WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив сульпіриду на варіабельність серцевого ритму та епізоди “німої” ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні - Реферат

Вплив сульпіриду на варіабельність серцевого ритму та епізоди “німої” ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Чорна Інна Володимирівна

УДК 616.342-002.44-06:

612-009.72]-07-085.214.2

Вплив сульпіриду на варіабельність серцевого ритму та епізоди "німої" ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги

14.01.02 – внутрішні хвороби

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Запоріжжя - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Запорізькому державному медичному університеті

МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Поливода Сергій Миколайович,

Запорізький державний медичний університет,

завідувач кафедри госпітальної терапії-2.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Кузнєцова Любов Пилипівна, професор кафедри терапії і гастроентерології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України;

доктор медичних наук, професор Орловський Віктор Феліксович, завідувач кафедри внутрішньої медицини Сумського державного університету МОН України.

Провідна установа: Інститут терапії ім. акад. Л.Т. Малої АМН України,

м. Харків, відділ захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту.

Захист відбудеться "01" березня 2006 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д17.600.02 Запорізького державного медичного університету (69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Запорізького державного медичного університету (69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26).

Автореферат розісланий "28" січня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 17.600.02,

доктор медичних наук, професор Волошин М.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Виразкова хвороба займає провідне місце в структурі захворюваності на патологію шлунково-кишкового тракту; вона щорічно розвивається у 0,1-0,2% населення земної кулі (Glupczynski Y., 1998; Бабак О.Я., 2003; Передерий В.Г., Ткач С.М., Скопиченко С.В., 2003), що в абсолютних цифрах складає близько 6 млн. осіб. Більш того, щорічно до 200 тис. людей вмирають від ускладнень виразкової хвороби (Hunt R.H., 1997; Tytgat G., 1998; Решетилов Ю.А., Кремзер А.А., Кузнецова Л.Ф., 2001; Калинина А.В., 2002; Джафаров Ч.М., Мамедов Р.А., 2004). В Україні, за даними офіційної статистики, на виразкову хворобу страждають кілька мільйонів людей, у більшості з яких патологічний процес локалізується в дванадцятипалій кишці (Комаров Ф.И., Ивашкин В.Т., 1997; Бабак О.Я, 2000; Передерий В.Г., Ткач С.М., Григоренко А.А., 2003). В кожному десятому випадку виразкова хвороба поєднується з ішемічною хворобою серця, що суттєво ускладнює не тільки терапевтичну тактику у цієї категорії хворих, але й є несприятливим прогностичним фактором щодо виникнення ускладнень з боку серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту (Фарух А.А., 1997; Логинов А.С., 1998; Лизогуб Г.В., 2001; Auer J., 2002; Takashima Т., Adachi K., Kawamura А. et al., 2002; Коваленко В.М., 2003; Чернин В.В., Осадчий В.А., 2003). Отже, вивчення патогенетичних особливостей перебігу виразкової хвороби в поєднанні з ішемічною хворобою серця, а також можливостей терапевтичної корекції виявлених порушень є актуальною проблемою клініки внутрішніх хвороб.

Виразкова хвороба, так само як і ішемічна хвороба серця супроводжуються вегетативним дисбалансом (Дзизинский А.А., Смирнова Ю.Ю., 2000; Кравцова Т.Ю., Голованова Е.С., Рыболовлев Е.В., 2000), проте недостатньо вивченим залишається характер активності симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи при поєднанні зазначених захворювань (Лизогуб Г.В., Гуцал Г.П., 2001).

Активність симпатичного відділу вегетативної нервової системи можна оцінити за характером обміну катехоламінів (Лучко І.М., 2000; Юрик О.Є., Магомедов С., 2000; Приходько В.С., 2003). Ішемічна хвороба серця характеризується гіперсимпатикотонією з підвищеним викидом у циркуляторне русло норадреналіну (Umemura S., Ebina Т., Toya Y. et al., 1997; Тащук І.А., 2002). Дослідженню метаболізму катехоламінів при поєднанні виразкової хвороби та ішемічної хвороби серця присвячені поодинокі роботи, в яких наводиться вивчення їх метаболітів, а дані про безпосереднє визначення вмісту адреналіну та норадреналіну в плазмі крові таких хворих відсутні, що підкреслює актуальність роботи.

