WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів бактерій на функціо-нальну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів і Т-лімфоцитів (авторефера - Реферат

Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів бактерій на функціо-нальну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів і Т-лімфоцитів (авторефера - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Для покращання функціональної активності та метаболічного статусу моноцитів, Т-хелперів/індукторів і Т-супресорів/цитотоксиків рекомендується піддавати вказані клітини обробці розчином "Амізону" в концентрації 0,0072 г/л протягом чотирьох годин.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Хома С.М. Вплив пептидоглікану золотавого стафілококу та ліпополісахариду палички синього гною на функціональну активність та метаболічний статус моноцитів і Т-лімфоцитів крові людини // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2007. - № 1. – С. 78-91.

  2. Хома С.М. Вплив "Амізону" на функціональну активність та метаболічний статус моноцитів і Т-лімфоцитів крові людини, підданих дії пептидоглікану та ліпополісахариду // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2007. - № 2. – С. 71-81.

  3. Хома С.М., Гайдаш І.С., Флегонтова В.В. Спосіб прискореної діагностики стафілококової хірургічної інфекції м'яких тканин // Світ медицини та біології. – 2007. - № 1. – С. 17-19. Автором самостійно узагальнені літературні дані, проведена експериментальна частина та статистична обробка даних, а також разом з науковим керівником підготована публікація за означеною темою.

  4. Хома С.М., Деменко А.В. Видовий склад збудників хірургічних шпитальних інфекцій // Збірник наукових праць "Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики". Випуск 14. – К.-Луганськ, 2007. – С. 351-353. Автором самостійно вивчені і узагальнені літературні дані, проведена експериментальна частина. Проведено теоретичне обговорення отриманих даних.

  5. Хома С.М., Казімірко Н.К., Романюк Б.П. Вплив пептидоглікану золотавого стафілококу та ліпополісахариду палички синього гною на фагоцитарну активність моноцитів крові людини in vitro // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Діагностичні центри – медико-біологічні аспекти діагностичного процесу", приуроченої до 50-річчя від дня народження Поліщука В.М. – Рівне, 2007. – С. 45-46.

АНОТАЦІЯ

Хома С.М. Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів бактерій на функціональну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів і Т-лімфоцитів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія. – Луганський державний медичний університет. - Луганськ, 2007.

Дисертація присвячена вивченню in vitro впливу високих концентрацій пептидогліканів та ліпополісахаридів на функціональну, секреторну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів, Т-хелперів/індукторів та Т-супресорів/цитотоксиків, та розробці методу усунення порушень, які виникають, шляхом використання препарату "Амізон". Встановлено, що високі концентрації пептидогліканів та ліпополісахаридів пригнічують фагоцитарну активність моноцитів, стимулюють секрецію медіаторів моноцитами та субпопуляціями Т-лімфоцитів; активують в клітинах in vitro процеси перекисного окиснення ліпідів, пригнічують активність ферментів системи антиокислювального захисту, знижують енергетичний потенціал, сприяють розвитку дисбалансу в системі циклічних нуклеотидів, посилюють експресію рецепторів до маркерів апоптозу. Вперше доведено, що попередня обробка моноцитів та Т-лімфоцитів розчином "Амізону" позитивно впливає на функціональну активність та метаболізм даних клітин при подальшій обробці них пептидогліканами та ліпополісахаридами. Отримані дані впроваджені в навчальний процес кафедр медичного вузу України.

Ключові слова: пептидоглікани, ліпополісахариди, активність, моноцити, Т-лімфоцити.

АННОТАЦИЯ

Хома С.М. Влияние in vitro пептидогликанов и липополисахаридов бактерий на функциональную, метаболическую активность и апоптоз моноцитов и Т-лимфоцитов. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.04 - патологическая физиология. – Луганский государственный медицинский университет. - Луганск, 2007.

