WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив статинів на ліпідний профіль та функціональний стан ендотелію у хворих, які лікуються програмним гемодіалізом (автореферат) - Реферат

Вплив статинів на ліпідний профіль та функціональний стан ендотелію у хворих, які лікуються програмним гемодіалізом (автореферат) - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ

УАХІБ ДЖОЗЕФ НАХУЛЬ ХАЙКАЛ ЮСЕФ

УДК: 616. 61-036. 1:616. 1:577. 115-08

Вплив статинів на ліпідний профіль та функціональний стан ендотелію у хворих, які лікуються програмним гемодіалізом

14.01.37 – нефрологія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Курята Олександр Вікторович,

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра госпітальної терапії № 1 та профпатології, завідувач кафедри

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, старший науковий співробітник Дудар Ірина Олексіївна, Інститут нефрології АМН України, відділ еферентних технологій, керівник відділу

доктор медичних наук, професор Никула Тарас Денисович, Національний медичний університет ім. акад. О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб №2, завідувач кафедри

Провідна установа:

Донецький державний медичний університет імені М. Горького МОЗ України, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, м. Донецьк

Захист відбудеться 23.03.2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 25.565.01 при Інституті нефрології АМН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту нефрології

АМН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А.

Автореферат розісланий 22.02. 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук,

старший науковий співробітник М.Б.Величко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання є основними причинами смерті хворих на різних стадіях хронічних хвороб нирок (ХХН), оскільки частота їх виявлення в 10-20 разів перевищує таку в популяції (A.E. Raine, F.P. Brunner, 1992). Перебіг ХНН ускладнюється розвитком анемії, дисгормональних порушень і дисліпідемії, що створює умови для прогресування атеросклерозу та розвитку кардіоваскулярних ускладнень (D.E. Weiner, M.G. Amin, 2004). Дані порушення не тільки істотно впливають на клінічні прояви захворювання, але нерідко визначають його прогноз і результат (G.M. Chertow, C.E. McCulloch, 2004). Серед факторів, які обумовлюють несприятливий перебіг ХХН 5 ст., важливу роль відіграють порушення ліпідного обміну. Гіперхолестеринемія виявляється у 74% хворих, які лікуються ГД, гіпертригліцеридемія у 51% пацієнтів (D. O'Neal., P. Lee, 1996). Вони діагностуються в поєднанні з низьким рівнем холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ), що позитивно корелює з тривалістю лікування (M. Avram, P. Fein, 1989). Гіпоальбумінемія у хворих з термінальною ХНН вважається предиктором смертності (R.M. Bologda, D.M. Levine, 1998). С-реактивний протеїн – гострофазовий білок, був запропонований як маркер загальної і серцево-судинної смертності у хворих, які лікуються програмним ГД (P.M. Ridker, A.M. Gotto, 2001).

Не зважаючи на постійне вдосконалення методів замісної ниркової терапії, вони до теперішнього часу не забезпечують повної корекції метаболічних порушень, що набули вирішального прогностичного значення по відношенню до тривалості життя хворих із ХНН. (A.S. Zavy, J.A. Beto, 1998). На даний момент немає клінічних рекомендацій з первинної профілактики серцево-судинних ускладнень для хворих з ХХН, які лікуються ГД. Великі сподівання щодо зниження високої смертності від серцево-судинних захворювань пов'язують із застосуванням статинів - препаратів, що інгібують синтез холестерину в печінці, зменшують його вміст у крові і уповільнюють розвиток атеросклерозу (С. Warner, 2001). Згідно з європейськими і американськими рекомендаціями, статини є стандартом лікування ІХС. Доведена їх ефективність при проведенні первинної і вторинної профілактики ІХС в аспекті зниження серцево-судинних ускладнень, загальної і коронарної смертності (D. Saltissi, С. Morgan, 2002). Результати широкомасштабних клінічних досліджень, таких як ASCOT-LLA і CARDS, продемонстрували ефективність аторвастатина в низькій дозі (10 мг на добу) в первинній профілактиці ІХС у хворих на гіпертонічну хворобу (ASCOT-LLA) і у хворих на цукровий діабет ІІ типу (CARDS) (P.S. Sever, 2003; H.M. Colhoun, 2004).

