WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Визначено, що при виконанні завдань політехнічного характеру в 31% учнів експериментальних класів формується вміння вимірювати високого рівня та 53% - середнього рівня. Виявлено, що кількість учнів, які володіють розрахунково-обчислювальними вміннями високого та середнього рівня, досягає 36% та 45% відповідно. При формуванні політехнічних умінь у 34% учнів спостерігаються графічні уміння високого рівня, а кількість учнів, що досягли умінь середнього рівня - 53%.

Значна кількість учнів експериментальних класів здатні знаходити істотні ознаки в дії машин, збирати та налагоджувати установки, усувати несправності, переносити вміння знімати покази вимірювальних приладів з одного об'єкта на іншій, робити висновки та узагальнення. В учнів контрольних класів формування політехнічних умінь середнього та високого рівня відбувається повільніше. Це пояснюється тим, що традиційна методика формування політехнічних умінь у процесі вивчення фізики не має резервів для зростання успішності учнів.

На діаграмі III представлена порівняльна характеристика кількісних показників рівнів політехнічної підготовки учнів експериментальних і контрольних класів з електродинаміки та квантової фізики.

Як видно з діаграми III, кількість учнів, що мають низький рівень сформованості політехнічних знань, умінь і навичок, в експериментальних класах в 3 рази менше, ніж у контрольних; середній і високий рівень показали 85% учнів експериментальних класів, а в контрольних класах - 52%.

Отримані рівні сформованості знань й умінь показують, що відбулося підвищення знань учнів експериментальних класів на всіх трьох рівнях у порівнянні з результатами констатувального експерименту (див. діаграму III).

Таблиця 6

Рівень сформованості політехнічних умінь учнів

експериментальних і контрольних класів

Політехнічні уміння

Експериментальні класи

Контрольні класи

% вірних відповідей,h

Загальна кількість відповідей, nэ

Високий

Середній

Низький

Загальна кількість відповідей, nk

Високий

Середній

Низький

експ

контр

Вимірювальні

254

31

53

16

248

17

36

47

84

53

Розрахунково-обчислювальні

252

36

45

19

239

20

44

36

81

64

Графічні

260

34

53

13

251

19

42

39

87

61

Експериментальні

250

28

48

24

242

15

34

51

76

49

Конструкторсько-технологічні

243

20

38

42

235

8

35

57

58

43

Діаграма III

Наведені дані вказують на те, що рівень сформованості політехнічних знань, умінь і навичок в експериментальних класах зріс у середньому на 16% у порівнянні з контрольними класами.

Отримані в експериментальних класах результати в порівнянні з підсумками контрольних класів доводять ефективність запровадження в навчальний процес розробленої нами моделі реалізації політехнічного принципу в процесі вивчення фізики в середній загальноосвітній школі.

Проведене нами дослідження підтверджує правильність висунутої гіпотези та доводить правомірність використання розробленої моделі політехнічної підготовки в процесі навчання фізики.

Основні результати та висновки

У дослідженні отримані такі конкретні результати:

1. З'ясовано роль і місце політехнічної освіти в справі вдосконалення викладання фізики в середній загальноосвітній школі, визначені основні педагогічні вимоги до політехнічної підготовки учнів на сучасному етапі.

2. Визначено зміст політехнічного матеріалу в сучасних умовах викладання шкільного курсу фізики на відповідно до вимог науково-технічного прогресу. Важливе місце в змісті політехнічного навчання мають займати фізичні основи технічних об'єктів, технологічні та виробничі процеси.

3. Досліджено прийоми вивчення фізичних основ автоматизації виробництва, електронно-обчислювальної техніки, енергетики, отримання матеріалів із заданими властивостями на основі використання експериментальних засобів, запропонованих автором.

4. Розроблено методику вивчення фізичних основ сучасного виробництва та модель методичної системи політехнічної освіти в процесі вивчення фізики.

