило зробити висновок про те, що методична система надає вчителеві та учневі комплекс методик, методів, прийомів і засобів навчання фізики, що поєднує в собі кращі досягнення методик політехнічної освіти та сучасних засобів навчання фізики.

Методична система вивчення напрямів науково-технічного прогресу має, звичайно, загалом відповідати загальноприйнятій методиці викладання фізики, разом з тим, потрібно ширше використовувати нові методичні прийоми, що довели свою ефективність.

Під методичною системою ми розуміємо цілі та завдання, зміст, форми, методи та засоби політехнічного навчання в умовах сучасної парадигми освіти. Пропонована модель дозволяє досягти високого рівня політехнічних знань, умінь, навичок і сформованості політехнічної компетентності.

Модель методичної системи навчання фізики припускає вдосконалення політехнічної освіти учнів із широким використанням сучасних досягнень техніки та виробництва і підвищення рівня політехнічної підготовки школярів шляхом впровадження нових методів і спеціальних організаційних форм навчання. Вона має інтегративні, так звані, системні властивості.

Результатом застосування системного підходу до освітнього процесу стала розроблена нами концептуальна модель політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середній загальноосвітній школі, що наведена в таблиці 2.

Умовою успішності та ефективності політехнічної освіти в процесі навчання фізики є системний підхід до неї. Нами розроблена концептуальна модель педагогічної системи політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середній школі, що складається із трьох підсистем:

- цілей і завдань політехнічної освіти в середній загальноосвітній школі;

- механізму реалізації принципу політехнізму в курсі фізики;

- результатів політехнічної освіти в процесі навчання фізики.

Цільовий компонент системи політехнічної освіти формується під впливом наступних чинників: соціально-економічних потреб суспільства, науково-технічного прогресу, екологічних умов.

Таблиця 2

Концептуальна модель політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середній загальноосвітній школі

Метою політехнічної освіти є формування всебічного розвитку особистості школяра та підготовка його до праці в галузі сучасної техніки в процесі навчання фізики. Ця основна мета досягається шляхом вирішення таких основних завдань: формування знань про наукові основи сучасного виробництва; формування системи політехнічних умінь і навичок, практичне оволодіння елементами, об'єктами техніки та технології; розвиток творчих здібностей і технічного мислення школярів; підготовка учнів до праці в галузі сучасної техніки.

Відповідно до основних завдань формується зміст політехнічної освіти, що реалізується як взаємозалежна діяльність учителя та учня. Причому, діяльність учителя, спрямована на розкриття фізичних основ сучасного виробництва, передбачає керівництво сприйняттям учнем політехнічного матеріалу з урахуванням рівня сформованості вмінь і навичок, висвітлення практичного застосування вивчених законів і теорій у техніці.

Учень не повинен бути пасивним слухачем: передбачається його активна пізнавально-перетворююча, науково-виробнича, самостійна продуктивна, пошуково-творча, дослідницька, трудова діяльність. Механізм реалізації принципу політехнізму в курсі фізики включає:

- вивчення фізичної основи дії конкретного технічного пристрою;

- розуміння учнем технічного принципу, що лежить в основі конструктивних властивостей пристрою;

- навчання вмінню використати конкретні технічні пристрої, що реалізують вивчений фізико-технічний принцип.

У результаті цілеспрямованої взаємопов'язаної діяльності вчителя та учня з опорою на зазначений механізм формуються політехнічні знання, уміння та навички.

Модель методичної системи раціонального відбору змісту прикладного фізико-технічного матеріалу дає можливість підсилити політехнічну спрямованість навчання фізики.

У ході дослідження була створена модель методичної системи навчання фізики, що подана в таблиці 3.

Створена нами модель становлення системи навчання фізики та її інструментальне оснащення дають можливість організувати та систематизувати політехнічну підготовку учнів

при розгляді фізичних основ сучасної техніки, автоматики, електроніки, електроенергетики, приладобудування, мікропроцесорної техніки.

У дослідженні розглядається вплив застосування засобів нових організаційно-педагогічних форм на методичну систему навчання фізики. Система політехнічного матеріалу з розділів курсу фізики сприяє кращому розумінню будови та дії досліджуваних технічних об'єктів, формуванню вмінь пояснювати принцип їх роботи, робити вимірювання та розрахунки. Зі змісту політехнічного матеріалу закономірно випливає система політехнічних знань й

Таблиця 3

Модель методичної системи навчання фізики

умінь, їх структура. Тому завдання формування політехнічних знань й умінь не може вирішуватися відокремлено від проблеми глибини та міцності знань, політехнічної освіти учнів.

