WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Основні концептуальні положення вивчення наукових основ техніки в процесі політехнічної підготовки учнів містяться в працях П.Р.Атутова, С.Я.Батишева, Ю.К.Васильєва, М.А.Жиделєва, В.Г.Зубова, А.Г.Калашникова, В.А.Полякова, Л.І.Рєзникова, М.Н.Скаткіна, П.І.Ставського, С.М.Шабалова, С.Г.Шаповаленко, А.А.Шибанова, Д.А.Епштейна, Є.Д.Щукіна.

Питанням політехнічного принципу навчання фізики присвячені наукові праці В.Г.Зубова, В.Г.Розумовського, О.І.Бугайова, С.У.Гончаренка, А.Г.Глазунова, А.В.Усової, Е.Д.Щукіна та інших авторів, значне місце в них відводиться реалізації принципу політехнізму в курсі фізики.

У дисертаційній роботі проаналізовані різні концепції розвитку політехнічної освіти на сучасному етапі.

Питання вдосконалення змісту основних навчальних предметів у контексті сучасних завдань політехнічної освіти отримали широке висвітлення в науково-педагогічній літературі. Значна кількість наукових публікацій присвячені, зокрема, питанням удосконалення політехнічного змісту шкільного курсу фізики.

Це дає можливість розподілити дослідження по групах:

  • дисертації, в яких досліджується зв'язок навчання фізики з виробничим навчанням: О.І.Бугайов, С.У. Гончаренко;

  • дисертації, в яких розглядається зв'язок навчання фізики з різними галузями виробництва: А.Я.Байков, В.С.Дмитров, Р.А.Касимов, А.С.Марков, Г.І.Рах, Е.Г.Харченко, Г.А.Гольденштейн, А.І.Голинський;

  • дисертації, присвячені вивченню елементів техніки при навчанні фізики: А.Г.Нестеров, А.Таджиєв, К.Т.Намазбаєв, А.А.Карпенко;

  • дисертації, в яких розглядається проблема реалізації політехнічного принципу при навчанні фізики, при вивченні основ техніки та у трудовому навчанні: С.С.Азізова, В.Є.Величкін, І.І.Гармаш, Н.Р.Гулькаров, А.Є.Моцак, А.Я.Сова, Чан Дик Суок, Е.Ж.Тілтинь;

  • дисертації, присвячені профорієнтаційній роботі: І.Качуров, А.І.Воронін, М.А.Бакиєва, В.П.Сєроштанов, Ю.Н.Камалов;

  • дисертації, присвячені розробці методики формування політехнічних знань й умінь у процесі вивчення фізики в середній школі: А.Т.Глазунов, Б.М.Мірзахмедов, В.А.Гусєв, В.В.Сєріков, Л.В.Сафронова;

  • дисертації, у яких розглядається політехнічний аспект міжпредметних зв'язків: В.А.Кочетова, Е.Р.Черкасова, Л.А.Закота, Р.І.Гур'янова, В.Р.Ільченко;

  • дисертації, присвячені поглибленому вивченню фізики на факультативних заняттях: Л.П.Свитков, В.Г. Сухарєв.

Аналіз показує, що наукові знання, які учні отримують в школі, виконують не тільки пізнавальну, світоглядну, але й політехнічну функції. У наш час учні загальноосвітньої школи отримують знання з техніки та технології, економіки та організації виробництва різними шляхами, що становлять систему політехнічної підготовки в середній школі.

Так, згідно О.І.Бугайова, підготовка учня до виробничої діяльності найбільш ефективна при засвоєнні ним наукових знань із політехнічним змістом. У його працях зроблена спроба докладно дослідити шляхи та засоби формування політехнічних знань й умінь у процесі вивчення фізики у світлі вимог сучасної науково-технічної революції.

Автор вважає, що для визначення змісту політехнічної освіти та шляхів її здійснення в процесі навчання фізики дуже важливо виходити з перспектив розвитку науково-технічної революції.

Велике теоретичне та практичне значення в розробці проблем політехнічного навчання мають роботи В.Г.Розумовського. Він наголошує, що важливим компонентом змісту курсу фізики є питання прикладної фізики. Значною мірою цим пояснюється неоднаковий обсяг різних тем курсу та неоднаковий розподіл бюджету навчального часу на їх вивчення, що відображає не тільки повноту вивчення фізичних теорій у шкільному курсі, але й їх прикладну значущість для економіки та сучасного виробництва.

На думку П.Р.Атутова, політехнічних знань, умінь і навичок у чистому вигляді не існує, вони взаємопов'язані з усіма предметами, виявляються у всіх галузях людської діяльності.

