WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану (автореферат) - Реферат

3

національний педагогічний університет

імені м.п.драгоманова

імашев Гізатулла

УДК 377. 031.4+53

Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах казахстану

13.00.02 – теорія і методика навчання фізики

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Інституті педагогіки Академії педагогічних наук України.

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, почесний

член Академії педагогічних наук України,

Заслужений діяч науки та техніки України,

Бугайов Олександр Іванович,

лабораторія математичної і фізичної освіти

Інституту педагогіки АПН України,

головний науковий співробітник

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професорСусь Богдан Арсентійович,професор кафедри загальної і теоретичної фізики,

Національного технічного університету України "КПІ".

доктор педагогічних наук, професор

Садовий Микола Ілліч,

професор кафедри фізики та методики її викладання

Кіровоградського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка,

доктор педагогічних наук, професор

Будний Богдан Євгенійович,

професор кафедри фізики та методики її викладання

Тернопільського національного педагогічного університету

імені В. Гнатюка,

Захист відбудеться ___7 листопада 2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.053.06 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ-30, вул.. Пирогова, 9.

Автореферат розіслано „__3_" жовтня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Є.В.Коршак

Загальна характеристика роботи

Актуальність дослідження. У наш час перед середньою загальноосвітньою школою постають завдання підготовки учнів, які володіють знаннями, що відповідають останнім досягненням науково-технічного прогресу. Інтенсивний характер розвитку основних напрямів науково-технічного прогресу в сучасному виробництві та нові соціально-економічні умови вимагають подальшого вдосконалення політехнічної освіти учнів у процесі навчання. У зв'язку із цим особливої актуальності набувають завдання розвитку політехнічної освіти учнів у процесі навчання фізики в умовах сучасного виробництва.

У даній роботі досліджується один із аспектів удосконалення вивчення фізики в середній школі - проблема політехнічної освіти в сучасних умовах.

У дослідженні розглянуті соціально-економічні та педагогічні основи удосконалення політехнічної підготовки учнів при вивченні фізики в середній загальноосвітній школі.

Політехнічна освіта, яка у наукових працях учених виокремлюється як одна із основних складових частин процесу формування особистості майбутнього суспільства, є важливою в умовах сучасного виробництва. Особистість в оновленому суспільстві повинна мати міцні знання, широкий культурний та політехнічним кругозір, виявляти свідоме та творче ставлення до праці, швидко освоювати новітню техніку та сучасну технологію.

В умовах науково-технічної революції школа повинна давати не тільки певну суму знань, але й навчити майбутнього фахівця творчо мислити, самостійно вдосконалювати, оновлювати та розвивати свої знання. Знання політехнічних основ сучасного виробництва, що інтенсивно розвивається, не тільки допоможе молоді швидко опанувати ту чи іншу спеціальність, але й зробить її професійно затребуваною та мобільною. Політехнічна освіта розглядається тут як процес і результат засвоєння систематизованих знань із загальних наукових основ сучасного виробництва, формування вмінь і навичок, необхідних для поводження з типовими (доступними) знаряддями праці, поширеними в різних галузях. Кінцева мета такої освіти - вироблення якостей особистості, що дозволяють вільно орієнтуватися у всій системі суспільного виробництва.

Окремі аспекти політехнічної освіти учнів досліджувалися вітчизняними та зарубіжними вченими в різні періоди розвитку педагогічної науки.

Питання теорi олітехничного навчання учнів вивчали (О.І. Бугайов, С.У. Гончаренко, В.Р. Ільченко, Є.В. Коршак, А.В. Касперський, О.І. Ляшенко, М.Т. Мартинюк, А.І. Павленко, А.М. Сабо, О.В. Сергєєв, М.І. Шут та інші.)

Розробці теоретичних і практичних проблем політехнічної освіти присвячені праці вчених-педагогів П.Р.Атутова, С.Я.Батишева, Ю.К.Васильєва, І.Д.Звєрєва, В.Г.Зубова, А.Г.Калашникова, В.С.Лєдньова, М.Н.Скаткіна, П.І.Ставського, С.М.Шабалова, С.Г.Шаповаленко, Д.А.Епштейна та ін.

Ними розкрито функціональну природу політехнічних знань, розглянуті можливі підходи до визначення змісту політехнічної освіти в умовах науково-технічної революції. Проблеми політехнізму були й залишаються одними з головних у педагогічній науці та практиці загальноосвітньої школи. Цим проблемам присвятили свої дослідження фізики-методисти Л.І.Рєзников, В.Г.Розумовський, А.В.Усова, О.І.Бугайов, Н.Т.Глазунов, С.У.Гончаренко, Б.М.Мірзахмедов, Е.Д.Щукін та ін.

