WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль амізону та поляризованого світла в підвищенні ефективності комплексного лікування хворих на оперізувальний герпес в поліклінічних умовах (автореф - Реферат

Роль амізону та поляризованого світла в підвищенні ефективності комплексного лікування хворих на оперізувальний герпес в поліклінічних умовах (автореф - Реферат

АНОТАЦІЯ

Чишкевич І.В. Роль амізону та поляризованого світла в підвищенні ефективності комплексного лікування хворих на оперізувальний герпес. –

Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби.- Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України. Київ, 2006.

У роботі вперше вивчена дія індуктора інтерферону амізону, 5% амізонової мазі та поляризованого світла на перебіг захворювання та імунний статус у хворих на оперізувальний герпес як окремо, так і в комплексі.

Призначення амізону в таблетках, поряд з позитивним впливом на клінічний перебіг оперізувального герпесу ( вираженість набряку, відпадіння кірочок, зникнення болю ), зменшувало частоту розвитку ускладнень і сприяло нормалізації показників клітинної ланки імунітету. При використанні поряд з амізоном в таблетках 5% амізонової мазі виявлено кращі показники клінічного перебігу ( вираженості набряку, еритеми, зменшення інтенсивності і зникнення больового синдрому, нормалізації температури тіла ), рідше спостерігалась ПГН, але дещо частіше відмічалось нагноєння висипу.

Призначення для лікування хворих на оперізувальний герпес аплікацій поляризованим світлом апарату Біоптрон сприяло покращенню клінічного перебігу захворювання ( зменшення тривалості еритеми і зменшення інтенсивності больового синдрому ), рідшому розвитку ПГН і нагноєння висипу, нормалізації основних показників клітинного імунітету і ЦІК.

Застосування комплексної терапії з використанням амізону в таблетках, 5% амізонової мазі і поляризованого світла апарату Біоптрон дозволило отримати найкращі результати стосовно регресу герпетичних висипань на шкірі ( була найменшою тривалість висипань, еритема і набряк, пришвидшилось формування і відпадіння кірочок), сприяло швидшому зменшенню та припиненню больового синдрому, найрідше розвивались ускладнення. Внаслідок застосування комплексної терапії вдалося досягти нормалізації більшості досліджуваних показників імунної системи та усунути імуносупресію. Також використання розробленої комплексної терапії дозволяє зменшити „медикаментозне навантаження" на пацієнта, оптимізувати досягнення швидкого терапевтичного ефекту, скоротити тривалість і здешевити лікування.

Ключові слова: оперізувальний герпес, амізон, 5% амізонова мазь, поляризоване світло, імунологічні зміни, лікування.

АННОТАЦИЯ

Чишкевич И.В. Роль амизона и поляризованного света в повышении эффективности комплексного лечения больных опоясывающим герпесом в поликлинических условиях.- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.13 – инфекционные болезни.- Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского АМН Украины. Киев, 2006.

В работе впервые изучалась эффективность индуктора интерферона амизона, 5% амизоновой мази и поляризованого света на протекание заболевания и имунный статус у больных с опоясывающим герпесом как отдельно, так и в комплексе.

Под наблюдением находилось 114 больных, разделенных на группы в зависимости от метода лечения. Все пациенты получали симптоматическую терапию: противовоспалительные, атигистаминные препараты, витамины группы В; местно использовали фукорцин, зеленку, метиленовый синий. У 85 пациентов в лечении назначали амизон, 5% амизоновую мазь, поляризованный свет.

Назначение амизона в таблетках наряду с положительным влиянием на клиническое течение опоясывающего герпеса ( уменьшает степень отека, ускоряет отпадение герпетических корочек, уменьшает болевой синдром ), также уменшало частоту развития осложнений и содействовало нормализации показателей клеточного звена иммунитета. При использовании наряду с амизоном в таблетках 5% амизоновой мази получены лутшие показатели клинического течения ( степень отека, эритемы, уменьшения интенсивности и исечезновения болевого синдрома нормализации температуры тела ), реже наблюдалась ПГН, но немного чаще отмечалось нагноение сыпи .

Назначение для лечения больных ОГ аппликаций поляризованым светом содействовало улутшению клинического течения заболевания ( уменьшения эритемы и болевого синдрома ), реже наблюдались ПГН и нагноение сыпи , нормализовались основные показатели клеточного иммунитета и ЦИК.

Использование комплексной терапии амизоном, 5% амизоновой мази и поляризованого света позволило получить наиболее благоприятные показатели относительно регресса клинических проявлений ОГ, предупреждения развития осложнений и нормализации большинства показателей иммунной системы. Также использование разработанной комплексной терапии позволяет уменьшить „медикаментозную нагрузку" на пациента, сократить сроки лечения и сделать его более дешевым.

Ключевые слова: опоясывающий герпес, амизон, 5% амизоновая мазь, поляризованый свет, иммунологические изменения, лечение.

ANNOTATION

Chyshkevych I.V. The role of amizoni and polarized light in the increasing of the efficacy of complex treatment of the patients with Zoster Herpes in the out-patient department.-Manuscript.

Thesis for a Candidate's degree in Medical Science. Speciality 14.01.13.- Infectious Diseases.- Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases, AMS of Ukraine – Kyiv, 2006.

The thesis is the first attempt to study the effectiveness of different doses of amizoni , 5% amizoni ointment and polarized light of Bioptron lamp in complex treatment in comparison with the traditional methods. Clinical tests of the drug proved that it gives favorable results in regressing clinical symptoms of Zoster Herpes within shorter periods of time.

Treatment of the patients for Zoster Herpes by complex therapy with amizoni, 5% amizoni ointment and polarized light of Bioptron lamp reduced considerably the intensity of pain syndrome, ensured disappearing of redness and oedema of skin within shorter periods of time and prevented new herpetic elements. It also had positive effect on the state of immune reactivity of Zoster Herpes patients' organisms.

The use of the amizoni, 5% amizoni ointment and polarized light in complex treatment of the patients with shingles gives the possibility to optimize treating tactics in the course of the disease.

Key words: Zoster Herpes, Amizonum, 5% amizoni ointment, polarized light, immune changes, treatment.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВВВ-ОГ- вірус вітряної віспи – оперізувального герпесу

VZV - варіцелла-зостер вірус

ОГ - оперізувальний герпес

СМР - спинномозкова рідина

ПГН - постгерпетична невралгія

ЦІК - циркулюючі імунні комплекси

ЦНС - центральна нервова система

IgG - імуноглобуліни G

IgM - імуноглобуліни М

Мm - середнє значенняпомилка


 
 

Цікаве

Загрузка...