WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості клінічного перебігу та лікування трофічних і гнійно-некротичних уражень стопи у хворих похилого та старечого віку, що страждають на цукров - Реферат

Особливості клінічного перебігу та лікування трофічних і гнійно-некротичних уражень стопи у хворих похилого та старечого віку, що страждають на цукров - Реферат

18. Патент деклараційний №13920 Україна МПК А61В17/00. Спосіб оперативного доступу до підошовного апоневрозу при трансметатарсальній ампутації стопи/Балацький Є.Р., Іващенко В.В., Іващенко А.В.; Опубл.17.04.06//Бюл.№4.

19. Патент на корисну модель № 20252 Україна МПК А61К35/62. Спосіб лікування вґялогранулюючої рани у хворих з діабетичною стопою/Іващенко В.В., Ковальчук В.С., Іващенко А.В.; Опубл.15.01.2007//Бюл. № 1.

20. Патент деклараційний №15445 Україна. МПК А61В17/02. Фіксатор ретрактора/ Колкін Я.Г., Василенко Л.І., Першин Є.С, Іващенко А.В., Вегнер Д.В.; Опубл.17.07.06//Бюл.№7.

21. Іващенко А.В. Що рахувати справжньою стопою діабетика? Роздуми про особливості клінічного перебігу діабетичної стопи у хворих похилого та старечого віку//В кн.: III Українська конференція молодих вчених, присвячена памґяті В.В.Фролькіса(тез.доп.).-Київ, 2002.-С.76.

22. Иващенко В.В., Иващенко А.В.Ранняя аутодермопалстика как метод выбора при лечении „застывшей раны стопы диабетика" //В кн.: Хирургия гепатопанкреатодуоденальной зоны.-Сб. научно-практич. тезисов.-Донецк,2003.-С.70.

23. Иващенко В.В., Иващенко А.В. К вопросу о хирургической профилактике тромбоемболии легочной артерии у больных с патологией магистральных сосудов конечностей// В кн.: Матеріали ХХ1 з'їзду хірургів України, Запоріжжя,2005.-Т.1.-С.448-450.

24. Иващенко В.В., Колкин Я.Г., Иващенко А.В. Возможности рентгенотерапии в комплексном лечении диабетической остеоартропатии у пациентов пожилого и старческого возраста//В кн.: Проблемы и перспективы сосудистой хирургии.-Материалы научно-практ.конф.-Крым, Ялта, 2005.-С. 109-113.

АНОТАЦІЯ

Іващенко А.В. Особливості клінічного перебігу та лікування трофічних та гнійно-некротичних уражень стопи у хворих похилого та старечого віку, що страждають на цукровий діабет.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03-хірургія.-Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.-Київ, 2007.

В роботі на основі порівняного вивчення особливостей клінічного перебігу, гомеостатичних та морфологічних уражень у пацієнтів похилого та старечого віку(512 хворих), що страждають на цукровий діабет, з гнійно-некротичними ураженнями тканин нижніх кінцівок у порівнянні з подібними пацієнтами молодого та середнього віку сформульовані принципи надання допомоги цим хворим, що дозволило обгрунтувати можливість більш широкого використання органозберігаючих операцій на стопі, проводити корекцію рівня глікемії таблетованими препаратами при її рівні до 11 ммоль/л і відсутності вологого некрозу та ознак гнійної інтоксикації.

Сформулований патогенез синдрому „застиглої рани" стопи діабетика, як однієї з основних причин несприятливих наслідків лікування і розвитку септичних ускладнень і на його основі визначити принципи його лікування, що включають: 1) раннє аутопластичне закриття ранового дефекту, 2) використання регіонарного тромболізісу на основі герудо- та фібринолітичної терапії, 3) проведення тривалої пролонгованої внутрішньоаретріальної антибактеріальної терапії.

Запропоновані підходи дозволили знизити летальність у 3,3 рази , а інвалідність у 2,5 рази.

Ключові слова: трофічні і гнійно-некротичні ураження стопи, цукровий діабет, похилий та старечиий вік, особливості перебігу та лікування.

АННОТАЦИЯ

Іващенко А.В. Особенности клинического течения и лечения трофических и гнойно-некротических поражений стопи у больных пожилого и старческого возраста, страдающих сахарным диабетом.-Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 – хирургия.- Национальная медицинская академия постдипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев, 2007.

