WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Дисциркуляторна енцефалопатія у робітників сільськогосподарського виробництва (особливості формування, клініки та профілактики) (автореферат) - Реферат

Дисциркуляторна енцефалопатія у робітників сільськогосподарського виробництва (особливості формування, клініки та профілактики) (автореферат) - Реферат

9. Розроблений науково-обґрунтований комплекс медико-соціальних заходів щодо профілактики і лікування ДЕ у сільських трудівників може бути впровадженим у практику невропатологів та сімейних лікарів.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Бовт Ю.В. Производственные факторы риска в развитии дисциркуляторных энцефалопатий у сельского населения // Укр. вісник психоневрологii. Харків, 2002. Т. 10. - Вип. 1 (30). - С. 16-17.

2. Бовт Ю.В. Специфика клинических проявлений дисциркуляторной энцефалопатии у работников сельскохозяйственного производства/ Укр. вісник психоневрологii. Харків, 2005. Вип. 3 (44). - С. 8-11.

3. Бовт Ю.В. Изменение функционального состояния центральной и церебральной гемодинамики у сельскохозяйственных работников под воздействием шумового производственного фактора. / Международный медицинский журнал. Укр.- 2005, Т.11, №3. - С. 70-72.

4. Бовт Ю.В. Звуковой фактор в формировании дисциркуляторных энцефалопатий у механизаторов сельскохозяйственного производства //Збірник тез конференції молодих вчених Харківського державного медичного університету "Медицина третього тисячоліття", Харків 2001, Ч. II, - С. 21.

5. Бовт Ю.В., Забродина Л.П., Корсунов А.Н., Лавинская Л.И. Компьютерная диагностика церебральной и центральной гемодинамики у больных с дисциркуляторной энцефалопатией // Сборник научных трудов "Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт"", Харьков 2001, вып. 4, - С. 10-12. / Автором проведено аналіз і трактування особливостей порушень, клініко-електрофізіологічних даних у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію/.

6. Бовт Ю.В., Забродина Л.П. Влияние геомагнитных полей на состояние церебральной гемодинамики у здоровых и больных дисцикуляторной энцефалопатией // Збірник тез конференції молодих вчених "Медицина третього тисячоліття", Харків, 2002, - С. 151. /Автором проведено аналіз впливу геомагнітних полів на клініко-неврологічні прояви у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію/.

7. Бовт Ю.В. Компьютерные методы анализа электроэнцефалографии при дисциркуляторной энцефалопатии у механизаторов сельского хозяйства. Вестник Национального технического университета "ХПИ" Сборник научных трудов. Тематический выпуск: Информатика и моделирование. - Харьков: НТУ "ХПИ".- 2004, - № 34. - С.11-15.

8. Бовт Ю.В. Компьютерные методы анализа электроэнцефалографии для диагностики при метеозависимой декомпенсации у больных дисциркуляторной энцефалопатией. // XI Международная научно-практическая конференция. Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье. Вестник НТУ "ХПИ" Харьков, 2003, - С. 3-5.

9. Бовт Ю.В. Роль звукового фактора в формировании цереброваскулярной патологии. // Матеріали конференції Донецького державного медичного університету ім. М.Горького "Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти", том 1, №1, - 2005. Додаток, - С. 11.

АНОТАЦІЯ

Бовт Ю.В. Дисциркуляторна енцефалопатія у робітників сільськогосподарського виробництва (особливості формування, клініки та профілактики)–Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 – нервові хвороби. Інститут неврології, психіатрії і наркології АМН України. Харків, 2006

В роботі проведено комплексне обстеження 150 хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, у віці 30-50 років. Доведено, що виробничими факторами ризику, що призводять до розвитку дисциркуляторної енцефалопатії, є: вібрація, специфічний звуковий вплив, статична та динамічна напруга, перепади температури навколишнього середовища, підняття ваги, контакт із патогенною мікрофлорою, вплив вуглекислоти, аміаку, сірководню, висока вологість. Звуковий вплив призводить до зміни функціонального стану організму, що характеризується симпатоадреналовою активацією різного ступеня вираженості. Характерним є відсутність адаптації до звукового фактора, його декомпенсуючий вплив на стан здоров'я. Для клінічної картини дисциркуляторної енцефалопатії у працівників сільського господарства характерним є: включення до синдромокомплексу клінічних проявів вертебральної патології різних рівнів, полінейропатій, хронічних інфекційно-алергічних процесів різного генезу; специфічним також є відносно рідка, у 5 разів рідше, ніж у мешканців міста, наявність у клінічній картині неврозоподібної симптоматики. На підставі отриманих даних розроблено комплексну систему профілактики дисциркуляторних енцефалопатій у працівників сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова: дисциркуляторна енцефалопатія, робітники сільськогосподарського виробництва, звуковий вплив, профілактика.

