WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вертеброгенні предиктори артеріальної гіпертензії, диференційно-діагностичні критерії та особливості лікування (автореферат) - Реферат

Вертеброгенні предиктори артеріальної гіпертензії, диференційно-діагностичні критерії та особливості лікування (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. При АГ необхідно враховувати можливість впливу патології хребта на рівень АТ, тому під час обстеження таких хворих слід звернути увагу на діагностичні ознаки вертеброгенної артеріальної гіпертензії: патологічні зміни сегментів шийного відділу хребта (огляд форми хребта, рентгенологічне дослідження, МРТ); підвищення АТ збігається з фізичним чи статичним перевантаженням шийного відділу хребта чи з загостренням патології хребта; наявність великої кількості тригерних пунктів у м'язах шийно-комірцевої зони (більше 20); нормалізація АТ після вертебрологічного лікування; резис-тентність АГ до дії антигіпертензивних препаратів.

 2. Для диференційної діагностики вертеброгенної артеріальної гіпер-тензії необхідно застосовувати тестовий сеанс вертебротерапії відповідно до патенту (№ 15487, Україна (19) А61 В10/00 „Спосіб діагностики вертеброгенної артеріальної гіпертензії").

 3. Лікування вертеброгенної артеріальної гіпертензії повинно базува-тися на використанні вертебротерапевтичних методів в залежності від вияв-лених захворювань хребта та травмуючих елементів: імобілізація комірцем Шанца, масаж, мануальна терапія, локальна ін'єкційна терапія, лікувальна фізкультура в різних режимах, діуретична та протизапальна терапія.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Хомовський В.В. Зміни показників центральної гемодинаміки, транс-краніальної допплерографії, реоенцефалографії та кон'юнктивальної мікро-циркуляції у хворих з артеріальною гіпертензією і супровідною патологією шийного відділу хребта // Львівський медичний часопис – 2006. – Том XII, №1. – С. 21-24.

 2. Хомовський В.В. Патологія шийного відділу хребта як одна з причин симптоматичних гіпертензій // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2006. – №10(2). – С. 203-207.

 3. Хомовський В.В., Дубовий О.Х., Колісник П.Ф. Патогенез розвитку та причини есенціалізації вертеброгенної артеріальної гіпертензії // Галицький лікарський вісник. – 2005. - №4. – С. 91-93 (Автором проведені аналіз літературних джерел, підбір та обстеження хворих, аналіз та статистична обробка даних, підготовка статті до друку).

 4. Дубовий О.Х., Колісник П.Ф., Хомовський В.В. Патологічні зміни шийного відділу хребта як чинники артеріальної гіпертензії // Biomedical and Bіosocial Anthropology. – 2004. - №3. – Р. 35-37 (Автором проведені підбір та обстеження хворих, аналіз і статистична обробка отриманих даних, підготовка статті до друку).

 5. Мороз В.М., Колісник П.Ф., Колісник С.П., Хомовський В.В., Кра-вець Р.А. Механізм формування структурних змін у тканинах органів при патологічних імпульсаціях з сегментарних вегетативних анатомічних утворень // Вісник наукових досліджень. – 2006. - №3. – С. 7-10 (Автором проведений збір та обробка частини матеріалу, який стосується впливу патологічних змін шийно-грудного відділу хребта на церебральну гемодинаміку та кон'юнк-тивальну мікроциркуляцію).

 6. Павлов С.В., Колісник П.Ф., Хомовський В.В., Ахмед Авад Матема-тичний аналіз позитивних змін показників гемодинаміки та мікроциркуляції під впливом вертебрологічного лікування // Вимірювальна та обчислювальна техні-ка в технологічних процесах (Біомедичні вимірювання і технології). – 2005. – №2. – С. 147-151 (Автором проведені клініко-інструментальне обстеження хворих, статистична обробка та аналіз результатів досліджень).

 7. Ротштейн А.П., Павлов С.В., Колісник П.Ф., Хомовський В.В., Марков С.М. Метод діагностики патологічних змін у сегментах хребта з застосуванням математичного апарату нечіткої логіки // Інформаційні технології та ком-п'ютерна інженерія. – 2006. – №2(6). – С. 62-66 (Автором проведені клініко-інструментальне обстеження хворих, статистична обробка та аналіз результатів досліджень).

 8. Хомовський В.В., Колісник П.Ф. Деклараційний патент на винахід №15487, Україна (19) А61 В10/00 „Спосіб діагностики вертеброгенної артері-альної гіпертензії" заявка № u200509815; заявлено 18.10.2005; опубліковано 17.07.2006, бюлетень №7; висновок про видачу патенту від 27.03.2006 р. №1027/1. (Автором проведені інформаційно-патентний пошук, набір клінічного матеріалу, апробація методики, статистична обробка результатів дослідження).

