WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів бактерій на функціо-нальну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів і Т-лімфоцитів (авторефера - Реферат

Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів бактерій на функціо-нальну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів і Т-лімфоцитів (авторефера - Реферат

3

Міністерство охорони здоров'я України

Луганський державний медичний університет

Хома Степан Михайлович

УДК 616.112.95:616-092.4:579

Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів бактерій на функціональну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів і Т-лімфоцитів

14.03.04 – патологічна фізіологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Луганськ-2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Луганському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гайдаш Ігор Славович, Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри мікробіології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Непорада Каріне Степанівна, Вищий державний навчальний заклад "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України, завідувачка кафедри медичної, біологічної та біоорганічної хімії

доктор медичних наук, професор Файфура Василь Васильович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, професор кафедри патологічної фізіології

Захист відбудеться "09" листопада 2007 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.600.02 при Луганському державному медичному університеті (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луганського державного медичного університету (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1)

Автореферат розісланий "01" жовтня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, доцент В.М. Шанько

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Гнійно-запальні захворювання, викликані золотавим стафілококом та паличкою синього гною, мають високу питому вагу в інфекційній патології як за кордоном, так і в Україні (Хома С.М., Деменко А.В., 2007). Для їх лікування широко використовують β-лактамні антибіотики, механізм дії яких заключається у руйнуванні клітинної стінки бактерій, що супроводжується додатковим викидом до внутрішнього середовища макроорганізму пептидогліканів (ПГН) та ліпополісахаридів (ЛПС) – структурних компонентів деградуючих бактерій (Jorgensen P.F. et al., 2001).

ПГН та ЛПС, поряд з іншими факторами агресії (токсинами, ферментами) негативно впливають на імунну систему макроорганізму, в тому числі на її клітинну ланку – моноцити/макрофаги, лімфоцити, що обумовлює розвиток імунодефіциту. Відомо, що одним з механізмів формування імунодефіциту в моноцитах та макрофагах, при їх безпосередній взаємодії з ПГН та ЛПС бактерій, є виснаження енергетичного потенціалу клітин, активація процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і недостатність ферментів системи антиокислювального захисту (АОЗ). Вказані зсуви метаболічного статусу моноцитів/макрофагів супроводжуються зміною фагоцитарної та секреторної активності даних клітин (Маянский А.Н., Пикуза О.И., 1993; Гайдаш І.С. та співавт., 2001). Вплив ПГН та ЛПС на субпопуляції Т-лімфоцитів (Т-хелперів/індукторів та Т-супресорів/цитотоксиків) до нинішнього часу вивчений недостатньо.

Важливим завданням сучасної медицини та біології є пошук ефективних фармакологічних препаратів, які мають імунокоригуючу дію (Драннік Г.М. та співавт., 2004). До таких препаратів належить вітчизняний нестероїдний протизапальний препарат "Амізон", який знайшов широке застосування в лікуванні та профілактиці ряду вірусних та бактеріальних інфекцій (Карпова О.И., 1998; Казімірко Н.К. та співавт., 1999; Гайдаш І.С. та співавт., 2001). Однак механізми впливу "Амізону" на функціональну активність і метаболічний статус моноцитів/макрофагів та субпопуляцій Т-лімфоцитів недостатньо вивчені, особливо за умов впливу на імунокомпетентні клітини структурних компонентів бактерій – ПГН золотавого стафілококу та ЛПС палички синього гною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертація є фрагментом наукової роботи кафедри патофізіології Луганського державного медичного університету (ЛДМУ) "Запалення як результат дії бактерій" (№ державної реєстрації 0198U005713). Автор є співвиконавцем комплексної теми.

Мета роботи: Вивчити in vitro вплив ПГН та ЛПС на функціональну, секреторну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів, Т-хелперів/індукторів та Т-супресорів/цитотоксиків, та запропонувати метод усунення порушень, які виникають, шляхом використання препарату "Амізон".

Для досягнення мети були поставлені наступні задачі:

I. Дослідити in vitro вплив ПГН та ЛПС на:

  1. Фагоцитарну та секреторну активність, стан процесів ПОЛ/АОЗ, систему аденілових та циклічних нуклеотидів, інтенсивність експресії молекул CD38 та CD95 на мембранах моноцитів, виділених з периферійної крові здорових донорів.

  2. Секреторну активність, стан прооксидантно-антиоксидантних процесів, систему аденілових та циклічних нуклеотидів, інтенсивність експресії молекул CD38 та CD95 на мембранах Т-хелперів/індукторів периферійної крові здорових донорів.

  3. Секреторну активність, стан процесів ПОЛ/АОЗ, систему аденілових та циклічних нуклеотидів, інтенсивність експресії молекул CD38 та CD95 на мембранах Т-супресорів/цитотоксиків периферійної крові здорових донорів.

II. Визначити in vitro ефективність обробки "Амізоном" в корекції порушень функціональної активності моноцитів та Т-лімфоцитів, підданих впливу ПГН та ЛПС бактерій.

