WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві (автореферат) - Реферат

Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві (автореферат) - Реферат

. , .

:

─ , ;

─ ;

─ ;

─ ;

─ , ;

─ , ;

─ .

' .

.

Методи дослідження. Основними теоретичними методами дослідження є загальнонаукові методи аналізу та синтезу, індукції, порівняння, класифікації, каузальний аналіз, функціональний метод, системний аналіз, міждисциплінарний підхід до досліджуваної проблеми. Основним емпіричним методом,

який було використано для збору первинної соціологічної інформації, є стандартизоване інтерв'ю.

Теоретичну основу дисертації становлять по-перше, класичні соціологічні концепції модернізації М. Вебера, Е. Дюркгайма, Г. Зіммеля, Т. Парсонса, Ф. Тьонніса, в яких розроблено критерії модерного типу суспільства та описано притаманні йому форми інтеграції; по-друге, сучасні підходи до розуміння модернізації, в яких розрізняється інституціональний й культурний виміри модернізації, подається аналіз процесу формування глобальної культури (У. Ганнерс, П. Бергер, С. Хантінгтон); розробляється концепція постматеріалізації цінностей (Р. Інглхарт); розрізнюються колективістські й індивідуалістичні культури (Г. Тріандіс); виділяються етапи модернізації, Перший і Другий Модерн (У. Бек, Е. Гідденс); обґрунтовується багатофакторна модель модернізації й варіативність цього процесу (Ш. Ейзенштадт); визначається специфіка традиційної й техногенної цивілізації (В. Стьопін); по-третє, роботи, в яких розробляється концепт суспільного проекту (Ю. Хабермас, Г. Маркузе).

Емпіричну основу дисертації становлять дані, що опубліковані в роботах А. Ручки, Н. Аїтова, Б. Грушина, В. Лісовського, В. Бакірова, матеріали соціологічного моніторингу Інституту соціології НАНУ. При аналізі емпіричної інформації регіонального рівня автор спирався на результати досліджень Центру з вивчення суспільних процесів та проблем гуманізму кафедри філософії та соціології Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченко, проведених у квітні 2004 р. (Луганська область n=1220, квотна вибірка населення старшого за 18 років), квітні 2005 р. (Луганськ n=593, Дрогобич n=365, квотна вибірка населення старшого за 18 років). Для комп'ютерної обробки використовувався пакет SPSS.

Наукова новизна одержаних результатів. В дисертації вперше у вітчизняній соціологічній літературі комплексно розглянуто ціннісні основи модернізації як соціокультурного процесу. Запропоновано розуміння модернізації, у відповідності з яким даний процес не зводиться лише до переходу від традиційного суспільства до модерного, а розглядається як перманентний процес соціальної динаміки техногенної цивілізації, що включає і перехід до інформаційного, глобального суспільства. При цьому з'ясовується особливий характер і спрямованість ціннісних змін у процесі модернізації "навздогінного" типу. Сутність та ступінь новизни відображено у таких положеннях:

─ на основі системного аналізу теоретичних підходів до процесу модернізації встановлено, що в сучасних умовах відбувається зміна самої парадигми модернізації: від прогресистської, економоцентричної до соціокультурної, орієнтованої на ціннісний діалог культур;

─ дістала подальшої розробки соціологічна інтерпретація цінностей, що ґрунтується на розумінні цінностей як основ проектів соціальних перетворень, які виступають цільовими орієнтирами модернізації;

─ обґрунтовано, що в процесі модернізації змінюються його ціннісні основи: від орієнтації на кількісне зростання життєвих благ, цінностей "виживання" до покращення якості життя, довколишнього середовища, самореалізації;

─ показано, що в контексті модернізації культурні цінності виступають як базисом даного процесу, так і його результатом: модернізація потребує прийняття модерної ціннісної системи, але водночас успішність модернізації залежить від того, наскільки дані цінності узгоджуються з існуючою ціннісною системою;

─ показано, що сучасна ціннісна система в суспільствах, що модернізуються, характеризується різним співвідношенням традиціоналістських цінностей, пов'язаних з малими групами, побутовим і психологічним комфортом, із потребою в аффіліації, існуванням стійких авторитетів родини, традиції, релігії, модерних цінностей, пов'язаних із демократичними правами й свободами, досягненням матеріальних благ, багатства, безпеки і постмодерних цінностей (суб'єктивне благополуччя, якість життя, самореалізація). У країнах розвинутих демократій спостерігається тенденція домінування постмодерних цінностей. У країнах, що реалізують "навздогінну" модернізацію, значущу роль відіграють традиціоналістські цінності, однак тут усе більшої ваги набуває орієнтація на реалізацію модерних і постмодерних цінностей;

─ доведено, що ціннісні зміни, які відбуваються в ході модернізаційних процесів в українському суспільстві, характеризуються багатовимірностю: орієнтацією на цінності модерну (створення ринкової економіки, побудова правової, демократичної держави, формування громадянської нації) та постмодерну (підвищення якості життя, впровадження високих технологій і інформаційного суспільства, екологізації, розвиток соціального потенціалу);

─ виявлено, що в процесі модернізації для старопромислового регіону характерно накладання різних цінностей: традиціоналістських, модерних, постмодерних. Це проявляється у особливостях відповідних ціннісних типів ціннісної свідомості: "індивідуально-досяжного", "соціально-досяжного", "традиціоналістського".

Практичне значення одержаних результатів. Розкриті в дисертації положення і сформульовані висновки є внеском у теоретичне та практичне вивчення ціннісної основи процесу модернізації. Запропонований розгляд переходу до інформаційного, глобального суспільства як форми модернізації може служити для подальшої розробки теорії модернізації.

Матеріали дисертації можуть бути використані в процесі викладання навчальних курсів із "соціології культури", "соціології регіонів", "соціології соціальних змін" та для створення спецкурсів.

Особистий внесок здобувача. Усі статті написані автором особисто. Дисертаційне дослідження виконано самостійно.

Апробація результатів дисертації. Результати роботи обговорювалися на IV Всеукраїнській соціологічній конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії" (Київ, 2004), VIII, ХII, Х Міжнародних конференціях "Харківські соціологічні читання" (Харків, 2002, 2004, 2006), Всеукраїнській науковій конференції "Суспільство, мислення, мова. (Пам'яті Д.А. Жданова)" (Луганськ, 2004), Всеукраїнській конференції "Схід – Захід України: минуле, сьогодення, майбутнє" (Луганськ, 2006).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено у п'яти статтях у провідних наукових фахових виданнях, двох статтях в інших виданнях, двох тезах доповідей на конференціях.

Структура роботи. Дисертація містить вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел. Обсяг основної частини дисертації – 192 с., 9 табл. Список використаних джерел (298 найменувань) займає 28 с.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й завдання, розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, подана інформацію про апробацію результатів і публікації.

У першому розділі "Теоретико-методологічні основи дослідження процесу модернізації" уточнюється специфіка поняття "модернізація" в ряді понять, що відбивають процеси соціальних змін ("соціальна зміна", "соціальний процес", "соціальний розвиток" "соціальна трансформація"). Підкреслюється, що "модернізація" є певним видом соціальних змін, історичною формою соціального розвитку, аспектом соціальної трансформації, і віддзеркалює зміни, що сприяють демократизації, раціоналізації, зростанню ефективності сфери виробництва


 
 

Цікаве

Загрузка...