WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Закономірності морфогенезу істановлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

Закономірності морфогенезу істановлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

Простежено динаміку змін форми та розмірів органів і структур чоловічої статевої системи на різних стадіях пренатального періоду онтогенезу людини. Визначена швидкість росту (мм/міс.) морфологічних параметрів чоловічих статевих органів і структур упродовж плодового періоду онтогенезу людини.

Вперше вивчено морфогенез фасціально-клітковинних утворень малого таза протягом плодового періоду людини. Описані варіанти будови і топографії внутрішніх чоловічих статевих органів у плодів людини. Визначені морфологічні передумови та час можливого виникнення деяких природжених вад органів і структур чоловічої статевої системи.

Практичне значення одержаних результатів. У рамках Національних програм „Планування сім'ї", „Репродуктивне здоров'я" та „Діти України" результати дослідження можуть бути використані в лабораторіях скринінгу ембріонального матеріалу та моніторингу за станом плода, для визначення хронології його розвитку, оцінки ступеня зрілості та прогнозування життєздатності плода, пренатальної діагностики відхилень від нормального розвитку та їх корекції, а також з метою визначення терміну вагітності.

Виконане дослідження поглиблює і доповнює відомості про морфогенез органів і структур чоловічої статевої системи, з нових позицій висвітлює взаємозв'язок і взаємовплив формоутворювальних процесів у чоловічих статевих та сечових органах. Розкриває хронологічну послідовність топографо-анатомічних взаємовідношень чоловічих статевих органів між собою та з суміжними органами і структурами на різних стадіях пренатального періоду онтогенезу людини, що має важливе значення для з'ясування морфологічних передумов виникнення природжених вад сечостатевої системи та патогенезу певної набутої патології.

Одержані дані є теоретичною основою для наступних експериментальних, порівняльно-анатомічних та порівняльно-ембріологічних досліджень у клінічній анатомії та ембріології. Знання особливостей типової і варіантної анатомії чоловічих статевих органів у плодів різних вікових груп сприятиме удосконаленню діагностики їх природжених вад і набутих після народження захворювань, а також можуть служити морфологічною основою для удосконалення існуючих та розробки нових методів оперативних втручань на чоловічих статевих органах.

Фрагменти дисертації використані при написанні монографії „Ембріогенез чоловічих статевих органів у нормі та патології". Результати дослідження також можуть бути використані при виданні посібників, атласів і монографій з ембріології, нормальної і клінічної анатомії у розділах, що стосуються морфогенезу та становлення топографо-анатомічних взаємовідношень органів і структур чоловічої статевої системи.

Під час виконання дисертації розроблені і апробовані методи морфологічного дослідження та пристосування для їх оптимізації (декл. патент № 59125 А „Спосіб графічної реконструкції"; декл. патент №59127 А „Пристрій для виготовлення пластинкових пластичних реконструкцій"; патент на корисну модель № 19645 „Спосіб виготовлення пластичних реконструкцій органів і структур порожнини таза в пренатальному періоді онтогенезу людини"; патент на корисну модель №19646 „Спосіб моделювання мікро скопічних структур чоловічої статевої системи в пренатальному періоді онтогенезу людини", патент на корисну модель №19647 „Спосіб виготовлення гіпсових моделей органів і структур чоловічої статевої системи в пренатальному періоді онтогенезу людини") можуть широко використовуватись у практиці наукових робіт.

