WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Ми спробували розробити структуру політехнічного матеріалу з фізики відповідно до основних напрямів науково-технічного прогресу.

Така система повідомлення знань у курсі фізики забезпечує можливість дотримання більш строгої послідовності у формуванні політехнічних знань й умінь.

У дослідженні на прикладі п'яти основних напрямів науково-технічного прогресу (автоматизація; енергетика; електронно-обчислювальна техніка; створення матеріалів із необхідними технічними властивостями та екологія) розглядається, яким чином у навчанні фізики здійснюється політехнічна підготовка школярів.

У результаті аналізу нами систематизовано політехнічний матеріал з фізики відповідно до головних напрямів науково-технічної революції. У розробленій нами системі політехнічного матеріалу зазначені не тільки зв'язки розділів курсу з основними напрямами науково-технічного прогресу в економіці, але й наведено прикладний матеріал, що може бути використаний учителем при вивченні тієї або іншої теми. Така систематизація прикладних питань фізики визначає зміст політехнічного матеріалу та підсилює професійну спрямованість вивчення даного курсу фізики в середній школі.

Аналіз численних досліджень, присвячених проблемі реалізації принципу політехнізму в навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл, дає підстави викласти в короткій формі основні теоретико-методичні положення основ політехнічної освіти як в цілому, так і з урахуванням специфіки регіональних особливостей процесу соціально-економічного розвитку Казахстану.

Автор вважає, що політехнічна освіта, її конкретний зміст у школі може тільки в міру можливого наближатися до ідеальної моделі. При її конкретизації необхідно враховувати економічні та соціальні можливості республіки на кожному відповідному етапі її розвитку, що постійно змінюються. Як показує аналіз навчально-виховного процесу загальноосвітніх шкіл Казахстану, отримання учнями знань про техніку та технологію, економіку та організацію виробництва, основи сільського господарства відбувається різними шляхами і є певною системою політехнічної підготовки. На важливість політехнічної освіти учнів середніх шкіл вказує той факт, що вона зведена в ранг обов'язкового закону.

Політехнічна освіта як невід'ємна складова виховання всебічно підготовленої особистості зумовлена не тільки розвитком техніки, але й суспільними умовами діяльності людини.

Таким чином, політехнічна освіта учнів розвиває в них свідомий, творчий підхід до своєї діяльності, і, перш за все, в галузі техніки та технології, збагачує сферу їх суспільних відносин, засоби діяльності та забезпечує норми свідомої поведінки, а також широку основу вибору професії, пов'язаної з матеріальним виробництвом. Все це допомагає молоді визначити своє місце у суспільному житті у відповідності зі здібностями, що є умовою подальшого формування всебічно розвиненої особистості.

Відповідно до логіки нашого дослідження визначення самих технічних об'єктів (техніки, технологічних процесів, матеріалів) для ознайомлення з ними школярів у процесі політехнічної підготовки здійснюється на основі аналізу тенденцій розвитку сучасного виробництва, і, насамперед, його провідної галузі - машинобудування (зокрема, верстатобудування, електротехнічного виробництва, приладобудування та ін.). При цьому необхідно враховувати наступні напрями розвитку його техніки та технології: забезпечення необхідної якості продукції, зниження собівартості, підвищення рівня продуктивності праці (це найважливіші проблеми виробництва): досягнення високої точності обробки (зокрема, розробка нових видів різальних інструментів); пошук мало- та безвідхідних технологій, розробка відповідної техніки (зокрема, порошкова металургія, обробка тиском, електрофізичні та електрохімічні методи обробки); скорочення витрат людської праці, економна витрата ресурсів (комплексна механізація та автоматизація виробництва на основі застосування мікропроцесорної техніки, робототехнічних систем, створення гнучких автоматизованих виробництв, покращення агрономічних показників техніки тощо).

Дослідження показало, що ознайомлення учнів з вищевикладеними питаннями з урахуванням рівнів спільності політехнічних знань має здійснюватися у всіх ланках системи політехнічної підготовки школярів.

Важливу роль в організації політехнічної підготовки учнів при вивченні фізики відіграють дидактичні принципи: науковості, систематичності, наочності, доступності, міцності засвоєння знань.

