WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Індивідуальна анатомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку (автореферат) - Реферат

Індивідуальна анатомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Черненко АллаВасилівна

УДК 611.314:611.012.5

Індивідуальна анатомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку

14.03.01 - нормальна анатомія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Калашнікова

Світлана Миколаївна, Харківський державний

медичний університет, завідувач кафедри анатомії

людини.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Костиленко Юрій Петрович, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України (м. Полтава), завідувач кафедри анатомії людини;

доктор медичних наук, професор Черкасов Віктор Гаврилович, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України (м.Київ), завідувач кафедри анатомії людини.

Провідна установа:

Луганський державний медичний університет МОЗ України.

Захист відбудеться „ 27 " квітня 2006 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському державному медичному університеті (61022, м. Харків-22, пр. Леніна, 4).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м. Харків-22, пр. Леніна, 4).

Автореферат розісланий „ 23 " березня 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, професор Терещенко А.О.

1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Cучасний стан розвитку медичної науки вимагає від морфологів та фізіологів детального вивчення анатомо-фізіологічних особливостей жувального апарату людини, особливо зубів (Куроєдова В.Д., 2000, Колесніков Л.Л., 2000, Масна З.З., 2003, Масловський О.С., 2004 та ін.). Отримані результати значно розширять уявлення про особливості функцінування жувального апарату і відкриють перспективи до розуміння багатьох його патологій. Одним із аспектів сучасної морфології є подальший розвиток вчення В.М.Шевкуненка про індивідуальну анатомічну мінливість органів, систем та форми тіла людини на різних рівнях його організації (Беков Д.Б., 2001). Це стосується й індивідуальних особливостей будови зубів людини, зокрема юнацького віку, в якому фактично закінчується формування постійного прикусу, а тому його різні види можна пояснити вказаними особливостями зубів і зубо-щелепного апарату в цілому (Куцевляк В.И., Ткаченко Ю.В., 2000).

Індивідуальна анатомічна мінливість зубів проявляється різноманітністю форм коронок зубів, їх розмірів та розташуванням. Виявлення вказаних загальних закономірностей індивідуальної анатомічної мінливості зубів є найбільш помітним при виділенні крайніх та проміжних її форм (Ветчинкин А.В., 2001, Зубкова Л.П., 2000, Кузнецова Г.В., 2003 та ін.). Вивчення стану зубо-щелепного апарату людини, який є динамічною системою та має певну індивідуальну особливість функцінування, є актуальним питанням і являється, з точки зору дослідження багатофакторності впливу на нього внутрішнього та зовнішнього середовища, є приоритетним питанням сучасної морфології. Практичний досвід показує, що з одного боку, одна і та ж причина призводить до різних патологічних станів зубо-щелепної системи, а з іншого - різні причини призводять до одного виду патології (Колесова Н.А., 1998, Новоселов Р.Д., 1993).

Дані літератури дозволяють стверджувати, що оцінка морфологічного стану зубо-щелепної системи є необхідною умовою при обстеженні пацієнта в клініці (Філімонов Ю.В., 2004, Clamm L., 1990). Ефективність такого лікування також значною мірою залежить від правильної діагностики змін у зубо-щелепної системи, яка в окремих випадках є дуже складною і не може бути проведена без спеціальних методів дослідження (Лаврентьев П.А., 1998, Скрипников П.Н., 2000). Стоматологи в практичній роботі повинні оцінювати результати морфометричного дослідження зубів при їх розташуванні в зубному ряду та за його межами, звертати увагу на їх кількість у цілому та в окремих групах зубів, обстежувати особливості будови коронок зубів та їх поверхонь (Персин Л.С., 1999, Трезубов В.Н.,

2

1998, Ahmad I., 1998 та ін.). Отже, ключовим моментом у вивченні зубів людини в нормі є отримання повних анатомічних даних, які включають в себе результати дослідження форм коронок зубів, їх розмірів та розташування, що відповідає вимогам вчення В.М.Шевкуненка про індивідуальну анатомічну мінливість органів, систем та форми тіла людини на різних рівнях його організації (Дмитриєнко С.В., 2000, Дистель В.А., 2001, Шевкуненко В.М., 1983, Cunningham S., 2000). На жаль, сучасна морфологічна література не містить таких узагальнюючих досліджень зубів людини юнацького віку, які б у повному обсязі розкривали вказану анатомічну проблему.

