WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив сульпіриду на варіабельність серцевого ритму та епізоди “німої” ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні - Реферат

Вплив сульпіриду на варіабельність серцевого ритму та епізоди “німої” ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні - Реферат

 1. У дисертаційній роботі встановлені особливості нейро-гуморальної регуляції серцевої діяльності, епізодів "німої" ішемії міокарда та досліджено вплив сульпіриду на варіабельність серцевого ритму, частоту і тривалість епізодів "німої" ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги, що є актуальною проблемою клініки внутрішніх хвороб.

 2. Встановлено патологічні зміни варіабельності серцевого ритму у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги, які виявлялися зниженням часових (SDNN на 38,90%, rMSSD на 48,59%, pNN50% на 64,21%) і частотних (HF на 36,50%, HFn на 34,16%) показників, а також підвищенням показника LF/HF на 88,60%, порівняно з величиною відповідних показників у практично здорових осіб, що характеризувало підвищення активності симпатичного і зменшення активності парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи в регуляції серцевої діяльності; вказані зміни варіабельності серцевого ритму достовірно відрізнялися порівняно з хворими на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки і хворими на ішемічну хворобу серця (стенокардію напруги).

 3. У хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги питома вага епізодів "німої" ішемії міокарда була максимальною - 90,10%. Показники тривалості епізодів "німої" ішемії міокарда у цих пацієнтів були найбільшими, що достовірно перевищувало середнє значення у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в 9,00 разів та пацієнтів з ішемічною хворобою серця (стенокардією напруги) на 18,29%.

 4. Визначено, що у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги плазмовий вміст адреналіну і норадреналіну був достовірно вищим, ніж у практично здорових осіб у 4,25 раза і 2,64 раза відповідно, а також на 59,38% і 64,52% відповідно, ніж у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки.

 5. Виявлені кореляційні взаємозв'язки між показниками варіабельності серцевого ритму, плазмовим вмістом катехоламінів, частотою і тривалістю епізодів "німої" ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги за даними проведеного кореляційного аналізу.

 6. Застосування сульпіриду у складі комплексної терапії у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги впродовж місяця сприяло зниженню симпатичного і підвищенню парасимпатичного впливів на серцеву діяльність, достовірному зниженню плазмового вмісту адреналіну і норадреналіну на 46,98% і 45,90% відповідно, зниженню показника кількості і тривалості епізодів "німої" ішемії міокарда на 72,88% і 58,84% відповідно. Динаміка вказаних змін була достовірно вища, ніж у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги, в комплексній терапії яких сульпірид не використовувався.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Для оцінки активності різних ланок вегетативної нервової системи у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги доцільно проводити аналіз варіабельності серцевого ритму.

 2. Для ранньої діагностики епізодів "німої" ішемії міокарда та оцінки їх частоти і тривалості у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги необхідно проводити добове моніторування електрокардіограми.

 3. Хворим на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги з ознаками гіперкатехоламінемії та діагностованими епізодами "німої" ішемії міокарда доцільно в комплексній терапії використовувати препарат сульпірид для нормалізації виявлених порушень.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Чёрная И.В. Оценка роли сульпирида в комплексной терапии пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки // Запорож. мед. журн. – 2003. - №6. – С.82-84.

 2. Чёрная И.В. "Немая" ишемия миокарда: количественные и качественные показатели у больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки // Укр. мед. альманах. – 2004. - №6. – С.158-160.

 3. Чёрная И.В. Симпато-адреналовая дисфункция у пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в сочетании со стенокардией напряжения и её коррекция сульпиридом // Запорож. мед. журн. – 2005. - №1. – С.70-73.

 4. Поливода С.Н., Чёрная И.В. Вариабельность сердечного ритма у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в сочетании со стенокардией напряжения // Запорож. мед. журн. – 2004. - №4. – С.64-66. (Здобувач самостійно здійснювала підбір літератури та її узагальнення, обстеження хворих та осіб контрольної групи, анализ отриманого матеріалу, разом зі співавтором розроблено загальний план статті, обговорені отримані результати, сформульовані висновки).

