WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив сульпіриду на варіабельність серцевого ритму та епізоди “німої” ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні - Реферат

Вплив сульпіриду на варіабельність серцевого ритму та епізоди “німої” ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні - Реферат

Практичне значення отриманих результатів. Показано високу діагностичну значущість добового моніторування ЕКГ з подальшим аналізом варіабельності серцевого ритму для оцінки активності різних ланок вегетативної нервової системи, а також ранньої діагностики епізодів "німої" ішемії міокарда, оцінки їх частоти і тривалості у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги. Доведено доцільність включення у комплексну терапію пацієнтів з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги, з виявленими ознаками гіперкатехоламінемії і діагностованими епізодами "німої" ішемії міокарда сульпіриду для нормалізації виявлених порушень.

Результати роботи впроваджені в практику відділень терапевтичного профілю Сумського обласного кардіологічного диспансеру, міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 м. Харкова, центральної міської клінічної лікарні №1, №3 м. Донецька, міської клінічної багатопрофільної лікарні №1 м. Луганська, відділення невідкладної кардіології Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака м. Донецька, обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечнікова та дорожньої клінічної лікарні м. Дніпропетровська, обласного клінічного кардіологічного диспансеру м. Івано–Франківська, міської лікарні №2 м. Мелітополя, міської лікарні №2 м. Кривого Рогу, обласного клінічного кардіологічного диспансеру, лікарні швидкої медичної допомоги та обласного госпіталю інвалідів війни м. Чернівців, обласної клінічної лікарні м. Запоріжжя. Матеріали дослідження використовуються в навчальному процесі на кафедрах госпітальної терапії №2 Запорізького державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно сформульовані мета і задачі дослідження, проведено пошук, аналіз і узагальнення літературних джерел із зазначеної проблеми, розроблено план проведення дослідження, виконано клінічне обстеження всіх пацієнтів і осіб, включених до контрольної групи, дослідження варіабельності серцевого ритму та епізодів "німої" ішемії міокарда за допомогою добового моніторування ЕКГ. За особистої участі автора проведені імуноферментні та біохімічні дослідження. Автором самостійно здійснювалося призначення сульпіриду хворим на виразкову хворобу в поєднанні зі стенокардією напруги. Особисто автором виконано статистичний аналіз матеріалів дослідження, сформульовано висновки, практичні рекомендації, відібрано дані, які послужили основою для опублікованих статей, написано дисертаційну роботу.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на Пленумі правління Українського наукового товариства кардіологів "Атеросклероз і ішемічна хвороба серця: сучасний стан проблеми" (м. Київ, 2003 р.); 58-й науково – практичній конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з міжнародною участю (м. Київ, 2003 р.); науково-практичній конференції "Атеросклероз та атеротромбоз: патогенез, клініка, лікування" (м. Харків, 2003 р.); VII національному конгресі кардіологів України (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); Ювілейному VIII з`їзді Всеукраїнського лікарського товариства, присвяченому 15 - річчю організації (м. Івано-Франківськ, 2005 р.); науково-практичній конференції "Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні" (м. Чернівці, 2005 р.); "Щорічних терапевтичних читаннях: алгоритми сучасної діагностики та лікування внутрішніх хвороб", присвячених пам`яті академіка Л.Т. Малої (м. Харків, 2005 р.). Апробація дисертаційної роботи пройшла на розширеному засіданні кафедри госпітальної терапії-2 Запорізького державного медичного університету 22 квітня 2005 року.

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 11 праць, серед яких 4 статті у фахових наукових виданнях ВАК України, 5 робіт без співавторів.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація викладена на 185 сторінках машинописного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалу і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, обговорення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій та списку літератури, що містить 381 джерело, з них 238 кирилицею і 143 латиною. Робота ілюстрована 17 рисунками, містить 31 таблицю.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Клінічна характеристика хворих і методи дослідження.Результати дослідження базуються на даних комплексного обстеження і динамічного спостереження за 150 хворими на ВХ ДПК та/або ІХС (СтН ІІ-ІІІ ФК), а також за 30 – ю практично здоровими особами.

Серед обстежених хворих було 95 чоловіків (63,33%) і 55 жінок (36,67%). Вік обстежених осіб склав 52,701,28 років (від 40 до 69 років), середній вік чоловіків дорівнював 50,951,22 років, жінок – 56,052,00 років. Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб у віці від 42 до 63 років (середній вік – 53,531,25 років), серед них чоловіків - 18 (60,00%), жінок - 12 (40,00%).

Відповідно до мети і завдань дослідження обстежені особи були розподілені на чотири основні групи: 1 група – хворі на ВХ ДПК без клінічних проявів серцево-судинної патології (60 пацієнтів); 2 група – хворі на ІХС, СтН ІІ-ІІІ ФК без проявів гастроентерологічної патології (30 пацієнтів); 3 група - хворі на ВХ ДПК в поєднанні з ІХС, СтН ІІ-ІІІ ФК (60 пацієнтів); 4 група – 30 практично здорових осіб.

