WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Дисциркуляторна енцефалопатія у робітників сільськогосподарського виробництва (особливості формування, клініки та профілактики) (автореферат) - Реферат

Дисциркуляторна енцефалопатія у робітників сільськогосподарського виробництва (особливості формування, клініки та профілактики) (автореферат) - Реферат

Академія медичних наук України

Інститут неврології, психіатрії та наркології

БОВТ ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

УДК: 616.8-057:636[-84]

Дисциркуляторна енцефалопатія у робітників сільськогосподарського виробництва (особливості формування, клініки та профілактики)

14.01.15- нервові хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті неврології, психіатрії та наркології АМН України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Волошин Петро Власович, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, керівник відділу неврології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Дзяк Людмила Антонівна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри нервових хвороб та нейрохірургії факультету післядипломної освіти;

доктор медичних наук, професор Морозова Ольга Григорівна, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри рефлексотерапії.

Провідна установа:

Київська медична академія післядипломної освітиім. П.Л. Шупика МОЗ України.

Захист дисертації відбудеться "_7__"__червня_________ 2006 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д.64.566.01 при Інституті неврології, психіатрії та наркології АМН України (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова 46).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова 46).

Автореферат розісланий "_6_"_травня_______2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої Вченої Ради,

кандидат медичних наук,

старший науковий співробітник

Л.І. Дяченко

Загальна характеристика роботи

Судинні захворювання головного мозку, в силу їх надзвичайно великої розповсюдженості, високого рівня смертності та інвалідизації найбільш працездатної частини населення, є в даний час однією з основних медичних проблем у більшості промислово розвинутих країн світу (Головченко Ю.І., 2003; Волошин П.В., 2004, 2005; Міщенко Т.С., 2004; Кузнєцова С.Н., 2003; Руденко А.Ю., 2004; Деменко В.Д., 2004).

В останні роки в Україні відзначається стійка тенденція до зростання дисциркуляторних енцефалопатій у структурі цереброваскулярної патології. У сучасних умовах актуальними є питання вивчення механізмів формування і специфіки клінічних проявів дисциркуляторних енцефалопатій у працездатного населення, у зв'язку з недостатньою їх дослідженістю (Скочий П.Г., 2001; Волошина Н.П., 2002; Перцев Г.Д., 2003; Тайцлін В.Й., 2004; Зозуля І.С., 2004; Карабань І.М., 2005; Пітик М.І., 2005).

Актуальність роботи

У даний час в Україні спостерігається скорочення тривалості життя серед працездатного населення, при цьому смертність від захворювань системи кровообігу складає 61,6% у загальній структурі смертності. (Пшик С.С., 2003; Шкробот С.І., 2004; Школьник В.М., 2004; Морозова О.Г., 2004; Кушнір Г.М, 2004). Відзначається зростання цереброваскулярної патології серед працівників сільськогосподарського виробництва, при цьому провідне місце посідають хронічні форми судинної патології головного мозку – дисциркуляторні енцефалопатії (Курако Ю.Л., 2003; Грицай Н.М., 2003; Міщенко Т.С, 2004; Дубенко Є.Г., 2004; Мерцалов В.С., 2004).

Прогресування мозкової дисциркуляції спричиняє зростання неврологічного дефіциту, погіршення якості життя та інвалідизацію хворих (Дубенко А.Є., 2003; Дзяк Л.А., 2004; Григорова І.А., 2004).

Реформування економіки держави в цілому і, зокрема, прийняття нових законів щодо землі і власності, перерозподіл власності, нові форми організації виробничих відношень у сільській місцевості, сучасні соціальні умови на селі та інше, визначають труднощі організації своєчасної й адекватної медичної допомоги сільським жителям і окремим категоріям працівників сільського господарства, у тому числі і тим, що страждають на хронічні форми судинної церебральної патології. Це передбачає ряд організаційних заходів, невід'ємною частиною яких мають бути санітарно-гігієнічні і лікувально-профілактичні.

Недостатньо вивченими залишаються також особливості формування симптомокомплексу клінічних проявів в залежності від впливу сукупності різних факторів ризику в окремих виробничих групах працівників села (механізаторів, рільників, тваринників) (Грицай Н.М., 2002; 2003, Козьолкін А.А., 2003; Євтушенко С.К., 2004; Поліщук М.Е., 2005).

