WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Індивідуальна анатомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку (автореферат) - Реферат

Індивідуальна анатомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку (автореферат) - Реферат

4

варіантної анатомії зубів у людей юнацького віку також можуть бути використані при виданні посібників, атласів та монографій з нормальної анатомії і клінічної стоматології у розділах, що стосуються анатомії органів зубо-щелепної системи. Основні положення та висновки дисертації впроваджено до навчального процесу кафедр анатомії людини, судової медицини, ряду вищих навчальних медичних закладів України.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проаналізована наукова література й сформульована ідея, визначена тема, розроблено план та робочу програму дослідження, зібрано матеріал та виконане морфологічне дослідження на 208 об'єктах людей юнацького віку. Особисто написані всі розділи дисертації, аналіз і узагальнення одержаних результатів та проведено статистичну обробку. Сформульовано висновки і практичні рекомендації, відредактовано й оформлено роботу. Співавтори опублікованих робіт надавали консультативну допомогу за деякими методичними та теоретичними питаннями.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідались та обговорювались на засіданнях Харківського медичного товариства анатомів, гістологів та ембріологів (2002-2005 роки), на III Національному конгресі АГЕТ України (Київ, 2002), на міжвузівських конференціях молодих вчених "Медицина третього тисячоліття" (Харків, 2002-2004 роки), на IV Міжнародному антропологічному конгресі по інтегративній антропології (Санкт-Петербург, 2002).

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 10 наукових працях, з них: 6 статей - у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 3 з яких - самостійні, 4 - тези в матеріалах конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 217 сторінках друкованого тексту. Робота включає такі розділи: вступ, огляд літератури, розділ "Матеріал і методи дослідження", 2 розділа власних досліджень, розділ „Аналіз та узагальнення результатів дослідження", висновки, практичні рекомендації, списка використаних джерел. Останній містить 245 джерел, з яких 166 робіт вітчизняних авторів та країн СНД і 79 - іноземних авторів. Робота ілюстрована 8 анатомічними малюнками, 94 фотографіями макроскопічних препаратів зубів та їх рентгенограм, 2 схемами, 55 таблицями, 20 діаграмами (загальний обсяг - 54 сторінки).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Дисертаційне дослідження проведене на 208 особах юнацького віку. У роботі була використана вікова класифікація, затверджена VII Всесоюзною конференцією з проблем вікової

5

морфології, фізіології та біохімії АПН СРСР (Москва, 1965). Дослідження проводилось на базі вищих навчальних закладів міста Харкова.

Основними методами, які були використані у роботі, були антропометричні, морфометричні, одонтоскопічні, одонтометричні, рентгенологічні та метод математичного аналізу. Вивчення зубів проводилось безпосередньо в ротовій порожнині, також на гіпсових моделях (в кількості 79), на 83 видалених зубах, на 22 панорамних та окремих рентгенограм зубів. При дослідженні зубних рядів описували форму зубної дуги. У роботі використана загальноприйнята ВОЗ класифікація зубів, згідно з якою для зручності опису кожному зубу був наданий власний номер.

У зубному ряду виявляли наявність зубів кожної групи, ступінь їх прорізання (повна, неповна, затримка). При цьому увага була акцентована на такий момент, як відповідність кількості зубів до взятого вікового періоду. Для кожного зуба описували його характеристики: позицію в зубному ряду, відхилення від нормального розташування, наявність обертів довкола своєї вісі.

Одонтоскопію проводили візуальним вивченням, описом структурних особливостей зуба з їх подальшим фотографуванням. Вивчення індивідуальних особливостей коронок зубів проводили на всіх її поверхнях. Дослідження коронки кожного зуба розпочинали з опису її присінкової поверхні, потім вивчали язикову, оклюзійну, медіальну і латеральну поверхні. Кожна поверхня була описана за певним планом: опис форми поверхні, наявність та кількість горбиків. Форму коронок зубів надалі порівнювали за загальноприйнятими правилами – з геометричними фігурами (трикутник, чотирокутник, квадрат, ромб, овал, прямокутник, трапеція). На поверхнях коронок характеризували наявність морфологічних утворень (горбиків, ямок, борозн) та їх кількість. Зокрема, була звернута увага на такі якісні особливості, як розщеплення горбиків, розгалуження борозн на поверхнях. При обстеженні зубів користувались стоматологічним зондом та стоматологічним зеркалом.