Зазначені дидактичні принципи дозволили визначити положення, яких ми дотримувалися при відборі політехнічного матеріалу для навчальних занять з фізики.

Здійснення політехнічного принципу в навчанні спирається на дидактичні принципи. Зі свого боку, політехнічний принцип збагачує засоби та підвищує дієвість реалізації дидактичних принципів у навчанні.

В.А.Фабрикант підкреслював, що важливе значення в удосконалені політехнічної освіти мають організаційні форми та методи роботи, особливо ті, які характеризуються активною самостійною діяльністю учнів.

Автор на основі дослідження робить висновок про те, що завдання посилення політехнічної спрямованості навчання фізики вирішується в нерозривному зв'язку з підвищенням ідейно-теоретичного рівня його змісту та викладання.

Спостереження за роботою учнів на уроках показали, що вони слабко застосовують знання для вирішення практичних питань, не вміють застосовувати їх на нових виробничих об'єктах. Тестування школярів підтвердило ці висновки. Щоб отримати ще більш об'єктивну картину, була проведена тестова робота для 240 учнів, у якій поставлено 84 питання, що стосувалися застосування й врахування фізичних явищ на виробництві. Виявилося, що з роботою впоралися лише 38% школярів. Таким чином, було отримано остаточний висновок про те, що залучення політехнічного матеріалу часто здійснюється незадовільно. Для покращення становища, що склалося, нами було використано принцип політехнічного навчання. Це дозволило визначити методику використання політехнічного матеріалу на уроках фізики.

Для вивчення питань політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах було проведено анкетування вчителів фізики. Зразок анкети подано в додатку 1 дисертації.

Аналіз результатів анкетування та констатувального експерименту дозволяють зробити висновки про недостатню політехнічну підготовку учнів в галузі сучасної техніки та технології виробництва.

Знання учнів про фізичні основи сучасного виробництва часто поверхові та формальні, не відповідають вимогам науково-технічного та соціального прогресу. Сформованість знань на рівні уявлень, що потребують простого відтворення отриманих раніше знань, задовільна. Однак удосконалення пізнавальних умінь (порівнювати, аналізувати, узагальнювати і т.п.), уміння переносити отримані знання в різні виробничі ситуації залишається низьким. Таким чином, результати опитування вчителів дозволили зробити висновки про недостатню політехнічну підготовку старшокласників в галузі сучасного виробництва.

Проведене дослідження показало, що рівень знань з наукових основ виробництва, уміння бачити загальне та особливе, уміння робити перенесення знань у новій ситуації залишається низьким. Причина зазначених недоліків пояснюється слабкою методичною розробленістю проблем політехнічної підготовки учнів у процесі вивчення фізики. Для нашого дослідження становить інтерес дидактична система політехнічної освіти учнів у процесі навчання фізики в середній загальноосвітній школі.

У другому розділі представлена методична система політехнічної освіти учнів у процесі навчання фізики.

У дослідженні визначено теоретичні передумови застосування в практиці навчання сукупності методів: пояснення технічних пристроїв - засобів праці, демонстрація процесів роботи; пояснення принципів роботи об'єктів техніки за допомогою застосування знань основ наук; лабораторно-практичні роботи з поглибленого вивчання засобів техніки; розв'язування системи задач (зокрема, проблемних), спрямованих на політехнічний аналіз конструкцій.

У ході дослідження були визначені нові форми та засоби політехнічного навчання, що вимагають створення адекватної їм методичної системи, яка забезпечує:

  • методичне обґрунтування принципів відбору політехнічного матеріалу з фізики для різних форм його подання;

  • методичне обґрунтування відбору та забезпечення системності сукупності дидактичних засобів для реалізації політехнічного принципу при вивченні фізики;

  • методичну підтримку різноманітних форм навчальної діяльності та видів навчальних занять з фізики;

  • розробку методичних рекомендацій для вдосконалення політехнічної освіти з урахуванням сучасних умов викладання шкільного курсу фізики;

  • диференціацію навчання: методичне обґрунтування вибору профільного навчання та професійної орієнтації фізичної освіти в середній школі;

  • широке використання сучасних досягнень науки та техніки в процесі навчання фізики в загальноосвітній школі.


 
 

Цікаве

Загрузка...