Досліджені та реалізовані на практиці наступні шляхи вирішення проблеми політехнічного навчання:

- Висвітлення учням можливих способів застосування вивчених фізичних явищ і закономірностей у техніці. (Включення школярів у пошук варіантів використання вивчених явищ і законів для створення різного роду технічних пристроїв, що активізує їх творчу думку).

- Розв'язування задач із технічним змістом. (Якщо в умові використовуються параметри реально існуючих машин і механізмів, що відображають сучасні швидкості, потужності, тиск, напругу, сили і т.д.).

- Виконання лабораторних робіт. (Формує навички поводження з контрольно-вимірювальною апаратурою, приладами керування, навички складання електричних кіл, користування довідковою літературою тощо).

- Екскурсії на виробництво. (Дають учням можливість побачити прояв і застосування фізичних явищ у конкретній виробничій ситуації; переконують у значимості навчальних предметів для професійної діяльності).

- Домашні завдання (наприклад, виготовити найпростіші прилади. Такі завдання розвивають конструкторські здібності учнів, привчають їх поводитися з найпоширенішими знаряддями праці тощо).

- Факультативний курс "Елементи електронної автоматики". (Він дає систему знань про фізичні принципи сучасного машино- та приладобудування, технологій).

- Позакласна робота (фізико-технічний гурток, наприклад, дозволяє вирішувати практично повний комплекс завдань політехнічного навчання).

Розроблена нами методика використання політехнічного матеріалу в навчально-виховному процесі при вивченні фізики в середній школі спирається на дослідження психологів і дидактів, якими встановлено, що формування політехнічних знань й умінь та їх систем є умовою розвитку мислення та пізнавальних здібностей учнів, умовою їх політехнічної підготовки, основою формування поглядів і переконань.

Дослідження показало, що науково-технічний прогрес висуває високі вимоги не тільки до знань, але й до практичного вміння застосовувати їх у конкретних умовах. Щоб керувати сучасною технікою, технологічними процесами, недостатньо одних тільки знань, потрібно ще вміти застосувати їх до різних галузей промисловості та сільського господарства. Отже, потрібно якомога раніше озброїти школярів не тільки розумінням наукових основ сучасного виробництва, але й умінням творчо користуватися отриманими знаннями в пізнавальній, трудовій та суспільній діяльності. Такий підхід має стати стрижнем навчального процесу.

До політехнічних навичок й умінь відносяться: графічні, обчислювальні, вимірювальні, дослідницькі, діагностичні, конструкторські, навички контролю та самоконтролю, організації робочого місця. Перераховані вміння та навички схематично представлені у вигляді таблиці 4.

Таблиця 4

Формування політехнічних умінь з електродинаміки, квантової та атомної фізики

Засвоєння знань із одночасним оволодінням уміннями та навичками полегшує розуміння учнями програмного матеріалу, знижує стомлюваність, навчає досліджувати факти, дає можливість усвідомити роль науки у продуктивній праці. Саме таким шляхом вчителі знаходять можливості підвищення загальноосвітньої та політехнічної підготовки школярів.

Вирішальну роль у розробленій нами методиці відіграє система короткотривалих практичних завдань, фронтальних лабораторних робіт, а також завдання підвищеної складності та творчі завдання, робота над якими загалом здійснюється в процесі поглибленого вивчання фізики на факультативних заняттях.

Проведене дослідження показало, що застосування конкретних методів і засобів навчання, форм організації навчальних занять визначено у кінцевому підсумку цілями та завданнями політехнічного навчання. Окремі методи та засоби навчання, форми організації навчальних занять спрямовані, як правило, на вирішення однієї мети (завдання) політехнічної підготовки учнів. Тому для вирішення досліджуваної проблеми в цілому потрібно застосувати комплекс методів і засобів навчання, форм організації навчальних занять. Використання такого комплексу дозволяє сформувати творчу активність учнів, а включення в нього короткотривалих практичних завдань підвищує якість політехнічних умінь і навичок.


 
 

Цікаве

Загрузка...