 5. Поливода С.Н., Чёрная И.В. Особенности вариабельности сердечного ритма у больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки // Матеріали пленуму правління Українського наукового товариства кардіологів "Атеросклероз і ішемічна хвороба серця: сучасний стан проблеми". – К., 2003. – С.137-138. (Здобувачем самостійно проведено обстеження хворих та осіб контрольної групи, статистична обробка та узагальнення результатів дослідження, разом зі співавтором розроблено загальний план статті та сформульовано висновки).

 6. Чорна І.В. Використання еглонілу в лікуванні пацієнтів з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки в поєднанні з ішемічною хворобою серця // Тези 58 науково - практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця "Актуальні проблеми сучасної медицини". – К., 2003. – С.147.

 7. Поливода С.Н., Чёрная И.В. Особенности течения ишемической болезни сердца в сочетании с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки // Матеріали науково - практичної конференції "Атеросклероз та атеротромбоз: патогенез, клініка, лікування". – Х., 2003. – С. 46. (Здобувач самостійно здійснювала підбір літератури та її узагальнення, проводила обстеження хворих, аналізувавала отриманий матеріал, разом зі співавтором розробляла загальний план статті, обговорювала отримані результати, формулювала висновки).

 8. Чёрная И.В. Безболевая ишемия миокарда у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки по данным суточного мониторирования ЭКГ: диагностика, прогноз, терапия // Матеріали VII національного конгресу кардіологів України. – Дніпропетровськ, 2004. – С.197.

 9. Чорна І.В., Свистун С.І. Особливості вегетативного статусу пацієнтів з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки у поєднанні зі стенокардією напруги за даними аналізу варіабельності серцевого ритму // Матеріали ювілейного VIII з`їзду Всеукр. Лікарського Т-ва, присвяч. 15 - річчю організації. – Івано-Франківськ, 2005. – С.147. (Здобувачем самостійно проведено обстеження хворих, статистичну обробку та узагальнення результатів дослідження, розроблено загальний план статті, разом зі співавтором обговорені отримані результати, сформульовані висновки).

 10. Поливода С.Н., Черепок А.А., Чёрная И.В. Показатели суточной вариабельности сердечного ритма у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и при её сочетании с ишемической болезнью сердца // Матеріали наук. - практ. конф., присвяч. пам`яті акад. Л.Т. Малої "Терапевтичні читання: алгоритми сучасної діагностики та лікування внутрішніх хвороб". – Х., 2005. – С.176. (Здобувач самостійно здійснювала підбір літератури та її узагальнення, проводила обстеження хворих, аналізувала отриманий матеріал, розробляла загальний план статті, разом зі співавторами обговорені отримані результати, сформульовані висновки).

 11. Чёрная И.В., Поливода С.Н., Черепок А.А., Свистун С.И. Сульпирид (эглонил) в лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, сочетающейся со стенокардией напряжения // Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції "Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні". – Чернівці, 2005. – С.194. (Здобувачем самостійно здійснено підбір літератури та її узагальнення, проводено обстеження хворих, аналіз отриманих даних, разом зі співавторами розроблено загальний план статті, обговорені отримані результати, сформульовані висновки).

АНОТАЦІЯ

Чорна І.В. Вплив сульпіриду на варіабельність серцевого ритму та епізоди "німої" ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02-внутрішні хвороби. – Запорізький державний медичний університет МОЗ України, м. Запоріжжя, 2006.

При обстеженні хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки зі стенокардією напруги доведено суттєве підвищення активності симпатичного та зменшення парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи у порівнянні з пацієнтами з ішемічною хворобою серця, виразковою хворобою дванадцятипалої кишки та практично здоровими особами. У хворих з поєднанням цих захворювань виявлено достовірно вищий плазмовий вміст адреналіну, ніж у хворих на виразкову хворобу, а також норадреналіну в порівнянні з хворими на виразкову хворобу або ішемічну хворобу серця. Встановлено, що епізоди "німої" ішемії міокарда мали максимальну частоту та тривалість у хворих з поєднанням виразкової хвороби дванадцятипалої кишки та стенокардії напруги. Вперше визначено високу ефективність сульпірида у складі комплексної терапії щодо корекції вегетативної дисфункції та епізодів ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги.


 
 

Цікаве

Загрузка...