5. Сформульовано принципи складання задач та лабораторних робіт з фізико-технічним змістом, а також розроблено методику їх використання, що оптимально сприяє розвитку політехнічної підготовки учнів у загальноосвітній школі. Розроблено методику розв'язування задач із фізико-технічним змістом з метою ознайомлення школярів з фізичними основами автоматизації, енергетики, транспорту, електроніки, приладобудування, радіотехніки та зв'язку.

6. Досліджені міжпредметні зв'язки при формуванні політехнічних знань у процесі навчання фізики в школі:

- виділена система міжпредметних зв'язків фізики з хімією, біологією та трудовим навчанням у процесі навчання старшокласників електродинаміки;

- обґрунтована система форм (уроки, семінари та конференції міжпредметного характеру) та прийомів реалізації зазначених міжпредметних зв'язків.

7. Визначено можливі шляхи розробки змісту та методів організації факультативних занять, спрямованих на розвиток політехнічних знань й умінь учнів при вивченні розділів "Електродинаміка" та "Квантова фізика".

8. Запропоновано узагальнюючі заняття з електродинаміки та квантової фізики; вони, як показало експериментальне навчання, забезпечують систематизацію навчального матеріалу та високий рівень політехнічної підготовки учнів; розроблено спецкурс "Фізика та навколишнє середовище", до якого наведено план спеціального курсу "Фізика та навколишнє середовище" (на 36 годин) та представлено зміст екологічного компонента з тем спецкурсу.

9. Педагогічний експеримент показав, що застосування розробленої нами методики формування та розвитку екологічних знань, умінь і навичок учнів при вивченні курсу фізики сприяє поглибленню та розширенню знань, умінь і навичок учнів з екологічних аспектів розділів термодинаміки та електродинаміки.

Проведене дослідження не вирішує всіх проблем, пов'язаних з політехнічною підготовкою учнів у процесі вивчення фізики. Не охопленими в нашій роботі залишилися, наприклад, такі проблеми, як визначення змісту та ролі гурткових, позакласних занять з фізики в політехнічній освіті та професійній орієнтації школярів.

У перспективі робота з дослідження політехнічної освіти учнів у процесі навчання фізики може проводитися в наступних напрямах:

- удосконалення змісту та системи політехнічного навчання з урахуванням дослідження нових педагогічних технологій;

- посилення зв'язку викладання фізики із продуктивною працею школярів.

Основні положення та результати дослідження висвітлено в таких публікаціях автора:

І. Монографія

1. Имашев Г.И. Политехническое образование учащихся в процессе обучения физике в средней общеобразовательной школе. Монография.– Атырау: АтырГУ им. Х.Досмухамедова, 2006.-421 с.

  1. Имашев Г.И. Развитие технико-технологических знаний в школьном

курсе физики. Монография . – Атырау: АтырГУ им. Х.Досмухамедова, 2007.-178 с.

II. Навчальні посібники

3. Имашев Г.И. Квантовая физика.– Атырау: АтырГУ имени.

Х.Досмухамедова, 2005.- 67 с.

4. Имашев Г.И., Рахметова М. Формирование основных понятий электростатики.- Атырау: АтырГУ им. Х. Досмухамедова, 2005.- 93 с.

5. Имашев Г.И., Куанбаева Б.У. Физический эксперимент.– Атырау: АтырГУ им. Х.Досмухамедова, 2006.– 169 с.

6. Имашев Г.И. Опорный конспект по электродинамике.- Гурьев: Педагогический институт, 1991.– 32 с.

7. Имашев Г.И. Конкурсные задачи по физике. Учебное пособие .- Гурьев, 1991.– 68 с.

8. Имашев Г.И. Связь трудового обучения с физикой.- Гурьев: Пединститут, 1991.– 56 с.

9. Имашев Г.И., Куанбаева Б.У. Компьютерное моделирование физического эксперимента.– Атырау: АтырГУ им. Х. Досмухамедова, 2006.– 52 с.

10. Имашев Г.И. Самостоятельная работа по физике /11 класс/.- Алматы: Респуб. издат. кабинет, 1989.– 118 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...