WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вікові особливості росту, будови та формоутворення довгих трубчастих кісток скелета під впливом гравітаційного перевантаження та в умовах захисту ві - Реферат

Вікові особливості росту, будови та формоутворення довгих трубчастих кісток скелета під впливом гравітаційного перевантаження та в умовах захисту ві - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ.С.І.ГЕОРГІЄВСЬКОГО

Чернов Антон Тимофійович

УДК: 599.323.4"46": 531.5: 591.572: 611.71

Вікові особливості росту, будови та формоутворення довгих трубчастих кісток скелета під впливом гравітаційного перевантаження та в умовах захисту від нього (анатомо-експериментальне дослідження)

14.03.01 – нормальна анатомія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Сімферополь – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Кримському державному медичному університеті ім.С.І.Георгієвського, Міністерство охорони здоров'я України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Пикалюк Василь Степанович,

завідувач кафедри нормальної анатомії людини, Кримський

державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ України.

Офіційні опоненти:

Лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки, доктор медичних наук, професор Ковешніков Володимир Георгійович, завідувач кафедри нормальної анатомії людини, Луганський державний медичний університет МОЗ України;

Доктор медичних наук, Фоміних Тетяна Аркадіївна, професор кафедри загальної хірургії з курсом топографічної анатомії та оперативної хірургії, Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського МОЗ України.

Провідна установа:

Івано-Франківський державний медичний університет, кафедра нормальної анатомії МОЗ України.

Захист відбудеться 19.04.2006 р. об 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.02 при Кримському державному медичному університеті ім.С.І.Георгієвського (95006, м. Сімферополь, б. Леніна, 5/7).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського державного медичного університету ім.С.І.Георгієвського (95006, м. Сімферополь, б. Леніна, 5/7).

Автореферат розіслано 01.03.2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент Г.О. Мороз

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасні дані свідчать про те, що кістки виконують не тільки опорну функцію, але й мають здатність реагувати на різні екзо- і ендогенні фактори, тим самим беручи участь у регуляції гомеостазу організму. Функціональній анатомії скелета під впливом різних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища присвячені роботи багатьох учених (Федонюк Я.І., 1997; Довгалюк Т.Я., Пикалюк В.С., Клімова Р.О., Лавренюк В.Є., 2001; Сікора В.З., Каваре В.І., Кіптенко Л.І., 2002; Ковешніков В.Г., Кащенко С.А., Маврич В.В., 2004; Лузін В.І., Сткляніна Л.В., 2005).

Одним із таких факторів є вплив гравітаційних перевантажень (Вартбаронов Р.А., Хоменко М.Н., Бондаренко Р.А., 1996; Дворніков М.В., Хоменко М.Н., Воєводін В.С., 2000; Таірбеков М.Г., 2002; Сак А.Е., 2004; Верченко І.А., 2005). У зв'язку зі стрімким розвитком нових технологій пошук засобів захисту організму, який знаходиться під впливом різноманітних негативних факторів навколишнього середовища, є достатньо актуальним питанням.

Навколишнє середовище – багатокомпонентна система, одною зі складових якої є сила тяжіння, обумовлена присутністю гравітаційного поля Землі, яке протягом багатьох мільйонів років брало участь у формуванні функціональної морфології живих організмів, що безумовно впливало на розвиток і формування останніх. У зв'язку з цим, практичне значення дослідження біологічної ролі гравітації з'явилося тоді, коли живі організми опинилися в умовах космічного польоту, в умовах, де гравітаційне поле відсутнє (Таірбеков М.Г., 2002). Не менш важливою була та досі залишається проблема, пов'язана з пошуком нових, достатньо ефективних засобів захисту пілотів, які зазнають впливу великих гравітаційних перевантажень під час польоту на високоманеврових літаках, так як засоби, що використовуються у сучасній авіації, недостатньо ефективні, про що свідчать високі негативні показники професійного здоров'я льотного складу (Рудний Н.М., Васильев П.В., Гозулова С.А., 1996; Пономаренко В.А., 2001; Бухтіяров І.В., Воробйов О.А., Хоменко М.Н., 2002).

