WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості клінічного перебігу та лікування трофічних і гнійно-некротичних уражень стопи у хворих похилого та старечого віку, що страждають на цукров - Реферат

Особливості клінічного перебігу та лікування трофічних і гнійно-некротичних уражень стопи у хворих похилого та старечого віку, що страждають на цукров - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВґЯ УКРАЇНИ

Національна медична академія післядипломної

освіти ім. П.Л. Шупика

ІВАЩЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК: 617.586: 616.379- 008.64-002.44-009.85-053.88/.9-071-089

Особливості клінічного перебігу та лікування трофічних і гнійно-некротичних уражень стопи у хворих похилого та старечого віку, що страждають на цукровий діабет

14.01.03 – хірургія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2007

Дисертація є рукопис.

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім.М.Горького МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Колкін Ян Григорович.

Донецький державний медичний університет ім.М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри факультетської хірургії ім. К.Т.Овнатаняна

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук Нікульніков Павло Іванович,

Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О Шалімова АМН України, завідувач відділом хірургії магістральних судин, головний судинний хірург МОЗ України

доктор медичних наук, професор Безродний Борис Гаврилович, Київський національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри госпітальної хірургії №1

Захист відбудеться "28" листопада 2007р. о 11:00 годині на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д. 26.613.08 у Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м.Київ, вул. Дорогожицька,9

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою 04112, м.Київ, вул. Дорогожицька,9

Автореферат розісланий "28" жовтня 2007р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.613.08

Кандидат медичних наук, доцент Гвоздяк М.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Кількість хворих, що страждають на цукровий діабет (ЦД), і госпіталізованих до хірургічного стаціонару з приводу гнійно-некротичних уражень тканин нижніх кінцівок (ГНУТНК), за останні 30 років збільшилося втричі. При цьому, необхідність в виконанні високих ампутацій, у подібних хворих, виникає в 45-52% спостережень (А.С. Никоненко и В.А. Овсиенко,1987; М.Г. Гончар та спів., 1998; В.К. Гостищев и соавт.,1999; А.Б.Земляной и соавт., 1999; О.Ю.Кучперовский и соавт., 1999). Післяопераційна летальність у таких хворих коливається від 28 до 33,35% (И.Х Геворкян и соавт., 1980; А.Е. Георгадзе и Б.М. Газетов, 1985; Ш.И. Каримов и соавт.,2001), а в останні роки досягає в середньому 8% ( В.К. Логачев,2001; В.И. Лупальцов и соавт., 2001; С.Є. Подпрятов, 2005).

Не дивлячись на деякі успіхи реконструктивних операцій в лікуванні уражень крупних артерій при ЦД (П.И. Никульников и соавт., 1982; 2003; А.А. Шалимов и соавт., 1985; И.И.Сухарев, 1995), деякі автори висловлюють думку про безперспективність цих втручань, маючи на увазі високу частоту і характер супутнього атеросклеротичного ураження артерій середнього та малого калібру (дистальний тип), що спостерігається, як правило, у абсолютної більшості хворих похилого та старечого віку (А.В.Покровский и соавт.,1989). Замісна гормональна терапія не попереджує розвиток мікроангіопатії, а розробка засобів трансплантації клітин підшлункової залози ще не виправдовує очікуваних надій (О.С. Ніконенко та спів.,2003).

На Міжнародному конгресі, присвяченому діабетичній стопі, що пройшов у Голландії у 1991 році, різні ураження тканин при ЦД поєднали терміном "синдром стопи діабетика". Однак і до сьогодні існує термінологічна невизначеність в констатації уражень тканин нижніх кінцівок при ЦД, починаючи від синдрому діабетичної стопи (СДС), діабетичної ангіопатії до критичної ішемії та інш., що не сприяє удосконаленню тактичних підходів.

Лікування СДС являє собою невирішену проблему. Поліпатогенез захворювання значно ускладнює індивідуалізацію терапії, потребує використання значної кількості препаратів з різним механізмом дії. В той же час численні питання патогенезу, клінічні особливості перебігу уражень тканин нижніх кінцівок залишаються не вивченими, а питання лікувальної тактики не конкретизовані. Особливо це стосується пацієнтів похилого та старечого віку, у котрих перебіг патологічного процесу протікає на тлі супутніх захворювань, зниження імунологічної реактивності організму (Л.Г.Заверный и соавт.,1996; Ю.В.Родін та спів.,2003). Вражає діапазон показників результатів лікування ГНУТНК в залежності від віку. Коливання інвалідності у пацієнтів молодого віку складає від 4,1% до 21%, а післяопераційної летальності від 4,1 до 12,2%, в той час як у пацієнтів похилого та старечого віку відповідно - 38% і 61% (Н.А. Гвоздев и соавт.,1989; В.М. Бенсман и соавт.,1999; Ш.И. Каримов, 2001). Враховуючи ті обставини, що пацієнти похилого та старечого віку сьогодні складають переважний контингент хворих з хірургічними ускладненнями діабету, вирішення питань удосконалення лікувальної допомоги цим хворим набуває значної актуальності.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом наукової роботи кафедри загальної хірургії і кафедри факультетської хірургії ім. К.Т. Овнатаняна Донецького державного медичного університету ім. М. Горького "Діагностика, комплексне лікування та профілактика синдрому діабетичної стопи" (номер державної реєстрації – 0101U007981, шифр УН 02.04.19).

