WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості перебігу ендометріозу у робітниць, контактуючих з малими дозами летючих ароматичних вуглеводнів (автореферат) - Реферат

Особливості перебігу ендометріозу у робітниць, контактуючих з малими дозами летючих ароматичних вуглеводнів (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БЕРЕГОВА Юлія Петрівна

УДК: 618.14-002:665.6-051

Особливості перебігу ендометріозу у робітниць, контактуючих з малими дозами летючих ароматичних вуглеводнів

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті Міністерства охорони здоров'я України.

Науковий керівник: академік АМН України, доктор медичних наук, професор Запорожан Валерій Миколайович, Одеський державний медичний університет, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1

Офіційні опоненти:

член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор

Венцківський Борис Михайлович, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1, м. Київ

доктор медичних наук, професор Андрієвській Олександр Георгійович, Одеський обласний медичний центр МОЗ України, завідувач відділу гінекології, м. Одеса.

Провідна установа:

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, відділення планування сім'ї та статевого розвитку дітей та підлітків, м. Київ

Захист відбудеться "22" лютого 2006 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.02 при Одеському державному медичному університеті МОЗ України за адресою:65082, м. Одеса, пров. Валіхівський, 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного медичного університету за адресою: 65082, м. Одеса, пров. Валіхівський, 3.

Автореферат розісланий "20" січня 2006 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради О.О. Старець

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Охорона репродуктивного здоров'я жінки-робітниці на сучасному етапі розвитку суспільства є пріоритетним напрямком в загальній проблемі збереження здоров'я населення (Запорожан В.М., 2001; Гойда Н.Г., 2005).

Оцінюючи негативні наслідки хімічного забруднення атмосферного повітря летючими ароматичними вуглеводнями (ЛАВ), слід прийняти до уваги, що їх вплив на жіночий організм призводить до зниження адаптаційних можливостей організму людини, підвищення рівня різноманітної патології, особливо захворювань репродуктивної системи. Незважаючи на численні дослідження, що стосуються впливу хімічних факторів на репродуктивне здоров'я жінки, поглиблене вивчення тривалого впливу малих доз ЛАВ на основні регуляторні системи жіночого організму, зокрема ензимну проводилось в поодиноких випадках (Нагорна В.Ф. та співавт., 2003).

Застосування нових хімічних технологій зумовили появу чинників, яким належить етіологічна роль в розладі репродуктивного здоров'я жінки-робітниці, підвищення частоти захворювання малими формами ендометріозу (Фаттахова Н.Ф., Некрасова Г.И., 2004). За даними Кундієва Ю.І., Красюка О.П. (2003), знання механізмів ушкоджуючої дії професійних чинників, встановлення залежностей "дія-ефект", "дія-відповідь" можуть бути надійною основою для визначення групи ризику, ранньої діагностики, ефективного лікування екопрофесійно залежних захворювань серед робітниць хімічної промисловості.

Актуальність проблеми лікування хворих на ендометріоз зумовлена неясністю багатьох аспектів патогенезу цього захворювання, високою частотою його розповсюдження, порушеннями з боку репродуктивної, менструальної та статевої функцій, а також супутніми екстрагенітальними змінами (Адамян Л.В., Кулаков В.И., 2003; Коханевич Е.В., 2001).

Існуючі на сьогодні методи діагностики та лікування ендометріозу не враховують особливостей його перебігу у робітниць, контактуючих з ЛАВ, особливо в умовах їх довготривалого впливу. В наш час особливе значення мають прості і зручні діагностичні технології, які можуть використовуватись на доклінічному етапі (Запорожан В.М., Кожаков В.Л. 2001). Такі можливості має лазерно-кореляційна спектрометрія, а своєчасна донозологічна і рання діагностика може значно підвищити рівень і скоротити об'єм лікування та реабілітації при зовнішньому ендометріозі, що має як медичне, так і соціально-економічне значення.

Більшість дослідників для лікування ендометріозу використовують ендохірургічне втручання (Запорожан В.М., 2003; Гладчук І.З., 2003; Волянська А.Г., 2003), комбінуючи його з до- або післяопераційною традиційною гормональною терапією. Але ендохірургічні втручання в різних варіантах не можуть усунути причин, які викликають захворювання (Chapron C., 1999; Howard F.M., 2000), а гормональна терапія в більшості випадків викликає „медикаментозну оваріоектомію", що сприяє виникненню та поглибленню екстрагенітальної патології.

