WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що в ньому запропоновано концептуальні положення щодо вдосконалення політехнічної освіти при вивченні фізики на основі науково обґрунтованої дидактичної системи політехнічної підготовки учнів, що дозволяє ефективно та якісно забезпечити процес навчання відповідно до вимог розвитку сучасного виробництва; розроблено нові методичні системи удосконалення політехнічної освіти при вивченні курсів "Електродинаміка" та "Квантова фізика" в середній загальноосвітній школі.

Практичне значення дослідження полягає:

- у визначенні змісту й системи політехнічних знань і умінь у процесі навчання фізики в середній загальноосвітній школі;

- у створенні моделі нової методичної системи політехнічного навчання фізики в умовах сучасного виробництва;

- у розробці методичного комплексу з проблеми вдосконалення політехнічної освіти та посилення політехнічної підготовки учнів у процесі вивчення фізичних основ головних напрямів науково-технічного прогресу;

- у підготовці та опублікуванні навчальних посібників "Електростатика", "Квантова фізика", електронного підручника "Електродинаміка";

- у розробці узагальнюючих занять фізико-технічного змісту з тем "Фізика та теплоенергетика", "Матеріали для виробництва й техніки", "Фізичні основи електроенергетики", лабораторних занять з курсу електродинаміки;

- у реалізації міжпредметних зв'язків при формуванні політехнічних знань у процесі вивчення курсу електродинаміки з хімією, біологією та трудовим навчанням у загальноосвітній школі;

- у розробці спецкурсу "Фізика та навколишнє середовище", факультативних курсів "Елементи електронної автоматики", "Нові матеріали в техніці".

Особистий внесок автора полягає в розробці концептуальних засад удосконалення політехнічної освіти при вивченні фізики в середній школі на сучасному етапі. Виявлені та отримали обґрунтування найбільш важливі тенденції, що характеризують сучасний розвиток політехнічної освіти. Створено модель політехнічної освіти учнів у процесі навчання фізики, визначено критерії її створення, показники та рівні. Зокрема, розроблено методичну систему політехнічної підготовки учнів при вивченні електродинаміки та квантової фізики.

Внесок автора в наукові статті та методичні рекомендації, написані у співавторстві, полягає у визначенні їх тематики, теоретичному обґрунтуванні проблем аналізу отриманих результатів.

Вірогідність й обґрунтованість отриманих у дисертації результатів забезпечується:

- загальним методологічним підходом до вивчення проблем політехнічної освіти;

- відповідністю проблеми дослідження сучасним тенденціям розвитку фізичної освіти, питанням реалізації діяльнісного підходу в навчанні;

- використанням результатів психолого-дидактичних досліджень із проблем системного підходу до процесу політехнічного навчання;

- використанням комплексу методів, адекватних об'єкту та завданням дослідження, позитивними результатами дослідно-експериментальної роботи.

Вірогідність досліджень підтверджується також запровадженням у практику загальноосвітніх шкіл розробленої автором методичної системи матеріалів політехнічного змісту з електродинаміки та квантової фізики, методичних рекомендацій із застосування системи політехнічних знань й умінь у навчальному процесі, а також позитивною оцінкою їх учителями.

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні положення й ідеї дисертації відображені у виступах здобувача на міжнародних науково-практичних конференціях (Москва 1991, 2006; Магнітогорськ 1993; Атирау 2001, 2005; Алмати 2001; Решта, Ісламська Республіка Іран 2003; Кокшетау 2003; Астрахань 2005); на всесоюзних науково-методичних конференціях (Кизилорда 1985; Донецьк 1990; Дніпропетровськ 2006,2007); на засіданні лабораторії математичної і фізичної освіти Інституту педагогіки АПН України (2003-2006) на семінарах асоціації EdNet (Алмати 2003, 2005); на республіканських науково-практичних конференціях (Гур'єв 1990; Петропавловськ 1990; Караганда 1993, 1995; Павлодар 1993; Атирау 2002, 2003, 2004, 2005; Тараз 2005; Алмати 2005); на республіканських семінарах Міністерства освіти й науки Республіки Казахстан (2001-2006); на методичних семінарах кафедри загальної фізики та щорічних наукових конференціях викладачів і студентів Атирауського Державного університету ім. Х.Досмухамедова (1990-2005).

