WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Закономірності морфогенезу істановлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

Закономірності морфогенезу істановлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО

ХМАРА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 611.64.013

Закономірності морфогенезу істановлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини

14.03.01 - нормальна анатомія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Тернопіль – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Буковинському державному медичному університеті

МОЗ України (м. Чернівці).

Науковий консультант: чл.-кор. АПН України, доктор медичних наук, професор

Пішак Василь Павлович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, ректор, завідувач кафедри медичної біології, генетики та гістології.

Офіційні опоненти:

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Федонюк Ярослав Іванович, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України, професор кафедри анатомії людини.

Заслужений працівник народної освіти України, доктор медичних наук, професор Топка Ельвіра Григорівна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії.

Доктор медичних наук, професор Грицуляк Богдан Васильович, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника МОіН України (м.Івано-Франківськ), завідувач кафедри анатомії і фізіології.

Захист дисертації відбудеться 27 вересня 2007 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського МОЗ України (46001, м.Тернопіль, майдан Волі, 1).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 8).

Автореферат розісланий 20 серпня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Боднар Я.Я.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В Україні налічується близько 1 млн. безплідних шлюбів, з них 24-40% припадає на чоловічу безплідність (О.М.Горбатюк, 2000, І.І.Горпінченко та ін., 2000). Значною перешкодою на шляху до батьківства дорослих стають природжені вади статевих залоз у хлопчиків. За останні десять років патологічна ураженість серед хлопців-підлітків збільшилася на 68,4%, в 4,5 раза зросла частота патології сечостатевої системи, вдвічі - природжених вад (М.М.Коренєв, 2002). Приблизно десята частина чоловіків, які звертаються з приводу безплідності, в анамнезі відмічають затримку опускання одного або обох яєчок (А.Й.Наконечний, А.С.Кузик, 2002).

Поглиблення знань про внутрішньоутробний розвиток людини стає дедалі нагальнішим. На сучасному етапі ембріологічних досліджень слід реалізувати основний принцип перинатальної медицини - ставлення до плоду як до пацієнта (В.И.Кулаков и др., 2002, Ю.С.Коржинський та ін., 2004). Шляхом виявлення аномальних плодів за допомогою високоефективних методів пренатальної діагностики практично можна втричі знизити популяційну частоту природжених вад (В.Н.Вороной, 2002). Незважаючи на досягнуті успіхи, у проблемі природжених вад статевого розвитку до цього часу існує чимало суперечливих питань, зокрема потребують уточнення особливості закладки і формування повідця яєчка та піхвового відростка очеревини (О.М.Горбатюк, 2000), не з'ясована їх роль у процесі опускання яєчка на різних стадіях пренатального періоду онтогенезу, відсутня чітка уява про корелятивні взаємовідношення між опусканням яєчок і віком плода, немає спільної думки щодо термінів і механізмів виникнення природжених вад органів і структур чоловічої статевої системи.

Особливостям раннього органогенезу сечостатевої системи людини присвячені окремі дослідження (В.М.Круцяк, В.І.Проняєв, Ю.Т.Ахтемійчук, 1997, В.Л.Янин, 1998, D.A.Hatch, 2001, K.S.Ludwig, L.Landmann, 2005, В.Ф.Марчук, 2005, Ю.Т.Ахтемійчук, В.Ф.Марчук, 2006). У літературі детально висвітлені питання становлення кровопостачання чоловічих статевих органів (С.Г.Анаскин, Н.М.Иванов, 1999, О.М.Алексеєв, 2000, A.A.Artyukhin, 2002, П.М.Скорейко, Ю.Т.Ахтемійчук, 2005, Э.Г.Топка, 2006, C.Т.Чорнокульський, І.С.Чорнокульський, 2006, Е.С.Околокулак, 2006, А.А.Артюхин, 2007). Разом з тим, відомості щодо морфогенезу внутрішніх і зовнішніх чоловічих статевих органів (М.М.Козуб, 2002, О.И.Пузанов, 2002, М.И.Штефанец, 2006, І.А.Лугін, Б.В.Троценко, 2006, Я.І.Федонюк та ін., 2007) здебільшого фрагментарні і грунтуються на матеріалі, одержаному від розрізнених вікових груп. Невизначеність у питанні щодо термінів диференціації за статтю та процесів прогресивних і регресивних змін у формуванні мезонефричних і парамезонефричних проток, відсутність цілісного уявлення про типову і варіантну анатомію чоловічих статевих органів та їх топографо-анатомічні взаємовідношення з суміжними органами і структурами впродовж пренатального періоду онтогенезу людини спонукають до всебічного дослідження морфогенезу чоловічої статевої системи.

