WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних показників серця чоловіків зрілого віку (автореферат) - Реферат

Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних показників серця чоловіків зрілого віку (автореферат) - Реферат

На основі особливостей антропометричних і соматотипологічних показників, використовуючи метод покрокової регресії, у чоловіків зрілого віку побудовані достовірні моделі морфометричних показників серця, що характеризують його тотальні розміри.

Практичне значення отриманих результатів. Вперше дана комплексна оцінка антропогенетичних і соматотипологічних особливостей морфометричних показників серця у чоловіків зрілого віку, померлих від причин, не пов'язаних з патологією серцево-судинної системи. Спираючись на отримані в ході дослідження дані щодо зв'язку морфометричних параметрів серця у чоловіків зрілого віку з антропометричними і соматотипологічними показниками, побудовані математичні моделі морфометричних показників серця, які дозволяють розробити нормативи морфометричних параметрів серця, як для клініцистів, так і для фахівців патологоанатомічної і судово-медичної служб. Отримані в ході дослідження результати дозволяють науково обґрунтувати антропометричний підхід при визначенні морфометричних параметрів серця і мають значення для проведення в майбутньому комплексного вивчення патологічних відхилень і захворюваності серця і системи кровообігу в цілому.

Отримані результати впроваджені в учбовий процес – в матеріали лекцій і практичних занять, а також в наукову роботу кафедр нормальної анатомії Луганського державного медичного університету, Львівського національного медичного університету, Донецького державного медичного університету, Сумського державного університету, Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава), Івано-Франківського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету, кафедри анатомії людини і гістології медичного факультету Ужгородського національного університету, кафедри патологічної анатомії і судової медицини Дніпропетровської державної медичної академії, кафедри судової медицини з курсом права Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, кафедри загальної і оперативної хірургії з топографічною анатомією Буковинського державного медичного університету, в наукову роботу науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету, в клінічну роботу обласних комунальних закладів "Дніпропетровське патологоанатомічне бюро" і "Бюро судово-медичної експертизи" м. Дніпропетровська.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведений патентно-інформаційний пошук, написаний звіт, визначені мета і завдання проведеного дослідження. Самостійно виконано набір матеріалу, проведені всі антропометричні вимірювання і морфометричні дослідження серця, обробка отриманих даних, зокрема статистична обробка отриманих результатів з подальшою побудовою математичних моделей методом покрокової регресії. Автором розроблені основні теоретичні і практичні положення дисертаційного дослідження, проведений аналіз і узагальнення отриманих результатів, сформульовані всі положення і висновки роботи. Основні положення дисертаційної роботи автором опубліковані в 3 самостійних статтях. У наукових статтях, опублікованих в співавторстві, авторові належать основні ідеї і розробки, що стосуються особливостей морфометричних показників серця.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження були представлені й обговорені на другій всеукраїнській морфологічній науковій конференції "Карповські читання" (Дніпропетровськ, 2005); Четвертій науковій медичній конференції студентів і молодих вчених (Плевен, Болгарія, 2005); всеукраїнській конференції студентів-медиків і молодих вчених (Чернівці, 2006); науково-практичній конференції "Досвід і проблеми застосування сучасних морфологічних методів досліджень органів і тканин у нормі та при діагностиці патологічних процесів" (Тернопіль, 2007).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 наукових робіт, 5 з яких опубліковані в журналах, рекомендованих ВАК України, з них 3 виконані самостійно; 4 роботи у вигляді тез конференцій.

Структура і об'єм дисертації. Матеріали дисертаційної роботи викладені на 173 сторінках, з яких 130 сторінок залікового принтерного тексту, дисертація складається із вступу, огляду літератури, 3 розділів власних досліджень, розділу „Аналіз та узагальнення результатів дослідження", висновків, практичних рекомендацій, списку літературний джерел та чотирьох додатків. Список використаної літератури включає 205 джерел, з яких 147 – кирилицею, 59 – латиницею. Дисертаційна робота ілюстрована 62 малюнками, 20 таблицями.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріал і методи дослідження. Відповідно до мети і завдань дослідження у дослідженні проведено комплексне обстеження чоловіків зрілого віку (у віці від 22 до 60 років), згідно схеми вікової періодизації онтогенезу людини, яка була прийнята на VII Всесоюзній конференції з проблем вікової морфології, фізіології і біохімії АПН СРСР (Никитюк Б.А., Чтецова В.П., 1990).

Комісією з біоетики Дніпропетровської державної медичної академії (протокол № 3 від 14 березня 2007 р.) встановлено, що проведені наукові дослідження людини відповідають етичним вимогам згідно наказу МОЗ України №281 від 01.11.2000 року.