Отримані результати з індивідуальної анатомічної мінливісті зубів у людей юнацького віку мають в цілому також важливе практичне значення для подальшого розроблення нових методів у лікуванні та профілактиці захворювань зубо-щелепної системи (Кернесюк Н.Л., 1998, Лойко В.В., 1995).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану наукових досліджень Харківського державного медичного університету. Вона є фрагментом науково-дослідної теми, що виконується на кафедрі анатомії людини (№ державної реєстрації 0199U001768). Автор виконувала розділ, пов'язаний з темою кандидатської дисертації.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – вивчити індивідуальну анатомічну мінливість та морфологічні особливості коронок різців, ікол, малих кутніх зубів, великих кутніх зубів на верхній і нижній щелепах людей юнацького віку з урахуванням кількості зубів, їх розташування та будови.

Досягнення цієї мети було забезпечене розв'язанням таких задач:

1. Вивчити особливості варіантної анатомії людей юнацького віку, зокрема їх коронок з позицій вчення В.М.Шевкуненка про індивідуальну анатомічну мінливість органів, систем та форми тіла людини на різних рівнях його організації на прикладі великого промислового міста (Харків).

2. Дослідити межі значеня розмірів коронок зубів вказаної вікової групи при різних варіантах їх розташування у зубному ряду.

3. Дослідити взаємозв'язок між розмірами зубів з різними варіантами їх розташування (премолярний та молярний індекси Пона).

4. Розробити „карти-схеми" найбільш поширених варіантів будови коронок зубів людей юнацького віку.

Об'єкт дослідження: варіантна анатомія органів зубо-щелепної системи людини.

Предмет дослідження: індивідуальна анатомічна мінливість зубів

3

людини юнацького віку, зокрема особливості будови їх коронок, зміни кількості зубів та їх розташування.

Методи дослідження: антропометричні, морфометричні, одонтоскопічні, одонтометричні, рентгенологічні та метод математичного аналізу. Узагальнення результатів дослідження проводилося з використанням ліцензійних програмних продуктів на ПЕОМ "Рentium III" з використанням методів варіаційної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше завдяки застосуванню комплексу анатомо-антропологічних методів дослідження вивчено індивідуальну анатомічну мінливість зубів, зокрема їх коронок у людей юнацького віку, що мешкають у місті Харкові. Вперше встановлені регіональні морфологічні особливості коронок різців, ікол, малих кутніх зубів, великих кутніх зубів на верхній та нижній щелепах з урахуванням їх кількості, розташування у зубному ряду та їх будови у дослідній групі.

Вперше на основі отриманих результатів проведена порівняльна характеристика морфологічних ознак коронок зубів юнаків і дівчат. За результатами досліджень вперше визначені межі коливання значень параметрів коронок зубів людей юнацького віку залежно від їх розташування у зубному ряду. За допомогою математичного аналізу вперше статистично підтверджено збільшення ширини та діаметра коронок зубів при розташуванні їх за межами зубного ряду.

Таким чином, в дисертації одержані нові дані, які суттєво доповнюють сучасні уявлення про загальні закономірності будови зубів та їх індивідуальну анатомічну мінливість у людей юнацького віку.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані реультати дослідження варіантної анатомії зубів у людей юнацького віку є певним доповненням вчення в.м. шевкуненка про індивідуальну анатомічну мінливість органів, систем та форми тіла людини на різних рівнях їх організації.

Отримані дані можуть послужити морфологічною основою для удосконалення діагностики захворювань органів зубо-щелепного апарату людини, вдосконалення існуючих, і розробки нових ортопедичних, хірургічних втручань на зубах, підвищення ефективності та якості лікувально-профілактичної допомоги населенню України. Отримані об'єктивні морфометричні дані про особливості будови коронок різців, ікол, малих та великих кутніх зубів людини юнацького віку, в залежності від їх розташування наочно демонструють складність взаємозв'язків в зубо-щелепній системі людини.

Результати дослідження та створені на їх основі анатомічні рисунки


 
 

Цікаве

Загрузка...