Але, для успішного вирішення даної проблеми необхідно, в першу чергу, з'ясувати морфологічні основи фізіологічних реакцій, що виникають в організмі під впливом гравітаційного перевантаження. Пошуку розв'язків даної проблеми присвячена наша робота, метою якої є дослідження змін у довгих трубчастих кістках скелета щурів різних вікових груп, що виникають під впливом гіпергравітвції, а також в умовах методу фізичного захисту.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Кримського державного медичного університету в рамках науково-дослідної теми кафедри нормальної анатомії людини №0104U002080 "Вікові морфофункціональні особливості окремих органів і систем під впливом гравітаційних перевантажень і різних методах їх корекції". Автором, згідно з планом дисертаційної роботи, здійснено постановку експерименту, забір матеріалу, його дослідження, обробку і аналіз отриманих даних.

Мета і задачі дослідження. Комплексно дослідити вікові особливості остеогенезу тварин під впливом гравітаційного перевантаження величиною 9g, тривалістю 10 хвилин зі швидким зростанням-спадом та у щурів, що знаходилися в умовах методу фізичного захисту.

Для досягнення цієї мети поставлено наступні задачі:

1. Вивчити вікові закономірності росту, будови, формоутворення, хімічного складу та біомеханічних властивостей довгих трубчастих кісток скелета інтактних щурів з метою проведення коректного порівняльного аналізу результатів експерименту.

2. Виявити особливості росту, будови, формоутворення, хімічного складу та біомеханічних властивостей довгих трубчастих кісток скелета щурів, що знаходилися під впливом гравітаційного перевантаження, в залежності від віку та та тривалості експерименту.

3. Визначити особливості росту, будови, формоутворення, хімічного складу та біомеханічних властивостей довгих трубчастих кісток скелета щурів різних вікових груп під впливом ідентичного гравітаційного перевантаження, але в умовах методу фізичного захисту.

Об'єкт дослідження: скелет щурів лінії Вістар трьох вікових груп (статевонезрілих, статевозрілих та старечого віку).

Предмет дослідження: морфогенез довгих трубчастих кісток скелета під впливом гравітаційного перевантаження та в умовах фізичного захисту.

Методи дослідження: Остеометрія – дослідження темпів росту і формоутворення кісток; гістоморфометрія – описання структури та визначення параметрів наросткових хрящів і діафізів довгих трубчастих кісток; процентно-ваговий метод визначення співвідношення води, органічних і неорганічних сполук; біохімічний метод (фотоколориметрія, емісійна спектрофотометрія) – виявлення мінерального та макроелементного складу; біомеханічні методики – визначення міцності суцільної кістки; трансмісійна та растрова електронна мікроскопія для морфологічного дослідження ультраструктури внутрішньоклітинних компонентів та об'ємно-просторової будови кісткової тканини; метод варіаційної статистики – визначення вірогідності отриманих результатів, їх взаємозв'язку та взаємообумовленості.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше на експериментальному матеріалі здійснено комплексне вивчення особливостей росту, будови, формоутворення, хімічного складу та біомеханічних властивостей довгих трубчастих кісток скелета щурів лінії Вістар різних вікових груп, що знаходилися під безпосереднім впливом великого щодо величини, тривалості та швидкості зростання-спаду гравітаційного перевантаження, а також в умовах фізичного захисту. За допомогою комплексу класичних методів дослідження (остеометричного, гістоморфометричного, біохімічного, біомеханічного, математичного) отримано нові дані, які свідчать про зміни росту, структури, хімічного складу та міцності досліджуваних кісток за умов впливу гравітаційних перевантажень. Доведено доцільність використання методу фізичного захисту з метою попередження виникнення несприятливих змін морфогенезу довгих трубчастих кісток скелета, що виникають під впливом гравітаційних перевантажень.

Практичне значення отриманих результатів. В експерименті виявлено морфофункціональні зміни кісткової системи щурів лінії Вістар різних вікових груп під впливом гравітаційного перевантаження. Отримані дані формують уяву про регуляцію остеогенезу в різні вікові періоди під впливом на організм гравітаційного перевантаження, а також можуть бути використані у функціональній морфології кісткової системи, травматології та авіакосмічній медицині для прогнозування несприятливих змін у кістках скелета осіб льотного складу. Пропонується засіб, за допомогою якого вираженість змін, що виникають у довгих трубчастих кістках під впливом гравітаційного перевантаження, може бути значно зменшена. Результати дослідження впроваджено у навчальний процес і науково-дослідну роботу кафедр нормальної анатомії людини медичних ВНЗів України (Тернопіль, Харків, Івано-Франківськ, Суми, Луганськ, Дніпропетровськ, Львів).


 
 

Цікаве

Загрузка...