Анатомічне дослідження проводили в морзі ОКЗ "Бюро СМЕ" м. Дніпропетровська і Дніпропетровському обласному патологоанатомічному бюро з дотриманням етичних і законодавчих норм і вимог при виконанні наукових і морфологічних досліджень (Кулініченко В.Л., Мішалов В.Д., 2007). Для дослідження відбирали чоловіків, які померли від різних причин, які не пов'язані з патологією серцево-судинної системи, не мали в анамнезі даних про серцеву патологію (згідно даних історії хвороби та інших супровідних документів). При виявленні серцево-судинної патології безпосередньо при проведенні аутопсії, дослідження припинялося. Первинному обстеженню було піддано 324 людини, 128 з яких було виключено на різних етапах: в процесі проведення аутопсії, макроскопічного обстеження серця, або при подальшому гістологічному дослідженні міокарду.

Повне обстеження було проведено у 196 чоловік зрілого віку – 100 чоловіків І зрілого вікового періоду і 96 чоловіків ІІ зрілого вікового періоду. Досліджуваним проводили повне антропометричне обстеження, визначали соматотип, обчислювали розрахункові показники і індекси, визначали компонентний склад маси тіла, проводили морфологічне дослідження серця, вивчали гістологічні зрізи його стінки. Подальше дослідження включало статистичну обробку отриманих даних, проведення кореляційного аналізу з подальшим математичним моделюванням.

Антропометричне дослідження виконане відповідно до рекомендацій В.В. Бунака та містило в собі визначення тотальних (довжини і маси тіла) та парціальних розмірів тіла – обхватних (обхват грудної клітки; обхват живота; обхват голови у вертикальній і горизонтальній площині, обхват шиї, обхват правого і лівого плеча, обхват широкої і вузької частини правого і лівого передпліччя, обхват правого і лівого стегна, обхват широкої і вузької частини правої і лівої гомілки), подовжніх (довжина проксимальної фаланги ІІІ пальця правої руки, довжина верхньої кінцівки, нижньої кінцівки, тулуба, грудини, правої стопи, правої кисті), поперечних (акроміальний, дельтовидний, передньо-пахвовий діаметри, найбільший поперечний діаметр голови, поперечний діаметр грудної клітки, міжсоскова відстань; ширина дистальних епіфізів плеча, передпліччя, стегна і гомілки справа і зліва; ширина кисті, міжостьовий, міжгребеневий і міжвертлюговий розміри тазу), передньо-задніх (сагітальний діаметр грудної клітки, найбільший подовжній діаметр голови) і товщини підшкірно-жирових складок (на передній і задній поверхні плеча, на передній поверхні передпліччя, під нижнім кутом лопатки, на боці, на животі, на грудях, на стегні, на гомілці), а також підреберний кут.

У своїй роботі ми використовували математичну схему соматотипування за Хіт-Картер (Carter J.L., Heath B.H., 1990). Для визначення компонентного складу маси тіла використовували формули J.Matiegka (Ковешников В.Г., Никитюк Б.А., 1992).

Розрахунковим шляхом визначалися наступні індекси і показники співвідношення: площа поверхні тіла, індекс маси тіла, зросто-ваговий коефіцієнт (ЗРВК), індекс Піньє, індекс Танера, індекс Бругша, індекс Кетле, індекс Ерисмана; співвідношення акроміального, дельтовидного діаметрів до довжини тіла; довжини тулуба до довжини тіла, довжини нижньої кінцівки, довжини верхньої кінцівки, відношення суми підшкірно-жирових складок до довжини тіла.

Морфометричне дослідження серця включало вимірювання маси, об'єму, довжини, ширини, товщини і периметру серця на рівні вінцевого синуса і напівдовжини серця, периметра аорти і легеневого стовбура. Відібрані для гістологічного дослідження ділянки стінки серця обробляли стандартними гістологічними методиками і фарбували гематоксилин-еозином. На гістологічних препаратах оцінювали загальногістологічну картину, товщину кардіоміоцитів та питомий об'єм кардіоміоцитів з урахуванням рекомендацій Автанділова Г.Г. та співавт.(1981).

Статистична обробка отриманих результатів проведена в пакеті "STATISTICA 5.5" для Windows (належить ЦНДЛ ВНМУ ім. М.І.Пирогова, ліцензійний № AXXR910A374605FA) з використанням параметричних і непараметричних методів оцінки отриманих результатів.


 
 

Цікаве

Загрузка...