Диссертация посвящена изучению in vitro влияния высоких концентраций (100 и 200 мг/л) пептидогликанов золотистого стафилококка и липополисахаридов палочки синего гноя, выделенных от больных хирургического профиля, на функциональную, секреторную, метаболическую активность и апоптоз моноцитов, Т-хелперов/индукторов и Т-супрессоров/цитотоксиков периферической крови здоровых доноров, и разработке метода устранения нарушений, которые возникают, путём использования препарата "Амизон". Установлено, что высокие концентрации пептидогликанов и липополисахаридов угнетают фагоцитарную активность моноцитов и стимулируют секрецию ними медиаторов. Показано, что высокие концентрации пептидогликанов и липополисахаридов in vitro стимулируют секрецию медиаторов субпопуляциями Т-лимфоцитов. Установлено, что высокие концентрации пептидогликанов и липополисахаридов активируют в моноцитах и Т-лимфоцитах in vitro процессы перекисного окисления липидов, угнетают активность ферментов системы антиокислительной защиты, снижают энергетический потенциал, способствуют развитию дисбаланса в системе циклических нуклеотидов, усиливают экспрессию рецепторов к маркерам апоптоза на мембранах клеток. Впервые доказано, что предварительная обработка моноцитов и Т-лимфоцитов раствором "Амизона" положительно влияет на функциональную активность и метаболизм данных клеток при дальнейшей обработке них пептидогликанами и липополисахаридами. Полученные данные позволяют оценить in vitro функциональное состояние и метаболический статус моноцитов и Т-лимфоцитов периферической крови человека; экстраполировать степень функциональных и метаболических нарушений в иммунных клетках с уровнем содержания в окружающей их среде пептидогликанов и липополисахаридов гноеродных бактерий; являются основанием для использования фармакологических препаратов с антиоксидантным, противовоспалительным и иммунокорригирующим действием. Использование "Амизона" в концентрации 0,0072 г/л положительно влияет на функциональную активность и метаболический статус моноцитов и Т-лимфоцитов периферической крови человека, что позволяет рекомендовать к использованию "Амизон" в клинической практике при гнойно-воспалительных заболеваниях, вызванных золотистым стафилококком и палочкой синего гноя. Полученные данные внедрены в учебный процесс кафедр медицинского вуза Украины.

Ключевые слова: пептидогликаны, липополисахариды, активность, моноциты, Т-лимфоциты.

SUMMARY

Khoma S.M. Influence in vitro of bacterial peptidoglycans and lipopolysaccharides on functional, metabolic activity and apoptosis of monocytes and T cells. - Manuscript.

The dissertation on obtaining of scientific degree of the candidate of medical sciences on specialty 14.03.04 – pathological physiology. – Lugansk State Medical University. - Lugansk, 2007.

The thesis is dedicated to the study in vitro of bacterial peptidoglycans and lipopolysaccharides influence on functional, metabolic activity and apoptosis of monocytes and T cells, and to the development of correction method of revealed changes by use of preparation Amisonum. It is established, that high concentration of peptidoglycans and lipopolysaccharides suppress phagocytosis of monocytes and stimulate their secretory activity. It is shown, that high concentrations of peptidoglycans and lipopolysaccharides in vitro stimulate secretory activity of T helpers and T suppressors. It is established, that high concentrations of peptidoglycans and lipopolysaccharides activate in monocytes and t cells in vitro processes of lipid peroxidation, suppress the activity of antioxidant enzymes, reduce the energetic potential, promote development of imbalance in system of cyclic nucleotides, increase the apoptic markers expression on plasma membranes. For the first time it is proved, that preliminary treatment of monocytes and T cells by Amisonum solution positively influences on functional activity and metabolism of the given cells at the further treatment of them with peptidoglycans and lipopolysaccharides. The received data are used in the educational process of two departments of medical high school of Ukraine.

Keywords:peptidoglycans, lipopolysaccharides, activity, monocytes, T cells.


 
 

Цікаве

Загрузка...