WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Виявлена невідповідність між необхідністю подальшого підвищення рівня політехнічної підготовленості учнів при вивченні шкільного курсу фізики, з одного боку, та реальним обсягом набутих учнями політехнічних знань, умінь й навичок, з іншого, зумовила вибір теми дисертаційного дослідження.

При вивченні фізики не повною мірою реалізуються можливості використання політехнічного принципу, рівень сформованості знань й умінь залишається недостатнім.

На наш погляд, невирішеними в цьому напрямку є наступні питання:

 1. Розкриття необхідності та можливості посилення політехнічної спрямованості вивчення шкільної фізики відповідно до вимог сучасного стану нації.

 2. Зміст і принципи відбору прикладного матеріалу, що відображає фізичні основи сучасного виробництва.

 3. Розробка комплексу дидактичних засобів, що сприяють формуванню політехнічних знань й умінь у процесі вивчення фізики в середній загальноосвітній школі.

Таким чином, дана проблема постає важливим завданням удосконалення середньої загальноосвітньої школи, з огляду на перспективи прискорення соціально-економічного та науково-технічного прогресу. Актуальність цієї проблеми зумовлюється інтегративними процесами в шкільній освіті, кардинальними змінами в сфері сучасного матеріального виробництва.

Сьогодні наявні соціально-педагогічні протиріччя між нагальною потребою в удосконалені політехнічної освіти та відсутністю необхідних науково-методичних розробок. Соціальна актуальність, педагогічна значущість, недостатня розробленість проблеми, низький рівень політехнічної підготовки учнів середніх шкіл, зумовили вибір теми дисертаційного дослідження "Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах Казахстану".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційне дослідження виконано у складі комплексних тем згідно тематичного плану наукових досліджень Інституту педагогіки АПН України "Науково–методичні засади відбору і реалізації змісту фізичної освіти в основній і старшій школі" (реєстраційний номер 0102U000136) та "Методична система профільного навчання фізики у середній загальноосвітній школі" (реєстраційний номер 0105U000286).

Тема дисертації затверджена Вченою радою Інституту педагогіки АПН України (протокол № 9 від 15 жовтня 2003 р.) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 10 від 23 грудня 2003 р.).

Об'єктдослідження - процес навчання фізики в середній загальноосвітній школі.

Предмет дослідження - удосконалення політехнічної освіти учнів у процесі навчання фізики в середній загальноосвітній школі.

Мета дослідження полягає в розробці дидактичної системи політехнічної освіти учнів у процесі навчання фізики в середній загальноосвітній школі.

В основу дослідження покладено гіпотезу: якщо розроблена дидактична система процесу вивчення фізики в загальноосвітній школі, що включає зміст, методи та засоби політехнічної освіти, забезпечує ефективне засвоєння політехнічного матеріалу та відповідає рівню політехнічної підготовки і професійної орієнтації, то завдання навчання фізики в середній школі будуть успішно вирішуватися й сприяти всебічному розвитку учнів.

Відповідно до метита гіпотези дослідження визначено його завдання:

1. Розкрити теоретико-методичні основи вдосконалення політехнічного навчання в процесі вивчення фізики в сучасній середній школі.

2. На основі досягнень вітчизняної і зарубіжної педагогіки виявити основні тенденції розвитку політехнічної освіти при вивченні фізики в системі загальноосвітньої середньої школи.

3. Визначити основні вимоги сучасного виробництва та науково-технічного прогресу до змісту політехнічної підготовки школярів у процесі вивчення фізики.

4. Виявити соціально-економічні, організаційно-педагогічні умови удосконалення політехнічної освіти в середній загальноосвітній школі.

5. Сформулювати критерії, показники та ознаки ефективності політехнічної підготовки школярів в умовах сучасного виробництва.

6. Розробити модель системи політехнічної освіти учнів у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі.

7. Створити систему методичних прийомів і засобів, що сприяють посиленню політехнічної підготовки учнів у процесі вивчення фізичних основ головних напрямів науково-технічного прогресу.

