WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві (автореферат) - Реферат

Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві (автореферат) - Реферат

3

Національна академія наук України

Інститут соціології

Хобта Світлана Вікторівна

УДК 316.42

Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві

22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата соціологічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник

доктор соціологічних наук, професор Кононов Ілля Федорович, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри філософії та соціології

Офіційні опоненти:

доктор соціологічних наук, доцент Кутуєв Павло Володимирович, Національний університет „Києво-Могилянська академія", професор кафедри соціології

кандидат соціологічних наук, доцент Скокова Людмила Георгіївна, Інститут соціології Національної академії наук України, старший науковий співробітник відділу соціології культури та масової комунікації

відділу соціології культури та масової комунікації

Захист відбудеться „26" жовтня 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.229.01 в Інституті соціології Національної академії наук України за адресою: 01021, вул. Шовковична, 12, м. Київ

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту соціології Національної академії наук України за адресою: 01021, вул. Шовковична, 12, м. Київ

Автореферат розісланий „13" серпня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Стукало С.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Становлення державності України відбувається в умовах, коли загальносвітові тенденції задаються рухом до постіндустріальної цивілізації, побудовою інформаційного суспільства. Нашій країні дуже важливо вдало включитися в провідні світові процеси. Концептуальному осмисленню шляхів і можливостей у цьому напрямі сприяє теорія модернізації. Саме в її межах вивчаються "навздогінні" форми суспільного розвитку.

Водночас реалії переходу до інформаційного суспільства стають підґрунтям щодо корекції самої теорії модернізації, розширення й уточнення її предметної царини. До цього часу в її межах розглядалися переважно проблеми "Третього світу". Ми поділяємо думку Ю. Хабермаса, що Модерн є незавершеним суспільним проектом. Із сьогоднішніх позицій стає зрозумілим, що перехід до Модерну був переходом від традиційної до техногенної цивілізації (В. Стьопін). Індустріальне суспільство – це тільки один з етапів Модерну, який весь час розгалужувався (соціалізм і капіталізм у різновидах). Модернізаційні рухи імпліцитно притаманні Модерну. Вже індустріальне суспільство зазнало радикальних змін з переходом від епохи пари до епохи електрики. Перехід до інформаційного суспільства веде до перебудови усіх суспільних систем. У сучасній соціології для його характеристики використовують поняття "постмодернізація", "Другий Модерн", "рефлексивна модернізація", "пізня модерніті", "неомодернізація".

Оскільки Модерн є суспільним проектом, то в його основі лежить ціннісна система, що має внутрішню логіку розгортання. У випадку "навздогінної" модернізації саме результати ціннісних зіткнень вирішують долю розвитку тієї чи іншої країни. Адже для здійснення такого типу модернізації треба одночасно мобілізувати й свої власні ціннісні ресурси, і успішно засвоїти ціннісні підвалини модернізаційного руху.

Наукова проблема полягає в відсутності системного розгляду ціннісних основ сучасної модернізації й необхідністю теоретичного осмислення, з одного боку, особливостей ціннісної системи, що формується в ході неомодернізаціі, а з іншого боку, з огляду на те, що більшість сучасних суспільств світу, включно з Україною, здійснюють "навздогінну" модернізацію, того, яким чином глобальні соціокультурні процеси адаптуються й видозмінюються в локальних ціннісно-культурних системах.

Для України недостатньо розвивати загальну теорію модернізації. Успішне її застосування можливе лише за умови врахування регіональної гетерогенності нашої країни. Регіон є результатом складної взаємодії багатьох факторів, в тому числі й ціннісно-нормативного, і є рамкою, в якій проходить цілісна інтерпретація національної культури. В контексті глобалізації регіон

"виходить із тіні" національної держави і стає повноцінним суб'єктом соціоекономічної діяльності. У зв'язку з цим особливий інтерес представляють старопромислові регіони України, одним з яких є Донбас, де досить виразно представлено комплекс проблем, пов'язаних із модернізацією і неомодернізацією.