У межах 1-ї і 3-ї груп були виділені підгрупи: 1А та 1Б, 3А та 3Б. Пацієнти підгруп 1А (30 хворих) і 3А (30 хворих) одержували тільки традиційну противиразкову та/або антиангінальну терапію відповідно. Хворим із підгруп 1Б (30 пацієнтів) та 3Б (також 30 пацієнтів), окрім антиангінальної і противиразкової терапії, призначали сульпірид ("Еглоніл", Sanofi – Synthelabo) - внутрішньом`язово по 100 мг 1-2 рази на день упродовж 10 днів, потім перорально по 50 мг двічі на добу – протягом 3-х тижнів.

Для оцінки ВСР і показників епізодів "німої" ішемії міокарда досліджуваним хворим проводилося добове моніторування ЕКГ за допомогою апарату "СardioTens 01" ("Meditech", Угорщина) з подальшим аналізом отриманих результатів за допомогою комп'ютерної програми "Medibase". Пацієнти, згідно з інструкцією, вели щоденник про свою денну активність, якість сну, суб'єктивні відчуття під час проведення добового моніторування ЕКГ і часу прийому лікарських препаратів, що дозволяло оцінити характер ішемії міокарда. Варіабельність ритму серця оцінювали на підставі часових і частотних показників вивчення ВСР, прийнятих Робочою групою Європейського товариства кардіологів та Північноамериканського товариства електрофізіології та стимуляції (1996).

Критерієм ішемії міокарда за ЕКГ було горизонтальне або косонисхідне зниження сегмента ST на 1 мм і більше від ізолінії, що супроводжувалось (больова ішемія) або не супроводжувалось ("німа" ішемія) суб'єктивним відчуттям пацієнтів та було оцінено в їх щоденниках.

Оцінку вмісту адреналіну і норадреналіну в плазмі кровіпроводили, використовуючи імуноферментний набір "CatCombi ELISA" ("IBL", Німеччина), згідно з доданою інструкцією. Величину екстинції визначали за допомогою планшетного фотометра "iEMS Reader MF" фірми "Labsystems" (Фінляндія).

Пацієнтам підгруп 1Б, 3А та 3Б проводилося контрольне дослідження через місяць після проведеного лікування.

Досліджувані величини представлені у вигляді: вибіркове середнє значення (стандартна помилка вибіркового середнього значення). Оцінку розбіжностей вибіркових сукупностей проводили, використовуючи t-критерій U. Gosset (Student), в його модифікації для невідомих дисперсій, рівність яких не передбачається. Оцінка ступеня взаємозв'язку між парами незалежних ознак, виражених у кількісній шкалі, здійснювалася за допомогою коефіцієнта рангової кореляції P. Spearman - R. Усі статистичні процедури проводили з використанням пакетів прикладних програм "Microsoft Excel 97" (Microsoft), "STATISTICA for Windows 5.0" (StatSoft Inc.). Результати вважали достовірними при р<0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. У пацієнтів з ВХ ДПК за даними часового аналізу ВСР за добовий період дослідження (табл. 1) показник SDNN, який характеризує вегетативну регуляцію серцевої діяльності в цілому, був знижений порівняно з контрольною групою на 14,87%. В той же час, цей показник у 1-й групі був достовірно вищим, ніж у осіб зі СтН на 19,90%; різниця з 3-ю групою склала 39,33%. Відповідно в 2-й групі показник SDNN був нижчим, ніж у контрольній групі на 29,00%; у 3-й групі різниця зі значенням контрольної групи склала 38,90%. У осіб з ІХС показник SDNN статистично значуще відрізнявся від відповідного значення у пацієнтів з ВХ ДПК в поєднанні зі СтН на 16,21%. У осіб 1-ї групи показник rMSSD достовірно не відрізнявся від такого в контрольній групі, проте був достовірно вищим, ніж у пацієнтів зі СтН та ВХ ДПК в поєднанні зі СтН (на 63,26% і 28,63% відповідно). У осіб 2-ї групи показник rMSSD був достовірно вищим, ніж у 3-й групі на 26,92%. Значення цього показника у пацієнтів 2-ї і 3-ї груп були нижчі, ніж у контрольній групі, на 34,75% і 48,59% відповідно. Показник pNN50% був максимальним у пацієнтів контрольної групи та осіб з ВХ ДПК. Достовірне зниження цього показника відмічено у пацієнтів зі СтН (на 27,78% і на 52,12% відповідно) порівняно з 1-ю та контрольною групами, а також у осіб 3-ї групи (на 46,01% і 64,21% відповідно). Різниця між показниками pNN50% у осіб 2-ї та 3-ї груп також виявилася достовірною.


 
 

Цікаве

Загрузка...