WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Динаміка зайнятості населення україни в період становлення ринкової економіки (автореферат) - Реферат

Динаміка зайнятості населення україни в період становлення ринкової економіки (автореферат) - Реферат

Національна академія наук України

Інститут соціології

Чепурко Гульбаршин Іскаківна

УДК 316.334.22

Динаміка зайнятості населення україни в період становлення ринкової економіки

22.00.04 спеціальні та галузеві соціології

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора соціологічних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Інституті соціології НАН України.

Науковий консультант

доктор економічних наук, професор,

член-кореспондент НАН України

Ворона Валерій Михайлович,

Інститут соціології НАН України, директор

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор,

академік НАН України

Пахомов Юрій Миколайович,

Інститут світової економіки і

міжнародних відносин НАН України, директор

доктор соціологічних наук

Мартинюк Ігор Орестович,

Інститут соціології НАН України,

провідний науковий співробітник

доктор соціологічних наук, професор

Нагорний Борис Григорович,

Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, завідувач кафедри соціології

Провідна установа

Національний університет "Києво-Могилянська академія", кафедра соціології (м. Київ)

Захист відбудеться "26" травня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.229.01 в Інституті соціології НАН України за адресою: 01021, вул. Шовковична, 12, м. Київ.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту соціології НАН України, 01021, вул. Шовковична, 12, м. Київ.

Автореферат розісланий 12 квітня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Стукало С.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серед ключових напрямів соціально-економічного розвитку України чільне місце посідають проблеми ринку праці та зайнятості населення в період становлення ринкової економіки. Без розв'язання цих проблем неможливі подальший поступ нашої країни на шляху ринкових реформ та повноцінна інтеграція її до системи міжнародних економічних відносин, де вирішальною передумовою конкурентоспроможності країни є висококваліфікована мобільна робоча сила, зацікавлена у результатах виробництва із гарантованою усталеною зайнятістю.

Явища перехідної економіки охопили сферу зайнятості, в якій нові, стихійні ринкові елементи виникають поряд із тими жорстко регламентованими, що залишилися від адміністративно-командної системи. Ринок праці, що розвивається, вимагає ретельного відстеження і контролю процесів, що відбуваються, вироблення заходів впливу й удосконалення інструментів його регулювання. За цих умов глибоке і всебічне вивчення еволюції теорії зайнятості в перехідній економіці набуває особливої актуальності. Ця теорія виступає основою формування науково обґрунтованої соціально-економічної політики. Лише на такому ґрунті можливий рух до соціально зорієнтованої ринкової економіки і перехід від спонтанної анархічної життєдіяльності ринку до інституційно організованого регулювання, здійснюваного в інтересах усього суспільства і кожного його члена.

Ринок праці та зайнятість населення посідають особливе місце в системі ринкових відносин. Більшість економічних, соціальних, демографічних явищ, що мають місце за ринкової економіки, прямо чи опосередковано, повністю або частково відображають процеси, які існують на ринку праці. Виступаючи невід'ємною ланкою сучасної економіки, ринок праці відіграє важливу роль у системі відтворення соціального капіталу. Саме на ринку праці відбувається купівля-продаж робочої сили, оцінюється її корисність та суспільна значущість.

Ринок праці в Україні перебуває на етапі формування та розвитку з усіма властивими цьому періоду особливостями. Тривалий процес його формування вимагає нових підходів до сфери соціально-трудових відносин, які враховують специфіку української транзитної економіки. Йдеться про врахування характеру змін галузевої структури зайнятості, сегментації ринку праці за формами власності й статусу зайнятості, про значні масштаби прихованого безробіття, зростання зайнятості у неформальному секторі економіки, низьку мобільність робочої сили тощо. Все це потребує всебічного аналізу не лише кількісних, а й якісних параметрів цих реальних явищ. Необхідним є також відповідний розгляд системи державного управління зайнятості, оскільки зараз відбувається певний перерозподіл обсягу першочергових щодо розв'язання завдань в царині соціально-трудових відносин між національними та регіональними органами влади.

