WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних показників серця чоловіків зрілого віку (автореферат) - Реферат

Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних показників серця чоловіків зрілого віку (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ІНДЖИКУЛЯН АРТУР АЗАТОВИЧ

УДК 616.127-577.95-092.9

Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних показників серця чоловіків зрілого віку

14.03.01 – нормальна анатомія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Дніпропетровськ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України.

Науковий керівник:

заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, Козлов Володимир Олексійович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Мішалов Володимир Дем'янович Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, завідувач кафедри судової медицини;

доктор медичних наук, старший науковий співробітник Кухар Іван Давидович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України, старший науковий співробітник науково-дослідницького центру.

Захист дисертації відбудеться "08" листопада 2007 року о 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.601.03 в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України (49005, м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9).

Автореферат розісланий "06" жовтня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради К 08.601.03

доктор медичних наук, доцент Машталір М.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Останнім часом в літературі все частіше наводиться достатня кількість даних, що показують взаємозв'язок окремих соматотипологічних і антропологічних параметрів (Бутова О.А., Лисова И.М., 2001; Абрамов В.В., Шевченко І.М., 2007, Hense H.W. et al., 1998), зокрема з морфофункціональними особливостями окремих органів і систем, як в нормі (Гумінський Ю.Й., 2001; Мороз В.М. та співавт., 2003; Гудзевич Л.С., Кухар І.Д., 2005; Сарафинюк Л.А. та співавт., 2006), так і для оцінки ризику виникнення різноманітних патологічних станів різних органів і систем (Паршин В.С. та співавт., 1997; Гунас І.В. та співавт., 2004; Антонець Т.І., 2004; Пилюйко Н.В., Каблукова О.К., 2005).

Серед наявних робіт мають місце наукові факти, що свідчать про взаємозв'язки окремих конституціональних параметрів з параметрами серцево-судинної системи, зокрема, з морфометричними (Іванов В.А., Косоуров А.К., 2002; Batterham A.M. et al., 1999) і фізіологічними параметрами як окремо серця, так і серцево-судинної системи в цілому (Щедрина А.Г. та співавт., 1996; Гунас І.В. та співавт., 2004; Шапаренко Є.Г., 2005; Deague J.A. et al., 2001; Sarafinyk L.A. et al., 2003;). В більшості випадків такі залежності вивчалися без використання кореляційного аналізу, нерідко при недостатній кількості випадків досліджуваних в групах. В той же час, серед робіт, які виконані на здорових досліджуваних, ці взаємозв'язки достатньо детально вивчені тільки на підлітковому та юнацькому етапі онтогенезу, – тобто періодів, впродовж яких серце, як і решта внутрішніх органів, зазнають істотні зміни протягом нетривалого часу.

Таким чином, ця група робіт освітлює взаємозв'язки параметрів серця з параметрами соматотипу на етапах постнатального формування серця. Проте, при цьому, в зрілому періоді розвитку – на етапі, коли здорове серце не має виражених онтогенетичних перетворень та проявляє постійність взаємозв'язків морфологічних показників серця з антропометричними і соматотипологічними показниками тіла, подібні дослідження представлені не достатньо повно.

До того ж, більшість робіт, присвячених вивченню взаємозв'язку конституціональних характеристик з параметрами серця виконані в клінічних умовах, за допомогою неінвазивних методів дослідження, – таких, як електрокардіографічне дослідження і ехокардіографія (Сарафинюк П.В., 2003; Ионина С.В., 2003; Сарафинюк П.В. та співавт., 2004; Кириченко И.М., 2005). Не дивлячись на можливість при використанні неінвазивних методів дослідження у клініці для виявлення взаємозв'язків конституціональних характеристик тіла з морфометричними показниками серця більш вірогідними є морфологічні методи дослідження, що дозволяють наочно проводити вимірювання, як цілого органу, так і його частин, як на органному, так і на клітинному рівнях.