Б.М.Мірзахмедов стверджує, що науково-технічний прогрес в епоху сучасної науково-технічної революції призводить до поступового перекладу виробничих процесів у сільському господарстві на промислову основу. Ця тенденція науково-технічного прогресу в сільському господарстві повинна бути знайома учням, а її глибоке висвітлення - використовуватися в роботі політехнічної освіти учнів. Розвиток політехнічного кругозору учнів середніх шкіл, має орієнтуватися на сучасне сільське господарство.

Проведене дослідження показало, що сьогодні в науково-педагогічній літературі сформувалися декілька систем класифікації політехнічних знань й умінь. Але складність проблеми визначається головним чином тим, що багато авторів у якості класифікаційної основи використовують різні спеціалізовані критерії. З огляду на сучасні вимоги до школи, змісту й організації трудового політехнічного навчання, подальша розробка змісту та методики політехнічної освіти має йти, як нам уявляється, по шляху виділення й вивчення загальних основ сучасного виробництва.

Автор на основі дослідження робить висновок про те, що підсумовуючи цілі політехнічної освіти в курсі фізики, можна сказати, що її зміст складають фундаментальні фізичні теорії та відповідні їм найважливіші напрями науково-технічного прогресу. Нами визначені наступні етапи реалізації політехнічної освіти:

а) найважливіші напрями науково-технічного прогресу;

б) галузі виробництва та техніки;

в) перспективні галузі розвитку фізики;

г) фізичні основи дії конкретних технічних об'єктів.

Основні напрями науково-технічного прогресу, безпосередньо пов'язані з курсом фізики, за якими, на нашу думку, рекомендується здійснювати відбір відповідних інформаційних матеріалів, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Сучасні напрями науково-технічного прогресу в курсі фізики

Найважливіші напрями науково-технічного прогресу

Галузі виробництва та техніки

Перспективні галузі розвитку сучасної фізики

Фізичні основи дії конкретних технічних об'єктів

Автоматизація

Автоматика. Електронна техніка. Радіотехніка та зв'язок. Телебачення. Автоматика та телемеханіка. Приладобудування. Квантова електроніка

Квантова механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика. Електродинаміка. Фізика напівпровідників і діелектриків. Радіофізика. Фізика електролітів. Квантова оптика

Термоелектричні явища. Електричне поле. Електропровідність. Датчики та підсилювачі. Явище електромагнітної індукції. Електромагнітні коливання та хвилі. Закони фотоефекта

Енергетика

Теплоенергетика. Електроенергетика. Електрифікація. Енергетичне машинобудування. Промисловість. Сільське господарство. Нафтогазовий сектор. Транспорт. Електротехніка. Приладобудування

Теплофізика. Електрофізика. Фізика конденсованого стану. Плазмова енергетика. Магнетизм. Квантова електродинаміка. Ядерна фізика. Основи електротехніки

Газові закони. Теплові явища. Закони термодинаміки, Ома, Ампера, електромагнітної індукції, електролізу. Змінний струм. Передача електричної енергії та її використання. Незатухаючі електромагнітні коливання в генераторі на транзисторі

Електронно-обчислювальна

техніка

Електроніка. Мікропроцесорна техніка. Кібернетика. Оптоелектроніка. Мікроелектроніка. Світлотехніка.

Фізична інформатика. Фізика електричних кіл. Електротехніка. Радіотехніка. Прикладна фізична оптика. Волоконна оптика

Явище термоелектронної емісії. Напівпровідникові прилади. Електромагнітні коливання та хвилі. Фотоелектричні явища

Створення матеріалів з необхідними технічними властивостями

Виробництво нових матеріалів. Металургія. Будівництво. Радіоелектроніка. Нафтохімічна промисловість. Приладобудування. Електротехніка

Фізика твердого тіла та фізичне матеріалознавство. Фізика полімерів і кристалів. Фізика магнітних явищ і магнітних матеріалів. Напівпровідники. Лазерна фізика. Квантова фізика

Механічні властивості твердих тел. Теплові, електрофізичні, діелектричні та магнітні властивості матеріалів. Сегнетоелектрики та п'єзоелектрики. Напруженість магнітного поля. Лазери–підсилювачі

Екологія

Транспорт. Теплоенергетика. Електрифікація. Біоенергетика. Нетрадиційна енергетика. Нафтогазова промисловість. Електрометалургія

Молекулярна фізика. Основи термодинаміки. Електрика. Магнетизм. Надпровідники. Електромагнітні випромінювання. Світлові кванти Атомна фізика

Сили взаємодії молекул. Закони термодинаміки. Теплові електричні машини. Теплові електричні станції.. Електромагнітні коливання та хвилі. Ядерний реактор. Термоядерна реакція


 
 

Цікаве

Загрузка...