Здійснення ефективної й обґрунтованої політики на ринку праці вимагає подальших досліджень у цій сфері, які поки що відстають від запитів практики. Особливу значущість при цьому набувають такі конкретні проблеми: вибір оптимальних форм і методів регулювання зайнятості, співвідношення приватних та державних ініціатив, централізація та децентралізація у цій сфері. Необхідним є також глибоке осмислення практики регулювання ринку праці на регіональному рівні з урахуванням змін загальноекономічної ситуації, що відбулися останнім часом у країні завдяки національній політиці зайнятості, з метою визначення основних тенденцій розвитку й розроблення практичних рекомендацій щодо її реалізації.

Отже, складність і багатоаспектність поставлених питань передусім вимагають розроблення теоретико-методологічних підходів до їх розв'язання. Утім, існуюча у країні система державного управління зайнятістю не завжди готова за необхідності вжити адекватних ситуації заходів впливу. Недостатня розробленість цілої низки теоретичних і практичних проблем ринку праці та зайнятості населення визначила вибір теми наукового дослідження, його мету, завдання та логіку викладу.

Загальні питання формування та розвитку ринку праці, регулювання зайнятості населення за умов поглиблення його структурної неоднорідності розглядаються у працях закордонних і вітчизняних вчених. Усебічно досліджуються закономірності розвитку капіталістичної економічної системи у фундаментальних працях видатних представників економічної науки А.Сміта, Д.Рікардо, К.Маркса, А.Маршалла, Дж.М.Кейнса, М. Фрідмена та ін.

У роботах таких економістів, як Л.Абалкін, Д.Богиня, В.Врублевський, М.Волгін, А.Гальчинський, М.Долішний, П.Єщенко, Р.Капелюшніков, Г.Климко, Ю.Пахомов, А.Пенкін, В.Петюх, В.Секретарюк, Г.Слезінгер, М.Шаленко та ін. у контексті розроблення теорії ринкового реформування окреслено лише загальні контури цілісної моделі ринку праці як відображення ринкових закономірностей, без виявлення комплексу сталих внутрішніх причинно-наслідкових зв'язків, а отже, без заглиблення у сутність проблем ринку праці.

Плідні спроби створення цілісної теорії ринку праці, розроблення її наукового інструментарію належать В.Буланову, С.Дятлову, С.Кузьміну, С.Мочерному, А.Нікіфоровій, І. Прибитковій, Л.Шевченку.

Соціальні та економічні аспекти проблеми зайнятості активно розробляють С.Бандур, В.Геєць, Т.Заславська, Е.Лібанова, В.Мандибура, І.Маслова, Б.Нагорний, В.Пилипенко, Г.Пошевнєв, В.Онікієнко, Е.Саруханов, Г.Соколова та ін.

У роботах С.Дзюби, О.Хомри аналізуються організаційні аспекти регулювання зайнятості.

Певну увагу у науковій літературі приділено проблемі безробіття. Водночас багато аспектів дослідження зайнятості та безробіття висвітлено недостатньо. У працях більшості авторів спостерігається вельми суперечлива позиція щодо прихованого безробіття та пошуку оптимального виходу із кризового стану в сфері соціально-трудових відносин.

Також малодослідженим залишається регіональний аспект проблем зайнятості, хоча за умов незбалансованості попиту-пропозиції на ринку праці його значення невпинно зростає.

Практика вимагає розроблення цілісної теорії соціально-економічного регулювання зайнятості за умов переходу до ринкової економіки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є складовою планових тем Інституту соціології НАН України: "Національна система соціальних показників в Україні" (0199U003709); "Методологія та методика визначення соціальних інтегральних показників" (0101U000244); "Розробка та апробація концепції і програми моніторингових соціологічних досліджень громадської думки щодо актуальних проблем суспільно-політичного розвитку України, рейтингів політичних діячів, партій, громадських організацій" (0102U002069); "Політичні настрої та соціальні очікування громадян щодо здійснення в Україні соціально-економічних перетворень (загальнодержавний та регіональний аспекти)" (0103U000798); "Соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп потерпілих від Чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації" (0199U003166); Соціальна динаміка поселенських структур в Україні: порівняльний аналіз (0104U000128). Автор брав участь у розробленні концепцій, інструментарію, аналізі отриманої інформації, обґрунтуванні пропозицій та рекомендацій у рамках аналітичних звітів із проблем соціальної політики, соціально-трудових відносин, соціального захисту й зайнятості населення України, доповідних записок державним установам та Проекту технічної співпраці МОП в Україні.


 
 

Цікаве

Загрузка...