 9. Хомовський В.В. Роль патологічних змін сегментів шийного відділу хребта у розвитку артеріальної гіпертензії // Матеріали до наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю. – Вінниця, 2004. – С. 209-210.

 10. Хомовський В.В. Синдром вегетативної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію // Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції сту-дентів та молодих вчених „Молодь та медична наука на початку ХХІ століття". - Вінниця, 2006. – С. 122-123.

 11. Хомовський В.В. Патологія хребта як предиктор резистентної артеріальної гіпертензії // Матеріали до ІІ міжвузівської наукової конференції студентів і молодих вчених. – Вінниця, 2005. – С. 121-122.

 12. Хомовський В.В. Клінічні діагностичні критерії вертеброгенної артеріальної гіпертензії // Хист (Матеріали ІІ міжнародної медико-фарма-цевтичної конференції студентів та молодих вчених). – 2005. – Вип.7. – С. 72.

 13. Хомовський В.В. Причини хронізації симптоматичної верте-брогенної артеріальної гіпертензії // 9-й міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (Тернопіль, 21-22 квітня 2005 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 33.

 14. Хомовський В.В., Дубовий О.Х., Колісник П.Ф. Особливості клінічних проявів артеріальної гіпертензії при патології шийного відділу хребта // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2005. - №8(1). – С. 28-29 (Автором проведені підбір, обстеження хворих, вертебрологічне лікування, аналіз і статистична обробка даних, написання тез).

 15. Хомовський В.В., Дубовий О.Х., Колісник П.Ф., Паламарчук В.І., Колесник В.В., Тарасюк М.М. Діагностичний алгоритм вертеброгенної артеріальної гіпертензії // Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування: Матеріали регіональної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 24 березня 2005 р.). – Івано-Фран-ківськ, 2005. – С. 46 (Особистий внесок автора полягає у зборі та обробці мате-ріалу, текстовому оформленні роботи).

 16. Хомовський В.В., Колісник П.Ф. Дистопія хребців як причина порушень церебральної мікрогемодинаміки та розвитку артеріальної гіпертензії // Матеріал науково-практичної конференції з міжнародною участю „Морфо-логічний стан тканин і органів у нормі та при моделюванні патологічних процесів". – Тернопіль – 2006 – С. 150-151 (Автором проведені підбір та обсте-ження хворих, аналіз та статистична обробка даних, формулювання висновків, написання тез).

 17. П.Ф. Колесник, В.В. Хомовский, С.П. Колесник, Р.А. Кравец, И.П. Гуменюк Влияние патологических изменений в сегментах позвоночника на гемодинамику, микроциркуляцию тканей и функциональное состояние внут-ренних органов // Материалы международного конгресса "Рефлексотерапия и мануальная терапия в ХХІ веке". – Москва, 2006. – С. 185-186 (Автором про-ведено підбір частини хворих і виявлення у них патологічних змін сегментів шийно-грудного відділу хребта та досліджено їх вплив на стан церебральної гемодинаміки, взято участь у написанні тез).

 18. Хомовський В.В. Рентгенологічні діагностичні критерії вертебро-генної артеріальної гіпертензії // Досягнення молодих вчених – майбутнє меди-цини: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 350-річчю міста Харкова (23 листопада 2004 року). – Харків, 2004. – С. 89-90.

 19. Колісник П.Ф., Гуменюк І.П., Колісник С.П., Хомовський В.В. Патологія хребта як одна з причин резистентності терапевтичних захворювань до лікування // Актуальні питання фармакології: Матеріали IV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю по клінічній фарма-кології. Частина ІІ (Вінниця, 7-8 жовтня 2004 р.). – Вінниця, 2004. – С. 68-69 (Автором проведене дослідження патологічних змін шийно-грудного відділу хребта у хворих на артеріальну гіпертензію як одну з причин резистентності до гіпотензивних препаратів).

 20. Дубовий О.Х., Колісник П.Ф., Хомовський В.В., Паламарчук В.І. Гемодинамічні критерії вертеброгенної артеріальної гіпертензії // Матеріали VII національного конгресу кардіологів України: Тези наукових доповідей (м.Дніпропетровськ, 21-24 вересня 2004 р.). – Дніпропетровськ, 2004. – С. 79 (Автором проведені підбір та обстеження хворих, реоенцефалографічне та допплерографічне дослідження, статистична обробка даних, підготовка тексту тез).


 
 

Цікаве

Загрузка...