Отже, актуальність даного дослідження зумовлена важливістю даних про внутрішньоутробний розвиток людини для медичної науки загалом і відсутністю цілісних уявлень про хронологічну послідовность морфогенезу та становлення топографо-анатомічних взаємовідношень органів і структур чоловічої статевої системи, зокрема.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є фрагментом планової комплексної науково-дослідної роботи кафедри анатомії людини і курсу топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету „Cтатево-вікові закономірності будови і топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії" (№ держ. реєстрації - 0105U002927). Автор виконувала фрагмент стосовно особливостей морфогенезу і топографо-анатомічних взаємовідношень чоловічих статевих органів у пренатальному періоді онтогенезу людини. Тема дисертаційної роботи затверджена Проблемною комісією МОЗ і АМН України "Морфологія людини" 11.06.2003 р. (протокол № 55).

Мета дослідження. Визначити закономірності хронологічної послідовності розвитку і становлення топографо-анатомічних взаємовідношень чоловічих статевих органів у пренатальному періоді онтогенезу людини.

Задачі дослідження:

1. Обгрунтувати особливості закладки та морфогенезу чоловічих статевих органів.

2.Вивчити морфологічний взаємозв'язок і взаємовплив формо утворю вальних процесів у чоловічих статевих та сечових органах.

3. Визначити динаміку становлення форми чоловічих статевих органів.

4.Встановити хронологічну послідовність топографо-анатомічних взаємовідношень чоловічих статевих органів між собою та з суміжними органами і структурами впродовж внутрішньоутробного періоду розвитку людини.

5. З'ясувати індивідуальну і вікову анатомічну мінливість та періоди інтенсивних і уповільнених змін у розвитку чоловічих статевих органів.

6. Дослідити морфогенез фасціально-клітковинних утворень малого таза у плодів людини.

7. Виявити критичні періоди і морфологічні передумови можливого виникнення варіантів будови та природжених вад розвитку чоловічих статевих органів.

Об'єкт дослідження: статево-вікові закономірності будови та особливості становлення топографо-анатомічних взаємовідношень сечостатевих органів упродовж пренатального періоду онтогенезу людини.

Предмет дослідження: морфогенез і становлення топографії чоловічих статевих органів.

Методи дослідження. Макроскопія, мікроскопія серій послідовних гістологічних і топографо-анатомічних зрізів, звичайне і тонке препарування, графічне і пластичне реконструювання, рентгенографія і магнітно-резонансна томографія дали можливість визначити становлення та зміни будови і топографії, періоди інтенсивного та уповільненого росту, мінливість органів і структур чоловічої статевої системи упродовж пренатального періоду онтогенезу людини. З метою об'єктивізації одержаних даних використані морфометричні методи. Для обробки цифрових даних застосовувалися статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше за допомогою адекватних морфологічних методів дослідження вивчено морфогенез і хронологічну послідовність формоутворення органів і структур чоловічої статевої системи та їх просторово-часові взаємовідношення впродовж пренатального періоду онтогенезу людини, що дало змогу одержати нові науково обгрунтовані дані, які суттєво доповнюють сучасні уявлення про закономірності онтогенетичної хронології ембріонального розвитку організму людини.

Вперше з'ясовані та описані топографо-анатомічні взаємовідношення чоловічих статевих органів між собою та з суміжними органами і структурами на різних стадіях внутрішньоутробного розвитку людини. Визначені морфологічні зміни в будові чоловічих статевих органів, їх індивідуальна і вікова анатомічна мінливість, періоди інтенсивного та уповільненого росту.


 
 

Цікаве

Загрузка...