В работе на основании сравнительного изучения особенностей клинического течения, гомеостатических и морфологических нарушений у пациентов пожилого и старческого возраста (510 больных) страдающих сахарным диабетом с трофическими и гнойно-некротическими поражениями тканей нижних конечностей в сравнении с подобными изменениями у пациентов молодого и среднего возраста (170 больных) доказано, что трофические и гнойно-некротические поражения тканей нижних конечностей у больных пожилого и старческого возраста с СД в абсолютном большинстве случаев сопровождаются окклюзионным поражением магистральных артерий конечности. Клинически, характеризуются подострым течением, склонностью к отграничению и преобладанию общей симптоматики над местной. В сравнении с больными молодого и среднего возраста, у них более выражено снижение активности Т-клеточного звена иммунитета, повышение В-лимфоцитов, нарастание циркулирующих иммунных комплексов, более выражена тенденция к гиперкоагуляции, гиперхолестеринемии, гиперлипидемии, нарастанию микроциркуляторных нарушений. У пациентов старше 60 лет, некротические поражения тканей стопы не всегда соответствуют заключительной стадии микроангиопатии. При окклюзионном поражении магистральных артерий снижается степень нарастания специфических для диабета микроциркуляторных нарушений, наиболее проявляющихся в зоне адекватного кровообращения, что создает предпосылки для выполнения более "низких" санирующих вмешательств, в сравнении с больными облитерирующим атеросклерозом без СД. Сформулированы принципы оказания помощи этим больным, позволившие обосновать возможность более широкого применения органосохраняющих вмешательств на стопе, проводить коррекцию уровня гликемии таблетированными препаратами при уровне гликемии до 11 ммоль/л, при отсутствии влажного некроза и явлений интоксикации. Основной причиной неблагоприятного исхода при лечении трофических и гнойно-некротических поражений тканей стопы у больных СД является развитие вялотекущего раневого процесса-"синдрома застывшей раны", развивающегося у 60% больных и способствующего развитию септических осложнений. Сформулирован патогенез данного состояния и определены принципы его комплексного лечения: раннее аутопластическое закрытие раневого дефекта, внутриартериальная терапия с использованием препаратов типа вазопростан, антибиотиков, низкомолекулярных декстранов и активация местного фибринолиза с помощью разработанного нами метода гирудотерапии.

Использованные нами принципы хирургического лечения трофических и гнойно-некротических поражений тканей нижних конечностей у пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих сахарным диабетом, позволили снизить показатели летальности в 3,3 раза, а инвалидность в 2,5 раза.

Ключевые слова: трофические и гнойно-некротические поражения стопы, сахарный диабет, пожилой, старческий возраст, особенности течения и лечения.

ANNOTATION

Ivashchenko A.V. Peculiarities of clinical course and treatment of trophic and purulent-necrotic foot defeats at patients of the elderly and senile age, suffering from diabetes. - The Manuscript.Dissertation for degree of the Candidate of Medical Science in speciality 14.01.03 – Surgery.-National Medical Postgraduate Academy after P.L.Shupik, Kiev, 2007.

In this work on the basis of comparative studying features of clinical course, homeostatic and morphological infringements in patients of elderly and senile age (510 patients) suffering from diabetes mellitus with trophic and purulent-necrotic defeats of tissues of the lower limb in comparison with similar changes in patients young and middle-aged (170 patients) the principles of rendering assistance for this patients were formulated, which allowed to prove an opportunity of wider application of organ-saving interventions on the foot, carrying out correction of glycemia level with tabletted medicines at glycemia level up to 11 mmol/l at absence of the damp necrosis and the signs of intoxication.

The pathogenesis of „ the syndrome of the stiffened wound" of the diabetic patient foot was formulated as one of the principal causes of the treatment failure and development of septic complications and on its basis to determine the principles of the treatment including: early autoplastic closing of injury defects, the using of regional thrombolysis on a basis of hirudotherapy and fibrinolithic therapy, and also long intra-arterial antibacterial therapy.

The approaches suggested in work have allowed lowering the lethality in 3.3 times, and physical inability in 2.5 times.

Key words: trophic and purulent-necrotic defeats of the foot, diabetes mellitus, elderly, senile age, peculiarities of course and treatment.


 
 

Цікаве

Загрузка...