Як відомо, епізоди "німої" ішемії міокарда трапляються не тільки у хворих з атеросклеротичним ураженням коронарних судин (Басова В.А., Беляков Н.А., 2000; Бугаенко В.В., 2002; Передерий В.Г., Паничкин Ю.В., Лизогуб Г.В., 2003), але й у пацієнтів без клінічних ознак серцево-судинної патології та практично здорових осіб, що може бути зумовлено різними причинами (Кондратьев В.В., Бочкарёва Е.В., Кокурина Е.В., 1997; Маколкин В.И., Глезер М.Г., Жаров Е.А., 2000; Сырцова М.В., Фомина И.Г., 2002). Підвищення частоти та тривалості епізодів "німої" ішемії є несприятливим прогностичним фактором розвитку інфаркту міокарда та раптової смерті (Малая Л.Т., 1997, Зяблов Ю.И., Малых Г.Ф., Манеева И.Д., 2000). У хворих на виразкову хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця характер ішемічних змін вивчено недостатньо, залишається відкритим питання щодо корекції проявів ішемії міокарда у цієї категорії хворих не тільки антиангінальними препаратами, але й лікарськими засобами з принципово іншими механізмами дії.

Сульпірид у терапії хворих на виразкову хворобу застосовується вже протягом кількох десятиліть, проте прогрес у сучасній медицині сприяв виявленню нових показань лікування цим препаратом (Ferreri M., Rorent C., Gerard D., 2000; Додішня Н.І., Фільц О.О., Мироненко О.І., 2001; Грищенко И.И., Степанов Ю.М., 2002; , Сыропятов О.Г., Дегтярёва И.И., Дзеружинская Н.А., 2003). Вивчення ефектів сульпіриду у хворих на виразкову хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця є важливим з точки зору корекції вегетативної дисфункції, гіперкатехоламінемії, а також епізодів "німої" ішемії міокарда, що стало підставою для окреслення мети й задач дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Запорізького державного медичного університету МОЗ України, є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри госпітальної терапії-2 Запорізького державного медичного університету ""Німа" ішемія міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги: принципи діагностики та диференційного лікування" (№ держ. реєстрації 0104U004096, шифр ІН. 14.01.02.03). У рамках зазначеної теми автором проведено вивчення особливостей варіабельності серцевого ритму, епізодів "німої" ішемії міокарда, вмісту катехоламінів у плазмі крові хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги та їх динаміки під впливом терапії сульпіридом.

Мета дослідження. Встановити особливості варіабельності серцевого ритму, епізодів "німої" ішемії міокарда та вмісту катехоламінів у плазмі крові хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги та оцінити вплив сульпіриду на ці показники.

Задачі дослідження:

  1. Визначити особливості варіабельності серцевого ритму у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги.

  2. Дослідити особливості епізодів "німої" ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардію напруги.

  3. Визначити вміст катехоламінів у плазмі крові хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардію напруги.

  4. Встановити наявність і характер кореляційних зв`язків між показниками варіабельності серцевого ритму, епізодів "німої" ішемії міокарда та рівнем катехоламінів у плазмі крові хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардію напруги.

  5. Оцінити динаміку досліджуваних показників під впливом сульпіриду у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги.

Об'єкт дослідження – хворі на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, хворі на ішемічну хворобу серця зі стенокардією напруги, хворі на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги в процесі терапії сульпіридом, практично здорові особи.

Предмет дослідження – варіабельність серцевого ритму, епізоди "німої" ішемії міокарда та рівень катехоламінів в сироватці крові у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги.

Методи дослідження.Клінічне обстеження хворих, загальноклінічні лабораторні методи дослідження, фіброезофагогастродуоденоскопія, рН – метрія, електрокардіографія, добове моніторування електрокардіограми, аналіз варіабельності серцевого ритму, визначення в плазмі вмісту катехоламінів імуноферментним методом.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше визначено особливості варіабельності серцевого ритму та епізодів "німої" ішемії міокарда, плазмового вмісту катехоламінів у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги. Встановлено суттєве підвищення активності симпатичного та зменшення парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги порівняно з хворими на ішемічну хворобу серця, виразкову хворобу дванадцятипалої кишки та практично здоровими особами; з`ясовано максимальну частоту та тривалість епізодів "німої" ішемії міокарда; виявлено достовірно вищий плазмовий вміст адреналіну, ніж у хворих на виразкову хворобу, а також норадреналіну порівняно з хворими на виразкову хворобу та хворими на ішемічну хворобу серця. Вперше доведено високу ефективність сульпіриду у складі комплексної терапії щодо корекції вегетативної дисфункції та епізодів "німої" ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги.


 
 

Цікаве

Загрузка...