WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Шляхи удосконалення діагностики та хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж (автореферат) - Реферат

Шляхи удосконалення діагностики та хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ НЕВІДКЛАДНОЇ І ВІДНОВНОЇ ХІРУРГІЇ

ім. В.К.ГУСАКА АМН УКРАЇНИ

ЧУКОВ АНДРІЙ БОРИСОВИЧ

УДК 617.55-007.43-089

Шляхи удосконалення діагностики та хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж

14.01.03 – хірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Донецьк – 2006

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Антонюк Сергій Митрофанович Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри хірургічних хвороб №2 факультету післядипломної освіти

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Грінцов Олександр Григорович, Донецький державний медичний університет ім.М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри хірургічних хвороб стоматологічного факультету;

доктор медичних наук, професор Мунтян Сергій Олексійович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри хірургічних хвороб.

Провідна установа: Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України м.Харків

Захист дисертації відбудеться 26.04. 2006 р. о 14°° годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.559.01 в Інституті невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака АМН України (83045, м. Донецьк, Ленінський проспект, 47)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ІНВХ ім. В.К. Гусака АМН України (83045, м. Донецьк, Ленінський проспект, 47)

Автореферат розіслано 24.03. 2006 р

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

д.мед.н. О.А.Штутін

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Лікування післяопераційних вентральних гриж (ПОВГ), а також їх рецидивів є, як і раніше, актуальним завданням. Кількість хворих із цією патологією зростає пропорційно збільшенню кількості операцій на органах черевної порожнини (ОЧП), і вони все ще є постійним і традиційним контингентом хірургічних стаціонарів.

ПОВГ складають 6 - 10% від усіх ускладнень після лапаротомій (Баязітов М.Р.2000; Егієв В.Н., 2000; Леонов В.В. та ін., 2003).

Результати лікування ПОВГ існуючими засобами не завжди задовольняють хірургів у зв'язку з великою кількістю рецидивів захворювання, які складають від 10 до 45% спостережень (Жебровський В. В. та ін., 1996; Саєнко В. Ф. та ін., 2001; Chevrel J. P. et al.,2003). Частота рецидивів залежить не тільки від методу операції, але й від ряду факторів, які обумовлюють перебіг післяопераційного періоду.

Лікування ПОВГ є досить важким завданням. Утруднення полягає у відсутності ідеального способу хірургічного лікування даних гриж, незалежно від розміру й локалізації, відсутності ідеального шовного матеріалу, частих ускладнень, зокрема, рецидивів. Хірургові також доводиться під час операції мати справу з порушеними в топографо-анатомічному відношенні тканинами, у результаті багаторазового оперування й тривалого існування грижі, рубцевої зміни тканин, зрощення органів черевної порожнини з мішком, черевною стінкою й між собою (Грубник В. В. та ін.,2001; Корнилаєв П. Г., 1999; DeBord J. R., 1998).

На сьогоднішній день недостатньо розроблені питання індивідуалізації показань і об'єму хірургічного втручання при ПОВГ. Якщо необхідність операції при наявності грижі в осіб працездатного віку не викликає сумнівів, то існують значні розбіжності у визначенні тактики хірурга при лікуванні хворих похилого та старечого віку.

У зв'язку з вищесказаним, виправдані пошуки нових шляхів поліпшення стану даної проблеми.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького державного медичного університету ім.М.Горького і є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри хірургічних хвороб №2 "Нові підходи до лікування післяопераційних вентральних гриж" (державний реєстраційний номер 0103U007875).

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Донецького державного медичного університету ім.М.Горького, протокол № 8 від 18 грудня 2003 року.

Мета дослідження: поліпшення результатів хірургічного лікування (зниження рецидивів та інших ускладнень) у хворих на післяопераційні вентральні грижі шляхом розробки нових засобів діагностики стану тканин черевної стінки на ділянці грижі та топографо-анатомічно обґрунтованих нових способів пластики гриж.

Задачі дослідження.

1. Вивчити стан тканин, які утворюють грижові ворота на різному видаленні від їхнього краю.

2. Розробити критерії оцінки міцності тканин черевної стінки.

3. На підставі розроблених критеріїв оцінки міцності тканин передньої черевної стінки максимально індивідуалізувати спосіб пластики грижових воріт.

4. Розробити методику доопераційної оцінки ступеня зрощення внутрішніх органів із грижовим мішком і грижовими воротами.