Початок розробки окресленої проблеми покладено в працях представників компаративіського напряму політології (Г. Алмонд, С. Верба, М. Доган, Д. Пелассі). Значний внесок було зроблено Ш. Ейзенштадтом, який першим проаналізував "провали" модернізації, висвітлив ціннісну специфіку модерністської цивілізації, запропонував концепцію "множинних модернізмів". Розрізнення Першого і Другого Модерну та зв'язок Другого модерну з глобалізацією обґрунтовано в роботах У. Бека, Е. Гідденса, А. Мартінеллі. Особливості інформаційного типу суспільства проаналізовано М. Кастельсом, постіндустріального – Дж. Александером, Д. Беллом, А. Туреном. Соціальні трансформації країн Центральної та Східної Європи досліджують Я. Келлер, Н. Коровіцина, П. Кухарж, П. Махоні, К. Мюллер, А. Пікель, М. Тучек, П. Штомпка. Методологічним питанням аналізу трансформації на пострадянському просторі присвячені роботи таких соціологів як Є. Головаха, Т. Заславська, М. Михальченко, Н. Паніна, В. Тарасенко, В. Хмелько. Проблемою демократизації та формування громадянського суспільства займаються М. Михальченко, В. Степаненко. У працях В. Ворони, М. Сакади, Є. Суїменка досліджується економічний аспект перетворень. Проблемами соціальної структури в період соціальної трансформації займаються О. Куценко, С. Макеєв, С. Оксамитна, О. Симончук. Соціологічному вивченню регіональних проблем та міжрегіональних стосунків присвячені роботи І. Кононова, В. Середи, О. Стегнія, В. Сусака, М. Чурилова. Ціннісно-культурні зміни в індустріальному та постіндустріальному суспільстві розглядаються З. Бауманом, П. Бергером, Ж. Бодрійяром, Р. Інглхартом, С. Лешем, Г. Маркузе, Г. Тріандісом, С. Хантінгтоном.

У дослідженні еволюції ціннісної свідомості українського суспільства ми базувалися на роботах, що присвячені аналізові ціннісної динаміки в пострадянських суспільствах (В. Бакіров, Я. Бунчак, В. Бурлачук, А. Вардомацький, М. Горшков, О. Данилова, О. Злобіна, І. Кононов, М. Лапін, М. Наумова, В. Магун, А. Ручка, Л. Скокова, Л. Сокурянська, В. Ядов).

У російській науці досліджуються історичні особливості модернізації країн з органічним і "навздогінним" типом модернізації (О. Марганія, Д. Травін), методологічні проблеми теорії модернізації (Б. Капустін, Б. Красильщіков, Н. Федотова, Є. Рашковський, В. Рукавішніков, Н. Наумова). У вітчизняній літературі модернізація переважно розглядається в політологічному ключі (В. Горбатенко, Г. Зеленько, М. Михальченко, Є. Лісеєнко). Методологічний базис

теорії модернізації розглядається С. Катаєвим, П. Кутуєвим, В. Танчером. Аналіз наукового стану окресленої проблеми показав недостатній рівень її розробленості в соціологічній літературі. В літературі відсутній комплексний розгляд ціннісного виміру модернізації, дослідження того, які цінності лежать в основі сучасного модернізаційного руху й виступають цільовими орієнтирами модернізації. Політичні, економічні цінності аналізуються в межах системної трансформації безвідносно до модернізаційних процесів. Не висвітлено особливості української модернізації з урахуванням регіональної специфіки країни. Відсутні спеціальні дослідження, присвячені ціннісним змінам у процесі модернізації "навздогінного" типу.

Актуальність й недостатня розробленість зумовили вибір теми даної дисертації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота не пов'язана з науковими програмами, планами, темами.


 
 

Цікаве

Загрузка...