Положення, висновки, методичні рекомендації дослідження апробовані в практиці роботи вчителів Атирауської області Республіки Казахстан. Автор брав участь у розробці та реалізації Концепції розвитку системи освіти Республіки Казахстан (2004-2005). Під його безпосереднім керівництвом були проведені Міжнародні, Республіканські науково-практичні конференції, семінари. Здобувач є керівником регіонального науково-методичного семінару з теми "Удосконалення методики навчання фізики".

Упровадження основних положень і результатів дослідження здійснювалося через публікації здобувача та науково-методичну діяльність на курсах підвищення кваліфікації на базі обласних ІПК та перепідготовки педагогічних кадрів.

Основні результати дослідження опубліковані в 95 наукових та науково-методичних працях. Серед них: 2 монографiї, 35 статей у фахових виданнях, 37 матеріалів та конференцій, 9 навчально-методичних посібників, 12 методичних рекомендацій та розробок.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (368 найменувань), 4 додатків. Загальний обсяг дисертації 389 сторінок. Дисертація містить 36 таблиць, 5 малюнків, 1 гістограму, 3 формули.

Основний зміст дисертації

З метою забезпечення участі кожної людини в інтенсифікації науково-технічного прогресу загальноосвітня школа з її трудовим потенціалом покликана успішно вирішувати проблему політехнічної освіти учнів.

Поступальний розвиток системи освіти висуває соціально-економічні (розвиток нових інформаційних технологій у різних галузях економіки; інтенсивний розвиток духовної культури та ін.) та педагогічні (оновлення змісту; вироблення системи оцінки змісту та якості освоєння освіти в галузі техніки та технологій) цілі. У зв'язку з цим в Республіці Казахстан розроблена та прийнята Концепція розвитку освіти до 2015 року, що визначає основні пріоритети реформування вітчизняної школи та її інтеграції до світового освітнього простору.

У цьому контексті зростає роль і значення сучасної системи освіти, людського капіталу як критеріїв рівня суспільного розвитку, що становлять основи нової якості життя суспільства і є найважливішими чинниками та базою економічної могутності та національної безпеки країни.

У свою чергу, зміни в системі суспільних відносин впливають на освіту та вимагають від неї мобільності й адекватної відповіді на запити нового історичного етапу та відповідності потребам розвитку економіки в цілому.

Аналіз досліджень показує, що за останні роки в педагогічній науці та практиці зростає увага до проблеми політехнічної спрямованості, поєднання навчання з продуктивною працею. Разом з тим, як у вітчизняній, так і в зарубіжній педагогічній теорії та практиці спостерігається суперечливість у поглядах і наукових підходах до проблем політехнічної освіти в середній школі, що негативно позначається на політехнічній підготовці школярів.

Увступіобґрунтована актуальність обраної проблеми, визначено об'єкт і предмет дослідження, сформульовано мету, завдання, робочу гіпотезу, розкрито його провідну ідею, наукову новизна, теоретичну та практичну значущість роботи, викладено етапи та методи дослідження, виділено положення, що виносяться на захист, охарактеризовано апробацію та впровадження результатів дослідження.

У першому розділі дослідження показано, що ідея політехнічної освіти молоді знайшла підтримку та розвиток в роботах А.Г.Калашникова, у зв'язку з чим радянська загальноосвітня школа розбудовувалася як трудова політехнічна. На початку 20-х років XX ст. він висунув низку цінних положень, що стосувалися сутності, особливо предмета й змісту політехнічної освіти. Цікаві думки належать також П.П.Блонському, С.Т.Шацькому та деяким іншим ученим.

До ідеї політехнічної освіти повернулися наприкінці 50-х років минулого століття, коли почала створюватися одинадцятирічна школа з виробничим навчанням. У цей час з'явилися цікаві роботи (М.Н.Скаткін, С.М.Шабалов, С.Г.Шаповаленко та ін.), а головне - ідеї політехнізму почали реалізовуватися по суті: до навчального процесу загальноосвітньої школи були включені політехнічні дисципліни, суспільно корисна праця і т.д.; політехнічна освіта отримала свій розвиток у середній спеціальній та вищій школі. Продовжували свої дослідження М.Н.Скаткін, П.І.Ставський, В.С.Лєдньов і деякі інші вчені.


 
 

Цікаве

Загрузка...