5. Розробити топографо-анатомічно обґрунтовані нові способи пластики грижових воріт.

6. Цінити ефективність розроблених критеріїв і нових способів операції.

Об'єкт дослідження – післяопераційні вентральні грижі.

Предмет дослідження– засоби хірургічного лікування, стан тканин черевної стінки на різній відстані від грижових воріт: розміри й конфігурація грижових воріт, товщина черевної стінки, щільність тканин черевної стінки, особливості васкуляризації тканин, які утворять грижові ворота, наявність або відсутність зрощень між грижовим мішком і його вмістом, наявність або відсутність рецидивів або інших ускладнень.

Методи дослідження – клінічні – аналіз скарг хворих, анамнез захворювання і життя, об'єктивний статус, ефективність попереднього лікування, консультації суміжними фахівцями – для контролю за загальним станом пацієнтів; лабораторні – загальноклінічні та біохімічні аналізи крові та сечі; ультразвукові – стан тканин черевної стінки на ділянці грижових воріт; статистичні – для об'єктивізації результатів лікувально-діагностичних заходів у групі дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів. У результаті проведеного дослідження вперше розроблено критерії вибору оптимального способу пластики грижових воріт на підставі вивчення стану тканин, які утворять грижові ворота на різному видаленні від їхнього краю, оцінки ступеня зрощення внутрішніх органів із грижовим мішком і грижовими воротами. Також розроблено топографо-анатомічно обґрунтований, максимально індивідуалізований новий спосіб пластики грижових воріт.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблений у результаті даного дослідження комплекс індивідуалізованих діагностичних і лікувальних заходів, заснований на об'єктивній оцінці стану тканин у зоні грижі, дозволяє знизити кількість ускладнень від 12,9 до 5,4% і забезпечити високі функціональні результати у 90,3% хворих.

Використані методи діагностики й хірургічного лікування хворих на ПОВГ є ефективними з високою частотою гарних результатів у ранньому й віддаленому післяопераційному періоді, що дозволяє рекомендувати їх для подальшого впровадження. Застосування комплексного підходу до лікування хворих на післяопераційні вентральні грижі дозволяє розробити максимально індивідуалізований план оперативного втручання, знижує ймовірність розвитку рецидивів та інших ускладнень.

Впровадження результатів дослідження. Теоретичні положення й практичні рекомендації дисертації включені в цикл лекцій й практичних занять для лікарів-інтернів на кафедрі хірургічних хвороб №2 ДонДМУ ім. М.Горького МОЗ України, а також впроваджені в практичну діяльність хірургічних відділень Донецької міської клінічної лікарні №1, Донецької міської лікарні №26, Донецької міської лікарні №9, Макіївської міської лікарні №1, Макіївської міської лікарні №5, Дорожньої клінічної лікарні на ст. Донецьк, Дорожньої лікарні №2 на ст. Ясинувата, вузлової лікарні на ст. Луганськ.

Особистий внесок здобувача полягає у самостійному визначенні мети і завдань дослідження, виборі методик і здійсненні наукових та клінічних досліджень. Дисертантом самостійно виконано патентно-інформаційний пошук, аналіз наукової літератури з питань діагностики й лікування хворих на ПОВГ. Автор самостійно виконав дослідження в 75% хворих. Він брав участь в операціях безпосередньо як хірург в 70% хворих і як асистент - в 30%, здійснював динамічне спостереження за станом хворих. У спільних публікаціях 75% ідей і розробок належать авторові. Інтерпретація отриманих результатів, наукових положень і висновків проводилася разом із науковим керівником. Розробка нових методів діагностики та хірургічного лікування, їх практична реалізація та впровадження у практику проводилися особисто автором.

Апробація результатів дисертації.

Основні положення дисертації обговорені на 2 науково-практичній конференції хірургів "Укрзалізниці" з міжнародною участю (Луганськ, 2003); на засіданні Донецького Обласного товариства хірургів (Донецьк, 2004); на клінічній конференції кафедри хірургічних хвороб №2 ДонДМУ (Донецьк, 2004); на засіданні Донецького Обласного товариства хірургів (Донецьк, 2004); на міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні питання геріатричної хірургії" (Тернопіль, 2004); на міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні питання торакальної і абдомінальної хірургії" (Алушта, 2004), на Першому Міжнародному конгресі "Медицина транспорту-2005" (Одеса,2005).


 
 

Цікаве

Загрузка...