У їх поглядах визначено зміст прикладного матеріалу курсу фізики, розкрито структуру політехнічних знань і методику ознайомлення учнів з найголовнішими галузями сучасного виробництва.

Проведений нами аналіз показав, що все ще залишаються невирішеними та нез'ясованими низка питань, пов'язаних з формуванням політехнічних знань й умінь у навчанні основ наук у середній школі. Дотепер ще немає єдиного розуміння принципу політехнізму, немає загальноприйнятого та науково обґрунтованого визначення політехнічних знань й умінь, а також шляхів їх формування. Однак, автори окремих дисертацій прямо або опосередковано торкалися питань формування політехнічних знань й умінь у різних аспектах. Всі ці проблеми в ході аналізу досліджень нами умовно розділені на чотири напрямки: проблематика першого напрямку - вивчення фізичних основ сучасного виробництва в курсі фізики /Г.Н.Груздьов, Н.Р.Гулькаров, А.Т.Проказа, П.Г.Філін/; проблематика другого напрямку - вирішення питань реалізації принципу політехнізму у вивченні предметів природно-математичного циклу /М.Б.Бакієва, В.А.Кальней, Я.А.Король, В.А.Кочетова, І.І.Огородник, С.Н.Прасолова, Чан Дик Суок, Є.І.Шарапа та ін./; проблематика третього напрямку - дослідження безпосередньо шляхів формування політехнічних знань й умінь при вивченні курсу фізики в середній школі /І.Я.Абаринов, К.К.Кенжегалієв, Е.Ж.Тилтинь та ін./; проблематику четвертого напрямку становить вивчення політехнічного аспекту міжпредметних зв'язків /Р.И.Гур'янова, Е.Р.Черкасова та ін./. Серед дисертаційних досліджень найбільш близькі до нашої теми кандидатські дисертації Г.Н.Груздьова, А.Г.Прокази, К.К.Кенжегалієва, В.А.Кочетової, В.М.Кротова, П.Г.Філіна.

Проте дана проблема, з огляду на завдання реформи загальноосвітньої і професійної школи, повинна знайти нове наукове обґрунтування та практичне вирішення. Причому політехнічна освіта з урахуванням соціально-економічних і науково-технічних особливостей Республіки Казахстан не була об'єктом цілісного наукового дослідження.

Практична реалізація політехнічного принципу та вимог, що висуваються до змісту навчання фізики, утруднюється цілою низкою чинників. По-перше, система політехнічної освіти школярів загалом сформувалася, методика викладання склалася. По-друге, педагогами недооцінюється важливість і необхідність політехнічної підготовленості учнів, результатом чого стає недостатня увага до створення спеціальних завдань, що відображають наукові основи технічного прогресу. По-третє, ускладнює ситуацію відсутність системи задач фізико-технічного змісту, що дають можливість здійснювати політехнічну підготовку учнів у процесі вивчення фізики в середній школі. По-четверте, недостатньо розроблені способи реалізації політехнічного принципу в самому змісті таких розділів фізики як "Електродинаміка" та "Квантова фізика"; робіт, присвячених дослідженню змісту та методики політехнічної освіти, вкрай мало, наявні висновки розрізнені та носять частковий характер. По-п'яте, зміст навчання в процесі викладання шкільного курсу фізики слабко відображає міжпредметні зв'язки, що забезпечують цілісні уявлення про сучасну техніку та принципи її функціонування.

Проведений аналіз практики навчання, виховання та розвитку учнів середніх загальноосвітніх шкіл вказує на невідповідність між зростаючими вимогами життя, що безперервно змінюється, та існуючим рівнем підготовки школярів, особливо сільських, до життя, наступної освіти та самоосвіти.

У сучасних умовах особливо гостро виявляються невідповідності між:

  • традиційно в цілому однаковими для міських і сільських шкіл навчальними програмами, планами, підручниками, технологіями та специфікою навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх школах, зумовленої соціально-економічними, регіональними, культурно- національними й іншими умовами;

  • зростаючими вимогами до рівня та якості загальноосвітньої, трудової, політехнічної, загальнокультурної й моральної підготовки школярів і складністю реалізації цього в школі й досягнутих результатах;

  • необхідністю глибокого вивчення фізичних основ головних напрямів науково-технічного прогресу з метою посилення політехнічної спрямованості вивчення курсу фізики в умовах сучасного виробництва та рівнем підготовки школярів;

  • нерозв'язаністю основних завдань, зазначених у рішеннях Уряду та програмі реформи загальноосвітньої і професійної школи з урахуванням потреб прискорення соціально-економічного розвитку країни та недостатністю науково-методичних розробок, присвячених формуванню політехнічних знань й умінь у процесі вивчення фізики в середній школі.


 
 

Цікаве

Загрузка...