WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив статинів на ліпідний профіль та функціональний стан ендотелію у хворих, які лікуються програмним гемодіалізом (автореферат) - Реферат

Вплив статинів на ліпідний профіль та функціональний стан ендотелію у хворих, які лікуються програмним гемодіалізом (автореферат) - Реферат

Показана доцільність призначення сімвастатину хворим з проміжним діапазоном ЗХС, оскільки його пороговий рівень може збільшитися під час сеансу ГД.

Виявлено взаємозв'язки між показниками, що характеризують стан кардіогемодинаміки, ліпідного профілю і функції ендотелію судин, а також активність запального процесу.

Визначено, застосування сімвастатину сприятливо впливає на маркери запалення (шляхом зниження рівня СРП і підвищення рівня альбуміну, який асоціювався зі зниженням рівня фібриногену), функцію ендотелію (поліпшення ендотелійзалежної вазодилятації) і показники кардіогемодинаміки.

Доведено, що у хворих, які лікуються програмним ГД, симвастатин в дозі 10 мг ефективно впливає на ліпідний обмін шляхом зниження ЗХС, ХС-ЛПНЩ, ХС-ЛПДНЩ, ТГ і підвищення ХС-ЛПВЩ.

Практичне значення одержаних результатів. Пацієнтам з ХХН 5 ст., які лікуються ГД, рекомендується визначати ліпідний спектр в сироватці крові до та після проведення процедури ГД; рівні СРП, альбуміну та фібриногену як предикторів кардіоваскулярного ризику – 1 раз на півроку.

З метою зниження рівня розвитку ускладнень і збільшення виживання пацієнтів із ХХН 5 ст., які лікуються програмним ГД, із початково виявленою дисліпідемією (ЗХС >5,2 ммоль/л та/або ХС-ЛПНП >3,5 ммоль/л) рекомендується призначати сімвастатин в дозі 10 мг на добу до досягнення цільового рівня ЗХС <4,5 ммоль/л та/або ХС-ЛПНЩ <2,6 ммоль/л. Перед призначенням препарату і під час його застосування необхідно контролювати АЛТ, АСТ на протязі першого місяця 1 раз на 2 тижні, а в подальшому – щомісячно.

Всім хворим із ХХН 5 ст., які лікуються ГД, необхідно проводити ехокардіографічне дослідження для визначення показників внутрішньосерцевої гемодинаміки з метою виявлення гіпертрофії лівого шлуночка та типів її геометрії.

Впровадження в практику результатів дослідження. Результати роботи впроваджені в практику відділення хронічного гемодіалізу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова, нефрологічного відділення міської лікарні № 4 м. Дніпропетровська, відділення нефрології Запорізької обласної клінічної лікарні, нефрологічного відділення Донецької обласної клінічної лікарні. Результати даної роботи можуть бути використані для стратифікації серцево-судинних факторів ризику у хворих, які лікуються програмним гемодіалізом і для складання окремих програм з організації підвищення ефективності лікування та зменшення ускладнень і смертності в даній популяції.