8. Перевірити ефективність створеної дидактичної системи шляхом проведення педагогічного експерименту.

Провідна ідея дослідження: створення нової методичної системи політехнічної підготовки школярів у процесі вивчення фізики має підвищити якість й ефективність навчання та виховання в середній загальноосвітній школі відповідно до рівня розвитку техніки та сучасного виробництва.

Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, традиційних систем навчання фізики у загальноосвітній школі, багаторічного особистого педагогічного досвіду дозволяє сформувати систему концептуальних положень проблеми дослідження:

- вивчення шкільного курсу фізики має спиратися на останні досягнення сучасної науки та техніки;

- наукові основи нової техніки, що розкривають поняття, явища та закони фізики, мають в доступній формі використовуватися при вивченні розділів "Електродинаміка", "Квантова фізика";

- нова модель політехнічної освіти учнів при вивченні фізики має включати розроблену систему політехнічних знань й умінь, засновану на відібраних матеріалах з урахуванням розвитку техніки;

- ефективність дидактичної системи політехнічної освіти досягається за рахунок ознайомлення з основами виробництва й техніки в процесі вивчення фізики.

Методологічною основою дослідження єтеорія пізнання; теорія розвитку й формування людини як активної, творчої, соціально адаптованої до діяльності особистості; сучасні теорії про політехнічну освіту; теорія цілісного педагогічного процесу, системний підхід до вивчення нової техніки та технологій виробництва.

Джерела дослідження: філософська, соціологічна, психологічна та педагогічна література; законодавчі й нормативні документи в галузі освіти: Конституція Республіки Казахстан, Закон Республіки Казахстан "Про освіту"; Концепція розвитку освіти Республіки Казахстан до 2015 року, Державна програма "Освіта", матеріали міжнародних і республіканських науково-практичних конференцій, проведених Міністерствами освіти й науки СНД; праці вчених, фахівців із проблеми політехнічної освіти; монографії, збірники статей і роботи зарубіжних і казахських дослідників з політехнічного навчання; Концепція екологічної освіти та виховання учнів; навчально-педагогічна документація шкіл, установ освітніх систем, науково-дослідних інститутів; періодичні науково-педагогічні видання країн СНД; науково-педагогічні та методичні роботи, опубліковані автором в 1977-2007 роках.

Наукова новизна дослідження полягає в наступному:

 • визначено науково-теоретичні основи політехнічної освіти на сучасному етапі при вивченні фізики в середній загальноосвітній школі;

 • розроблено методичну систему політехнічної підготовки учнів при вивченні електродинаміки та квантової фізики в середній школі.

 • виявлено й обґрунтовано найважливіші тенденції, що характеризують розвиток політехнічного навчання в процесі вивчення фізики в середній школі на сучасному етапі (зв'язок з технікою, орієнтація на ознайомлення учнів з передовою технікою та технологіями, виділення головного та загального в технічному навчальному матеріалі, факультативний підхід до змісту навчання фізики, екологічна освіта та виховання);

 • створено модель політехнічної освіти учнів у процесі навчання фізики, визначено її критерії, показники, рівні; експериментально доведена її ефективність;

 • розкрито концептуальні основи вдосконалення політехнічної освіти учнів у процесі навчання фізики в середній загальноосвітній школі;

 • визначено орієнтовний зміст політехнічної освіти, розроблено й обґрунтовано систему політехнічних знань й умінь у процесі вивчення фізики в загальноосвітній школі;

 • визначено соціально-економічні та педагогічні принципи моделювання організаційних форм і методів, що забезпечують ефективність політехнічного навчання фізики в умовах сучасного виробництва;

 • обґрунтовано дидактичну сутність змісту та структури модельованої системи знань, умінь і навичок, що визначають основну роль політехнічної освіти в розвитку практичної підготовки учнів у процесі навчання фізики.


 
 

Цікаве

Загрузка...