Впровадження статинів в Україні набуває все більш широкої методичної основи, що враховує сучасні досягнення доказової медицини. У світовій літературі статини представляють як найперспективніші лікарські препарати для боротьби з атеросклерозом, і ефективність їх використання в умовах програмного ГД вимагає подальшого дослідження.

хворих Одним із таких ефективних гіполіпідемічних засобів є сімвастатин. Цей препарат знижує вміст загального ХС, ХС-ЛПНЩ, а також тригліцеридів при одночасному підвищенні ХС-ЛПВЩ, які мають антиатерогенні властивості (S.J. Bredie, S.H. Diepenveen, 2003), що і дозволило нам застосувати його у хворих з ХХН 5 ст. та розладами ліпідного обміну, які лікуються програмним ГД.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дане дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри госпітальної терапії № 1 та профпатології Дніпропетровської державної медичної академії "Механізми розвитку серцевої недостатності у хворих з ІХС і артеріальною гіпертензією (есенціальною та симптоматичною) і її лікування на основі корекції гемодинамічних, гуморальних і метаболічних розладів" (№ держреєстрації 0104U005247). Дисертантом проведене вивчення ендотеліальної функції судин, ліпідного профілю, кардіогемодинаміки у хворих з ХХН 5 ст., які лікуються хронічним гемодіалізом.

Мета дослідження: Підвищити ефективність лікування хворих з ХХН 5 ст., які лікуються програмним гемодіалізом, на основі вивчення ліпідного профілю, ендотеліальної функції судин, маркерів атерогенезу та їх корекції за допомогою малих доз симвастатину.

Задачі дослідження:

1. Оцінити стан ліпідного профілю у хворих із ХХН 5 ст., які лікуються гемодіалізом, і вплив на нього безпосередньо процедури гемодіалізу.

2. Вивчити стан ендотеліальної функції судин у хворих з ХХН 5 ст., які лікуються гемодіалізом.

3. Вивчити стан кардіогемодинаміки у хворих з ХХН 5 ст., які лікуються гемодіалізом.

4. Вивчити рівень додаткових маркерів атерогенезу (СРП, альбумін, фібріноген) у хворих з ХХН 5 ст., які лікуються гемодіалізом.

5. Оцінити вплив симвастатину на ліпідний профіль, функцію ендотелія судин, кардіогемодинаміку і маркери запалення у хворих із ХХН 5 ст., які лікуються гемодіалізом.

Об'єкт дослідження: хворі з ХХН 5 ст., які лікуються гемодіалізом.

Предмет дослідження: ліпідний спектр сироватки крові, ендотеліальна функція судин, кардіогемодинаміка, маркери атерогенезу у хворих із термінальною хронічною нирковою недостатністю (ТХНН).

Методи дослідження: клінічне обстеження хворих, електрокардіографія, рентгенографія легень, ехокардіографія, дуплексне ультразвукове сканування судин для оцінки функціонального стану ендотелія, імуноферментний аналіз загального ХС, ТГ, ХС-ЛПВЩ, формульний розрахунок показників ХС-ЛПНЩ і ХС-ЛПДНЩ, напівкількісне визначення СРП, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові (АЛТ, АСТ, білірубін, електроліти, фібріноген, альбумін).

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі даних клініко-лабораторних, ехокардіографічних, а також даних динамічного проспективного спостереження встановлено, що ГД може сприяти виникненню або прискореному розвитку атеросклерозу.

Підтверджено, що пацієнти, які лікуються ГД, відносяться до категорії хворих найбільш підвищеного кардіоваскулярного ризику, оскільки при ХХН 5ст. присутні практично всі основні фактори ризику розвитку атеросклерозу (як традиційні, так і нетрадиційні).

Виявлено, що хворим, які лікуються ГД властиві гіперхолестеринемія і гіпертригліцеридемія в поєднанні з низьким рівнем холестерину ліпідів високої щільності, позитивно корелюючих із тривалістю замісної нркової терапії.

Вперше виявлено, що процедура ГД може сприяти підвищенню рівня загального холестерину і в міждіалізний період його показники знижуються до початкових величин.


 
 

Цікаве

Загрузка...