WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Індивідуальна анатомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку (автореферат) - Реферат

Індивідуальна анатомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку (автореферат) - Реферат

3. Черненко А.В. Антропо-морфометричне дослідження зубів фронтальної групи // Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. – Выпуск 6. – 2003. - С.254–256.

4. Черненко А.В. Варіантна анатомія деяких параметрів коронок ікол //

15

Актуальные проблемы медицины и биологии. - №2. – 2004. – С. 442–445.

5. Калашникова С.Н., Черненко А.В. Морфометрические особенности моляров в юношеском возрасте // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. - №3. – С. 14-16 (Автором сформульована мета, проведене морфометричне дослідження зубів, аналіз одержаних результатів).

6. Калашникова С.Н., Черненко А.В Анатомічна мінливість зубів людини // Український медичний альманах. – 2005. - №3. – С. 69-70 (Автор проаналізував наукову літературу, написав обговорення одержаних результатів, виконав комп'ютерний набір).

7. Лупырь В.М., Ольховский В.А., Черненко А.В. Индивидуальная анатомическая изменчивость зубного ряда у студентов // Материалы 4 Международной конференции по антропологии. - С.-Петербург, 2002. - С. 214–216 (Автором проаналізована наукова література і сформульована ідея, проведене морфологічне дослідження).

8. Черненко А.В. Вивчення анатомічних особливостей зубо-щелепної системи // Тез. доп. III Нац. Конгр. АГЕТ України: Актуальні питання морфології. - Тернопіль: Укрмедкнига. – 2002. - С. 34.

9. Черненко А.В. Анатомічна мінливість зубів у підлітковому та юнацькому віці // Медицина третього тисячоліття: Зб. тез конференції

молодих вчених – Харків, 2003. – С. 45 – 46.

10. Черненко А.В. Аномальне розташування зубів // Медицина третього тисячоліття: Зб. тез конференції молодих вчених – Харків, 2004. – С. 52.

АНОТАЦІЯ

Черненко А.В. Індивідуальна антомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Харківський державний медичний університет МОЗ України, Харків, 2006.

Дисертація присвячена вивченню індивідуальної анатомічної мінливості зубів людей юнацького віку, зокрема їх коронок з позицій вчення в.м. шевкуненка про індивідуальну анатомічну мінливість органів, систем та форми тіла людини на різних рівнях їх організації на прикладі великого промислового міста (м. Харків).

Матеріалом дослідження були зуби людей юнацького віку. Було обстежено 208 осіб. Вивчення зубів проводилось безпосередньо в ротовій порожнині, також на гіпсових моделях (в кількості 79), на 83 видалених зубах, на 22 панорамних та окремих рентгенограм зубів. У роботі

16

використаний комплекс сучасних морфологічних, морфометричних методів дослідження, рентгенівські та статистичні методи. Був досліджений взаємозв'язок між розмірами зубів з різними варіантами їх розташування (премолярний та молярний індекси Пона). За результати роботи розроблені „карти-схеми" найбільш поширених варіантів будови коронок зубів людей юнацького віку.

У роботі досліджені межі значень розмірів коронок зубів обстеженої групи при різних варіантах їх розташування в зубному ряду. Була проведена оцінка середніх розмірів зубів при розташуванні в зубному ряду та за його межами, досліджена кількість зубів, сроки прорізання, обстежена будова зубів, поверхонь і коренів, встановлені розміри зубних дуг між першими малими і першими великими кутніми зубами. Напрямок був взятий на дослідження морфометричних особливостей коронок, коренів зубів усіх груп в залежності від статевого диморфізму.

Ключові слова: зубо-щелепний апарат, зуби, індивідуальна анатомічна мінливість.

АННОТАЦИЯ

Черненко А.В. Индивидуальная анатомическая изменчивость у людей юношеского возраста. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских

наук по специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. – Харковський государственный медицинский университет МЗО Украины, Харков, 2006.

Дисертация посвящена изучению индивидуальной анатомической изменчивости зубов людей юношеского возраста, в частности их коронок с позиции учения в.Н. шевкуненка об индивидульной анатомической изменчивости органов, систем и формы тела человека на разных уровнях ее организации на примере большого промышленного города (г.Харьков). В работе изложены теоретические обоснования и новые решения вопросов индивидуальной анатомической изменчивости коронок всех групп зубов.