Вивчення впливу екзогенних чинників ризику має на увазі детальний аналіз спадкової схильності, генетичних маркерів виникнення того або іншого захворювання (Мороз В.М. та співавт., 2000; Шапаренко П.П. та співавт., 2000). До таких спадкових чинників відносяться і конституційні особливості людського тіла (Корнетов Н.А., 2002; Николаев В.Г., Ефремова В.П., 2003). Ведучим в ході вивчення проблеми конституції є проведення "горизонтального зрізу" при міжіндивідуальному зіставленні різних соматотипів і функціональних станів організму всередині соматотипів (Мороз В.М. та співавт., 2003).

Зміни, що відбуваються в серці під впливом різноманітних зовнішніх чинників, продовжують привертати увагу сучасних дослідників (Фитенков В.Н. та співавт., 2001; Smiseth O.A. et al., 2000; Deague J.A. et al., 2001). Ця проблема не втратила своєї актуальності і у наш час, особливо враховуючи широке розповсюдження захворювань системи кровообігу і високої смертності від серцево-судинної патології (Коваленко В.М. та ін., 2006; Гайдаєв Ю.О., 2007). Крім того, слід зазначити, що лабораторні і інструментальні показники для здорових людей востаннє переглядалися у 60-ті роки минулого сторіччя, були єдиними по всій території СРСР і не враховували індивідуальні особливості будови людини. Отже, розробка нормативних критеріїв морфо-функціональних показників організму людини, у тому числі і серцево-судинної системи, для мешканців України також є актуальним як для теоретичної, так і для практичної медицини.

Таким чином, актуальність цього дослідження полягає у визначенні сучасних нормативних значень морфометричних показників серця чоловіків зрілого віку, що не мають патології зі сторони серцево-судинної системи і визначення взаємозв'язків морфологічних параметрів серця з антропометричними і соматотипологічними характеристиками організму.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно плану наукових досліджень Дніпропетровської державної медичної академії і є складовою частиною науково-дослідної теми кафедри нормальної анатомії Дніпропетровської державної медичної академії „Розвиток та становлення серця, його судин, папілярно-трабекулярного і клапанного апарату в онто- і філогенезі", номер державної реєстрації 0101V000777. Тема дисертації затверджена вченою радою Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України (протокол № 2 від 29 вересня 2005р.). Здобувач вивчав морфометричні показники серця чоловіків зрілого віку у зв'язку із соматотиповими особливостями.

Мета і завдання дослідження. Встановити кількісні взаємини між антропометричними, соматотипологічними показниками і морфометричними параметрами серця чоловіків зрілого віку.

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання дослідження:

  1. Визначити особливості антропометричних (тотальних і парціальних) показників тіла в залежності від типу конституції.

  2. Визначити особливості показників компонентного складу маси тіла, а також показників співвідношення та індексів залежно від типу конституції.

  3. Визначити особливості морфометричних показників серця у зв'язку з соматотиповими особливостями.

  4. Вивчити взаємозв'язки морфометричних показників серця з антропометричними і соматотипологічними характеристиками, а також з показниками співвідношення і індексами.

  5. Розробити регресійні моделі морфологічних показників серця чоловіків зрілого віку в залежності від особливостей будови тіла.

  6. Проаналізувати регресійні моделі морфологічних показників серця і виділити показники конституції, які частіше за все входять до їх складу.

Об'єкт дослідження: морфометричні показники серця чоловіків зрілого віку.

Предмет дослідження: особливості морфометричних показників серця, антропометричних і соматотипологічних характеристик організму чоловіків зрілого віку та їх взаємозв'язок.

Методи дослідження: морфометричні, гістологічні методи дослідження серця, антропометричні і соматотипологічні, – для визначення особливостей будови тіла, математичні – для статистичної обробки отриманих результатів і побудови регресійних моделей.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведені паралелі і визначені зв'язки між антропометричними, соматотипологічними і морфометричними показниками серця на трупному матеріалі чоловіків зрілого віку, померлих від причин, не пов'язаних із патологією серця.

Вперше виявлені взаємозв'язки даних параметрів при аналізі на різних рівнях структурної організації людини – організму в цілому, органному і клітинному.


 
 

Цікаве

Загрузка...