WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні та хірургічні аспекти первинного гіперпаратиреозу (автореферат) - Реферат

Клінічні та хірургічні аспекти первинного гіперпаратиреозу (автореферат) - Реферат

Результати досліджень впроваджено у практичну діяльність хірургічних, урологічного, неврологічного відділень Львівської обласної клінічної лікарні, Львівського обласного ендокринологічного диспансеру, травматологічних відділень Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих, лікувально-діагностичних закладах Івано-Франківської області. Основні наукові положення дисертації використовуються на кафедрі факультетської хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в лекціях і клінічних заняттях.

Особистий внесок здобувача. Автор провів інформаційно-патентний пошук та виявив невирішені актуальні проблеми ПГПТ, сформулював мету та завдання дослідження. Самостійно аналізував архівні дані історій хвороб пацієнтів, які оперовані з приводу ПГПТ. Опрацював та запровадив у клінічну практику систему скринінгу з метою раннього виявлення хвороби. Брав активну участь у клінічному обстеженні та хірургічному лікуванні хворих у складі операційної бригади. Особисто вивчав віддалені результати хірургічного лікування: проводив опитування, обстеження та лікування хворих. Сформулював висновки та практичні рекомендації. Результати роботи автор опублікував у статтях, які написав самостійно й у співавторстві, доповідав на різних національних та міжнародних форумах.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації аспірант доповідав на: Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених „Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини" присвяченій 85-річчю Дніпропетровської державної медичної академії (м. Дніпропетровськ, 2001р.); VI Мiжнародному медичному конгресі студентiв i молодих учених (м. Тернопіль, 2002р.); 61 З'їзді Товариства хірургів Польщі (м. Гданськ, 2003р.); Пленум ендокринологів України (м. Львів, 2003р.); XI Російському симпозіумі з міжнародною участю з хірургії органів ендокринної системи (м. Санкт-Петербург, 2003р.); науковій конференції молодих вчених і студентів, присвяченій пам'яті Марти Коритко „Актуальні питання клінічної та експериментальної хірургії" (м. Львів, 2004р.); науково-практичній конференції „Актуальні питання клінічної хірургії", присвяченій 75-річчю від дня народження і 50-річчю наукової, хірургічної і громадської діяльності акад. Павловського М.П. (м. Трускавець, 2005р.); 2-ому Конгресі Європейської асоціації ендокринних хірургів (м. Краків, 2006р.); Першому українсько-російському симпозіумі з ендокринної хірургії з міжнародною участю „Сучасні аспекти хірургічного лікування ендокринної патології" (м. Київ, 2006р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць. Серед них 4 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 8 - у матеріалах конференцій, з'їздів та симпозіумів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 154 сторінках машинописного тексту і складається з вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел літератури і додатку (акти впровадження). Праця ілюстрована 20 рисунками, 21 таблицею, включає список 223 літературних джерел, в тому числі 38 вітчизняних та 185 іноземних першоджерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал та методи дослідження. Об'єктом вивчення були 54 хворих на ПГПТ, яких оперовували у клініці факультетської хірургії протягом 1985–2006 років. Ці хворі становили основну групу.

Протягом 2003-2005рр. у 2-му та 3-му хірургічних, урологічному, неврологічному відділеннях та кабінеті літотрипсії, Львівської обласної клінічної лікарні (ЛОКЛ), у кабінеті ендокринолога консультативної поліклініки ЛОКЛ, у травматологічних відділеннях Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих ми провели скринінгове визначення рівня загального кальцію у крові 214 хворих із підозрою на ПГПТ, з метою раннього виявлення та лікування хвороби. ПГПТ діагностовано у 16 осіб. Із усіх 214 хворих ми відібрали 61 пацієнта, оперованого у 3-му хірургічному відділенні ЛОКЛ з приводу патології щитоподібної залози (ЩЗ). Ці хворі утворили контрольну групу.

У всіх хворих контрольної групи стверджено вузли розташовані на задній поверхні ЩЗ, які перед операційним втручанням за допомогою УСГ було важко диференціювати з патологічними утворами ПЩЗ.

Діагноз ПГПТ встановлювали на підставі скарг, анамнезу, вислідів об'єктивного дослідження, результатів лабораторних (рівні загального кальцію та ПТГ у сироватці крові) та інструментальних досліджень (УСГ, сцинтиграфія).

Хворим основної та контрольної груп проводили загальноклінічні обстеження, які включали загальні аналізи крові та сечі, коагулограму, електрокардіографію, рентгенографію органів грудної клітки, за показаннями - фіброезофагогастродуоденоскопію. Хворих оглядав ендокринолог, за показаннями кардіолог, уролог, гастроентеролог. Усім пацієнтам рівень загального кальцію у сироватці крові визначали фотометрично. Фотометричне визначення загального кальцію проводили з допомогою біхроматичної фотометричної системи „Stat-Fax" 1904+ зі застосуванням крезолфталеїн-комплексону фірми Human Gesellschaft fьr Biochemica und Diagnostica (ФРН).

