WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика і лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток на фоні асоційованої вірусно-бактеріальної інфекції (автореферат) - Реферат

Профілактика і лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток на фоні асоційованої вірусно-бактеріальної інфекції (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО

Науково-дослідний інститут медичних ПРОБЛЕМ сім'ї

ІОТЕНКО БОРИС АНАТОЛІЙОВИЧ

УДК 618.39–021.3:616.9]–02–07–08–084

Профілактика і лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток на фоні асоційованої вірусно-бактеріальної інфекції

14.01.01 – акушерство та гінекологія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Донецьк-2007

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України

Науковий консультант:

член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор

ЧАЙКА ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ,

завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО

Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Потапов Валентин Олександрович, завідувач кафедри акушерства та гінекології,Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України

академік НАН та АМН України, доктор медичних наук, професор

Грищенко Валентин Іванович,

завідувач кафедри акушерства та гінекології №1,Харківський державний медичний університет МОЗ України

член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор

Венцківський Борис Михайлович,

завідувач кафедри акушерства та гінекології №1,Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Провідна установа:

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, кафедра акушерства, гінекології та перинатології

Захист дисертації відбудеться "_23_" _травня__2007 р. о _12.00_ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 при Науково-дослідному інституті медичних проблем сім'ї Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (83114, м. Донецьк, проспект Панфілова, 3).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (83003, м. Донецьк, проспект Ілліча, 16)

Автореферат розісланий "_23_" _квітня__2006 року

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент О.М. Долгошапко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Головною задачею акушерства в даний час є зниження материнської та перинатальної захворюваності та смертності, у зв'язку з чим необхідна розробка раціональних програм тактики ведення вагітності при різних акушерських і перинатальних патологіях (В.В. Чеботарьов, 2000; О.Н. Арманова та ін., 2004). Одним з основних напрямків у вирішенні проблеми безпечного материнства є зниження репродуктивних утрат, які розглядаються як кінцевий результат впливу соціальних, медичних і біологічних факторів на здоров'я вагітної жінки, стан плода та немовляти (Л.Г. Майсурадзе, 2000; С.С. Луб'яна, 2004).

Однією з причин, що впливають на репродуктивне здоров'я жінки, є інфекції, які являють реальну загрозу виникнення широкого спектра акушерської та перинатальної патології при анте- та перинатальному інфікуванні плода. За даними В.І. Кулакова зі співавт. (1999), Б.М. Венцьківського зі співавт. (2001), до групи ризику за розвитком інфекційної патології у матері та немовляти варто віднести близько 25 % вагітних – пацієнток акушерських стаціонарів та перинатальних центрів.

За даними літератури, внутрішньоутробна інфекція (ВУІ) розвивається у 28-47% дітей, які народилися живими, а в структурі перинатальних утрат на неї припадає від 14 до 45% випадків. Мертвонароджуваність при цій патології сягає 14,9-16,8%. Механізм розвитку ВУІ досить складний, проблеми переходу наявності інфекції в інфекційний процес залишаються дискусійними щодо спектра обстеження та лікування в період гестації. Особливу актуальність ця проблема здобуває при наявності у вагітної вірусно-бактеріальної асоційованої інфекції (АІ). В асоціаціях інфекційні агенти, конкурентно взаємодіючи між собою, викликають запальний процес, який характеризується субклінічним латентним перебігом, важко діагностується і під час вагітності часто перебігає безсимптомно, що не виключає розвитку тяжкої патології у дітей. Незважаючи на досягнення сучасної фармакології, можливості антибіотикотерапії під час вагітності залишаються досить обмеженими, що вимагає пошуку нових підходів до діагностики та лікування інфекції.

У літературі немає чіткого уявлення про вірусно-бактеріальну АІ, її частоту, вплив на репродуктивну функцію, зокрема, на розвиток звичного невиношування вагітності. Немає розробленого обґрунтованого поетапного підходу до вирішення даної проблеми, яка поєднує передгравідарний період і перебіг вагітності та пологів. Недостатньо вивчені особливості змін імунного та гормонального статусів і їхній взаємозв'язок у розвитку синдрому втрати плода (СВП).