Одонтометричними методами вивчали параметри зубів. Дослідження проводили з використанням штангенциркуля, точність якого 0,1мм. Нами, також, за допомогою рентгенологічних методів вивчені корені окремих зубів - визначені кількість коренів, властивих кожному зубу, їх форма, напрямок.

Для характеристики зубних рядів у 79 обстежених осіб з верхньої і нижньої щелеп були відлиті гіпсові моделі. На них, зокрема, проводили антропометричне вивчення відстаней між першими малими і першими

6

великими кутніми зубами. За цими отриманими даними були визначені премолярний і молярний індекси Пона та виявлені взаємозв'язки між розмірами зубів іхнім положенням у зубному ряду. Отримані показники індекса Пона були досліджені у різних випадках - коли зуби мали вестибулярний або лінгвальний напрямок, у випадках відсутності окремих

зубів у зубному ряду, при виражених міжзубних проміжках.

За результатами обчислених параметрів були знайдені межі мінімальних і максимальних значень розмірів коронок зубів при різних варіантах їх розташування у зубному ряду, проведені порівняння середніх параметрів розмірів зубів у юнаків та дівчат для виявлення статевого диморфізму. Розроблені „карти-схеми" найбільш поширених варіантів будови коронок зубів людей юнацького віку.

Узагальнення результатів дослідження проводилося з використанням ліцензійних програмних продуктів на ПЕОМ "Рentium III" з використанням методів варіаційної статистики.

Результати дослідження та їх аналіз. На основі проведених досліджень нами відмічено, що різці верхньої щелепи розташовуються в щелепі по вигнутій дузі, іноді майже по прямій лінії, в результаті чого, зуби можуть розташовуватись скупчено або за межами зубного ряду. Своє нормальне місце займали 76,6% обстежених різців. В 23,4% випадків різці розташовувались за межами зубного ряду. Нами виявлено, що розміри різців зв'язані з особливістю їх положення в зубній дузі. При розташуванні в зубній дузі були проаналізовані мінімальні і максимальні значення розмірів різців.

Для медіального різця верхньої щелепи, розташованного в зубному ряду та за його межами у юнаків, обстежені максимальні та мінімальні значення: висота зуба відповідно варіювала від 25,9 мм до 26,4 мм та 25,3 мм - 26,7 мм, висота присінкової поверхні – від 7,8мм до 11,0мм та 7,6 мм - 11,2 мм, ширина шийки зуба – від 6,1мм до 8,2мм та 6 мм - 8,5 мм, ширина коронки – від 6,4мм до 10,1мм та 6,3 мм - 10 мм, діаметр шийки зуба – від 5,3мм до 6,9мм та 5,1 мм – 7,5 мм, діаметр коронки – від 6,4мм до 8,3мм та 6,2 мм – 8,7 мм. При порівнянні цих параметрів статистично підтверджено достовірне збільшення параметрів зубів, розташованих за межами зубного ряду: ширини шийки зуба (P<0,05), ширини коронки зуба (P<0,001), діаметра шийки зуба (P<0,01), діаметра коронки (P<0,05). У дівчат ці значення для 11,21 зубів мають такий вигляд: висота зуба 24,7мм і 25,0 мм, 23,9 мм і 25,3 мм, висота присінкової поверхні 7,9мм і 11,6мм, 7,5 мм і 11,5 мм, ширина шийки зуба 6,3 мм і 8,5 мм, 6,2 мм і 8,8 мм, ширина коронки зуба 6,5 мм і 9,7

7

мм, 6,4 мм і 10,3 мм, діаметр шийки зуба 5,0 мм і 6,4 мм, 5 мм і 6,9 мм, діаметр коронки зуба 6,2 мм і 8,5 мм, 6,1 мм і 8,9 мм. Аналіз розмірів медіальних різців у дівчат в межах та поза межами зубної дуги показав, що при розташуванні медіальних різців верхньої щелепи у дівчат поза межами зубного ряду достовірно збільшуються такі розміри - ширина шийки зуба (P<0,05), ширина коронки зуба (P<0,05), діаметр шийки зуба (P<0,05), діаметр коронки зуба (P<0,05). Статистичний аналіз середніх розмірів медіальних різців верхньої щелепи, розташованних в зубному ряду у юнаків

та дівчат демонструє достовірні більші розміри у юнаків: висоти зуба (Р<0,01), ширини коронки зуба (Р<0,001).