АННОТАЦИЯ

Бовт Ю.В. Дисциркуляторная энцефалопатия у работников сельскохозяйственного производства (особенности формирования, клиники и профилактики) – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 – нервные болезни. Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины. Харьков, 2006

В работе проведено комплексное обследование 150 больных дисциркуляторной энцефалопатией, в возрасте 30-50 лет. Проведена систематизация неблагоприятных производственных факторов, приводящих к развитию дисциркуляторной энцефалопатии у работников сельскохозяйственного производства. Значимыми производственными факторами являются: для механизаторов – вибрация, специфическое звуковое воздействие, статическое и динамическое напряжение, перепады температуры окружающей среды, воздействие пыли; для полеводов – воздействие пыли, воздействие ядохимикатов, перепады температуры окружающей среды, динамическое напряжение; для животноводов – высокая влажность, контакт с патогенной микрофлорой, воздействие углекислоты, аммиака, сероводорода, статическое и динамическое напряжение. Доказано, что звуковое воздействие приводит к изменению функционального состояния организма, которое характеризуется симпатоадреналовой активацией разной степени выраженности. Характерным является отсутствие адаптации к звуковому фактору и его декомпенсирующее влияние на состояние здоровья. Установлено, что для клинической картины дисциркуляторной энцефалопатии у работников сельскохозяйственного производства характерным является включение в синдромокомплекс клинических проявлений вертебральной патологии различных уровней, особенно шейного отдела позвоночного столба, полинейропатий, хронических инфекционно-аллергических процессов различного генеза. Существенную роль в патогенезе дисциркуляторной энцефалопатии у сельских механизаторов, полеводов и животноводов играет воздействие таких производственных факторов, как ядохимикаты, удобрения, инфекционные агенты, которые обусловливают иммунные и аутоиммунные изменения в организме. Специфичным для этих больных также является относительно редкое, в 5 раз реже, чем у городских жителей, наличие в клинической картине неврозоподобной симптоматики.

Дисциркуляторная энцефалопатия у сельских механизаторов, полеводов и животноводов формируется в среднем в течении 10 лет работы в условиях данного производства, и с возрастом отличается более быстрым формированием, чем у городских жителей (15 лет). Более быстрое прогредиентное течение дисциркуляторной энцефалопатии у обследованных обусловлено воздействием нескольких механизмов патогенеза, причиной запуска которых является воздействие целого ряда производственных факторов. У этих больных отмечается и высокая степень зависимости от метеофакторов. На основании полученных данных разработана комплексная система профилактики дисциркуляторных энцефалопатий у работников сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефлопатия, работники сельскохозяйственного производства, звуковой фактор, профилактика

SUMMARY

Bovt Yu. V. Dyscirculatory encephalopathy in agricultural workers (peculiarities of formation, clinics and prevention). - Manuscript.

Thesis to quest a scientific degree of Candidate of Medical Sciences on specialty 14.01.15 - Nervous diseases. Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the AMS of Ukraine. Kharkiv, 2006.

A complex examination of 150 patients with dyscirculatory encephalopathy (DE) from 30 to 50 years old was carried out. It was demonstrated that occupational risk factors resulting in development of DE were: vibration, specific noisy influence, static and dynamic tension, changes of temperature of the environment, work with heavy things, contacts with pathogenous microflora, influence of CO2, ammonium, H2S, high humidity. The noisy influence resulted in changes of functional conditions of the organism characterized by simpatico-adrenaline activation of various levels of manifestations. An absence of adaptation to and a decompensative influence on health of the noisy factor were characteristic features. As concerned a clinical picture of DE in agricultural workers, its characteristic features were such as an including in complex of syndromes of clinical manifestations of various levels of vertebrogenic pathology, polineuropathy, chronic infectious – allergic processes of various genesis. There were also neuroses – like symptoms in the clinical pictures, which were pointed out in 5 times more rare in comparison with urban dwellers. On the base of data obtained a complex system of prevention for dyscirculatory encephalopathy in agricultural workers was worked out.

Key words: dyscirculatory encephalopathy, agricultural workers, noisy influence, prevention.


 
 

Цікаве

Загрузка...