WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль амізону та поляризованого світла в підвищенні ефективності комплексного лікування хворих на оперізувальний герпес в поліклінічних умовах (автореф - Реферат

Роль амізону та поляризованого світла в підвищенні ефективності комплексного лікування хворих на оперізувальний герпес в поліклінічних умовах (автореф - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО

ЧИШКЕВИЧ ІННА ВАСИЛІВНА

УДК 616.834-002.152-08:615.038+535.514

Роль амізону та поляризованого світла в підвищенні ефективності комплексного лікування хворих на оперізувальний герпес в поліклінічних умовах

14.01.13 – ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

А в т о р е ф е р а т

дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ -2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім.

Л.В. Громашевського АМН України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор РУДЕНКО АНТОНІНА ОЛЕКСІЇВНА, Заслужений лікар України, завідувач відділенням нейроінфекцій клінічного відділу Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор ВОВК АЛЛА ДМИТРІВНА, завідувач відділенням вірусних гепатитів з блоком СНІДу Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України;

доктор медичних наук, професор ЧЕРНИШОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України

Провідна установа:

Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України

Захист відбудеться „__27___"__квітня__________2006 року о 11___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01 при Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України ( 01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 23 )

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України ( 03038,

м. Київ, вул. М.Амосова,5)

Автореферат розіслано „___25__"_березня___2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат мед. наук В.В. Кононенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. В останні роки проблема захворюваності на оперізувальний герпес (ОГ) набуває все більшого значення. У зв'язку з погіршенням екологічної ситуації, зниженням захисних можливостей організму, розвитком вторинного імунодефіциту спостерігається активація персистентних інфекцій, до яких належить також і ОГ. На сьогоднішній день це захворювання є серйозною медичною проблемою – не з точки зору уражень шкіри , які в абсолютній більшості перебігають сприятливо, а з огляду на розвиток низки ускладнень ( невралгії, парези, паралічі, енцефаліти...) ( Баринский И.Ф., Шубладзе А.К., Каспаров А.И., Гребенюк В.Н., 1986). Також враховуючи значне зростання в Україні в теперішній час кількості таких нозологій, як гематологічні хвороби, пухлини, СНІД, потрібно з особливою обережністю підходити до діагностики ОГ, який може виступати індикатором імунодефіциту в організмі внаслідок розвитку вказаних захворювань ( Богомолов Б.П., 1990, Никитин К.А.,1991).

Тому актуальність оперізувального герпесу в нашій країні не зменшується і покращення його лікування, пошук нових методів залишається досить важливим завданням.

Для лікування ОГ, крім противірусних препаратів на основі ацикловіру ( зовіракс, віролекс, герпевір та ін.) також використовуються рекомбінантні інтерферони ( реаферон, лаферон, віаферон та інші ( Туркот Л.А., 1992, Курята І.Г., 1998). Існує ряд особливостей та обмежень щодо використання перерахованих препаратів, наприклад, антитілоутворення до екзогенних інтерферонних препаратів ( Руденко А.О. та співавт., 1999), супресивна дія препаратів інтерферону на ендогенний інтерфероногенез ( Коломиец А.Г., Коломиец Н.Д., 1997 ) і висока вартість вказаних препаратів. Також перебіг та наслідки захворювання залежать від швидкості включення синтезу інтерферону у процес противірусного захисту. Якщо продукція ендогенного інтерферону знижена або затримується, перебіг захворювання, вірогідно, буде несприятливим, аж до летальних наслідків. Всі перераховані чинники диктують необхідність пошуку інших методів лікування. Останнім часом багато дослідників приділяють увагу індукторам ендогенного інтерферону, як перспективним засобам лікування вірусних інфекцій, до яких належить новий вітчизняний препарат амізон. Спектр його фармакологічної активності поряд з анальгезуючою включає також протизапальну, жарознижуючу та імунокорегуючу дії. За даними Руденко А.Е. та ін.(1996), амізон можна рекомендувати для лікування герпетичних гангліонітів, гангліорадикулоалгій як імуномодулятор, знеболюючий і протизапальний засіб. При наявності місцевих запальних змін на шкірі ( як при оперізувальному герпесі) пероральне вживання амізону доцільно сполучати з призначенням 5% амізонової мазі, яка чинить знеболюючий, протизапальний ефекти та стимулює загоєння ерозій на шкірі ( Бухтіарова Т.А., Даниленко В.Ф., Фролов А.Ф., 2000 ).