Для латерального різця верхньої щелепи, розташованного в зубному ряду та за його межами у юнаків, max i min значення відповідно мають такий вид: висота зуба варіювала від 24,8мм до 26,1мм та 23,9 мм - 25,3 мм, висота присінкової поверхні – від 6,5мм до 9,9мм та 7,5 мм - 11,5 мм, ширина шийки зуба – від 4,6мм до 6,1мм та 6,2 мм - 8,8 мм, ширина коронки – від 5,9мм до 8,4мм та 6,4 мм - 10,3 мм, діаметр шийки– від 5,3мм до 6,7мм та 5 мм - 6,9 мм, діаметр коронки – від 5,9мм до 7,1мм та 6,1 мм - 8,9 мм. Порівняння цих розмірів показало, що при розташуванні латеральних різців верхньої щелепи у юнаків за межами зубного ряду достовірно збільшуються такі розміри – ширина шийки зуба (P<0,05), ширина коронки зуба (P<0,05), діаметр шийки зуба (P<0,05), діаметр коронки зуба (P<0,05). У дівчат max i min значення 12,22 зуба в зубному ряду і за межами виглядають відповідно: висота зуба 23,8 мм - 24,9 мм, 23,7 мм і 25,3 мм, висота присінкової поверхні – від 6,2 мм - 10,3 мм, 6,1 мм і 10,6 мм, ширина шийки зуба 4,7 мм - 6,9 мм, 4,4 мм і 6,9 мм, ширина коронки зуба 6,1 мм - 7,9 мм, 6 мм і 8,3 мм, діаметр шийки 5,1 мм - 6,2 мм, 4,8 мм і 6,8 мм, діаметр коронки 5,5 мм - 6,9 мм, 5,3 мм і 7,2 мм. Результат аналізу розмірів 12,22 зубів у дівчат показав, що при розташуванні різців за межами зубного ряду достовірно збільшуються такі розміри - ширина шийки зуба (P<0,05), ширина коронки зуба (P<0,05), діаметр шийки зуба (P<0,05), діаметр коронки зуба (P<0,05). У цілому розміри латеральних різців юнаків більші за розміри, ніж у дівчат. Статистично була підтверджена достовірна різниця в збільшенні таких розмірів у юнаків: висоти зуба (Р<0,01),ширини коронки зуба (Р<0,05),діаметра шийки зуба (Р<0,05).

Різці нижньої щелепи, як правило, розташовуються на альвеолярному відростку випуклою назовні дугою. Порівняння розмірів медіального та латерального різців нижньої щелепи при розташуванні в зубному ряду та за його межами у юнаків та дівчат достовірно підтвердило збільшення ширина шийки та коронки зуба (P<0,05), діаметра шийки та коронки зуба (P<0,05) при розташуванні за межами зубного ряду. Аналіз середніх розмірів 32,42

8 зубів у юнаків і дівчат при розташуванні в зубному ряду показав, що, взагалі, розміри зубів у дівчат більші, але достовірної різниці не знайдено (P>0,05).

Вивчення кількості різців на верхній щелепі показало їх значну індивідуальну мінливість. Відсутність медіальних різців не спостережена. Зустрілась додаткова коронка, яка була розташована між медіальними різцями у 4 випадках. Додатковий латеральний різець виявлений у 6 випадках. В нашому дослідженні відсутність коронок латеральних різців верхньої щелепи спостерігалась в 9 випадках. При обстеженні кількості різців нижньої щелепи виявлені одиничні випадки (4 випадки) їх відсутністі. Коронки 11,21 зубів у юнаків і у дівчат мають форму трапеції (72%).


 
 

Цікаве

Загрузка...