Питання специфіки клінічних проявів і оцінки сучасних факторів ризику розвитку цереброваскулярних захворювань, особливості їх патогенезу щодо працівників сільського господарства, розроблені недостатньо. В нових умовах господарювання необхідним є пошук адекватних санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на зниження захворюваності мешканців села, на своєчасне надання спеціалізованої медичної допомоги (Кліменко А.В., 2004; Пашковський В.М., 2004; Міщенко Т.С., 2005).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Дисертаційна робота виконана відповідно плану НДР Інституту неврології психіатрії і наркології АМНУ за темами: "Вивчити структуру й особливості формування патології нервової системи у сільських механізаторів у сучасних умовах і розробити медико-соціальні методи профілактики", шифр АМН СМ.4.03 (№ держ.реєстр.0103U001304); "Розробка комплексних медико-соціальних, системно-організаційних і технічних заходів, спрямованих на профілактику травматизму і профзахворювань у механізаторів, що працюють з різними видами сільськогосподарської техніки", шифр 17.26.98(№ держ. реєстр.0198U007538); "Розробка комплексних медико-соціальних заходів, спрямованих на профілактику захворювань нервової системи у працівників галузі тваринництва", шифр МАП.8.01 (№ держ. реєстр. 0101U005105).

Мета дослідження: Підвищення ефективності діагностики, профілактики та лікування дисциркуляторної енцефалопатії у працівників сільськогосподарського виробництва в залежності від його специфіки.

Задачі дослідження:

  • Виявити патогенетично значущі фактори формування дисциркуляторної енцефалопатії у працівників сільськогосподарського виробництва в залежності від його специфіки.

  • Вивчити особливості клінічної картини дисциркуляторної енцефалопатії у різних груп працівників сільськогосподарського виробництва.

  • Виділити особливості центральної, церебральної і периферичної гемодинаміки та біоелектричної активності головного мозку у працівників сільськогосподарського виробництва, хворих на дисциркуляторну енцефалопатію.

  • Провести аналіз формування дисциркуляторної енцефалопатії у різних групах працівників сільськогосподарського виробництва.

  • Розробити патогенетично обґрунтовану систему профілактики та лікування дисциркуляторної енцефалопатії у працівників сільськогосподарського виробництва.

Об'єкт дослідження: Дисциркуляторна енцефалопатія у працівників сільськогосподарського виробництва.

Предмет дослідження: Клініко-неврологічні, електрофізіологічні і біохімічні особливості формування і перебігу дисциркуляторної енцефалопатії у працівників сільськогосподарського виробництва в залежності від фаху.

Методи дослідження: Клініко-неврологічні, електрофізіологічні, магнітно-резонансна томографія, біохімічні, імунологічні.

Науковановизна роботи. Встановлено, що у сільських механізаторів, рільників і тваринників дисциркуляторна енцефалопатія формується в середньому протягом 10 років роботи в умовах специфіки їхнього виробництва, тоді як у міських мешканців - протягом 15 років. Вивчено комплекси факторів впливу на механізаторів, рільників і тваринників, які обумовлені особливостями сільськогосподарського виробництва.

В умовах моделювання звукових факторів, що імітують роботу сільгосптехніки, виявлено особливості змін функціонального стану нервової системи у цієї категорії фахівців. Виявлено клініко-фізіологічні особливості і деякі механізми формування і перебігу дисциркуляторної енцефалопатії, які вказують на активацію симпато-адреналової системи у робітників сільськогосподарського виробництва. Показано роль вертеброгенної патології шийного відділу хребта, що впливає на стан церебральної гемодинаміки, а також імунних і аутоімунних змін, спричинених інфекційними і токсичними впливами, обумовленими контактом з отрутохімікатами (у тому числі з інсектицидами і пестицидами), збудниками інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин.

У працівників сільськогосподарського виробництва достовірно частіше переважають порушення кровотоку у вертебро-базилярній системі, ніж у каротидній, і значно рідше, ніж у міських жителів, відмічається неврозоподібна симптоматика. Встановлено високий ступінь залежності самопочуття цих працівників від метеофакторів.

Практична значущість роботи. На підставі отриманих результатів розроблено патогенетично обґрунтовані програми профілактики та лікування дисциркуляторної енцефалопатії у працівників сільськогосподарського виробництва.

Розроблено науково-обґрунтований комплекс систематичного щорічного клінічного обстеження працівників сільськогосподарського виробництва.

Результати дослідження впроваджені в практику роботи Харківської обласної клінічної лікарні, Харківської обласної психіатричної лікарні № 3, Нововодолазької центральної районної лікарні, що підтверджено актами про впровадження.

Апробація роботи. Основні положення роботи були представлені на I і II Національних конгресах неврологів, психіатрів і наркологів України (Харків, 1997, 2002); міжнародних науково-практичних конференціях "Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія" (Харків, 2003), "Від фундаментальних досліджень до прогресу в медицині" (Харків, 2005); на VIII Міжнародній конференції з квантової медицини (Донецьк, 2003), конференціях молодих учених ХГМУ "Медицина третього тисячоліття" (Харків, 2001, 2002).


 
 

Цікаве

Загрузка...