Результати наукової роботи впроваджені у навчальний процес та використовуються в науково-дослідних роботах кафедр анатомії людини, загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, медичної біології, генетики та гістології, дитячої хірургії Буковинського державного медичного університету; кафедр анатомії людини Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, Донецького державного медичного університету ім. М.Горького, Дніпропетровської державної медичної академії, Івано-Франківського державного медичного університету, Луганського державного медичного університету, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського, Харківського державного медичного університету; кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова; кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії і гістології Сумського державного університету; кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проаналізована наукова література і сформульована ідея, визначена тема. Розробку завдань дослідження здійснено за участі наукового консультанта чл.-кор. АПН України, доктора медичних наук, професора В.П.Пішака. На підставі договіру про співпрацю з Чернівецьким обласним дитячим патологоанатомічним бюро набір матеріалу для морфологічних досліджень проведено власноручно. Самостійно виконані морфологічні дослідження. Особисто написано та проілюстровані всі розділи дисертації, проведена статистична обробка і аналіз отриманих даних. Інтерпретація результатів, основні наукові положення і висновки також належать автору. У працях, опублікованих у співавторстві, реалізовані наукові ідеї здобувача. Автором не використані результати кандидатської дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, висновки дисертації оприлюднені на: щорічних підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу Буковинської державної медичної академії, а нині Буковинського державного медичного університету (Чернівці, 2000-2006); науковій конференції „Морфологія лімфатичних та кровоносних судин" (Київ, 2000); Міжнародній конференції „Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза в норме и при воздействии антропогенных факторов. Экология и здоровье населения. Актуальные проблемы биологии и медицины" (Астрахань, 2000); VI з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (Чернівці, 2001); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми клінічної, експери ментальної та профілактичної медицини" (Донецьк, 2002); III Міжнародній конференції „Медицина - здоров'я XXI сторіччя" (Дніпропетровськ, 2002); II Загальноросійській науковій конференції „Проблемы морфологии (теоретические и клинические аспекты)" (Сочи - Дагомыс, 2003); Міжнародній науково-практичній конференції „Україна наукова '2003" (Дніпропетровськ - Сімферополь, 2003); VII, VIII Міжнародних науково-практичних конференціях „Наука і освіта '2004", „Наука і освіта '2005" (Дніпропетровськ, 2004-2005); V Міжнародному конгресі з інтегративної антропології (Вінниця, 2004); III, IV Міжнародних науково-практичних конференціях „Динаміка наукових досліджень '2004", „Динаміка наукових досліджень - '2005" (Дніпропетровськ, 2004-2005); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми морфологічної діагностики хвороб плода і дитини" (Чернівці, 2004); Международной научной конференции „Medico-biological, pharmaceutical, public health and management problems" (Кишинев, 2004); II Міжнародній науково-практичній конференції „Здорова дитина: здоровій дитині - здорове середовище" (Чернівці, 2004); I-II Міжнародних науково-практичних конференціях „Науковий потенціал світу '2004", „Науковий потенціал світу - '2005" (Дніпропетровськ, 2004-2005 рр.); науково-практичній конференції з міжнародною участю „Від фундаментальних досліджень - до прогресу в медицині" (Харків, 2005); ювілейному VIII з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (Івано-Франківськ - Київ, 2005); II Міжнародній науково-практичній конференції „Образование и наука без границ - '2005" (Дніпропетровськ, 2005); Всеукраїнській науковій конференції „Актуальні питання вікової анатомії та ембріотопографії" (Чернівці, 2006); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Сучасні проблеми морфології" (Полтава, 2006); IV Національному конгресі анатомів, гістологів, ембріологів і топографо анатомів України (Сімферополь, 2006); VIII Конгресі Асоціації морфологів (Орел, 2006); засіданнях Чернівецького обласного наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів (Чернівці, 2000-2006).

Публікації. За результатами дослідження, викладеного в дисертаційній роботі, опубліковано 54 наукових праці, з них: 30 - у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України (16 журнальних статей є одноосібними), 20 - у матеріалах конгресів, конференцій, з'їздів, одна монографія, три патенти України на корисну модель.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 424 сторінках комп'ютерного друку. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, шести розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаної літератури, який містить 317 джерел вітчизняних та зарубіжних авторів, а також додатків. Дисертаційна робота ілюстрована 192 рисунками та 18 таблицями. Бібліографічний опис джерел літератури, ілюстрації та додатки викладені на 111 сторінках.


 
 

Цікаве

Загрузка...