Хворим основної та контрольної груп у сироватці крові визначали: рівні неорганічного фосфору фотометрично на автоматичному аналізаторі КФК-3 із застосуванням реактивів фірми LaChema Біотест; лужної фосфатази - колориметричним методом на автоматичному аналізаторі Human зі застосуванням реактивів фірми Human Gesellschaft fьr Biochemica und Diagnostica; альбуміну -методом електрофорезу на ацетатцелюлозній плівці; креатиніну - методом Поппера.

Інтактний ПТГ визначали з допомогою двоетапного імунорадіометричного набору BioSource hPTH-120 min-IRMA (Biosource Europe S.A., Belgium) або аналогічного набору фірми CIS bio International (France).

Ультрасонографічну візуалізацію проводили з допомогою високочастотного (10 MHz) лінійного трансдюсера на апаратах Picker International LS 5000, Acuson XP 128. Зважаючи на доступність та відсутність впливу шкідливих чинників під час обстеження, усім хворим проводили УСГ як перший етап локалізації ПЩЗ. За показаннями хворим проводили УСГ дослідження органів черевної порожнини, нирок.

Одноізотопну двофазну сцинтиграфію із 2-метоксиізобутилу-ізонітрилом (Sestamibi) міченим радіонуклідом Tc99m використовували для локалізації ПЩЗ. Застосовували препарат 2-метоксиізобутилу-ізонітрил під назвою MIBI фірми Polatom (Poland). Із допомогою сцинтиляційної томографічної гама-камери 301.Т отримували зображення ділянки шиї на 10-15 та на 90-120 хвилинах. Зображення вивчали на IBM PC сумісному комп'ютері у середовищі Windows XP з допомогою програмного забезпечення Spect Works (Харків, Україна).

Вимірювання щільності кісткової тканини проводили ультрасонографічним денситометром Sonost-2000. Вимірювали індекс якості кістки, Т-мітку.

Для статистичного опрацювання результатів дослідження використали програмне забезпечення Statistica 6.0 (StatSoft Inc.) та програму Microsoft Office Excel 2003, яка входить до програмного пакету Microsoft Office Professional 2003 (Microsoft Corp.). Провели варіаційно-статистичний аналіз кількісних та якісних величин, та відсоткової частоти за параметральним коефіцієнтом Стьюдента (t), непараметральним критерієм Пірсона (ч2), показником достовірності (p).

Графічні ілюстрації виконано на персональному комп'ютері Pentium PC з допомогою програми Microsoft Office Excel 2003, яка входить до програмного пакету Microsoft Office Professional 2003 (Microsoft Corp.).

Результати досліджень. Ми поставили перед собою завдання покращити діагностику ПГПТ на Львівщині. Вирішення цього завдання передбачає запровадження скринінгового визначення загального кальцію крові у всіх стаціонарних хворих, а це відтак вимагає значних матеріальних затрат. Тому, для покращання діагностики ПГПТ ми запропонували не тотальний, а „вибірковий" скринінг загального кальцію. „Вибірковість" скринінгу передбачає відбір хворих до групи скринінгу за певними ознаками. Це дозволить концентрувати хворих у межах цієї групи, а отже зменшить кількість необхідних лабораторних досліджень. Ознаками, за якими ми відбирали хворих для скринінгу, стали клінічні вияви ПГПТ.

Зважаючи на те, що основним недоліком у діагностиці симптомних форм ПГПТ є низький рівень знань лікарів, ми почали скринінгову програму із поширення знань про цю хворобу під час ранкових конференцій серед лікарів відділень, які брали участь у дослідженні.

Протягом 2003-2005рр. ми відібрали 214 хворих із поєднанням у них двох і більше ознак ПГПТ: патологічні переломи, остеопороз, сечокам'яна хвороба, хронічний гастрит, виразка шлунка або дванадцятипалої кишки, жовчнокам'яна хвороба, артерійна гіпертензія, а також пацієнти із вузловим зобом, у яких вузли були розташовані на задній поверхні ЩЗ та при ультрасонографічному дослідженні були підозрілі на патологічнозмінені ПЩЗ. У всіх хворих визначали рівень загального кальцію на автоматичному аналізаторі „Stat-Fax" 1904+. Це дозволило виявити ПГПТ у 16 хворих, тобто частота хвороби становила 7,5% у скринінговій групі, що значно перевищує частоту ПГПТ у загальній популяції, а також серед жінок, віком старше 50 років.

Із метою скринінгу загального кальцію крові ми обстежили 39 хворих із кістковою патологією, 61 хворого – із сечокам'яною хворобою, 65 пацієнтів – із зазначеними хворобами травного каналу та 56 хворих із вузловим зобом, але без клінічних виявів ПГПТ. Із року в рік ми збільшували кількість хворих, яких обстежували - від 36 у 2003 р. до 115 - у 2005 р., та встановили, що кількість виявлених випадків ПГПТ має пряму залежність від кількості обстежених хворих. Таким чином, обстеживши протягом 2005 р. найбільшу кількість хворих ми виявили ПГПТ у 10 осіб.


 
 

Цікаве

Загрузка...