Об'єкт дослідження: моноцити, Т-хелпери/індуктори, Т-супресори/цитотоксики периферійної крові здорових донорів.

Предмети дослідження: вплив in vitro ПГН та ЛПС в концентраціях 100 та 200 мг/л на функціональну, секреторну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів, Т-хелперів/індукторів та Т-супресорів/цитотоксиків; роль обробки суспензії моноцитів та субпопуляцій Т-лімфоцитів препаратом "Амізон" в усуненні порушень, які виникли.

Методи дослідження: імунологічні (виділення клітин з крові, вивчення фагоцитарної активності моноцитів, секреторної та метаболічної активності моноцитів, субпопуляцій Т-лімфоцитів, експресії маркерів апоптозу на цитоплазматичних мембранах клітин), біохімічні (вивчення показників процесів ПОЛ/АОЗ, системи аденілових та циклічних нуклеотидів), статистичні (варіаційна статистика, кореляційний аналіз).

Наукова новизна одержаних результатів. Вивчений in vitro вплив високих концентрацій (100 та 200 мг/л) ПГН та ЛПС на функціональний стан моноцитів та Т-лімфоцитів периферійної крові людини. Встановлено, що високі концентрації ПГН та ЛПС пригнічують фагоцитарну активність моноцитів та стимулюють секрецію ними інтерлейкінів - ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-8, фактора некрозу пухлини - ФНП-, простагландину - ПГЕ2, найбільший потенціал при цьому мають ЛПС. Показано, що високі концентрації ПГН та ЛПС in vitro стимулюють секрецію ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-10, ФНП-β, інтерферону - γ-ІФН та ПГЕ2 Т-хелперами/індукторами, а також стимулюють секрецію ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-8, ФНП- та ПГЕ2 Т-супресорами/цитотоксиками. Встановлено, що високі концентрації ПГН та ЛПС активують в моноцитах та Т-лімфоцитах in vitro процеси ПОЛ, пригнічують активність ферментів системи АОЗ, знижують енергетичний потенціал, збільшують вміст циклічного аденозину монофосфату (цАМФ) та знижують вміст циклічного гуанозину монофосфату (цГМФ) в клітинах, посилюють експресію рецепторів до маркерів CD38 та CD95 на мембранах клітин. Вперше доведено, що попередня обробка моноцитів та Т-лімфоцитів периферійної крові людини розчином "Амізону" (0,0072 г/л) позитивно впливає на функціональну активність та метаболізм даних клітин при подальшій обробці них ПГН та ЛПС: підвищує фагоцитарну активність, зменшує секрецію медіаторів, активність процесів ПОЛ, дисбаланс в системі цАМФ/цГМФ, експресію рецепторів CD38 та CD95; підвищує енергетичний потенціал клітин та активність ферментів системи АОЗ.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані дозволяють оцінити in vitro функціональний стан та метаболічний статус моноцитів та Т-лімфоцитів крові людини; екстраполювати ступінь функціональних та метаболічних порушень в імунних клітинах з рівнем вмісту у оточуючому них середовищі ПГН та ЛПС гноєтворних бактерій; є підставою для використання фармакологічних препаратів з антиоксидантною, протизапальною та імунокоригуючою дією. Використання "Амізону" в концентрації 0,0072 г/л позитивно впливає на функціональну активність та метаболічний статус моноцитів та Т-лімфоцитів периферійної крові людини, що дозволяє рекомендувати до використання "Амізон" в клінічній практиці при гнійно-запальних захворюваннях, викликаних золотавим стафілококом та паличкою синього гною.

Отримані дані використовуються в навчальному процесі кафедр патологічної фізіології і мікробіології ЛДМУ Мінздраву України, що підтверджено відповідними актами впровадження.

Особистий внесок здобувача. Вибір теми наукового дослідження, постановка мети, задач і обговорення одержаних результатів, планування роботи були здійснені разом із науковим керівником професором І.С. Гайдашем. Автором самостійно проведений: патентно-інформаційний пошук за допомогою бази даних "Medline", аналіз літератури за темою дисертації, виконана експериментальна частина роботи, вивчені та узагальнені результати проведених досліджень, обгрунтовані наукові висновки і рекомендації для практичного використання результатів, написані всі розділи дисертації та автореферат.

Апробація роботи. Основні положення дисертації докладені та обговорені на засіданнях: Всеукраїнської науково-практичної та навчально-методичної конференції "Фундаментальні науки – хірургії" (Треті Скліфософські читання) ВДНЗ "Українська державна медична академія" (Полтава, 2007); науково-практичної конференції з міжнародною участю "Діагностичні центри – медико-біологічні аспекти діагностичного процесу", приуроченої до 50-річчя від дня народження засновника – першого головного лікаря Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру Поліщука В.М. (Рівне, 2007); а також на засіданнях Луганського обласного товариства патофізіологів в 2002-2007 рр.


 
 

Цікаве

Загрузка...