WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Динаміка зайнятості населення україни в період становлення ринкової економіки (автореферат) - Реферат

Динаміка зайнятості населення україни в період становлення ринкової економіки (автореферат) - Реферат

Практичне значення одержаних результатів. Наукові результати утворюють необхідне підґрунтя для подальших системних теоретико-методологічних і прикладних досліджень зайнятості населення й тенденцій її трансформації за умов розвитку ринкової економіки в Україні.

Теоретична значущість роботи полягає в подальшому розвитку теорії зайнятості стосовно умов перехідної економіки, у поглибленні й уточненні розуміння категорії зайнятості, ринку праці у виявах їх через різноманіття форм і специфічне відбиття в сучасних економіках країн, що трансформуються.

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що вони спрямовані на вдосконалення соціально-трудових відносин у плані пропозиції та попиту робочої сили, механізму регулювання зайнятості, поліпшення організації життєдіяльності та соціального захисту населення, розвитку вітчизняного ринку праці. На дані результати доцільно зважати під час розроблення національної та регіональних програм зайнятості і підтримки підприємництва, а також нормативно-правових документів з питань соціальної політики.

Практична значущість та спрямованість роботи випливають також із її комплексного й системного характеру, що вможливлює її використання для розробки спеціальних та нормативних курсів з низки економічних та соціальних дисциплін.

Особистий внесок здобувача. Робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторські розробки та позиція стосовно розв'язання теоретико-методологічних, методичних і прикладних проблем трансформації зайнятості населення за умов формування ринкової економіки і забезпечення його соціального захисту в контексті завдань сучасної соціально-економічної політики в Україні. У виконаних у співавторстві роботах авторові належить: у публікації 2 – розділи 1, 3 і підрозділ 2.1; у публікації 3 – розділи 3, 4, 5; у публікації 4 – розділ 3.4, присвячений громадській експертизі Програми житлових субсидій; у публікації 5 – підрозділи 1.2.1 – 1.2.5 та розділ 3; у публікації 6 – підрозділи 5.1 і 5.2; у публікації 7 – розділи 4 і 5; у публікації 8 – теоретико-методологічний аналіз світового досвіду щодо соціального характеру зайнятості; 9 – аналіз причин зміни кон'юнктури на ринку праці та причин звільнення з роботи; 10 – аналіз пріоритетності різних заходів соціального захисту громадян потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 11 – аналіз поведінкової стратегії звільнених працівників; 13 – положення про необхідність перегляду концепції соціального захисту населення в умовах ринкового реформування; 17 – аналіз рівня обізнаності та застосування знань різними категоріями населення щодо законів соціального захисту потерпілих; 20 – аналіз зміни структури зайнятості різних груп потерпілого населення з точки зору його робочого часу; 21 – концептуальні основи дослідження, аналіз структури неформальної зайнятості в Україні, її масштабів; 22 – аналіз динаміки безробіття та змін соціально-професійної структури безробітних серед потерпілого населення; 23 – аналіз діяльності відповідних інституцій щодо соціального захисту потерпілого населення; 24 – оцінка управлінських рішень щодо ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та соціальної допомоги потерпілим; 33 – обґрунтування актуальності проблеми соціального діалогу в спектрі економічних проблем; 40 – аналіз правових аспектів функціонування системи місцевого самоврядування; 41 – аналіз структури органів місцевого самоврядування; 42 – аналіз проблем зайнятості сільського населення за умов реформування; 45 – аналіз динаміки змін у соціальному статусі потерпілого населення;

Апробація результатів дисертації. Основні результати доповідалися здобувачем на національних і міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах, серед яких: міжнародна науково-практична конференція "Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин (Київ, 1992); конференція "Проблеми формування й розвитку регіональних механізмів господарювання (Харків, 1994); міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Молодь і проблеми конфлікту в період переходу до демократичного суспільства" (Чернівці, 1994); міжнародна конференція "Місцеве самоврядування в сучасній політичній системі в Україні і Беларусі" (Київ, 1997) міжнародна конференція "Проблеми малого бізнесу в АПК України і Беларусі" (Київ, 1998); Перша Всеукраїнська соціологічна конференція "Проблеми розвитку соціологічної теорії" (Київ, 2000); міжнародна конференція "Тіньова економіка: соціальні проблеми неофіційної економічної діяльності в Україні" (Київ, 2000); зустріч Міжнародної коаліції "Громадськість проти "тіні" та корупції" (Київ, 2000); міжнародна тристороння конференція з представниками профспілок, організацій (об'єднань) роботодавців, державних органів влади з обговорення сучасного стану ведення колективних переговорів, колективних трудових спорів та існуючих процедур їх вирішення (Лютіж, 2003); круглий стіл "Ефективна модель соціального діалогу – вирішальний фактор розбудови громадянського суспільства: сучасний стан, проблеми і перспективи законодавчого та інституціонального забезпечення" (Київ, 2005); національна науково-практична конференція "Соціально-економічна захищеність населення України" (Київ, 2005).

Публікації. Результати дисертації відображені у 4 монографіях, 6 розділах колективних монографій, 21 статті у провідних фахових виданнях, 5 статтях, в 9 опублікованих тезах доповідей.

Структура дисертації. Робота має вступ, 6 розділів, висновки, список використаних джерел. Повний обсяг дисертації – 378 с.; список використаних джерел (222 найменування), 5 таблиць займають 23 с.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми, зв'язок з науковими програмами, формулюються мета, завдання, окреслюється його наукова новизна та практична значущість результатів, подається інформація про апробацію результатів дослідження та публікації.


 
 

Цікаве

Загрузка...