Враховуючи, що одним із серйозних проявів оперізувального герпесу є больовий симптом, доцільним є пошук нових фізіотерапевтичних засобів лікування цього симптому. Нині для лікування низки інфекційних захворювань використовують світлотерапевтичний апарат Біоптрон - унікальне джерело поляризованого поліхроматичного світла, особливістю дії якого є знеболюючий і стимулюючий ефекти ( Гуляр С.О., 1999 ).

Ми не знайшли в доступній літературі вичерпних даних про використання амізону, амізонової мазі , в тому числі в комплексі з поляризованим світлом апарату Біоптрон при оперізувальному герпесі. Враховуючи властивості вказаних методів лікування, вважаємо доцільним вивчення їх ефективності при оперізувальному герпесі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною планових науково-дослідних робіт „Удосконалити лікування і діагностику моно- та асоційованих герпесвірусних уражень центральної та периферійної нервової системи з метою попередження несприятливих наслідків" ( шифр теми 079, № Державної реєстрації 0199V000705, 2002-2004) і „ Вивчення патогенетичних механізмів і шляхів фармакологічної корекції уражень центральної та периферійної нервової системи герпесвірусної етіології" ( шифр теми 096, № Державної реєстрації 0105U000016, 2005-2007 ), які виконувались у відділенні нейроінфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України.

Мета дослідження - підвищити ефективність лікування хворих на оперізувальний герпес шляхом застосування в комплексі терапевтичних засобів індуктора ендогенного синтезу інтерферону амізону і поляризованого світла. Для досягнення визначеної мети сформульовано такі основні завдання дослідження:

1. Вивчити особливості клінічного перебігу оперізувального герпесу в сучасних умовах на фоні супутньої патології і без неї.

2. Вивчити особливості імунологічного статусу у хворих на оперізувальний герпес ( СD-3, CD-4, CD-8, В-клітини, NK-клітини, імуноглобуліни А, М, G, ЦІК).

3. Вивчити дію індуктора інтерферону, похідного ізонікотинової кислоти амізону та 5% амізонової мазі на перебіг хвороби та імунологічний статус у хворих на оперізувальний герпес.

4. Вивчити дію поляризованого світла на перебіг хвороби та імунологічний статус у хворих на оперізувальний герпес.

5. Визначити роль досліджуваних препаратів і поляризованого світла при оперізувальному герпесі.

6. Розробити оптимальні схеми застосування вказаних методів лікування.

Об'єктом дослідження є хворі на оперізувальний герпес.

Предмет дослідження - клініко-лабораторні особливості уражень нервової системи вірусом оперізувального герпесу, лікування хворих на ОГ з використанням амізону, 5% амізонової мазі і поляризованого світла.

Методи дослідження. Для встановлення діагнозу ОГ використовувалися клінічні дані та серологічні обстеження. При аналізі клінічної картини бралися до уваги наявність симптомів загальної інтоксикації, місцеві шкірні прояви у вигляді однобічної везикульозної згрупованої висипки з серозним вмістом у зоні розгалуження сенсорних нервів, больовий синдром. Для оцінки динаміки клінічних проявів ОГ у хворих, лікованих різними методами, виконувались імунологічні ( показники клітинного і гуморального імунітету) і статистичні методи дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчена дія індуктора інтерферону амізону та 5% амізонової мазі на перебіг захворювання та імунний статус у хворих на оперізувальний герпес. Вивчена дія поляризованого світла на перебіг захворювання і імунний статус у хворих на оперізувальний герпес. Вперше показано, що застосування препарату амізон, 5% амізонової мазі і поляризованого світла в комплексі сприяє скороченню тривалості клінічної симптоматики, знижує частоту ускладнень, скорочує термін лікування. Вперше розроблені оптимальні схеми призначення вказаних методів лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...