Материалом для исследования послужили зубы людей юношеского возраста. Были обследованы зубы у 208 человек. Изучение зубов проводилось непосредственно в полости рта, на гипсовых моделях челюстей (в количестве 79), на 83 удаленных зубах, на 22 панорамных и отдельных рентгенограммах зубов. В работе был использован комплекс современных морфологических, морфометрических методов исследования, рентгеновские и статистические методы. В работе была использована классификация ВОЗ, при которой каждому зубу был присвоен свой номер. Была исследована взаимосвязь между размерами зубов с разными вариантами их расположения

17

(премолярный и молярный индексы Пона). По результатам работы разработаны „карты-схемы" наиболее распространенных вариантов строения коронок зубов людей юношеского возраста. В работе исследованы границы значений размеров коронок зубов обследованной группы при разных вариантах их расположения в зубном ряду. Была проведена оценка средних размеров зубов при расположении в зубному ряду и за его пределами, исследовано количество зубов, сроки прорезывания, обследовано строение зубов, поверхностей и корней, установлены размеры зубных дуг между первыми малыми и первыми большими коренными зубами. Направление было взято на исследование морфометрических особенностей коронок, корней зубов всех групп в зависимости от полового диморфизма. Самую вариабельную форму коронки имеют медиальные резцы верхней челюсти, среди которой доминирует форма трапеции (72%). У девушек в 76% случаях на язычной поверхности наблюдался бугорок, у юношей в 81% случаев указанный бугорок отсутствовал. Впервые были проведены сравнительные характеристики размеров коронок всех групп зубов у обоих полов при расположении в зубном ряду и за пределами зубного ряда. Было статистически подтверждено увеличение ширины и диаметра коронок зубов при расположении зубов за пределами зубного ряда. Решающим фактором расположения зубов в зубному ряду является ширина и диаметр их коронок и шеек. Высота коронок зубов не влияет на их расположение

Ключевые слова: зубо-челюстной аппарат, зубы, индивидуальная

анатомическая изменчивость.

ANNOTATION

Сhernenko A.V. Individual anatomic variability of сrowns of teeth in young people. – Manuscript.

The thesis for obtaining the scientific degree of the candidate of the medical sciences on the speciality 14.03.01 – Normal Anatomy. – Kharkiv State Medical University, Health Ministry of Ukraine, Kharkiv, 2006.

Dissartation is devoted to studying of individual anatomic variability of a teeth of people of youthful age, in particular crowns from a position of the doctrine of V.N.Shevkunenka about individual anatomic variability of bodies, systems and forms of a body of the person at different levels of its organization on an example of the big industrial city (Kharkiv).

In work theoretical substantiations and new decisions of questions of individual anatomic variability crowns all groups of a teeth are stated. As material for research a teeth of people of youthful age have served. A teeth at 208 person

18

have been surveyed. Studying of a teeth was spent directly to oral cavities, on plaster models of jaws (in quantity 79), on 83 removed teeth, on teeth 22 panoramic and separate roentgenograms. In work the complex modern morphological, morphometric methods of research, x-ray and statistical methods has been used. The interrelation between the sizes of a teeth with different variants of their arrangement (premolar and molar indexes Pon) has been investigated. By results of work "cards-schemes" of the most widespread variants of a structure коронок teeth of people of youthful age are developed. In work borders of values of the sizes crowns of the teeth of the surveyed group are investigated at different variants of their arrangement in a dental number. The estimation of the average sizes of a teeth has been lead at an arrangement in a dental number and behind its limits, the quantity of a teeth, terms прорезывания is investigated, the structure of a teeth, surfaces and roots is surveyed, the sizes of dental arches between the first small and first greater molars are established. The direction has been taken on research морфометрических features коронок, roots of a teeth of all groups depending on sexual dimorphizm.

Key words: dental apparatus, teeth, individual anatomic variability.

Підписано до друку 20.03.06. Формат 60x84/16.

Папір офсетний. Друк ризографія.

Умовних друк. арк. 0,9. Тир. 100 прим. Зам. № 034-06.

Надруковано у друкарні ПП „Стиль-Іздат".

61022, м. Харків, майдан Свободи, 7. Т. (057) 758-01-08


 
 

Цікаве

Загрузка...