В таких умовах особливого значення набувають дослідження, спрямовані на визначення ролі та місця несприятливих чинників екопрофесійного середовища, зокрема ЛАВ на етапах розвитку зовнішнього ендометріозу у робітниць.

Таким чином, розробка нового патогенетично обґрунтованого методу ранньої діагностики, лікування і реабілітації хворих з початковими формами зовнішнього ендометріозу з урахуванням особливостей перебігу захворювання, ензимно-гормонального стану, тривалості впливу ЛАВ, супутньої екстрагенітальної патології, репродуктивних намірів є актуальною проблемою гінекології, що і зумовило вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертаційні дослідження є фрагментом НДР кафедри акушерства і гінекології №1 Одеського державного медичного університету „Патогенетичні механізми розвитку захворювань репродуктивної системи за умов дії агресивних факторів середовища та шляхи їх корекції", № держреєстрації 0199U004330).

Дисертант є співвиконавцем зазначеної теми.

Мета дослідження. Підвищити ефективність ранньої діагностики та лікування зовнішнього ендометріозу І-ІІ ступеня на основі вивчення особливостей його перебігу у робітниць, працюючих в умовах тривалого впливу малих доз ЛАВ з розробкою диференційних патогенетично обгрунтованих лікувально-діагностичних рекомендацій

Задачі дослідження.

1. Оцінити особливості перебігу ендометріозу та функцію гіпофізарно-яєчникової системи у робітниць, контактуючих з малими дозами ЛАВ за даними вмісту ФСГ, ЛГ, пролактину, естрадіолу, прогестерону.

2. Вивчити стан протеолітичної системи та її інгібіторів за даними активності еластази, макроглобулінів.

3. Оцінити діагностичні можливості ЛКС та онкомаркерів в ранній діагностиці ендометріозу.

4. Експериментально обґрунтувати можливість включення в діагностично-лікувальний алгоритм природних гормоно-, ензиморегуляторів: біотріту-С та кріокорду-С.

5. Розробити алгоритм диференційної діагностики і лікування початкових стадій зовнішнього ендометріозу та оцінити його ефективність порівняно с традиційними заходами.

Об'єкт дослідження – перебіг зовнішнього ендометріозу І-ІІ ступеня у робітниць і вплив ЛАВ на органи репродуктивної системи статевозрілих щурів.

Предмет дослідження – показники ензимного, гормонального гомеостазу, ЛКС та її зміни під впливом довготривалої дії малих доз ЛАВ з розробкою експериментально обгрунтованої методики лікування хворих на зовнішній ендометріоз І-ІІ ступеня.

Методи дослідження - експериментальні, лазерно-кореляційно - спектрометричні, клініко-лабораторні, інструментальні, ендоскопічні та статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше вивчені особливості ензимного і гормонального гомеостазу у хворих на зовнішній ендометріоз робітниць під впливом малих доз ЛАВ.

Вперше визначене місце ензимів і їх інгібіторів, їх співвідношень з деякими ланками ендокринної системи в патогенезі ендометріозу у робітниць в залежності від тривалості дії агресивних професійних факторів.

Вперше застосована методика ЛКС для ранньої діагностики зовнішнього ендометріозу у робітниць і визначене її місце в алгоритмі ведення хворих.

Вперше розроблений і експериментально обгрунтований лікувальний комплекс з включенням природних ензимо-, гормонорегуляторів для диференційованого лікування зовнішнього ендометріозу І-ІІ ступеня у робітниць, контактуючих з ЛАВ, в залежності від репродуктивних намірів.

Вперше визначена клінічна ефективність комбінованого лікування хворих на ендометріоз робітниць з реабілітацією репродуктивної функції виконанням ендоскопічного лікування, призначенням біотріту-С, кріокорду-С.

Практичне значення роботи. На основі одержаних результатів дослідження розроблений і експериментально обґрунтований диференційований комплексний метод лікування робітниць, хворих на зовнішній ендометріоз І-ІІ ступеня, що включає реабілітацію репродуктивної функції. Розроблений алгоритм сприяє підвищенню ефективності лікування хворих на початкові форми зовнішнього ендометріозу робітниць та істотно знижує частоту рецидивів захворювання.


 
 

Цікаве

Загрузка...