Також немає єдиної думки і щодо методу розродження, який дозволяє запобігти передачі інфекції від матері до плода в пологах (В.Л. Тютюнік, 2004; О.І. Боровкова, 2005). Залишаються маловивченими особливості перебігу післяпологового періоду й обстеження немовлят на наявність ВУІ, ідентифікації інфекційних агентів (С. Баричова та ін., 2003; К. Фризе, В. Кахель, 2003).

Таким чином, актуальність проблеми вірусно-бактеріальної АІ в акушерстві та перинатології, що має велику питому вагу серед гестаційних і перинатальних ускладнень, відсутність єдиного підходу до виявлення та поетапного лікування АІ як на стадії планування, так і з настанням вагітності, диктують необхідність розробки спеціальної програми, яка включала б діагностичні, профілактичні та лікувальні аспекти, спрямовані на зниження перинатальної захворюваності та смертності. Дане положення і явилося підставою для проведення цього дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького державного медичного університету (ДонДМУ) ім. М. Горького та НДІ медичних проблем сім'ї в межах НДР МОЗ України "Розробка та впровадження комплексу заходів, спрямованих на зниження частоти післяпологових ускладнень, перинатальної захворюваності та смертності у вагітних з наявністю інфекції" (№ держ. реєстрації 0100U066368, терміни виконання 2001-2004 р.р.). Автор був співвиконавцем даної НДР. Тема дисертації відповідає основним напрямкам Національної Програми "Репродуктивне здоров'я 2001-2005" (Указ Президента України № 203/2001 від 26.03.2001 р.).

Мета дослідження: зниження частоти гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток з вірусно-бактеріальною АІ шляхом розробки та впровадження оптимальних, патогенетично обґрунтованих підходів до діагностики, профілактики та лікування цієї патології як на стадії передгравідарної підготовки, так і з настанням вагітності.

Задачі дослідження:

  1. Провести ретроспективний клініко-статистичний аналіз історій пологів жінок із СВП в анамнезі для встановлення частоти зустрічальності АІ та структури акушерських і перинатальних ускладнень.

  2. Провести комплексне обстеження невагітних жінок з АІ, яке включає вивчення мікробіоценозу генітального тракту, імунного та гормонального статусів, характеру змін у ендометрію та стану рецепторного апарату до стероїдних гормонів, і розробити на цій основі програму передгравідарної підготовки з наступною оцінкою її ефективності.

  3. Вивчити особливості перебігу гестаційного періоду та його результати у вагітних з АІ.

  4. Проаналізувати показники імунного статусу, сенсибілізацію до фетальних антигенів, маркери автоімунної патології та стан системи гемостазу в динаміці вагітності.

  5. Оцінити стан фетоплацентарного комплексу на підставі аналізу гормональних, ехографічних, кардіотокографічних і морфологічних показників у жінок досліджуваних груп.

  6. Провести комплексне обстеження немовлят у ранньому неонатальному періоді, включаючи вивчення імунного статусу й обстеження на наявність вірусно-бактеріальної інфекції.

  7. На підставі проведених досліджень розробити, науково обґрунтувати та впровадити в практику систему організаційних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на зниження частоти ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду, перинатальної захворюваності та смертності в жінок з вірусно-бактеріальної інфекцією.

  8. Оцінити ефективність розробленого комплексу лікувально-профілактичних заходів.

Об'єкт дослідження: акушерські та перинатальні ускладнення у жінок з АІ.

Предмет дослідження: мікробіоценоз генітального тракту, імунний статус, стан системи гемостазу, гормональний профіль, плацентарна система, рецептори ендометрія, морфологія ендометрія та плаценти, ефективність запропонованого комплексу діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.

Методи дослідження: клінічні, молекулярно-генетичні, бактеріологічні, імунологічні, гормональні, біохімічні, функціональні, морфологічні, гістохімічні, математичні та статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. У роботі вперше на сучасному методологічному рівні на підставі проведеного комплексного клініко-імунологічного, мікробіологічного, гемостазіологічного та морфологічного досліджень розроблена та впроваджена програма лікувально-профілактичних заходів, спрямована на вирішення проблеми вірусно-бактеріальної АІ та її впливу на репродуктивну та дітородну функцію жінок, а також стан їхніх дітей.


 
 

Цікаве

Загрузка...