WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика та лікування клімактеричних розладів у жінок з аутоімунним тиреоїдитом (автореферат) - Реферат

Профілактика та лікування клімактеричних розладів у жінок з аутоімунним тиреоїдитом (автореферат) - Реферат

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

"ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"

ІСЛАМОВА ГАННА ОЛЕГІВНА

УДК: 618.173:616.441-002

Профілактика та лікування клімактеричних розладів у жінок з аутоімунним тиреоїдитом

14.01.01 - акушерство і гінекологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ-2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Державній установі „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України"

Наукові керівники: доктор медичних наук, професор

Татарчук Тетяна Феофанівна, Державна установа

"Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН

України" (м. Київ), завідувач відділенняендокринної

гінекології

доктор медичних наук

Хомінська Зінаїда Борисівна, Державна установа

"Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України" (м. Київ), керівник лабораторії ендокринології

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Яроцький Микола Євгенович, Національний

медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України (м.Київ), професор кафедри акушерства та гінекології №1

доктор медичних наук, професор

Жук Світлана Іванівна, Українська військова медична

академія МО України (м.Київ), професор кафедри військової хірургії з циклом гінекології

Провідна установа:Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України

Захист дисертації відбудеться " 17 " вересня 2007 р. о13.00 год. засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями „Педіатрія", „Акушерство та гінекологія" при Державній установі "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України" (04050, м.Київ, вул..Мануїльського,8)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України" (04050, м. Київ, вул.Мануїльського, 8)

Автореферат розісланий " 06 " липня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.В.Квашніна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Різке зростання захворюваності серед жінок перименопаузального віку часто призводить до зменшення продуктивності праці та соціальної дезадаптації жінок у віці їх потенційно найбільшої громадської активності. Це не лише знижує якість життя сучасної жінки, а й внаслідок розвитку постменопаузальних метаболічних ускладнень, негативно впливає на демографічні показники. (В.П.Сметник, В.І.Кулаков, 2001; R.A.Lobo, J.Kelsey, R.Marcus, 2000). Особливу актуальність ця проблема набуває в нашій державі, де жінки віком старше 50 років складають понад третину жіночого населення і майже п'яту частку всього населення країни в цілому [Б.Л.Зеленский,2004]. Саме тому питання профілактики та лікування клімактеричних розладів з кожним роком набуває особливого значення.

Крім того саме у жінок насьогодні виявлена чітка тенденція до зниження функціональної активності щитовидної залози та резервів її компенсації. Це насамперед обумовлено несприятливими екологічними чинниками, адже значну частину території України складають ендемічні за зобом райони, а також наслідки аварії на ЧАЕС (М.П.Черенько,1995; П.С.Ветшев, 1996).

Значна частина захворювань щитовидної залози досягає піка саме в менопаузальному періоді і часто має аутоімунну природу (Deborah J.Anderson, 2000; R.Drukman, 2001). Щодо аутоімунного тиреоїдиту він також зустрічається в 50 разів частіше у жінок ніж у чоловіків, і пік захворюваності на нього припадає саме на клімактеричний вік (Deborah J.Anderson, 2000; R.Drukman,2001). За даними різних авторів захворюваність на аутоімунний тиреоїдит в останні 15 років зросла більш ніж у 5-10 разів як в Україні, так і в світі (О.В.Камінский, 1999; В.М.Дубовік, 2004, В.А.Олійник, 2006).

Незважаючи на велику кількість досліджень, ще й досі залишаються не визначеними механізми взаємного впливу розладів щитовидної залози та гормональної дисфункції гіпофізарно-яєчникової системи під час менопаузи, і відповідно, не розроблені методи лікування згаданого контингенту пацієнток, й особливо з використанням диференційованої замісної гормональної терапії (ЗГТ) та визначення її впливу на показники аутоімунного процесу щитовидної залози (ЩЗ).

Висока частота аутоімунного тиреоїдиту у жінок саме менопаузального віку зумовлює значну актуальність вивчення особливостей перебігу клімактеричного періоду у даного контингенту жінок, і, зокрема розробки диференційованих методів лікування у них клімактеричного синдрому.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної роботи, що проводиться у відділенні ендокринної гінекології ІПАГ АМНУ і є її фрагментом "Розробка комплексної профілактики та індивідуалізованих методів корекції метаболічних постменопаузальних порушень у жінок при природній та індукованій менопаузі" (№ державної реєстрації 01.99.U.000311).