Матеріали роботи обговорюються під час проведення практичних занять і лекцій на кафедрі госпітальної терапії №1 та профпатології Дніпропетровської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Здобувач проаналізував наукову літературу, разом з керівником сформульовані мета і задачі дослідження, розроблено програму досліджень. Автором особисто проведено патентний пошук, клінічне та інструментальне обстеження всіх пацієнтів, самостійно проводилися призначення статинів пацієнтам із ХХН 5 ст., які лікуються ГД, та контроль в процесі динамічного спостереження. Лабораторні методи дослідження проведені за особистої участі автора. Самостійно проводилася статистична обробка результатів дослідження. Автором особисто сформульовані висновки, практичні рекомендації, відібрані дані, які послужили основою для опублікованих статей, оформлена дисертаційна робота і автореферат.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дисертації доповідались на науково-практичній конференції "Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики системных заболеваний соединительной ткани" (Донецьк, 2004 р.), VII Національному Конгресі Кардіологів України (Дніпропетровськ, 2004), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Новые технологии диагностики и лечения внутренних болезней" (Харків, 2004 р.), науково-практичній конференції "Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний почек" (Донецьк, 2005 р.), II Національному з'їзді нефрологів (Харків, 2005 р.), 76th Congress of the European Atherosclerosis Society (Prague, 2005), XLII Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA Istanbul, Turkey 2005), XIV International Symposium on Atherosclerosis (Rome, Italy 2006), XLIII Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) Glasgow, United Kingdom, 2006), World Congress of Cardiology (Barcelona, Spain, 2006 ). Матеріали роботи заслухані на сумісних засіданнях кафедр терапевтичного профілю Дніпропетровської державної медичної академії.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 робіт, серед них 7 статей у виданнях, затверджених ВАК України, огляд літератури та 10 тез в матеріалах вітчизняних і міжнародних наукових конгресів і конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 122 сторінках друкованого тексту та складається із введення, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, 4-х глав власних спостережень, обговорення одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій і списка використаних літературних джерел. Огляд літератури включає 140 найменувань, серед них 12 кирилицею та 128 латиною, що складає 14 сторінок. Робота ілюстрована 32 таблицями та 12 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. У дослідження включені 76 хворих із ХХН 5 ст., які лікуються ГД (45 чоловіків, 31 жінка; середній вік 43,48,2 роки, тривалість перебування на ГД 28,126,43 місяців, середня вага 72,313,22 кг, середній рівень гемоглобіну (Hb) 91,736,03 г/л) без наявності відомостей про ССЗ. Хворі знаходилися у відділенні хронічного гемодіалізу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні їм. І.І.Мечникова. Період спостереження складав 1 рік. Серед досліджуваних пацієнтів 12 (15,78%) були у віці до 30 років; 42 (55,26%) – від 30 до 44 років; 18 (23,68%) – від 45 до 59 років; 4 (5,26%) – понад 60 років. Термін лікування ГД складав від 3 місяців до 11 років (середній – 4,1 1,5 роки). У 15 хворих (19,73%) зареєстрована тривалість лікування ГД до 1 року, у 28 (36,84%) – від 1 до 3 років, у 33 (43,42%) – більше 3 років. Групу контролю склали 18 здорових осіб (12 чоловіків – 66,66% та 6 жінок – 33,33%), зіставлені за віком. Основними захворюваннями, що привели хворих до ХХН 5 ст. були: хронічний гломерулонефрит – 47 пацієнтів (61,84%), хронічний пієлонефрит – 11 (14,47%), гіпертонічна хвороба з переходом у нефросклероз – 8 (10,52%), аномалія розвитку нирок – 6 (7,89%) та цукровий діабет – 4 (5,26%). Верифікація діагнозу проводилася за допомогою загальноприйнятих методів обстеження хворих.

Гемодіаліз проводили за стандартною методикою 12 годин на тиждень (тричі по 4 години) на апаратурі фірми "GAMBRO" (Швеція) з використанням капілярних діалізаторів (GFS) фірми "GAMBRO" (Швеція) з мембранами напівсинтетичного типу з купрофана та бікарбонатного буфера. Об'єм діалізуючого розчину складав 500-700 мл/хв. Про ефективність процедури гемодіалізу судили за рівнем коефіцієнта Кt/V, який склав 1,220,06.

Хворим була призначена консервативна терапія, що включає заходи, направлені на нормалізацію АТ (Я-блокатори, антагоністи кальцію, іАПФ), корекцію анемії (препарати заліза, еритропоетин, vit В12 та фолієва кислота), водно-електролітних розладів. У 25 хворих (33%) із 76 обстежених сеанс гемодіалізу проводився з використанням нефракціонованого гепарина, а у 51 пацієнта (67%) використовувався низькомолекулярний гепарин (еноксапарин).

Дизайн дослідження: Всі хворі були розділені на 2 групи залежно від наявності дисліпідемії: перша група (досліджувана) включала 33 пацієнти (43,43%) (21 чоловік; 12 жінок) з рівнем ЗХС ≥ 5,2 ммоль/л або ХС-ЛПНЩ ≥ 3,5 ммоль/л, яким був призначений сімвастатин в дозі 10 мг/добу; друга (група порівняння) – 43 пацієнти (56,57%) без порушення ліпідного обміну, отримуючі базисне лікування без призначення статинів.

Критеріями включення в дослідження були:

  • Вік старше 18 років з тривалістю лікування ГД більше 3-х місяців;

  • Стабільний гематокрит 28-38%;

  • Kt/V 1,2;

  • Наявність дисліпідемії;

  • Відсутність ІХС;

  • Згода хворого.

Під час дослідження препарати еритропоетину та заліза були призначені відповідно до рекомендацій ERA-EDTA, 2005 р.

Критерії виключення:

  • Наявність гострих або загострення хронічних захворювань печінки (вірусні гепатити, підвищення рівнів ферментів печінки (АЛТ, АСТ) більше ніж в 3 рази);

  • Пацієнти, що одержували циклоспорин, такролімус, антибіотики макролідного ряду, фібрати, нікотинову кислоту або варфарин;

  • Вагітність або лактація;

  • Відмова хворого від участі в дослідженні.


 
 

Цікаве

Загрузка...