Мета дослідження: зниження рівня летальності та інвалідності у пацієнтів похилого та старечого віку з трофічними та гнійно-некротичними ураженнями стопи, що страждають на цукровий діабет, на основі виявлених особливостей клінічного перебігу, удосконалених методів діагностики та розробленої раціональної тактики лікування.

Завдання дослідження:

  1. Визначити особливості основних клінічних проявів трофічних і гнійно-некротичних уражень тканин нижніх кінцівок, гомеостатичних порушень у хворих похилого та старечого віку, що страждають на ЦД в порівнянні з пацієнтами молодого та середнього віку.

  2. Вивчити особливості морфологічних змін тканин нижніх кінцівок у хворих з трофічними та гнійно-некротичними ураженнями похилого та старечого віку, що страждають на ЦД, в порівнянні з пацієнтами молодого та середнього віку, в залежності від наявності, або відсутності оклюзійного ураження магістральних артерій нижніх кінцівок.

  3. Оцінити значення розробленого в клініці метода експрес-діагностики стадії діабетичної мікроангіопатії для вибору раціональної тактики хірургічного лікування у цього контингенту хворих.

  4. Визначити раціональні шляхи корекції рівня глікемії у хворих похилого та старечого віку з трофічними та гнійно-некротичними ураженнями тканин нижніх кінцівок, що страждають на ЦД, в процесі їх комплексного лікування.

  5. Розробити основні принципи хірургічного лікування трофічних та гнійно-некротичних уражень тканин нижніх кінцівок у пацієнтів похилого та старечого віку, що страждають на ЦД, в залежності від визначених особливостей клінічного перебігу та стадії процесу.

Об'єкт дослідження:510 хворих на ЦД з ГНУТНК похилого та старечого віку і 170 подібних хворих молодого та середнього віку. Контрольна група – 125 хворих на ЦД з ГНУТНК похилого та старечого віку і 125 подібних хворих молодого та середнього віку, що лікувались до впровадження запропонованих нами підходів.

Предмет дослідження: клініко-функціональний статус хворих на ЦД з ГНУТНК похилого та старечого віку, в порівнянні з хворими молодого та середнього віку, в процесі перебігу захворювання та лікування, морфологічні зміни в тканинах нижніх кінцівок, стан вуглеводного, білкового обмінів, імунітету, згортальної системи крові, перебігу ранового процесу.

Методи дослідження: клінічні, лабораторні, електрофізіологічні, морфологічні, рентгенографічні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. В роботі вперше дана оцінка ефективності розробленого в клініці методу діагностики стадії мікроангіопатії у хворих на ЦД в лікуванні трофічних та гнійно-некротичних уражень стопи в залежності від віку, вивчений та обґрунтований патогенез млявогранулюючого ранового процесу і накреслені шляхи корекції "синдрому застиглої рани" стопи діабетика. Вперше, на основі проведених клініко-рентгенологічних та морфологічних досліджень у пацієнтів з виразково-некротичними ураженнями, обгрунтована доцільність органозберігаючих операцій у низки хворих похилого віку з оклюзійними ураженнями магістральних артерій кінцівок. Обгрунтовані нові підходи до корекції рівня глікемії в до- і післяопераційному періодах у пацієнтів похилого та старечого віку з гнійно-некротичними ураженнями стопи.

Практичне значення отриманих результатів. Виявлені особливості основних клінічних проявів, гомеостатичних порушень, морфологічних змін в тканинах у хворих похилого та старечого віку, що страждають на ЦД з ГНУТНК, в залежності від стадії процесу та наявності, або відсутності оклюзійних уражень магістральних артерій нижніх кінцівок. Обгрунтований патогенез млявогранулюючого ранового процесу у хворих на ЦД і сформульовані шляхи його корекції. На основі отриманих результатів розроблені нові підходи до корекції рівня глікемії в до і післяопераційному періоді у подібних хворих без використання інсуліну, а також основні принципи комплексного лікування трофічних та гнійно-некротичних уражень тканин нижніх кінцівок. Запропонований оригінальний доступ до підошовного апоневрозу при виконанні трансметатарсальній ампутації стопи (Патент № 13920 від 17.04.2006), новий засіб лікування "застиглої рани стопи діабетика" на основі гирудотерапії (Патент №20252 від 15.01.2007), сконструйований хірургічний ретрактор та фіксатор до нього, для зменшення ушкодження тканин при сануючих втручаннях (Патент № 15445 від 17.07.2006).


 
 

Цікаве

Загрузка...