Мета роботи – зменшення вираженостіклімактеричних розладів у жінок з аутоімунним тиреоїдитом шляхом розробки та впровадження диференційованих методів їх профілактики діагностики, та лікування на основі дослідження взаємозв'язків стану вегетативної нервової системи, гормонального гомеостазу, імунологічної реактивності та структурно-функціонального стану кісткової тканини.

Задачі дослідження

  1. Встановити особливості перебігу клімактеричного синдрому у жінок з аутоімунним тиреоїдитом на тлі хірургічної та природної менопаузи.

  2. Дослідити особливості функціонального стану системи гіпофіз-яєчники та тиреоїдного гомеостазу у жінок з аутоімунним тиреоїдитом в залежності від типу менопаузи (природня чи хірургічна).

  3. Вивчити зміни вегетативної нервової системи у жінок з аутоімунним тиреоїдитом (АТ) в періоді пери- та постменопаузи.

  4. Дослідити стан клітинного та гуморального імунітету, рівня маркерів адгезії та активованих молекул у жінок в клімактеричному періоді на тлі АТ .

  5. Визначити структурно-функціональні особливості кісткової тканини у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі АТ.

  6. На основі встановлених взаємозв'язків особливостей клінічного перебігу, гормонального, імунного, вегетативного гомеостазу та метаболізму кісткової тканини розробити та провести клінічну апробацію комплексів профілактики та лікування клімактеричного синдрому у жінок з аутоімунним тиреоїдитом.

Об'єкт дослідження – клімактеричний синдром у жінок з аутоімунним тиреоїдитом.

Предмет дослідження – клінічні прояви клімактеричного синдрому, вегетативний гомеостаз, гормональний баланс, структурно-функціональний стан кісткової тканини, імунологічна реактивність та стан щитовидної залози.

Методи дослідження – клінічні, гормональні, інструментальні, імунологічні, математично-статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Доведено обтяжуючий вплив АТ на клінічний перебіг клімактеричного синдрому та на структурно-функціональні зміни в стані кісткової тканини як у жінок з хірургічною, так і з природною менопаузою. Вперше встановлено, що зміни імунологічної реактивності жінок з аутоімунним тиреоїдитом в клімактерії визначаються як типом менопаузи, так, і в більшій мірі ступенем вираженості аутоімунного тиреоїдиту. Вперше доведений взаємозв'язок рівня антимікросомальних антитіл з вмістом прогестерону, і обґрунтовано доцільність застосування комбінованої естроген-гестагенної терапії у жінок з клімактеричним синдромом на тлі АТ як для редукції симптоматики клімактеричного синдрому, гармонізації ВНС, профілактики порушень кісткової тканини, так і для стабілізації аутоімунного процесу в щитовидній залозі не лише при природній, а й при хірургічній менопаузі.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані дані, щодо тяжкого клімактеричного синдрому та раннього розвитку постменопаузальних метаболічних розладів у жінок з АТ, дозволяють відносити даний контингент пацієнток до групи підвищеного ризику розвитку клімактеричних розладів, та рекомендувати ще на етапі пременопаузи дослідження в якості скринінгового обстеження гормонального та імунного гомеостазу, стану ВНС, та кісткової тканини. Виявлений сприятливий вплив гестагенів селективної дії на стан ЩЗ дозволяє обґрунтувати доцільність застосування естроген-гестагенних препаратів в якості гормональної профілактики та терапії не лише у жінок при природній , а й з хірургічною менопаузою. Запропоновані лікувальні комплекси з використанням як патогенетично-обгрунтованих препаратів замісної гормональної терапії, так і засобів негормональної дії, сприяють зниженню частоти та ступеня вираженості ранніх та пізніх постменопаузальних порушень, та забезпечують профілактику розвитку постменопаузального остеопорозу і попереджують прогресування аутоімунної тиреоїдної патології.

Впровадження. Результати роботи впроваджені у практичній діяльності: гінекологічних відділень Київської міської клінічної лікарні №9 та №16, жіночої консультації РМО Шевченківського району м. Києва, Ужгородського пологового будинку, пологового будинку №1 м. Кіровограда, Семенівської районної лікарні Полтавської області, Центру лікування патології клімаксу м. Києва, Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства.


 
 

Цікаве

Загрузка...