WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика та лікування місцевого больового синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок (автореферат) - Реферат

Профілактика та лікування місцевого больового синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ

ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М.І. СИТЕНКА АМН УКРАЇНИ

БЕЗСМЕРТНИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

УДК: 616-007.286.7-009.7-071-085

Профілактика та лікування місцевого больового синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок

14.01.21 – травматологія та ортопедія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському державному науково-дослідному інституті реабілітації інвалідів МОЗ України, м. Вінниця.

Науковий керівник: доктор медичних наук, лауреат державної премії України, заслужений винахідник України

Міхневич Олег Едуардович,

Інститут травматології та ортопедії АМН України, завідуючий відділенням патології стопи та складного протезування

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Яременко Дмитро Олександрович,

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу

доктор медичних наук, професор

Герасименко Сергій Іванович,

Інститут травматології та ортопедії АМН України, заступник директора по науково-лікувальній роботі, завідуючий відділенням захворювань суглобів у дорослих

Провідна установа: Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра травматології та ортопедії, м. Київ

Захист відбудеться 09.02. 2007 року об 11.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.607.01 Інституту патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України (61024, м.Харків, вул. Пушкінська, 80).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України (61024, м.Харків, вул. Пушкінська, 80).

Автореферат розісланий 28.12. 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук В.О. Радченко

Актуальність теми. Ампутація кінцівки є важкою фізичною і психологічною втратою для хворого і надзвичайно відповідальною і серйозною операцією для хірурга. Вона супроводжується травмою периферичних нервів з висхідною реакцією ЦНС, погіршує функціонування артеріальних і венозних судин з подразненням периваскулярного симпатичного сплетіння, змінює точки фіксації пересічених м'язів і відповідно характер пропріоцептивної імпульсації, значно порушує статико-динамічний стереотип, що несе в собі потенційну загрозу виникнення різного роду ускладнень. Ще більше таких можливостей створює формування кукси – спочатку на операційному столі, потім при заживленні і підготовці до протезування, а пізніше – в процесі користування протезом. Як наслідок, ампутація кінцівки крім втрати анатомічного сегменту ускладнюється виникненням різного роду хвороб і вад кукси [Кондрашин Н.И. и др., 1984], провідним серед яких є больовий синдром, що являється одним з їх проявів, або частіше самостійною нозологією. Дослідження [Sherman et al., 1984] показали, що у 72 % хворих післяампутаційний біль розвивався в перші 8 днів після ампутації. Через 6 місяців він спостерігався у 65 %, а через 2 роки – у 60 % хворих. За даними [Ellis K., 2002] 60 % ампутованих продовжують скаржитись на післяампутаційний біль і через 7 років. Ще вищі відсотки болю – від 60 до 70 % констатували [Lambert A. et al., 2001; Haug M., 2005]. Згідно даних сучасної російської статистики кількість інвалідів з болючими куксами стегна та гомілки сягає 60 % [Пузин С.Н. и др., 2001]. Наведені цифри свідчать про широку розповсюдженість больового синдрому після ампутації.

Більшість дослідників [Хохол М.И., 1972; Михайловський В.С. и соавт., 1983; Головчанський О.М., 1998] розглядають три форми післяампутаційного больового синдрому: фантомний, місцевий, змішаний. Детальний опис цих форм больового синдрому приходиться на воєнний і повоєнний час [Бурденко Н.Н., 1942; Шмидт Е.В., 1948; Казакевич И.Е., 1951; Котов А.П., 1952; Молодая Е.К., 1956].

Більш пізні дослідження [Санин В.Г. и соавт., 1971; Хохол М.И., 1972; Пожидаева Л.М., 1976; Кондрашин Н.И. и др., 1984] стосувались окремих аспектів виникнення болю та його лікування в ранній і пізні періоди після ампутації.

Роботи останніх років [Macral W.A., 2001; Topfner S. Et al., 2001 Middleton C., 2003; Haug M., 2005; Hunter J.P. et al., 2005] присвячені лише проблемам патогенезу та перебігу фантомного болю. Місцевий больовий синдром чомусь вважається вивченим. В основному його пов'язують з невромою пересічених нервів, виникненням запалення в оточуючих її тканинах і невротизацією рубця [Бурденко Н.Н., 1942; Сагдулаев Н., 1971]. Інші пояснення місцевого больового синдрому зв'язують з остеофітами, що здавлюють навколишні тканини, бурситами [Бухтиаров О.А., 1957; Санин В.Г. и соавт., 1985], невритами [Архангельский А.Е. и соавт., 1991; Головчанський О.М., 1998].

Однак ці дослідження не висвітлюють впливу особливостей техніки операції на виникнення больового синдрому ампутаційних кукс, особливо місцевого. Аналізуючи дані літератури ми звернули увагу, що як під час ампутації, так і в найближчому та віддаленому періодах не враховуються цілий ряд чинників, які в більшій чи меншій мірі можуть призводити до виникнення місцевого больового синдрому. Вкрай недостатньо вивчено причини виникнення больового синдрому в куксі кінцівки в процесі користування протезами. Таким чином, до цього часу немає чіткої уяви про чинники походження, розвиток та лікування больового синдрому в ампутаційній куксі, особливо місцевого.

Значна розповсюдженість больового синдрому після ампутації кінцівки та недостатність даних щодо можливостей профілактики і лікування обумовлюють актуальність і необхідність поглибленого вивчення факторів, що впливають на його виникнення, патогенез розвитку і розробки рекомендацій по профілактиці і лікуванню.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота являється самостійним фрагментом комплексної НДР Українського державного НДІ реабілітації інвалідів МОЗ України „Розкрити закономірності формування ампутаційних кукс нижніх кінцівок" (№ держреєстрації 0103U004948), в якій дисертант є відповідальним виконавцем. Автор дослідив розповсюдженість та структуру різних клінічних форм місцевого больового синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок, виділив нові його форми, запропонував методи їх діагностики, лікування та профілактики.

Мета роботи: підвищення ефективності профілактики та лікування місцевого больового синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок на основі поглибленого вивчення його патогенезу та диференційованого підходу в залежності від форми захворювання, особливостей клінічного перебігу, характеру протезування, даних фізіологічних і біохімічних досліджень.

Задачі дослідження:

  1. Вивчити частоту і структуру різних клінічних форм місцевого больового синдрому в ампутаційних куксах нижньої кінцівки.

  2. З'ясувати причини виникнення, клінічні прояви, фізіологічні, біохімічні, рентгенологічні та морфологічні ознаки місцевого остеоміодистрофічного синдрому кукси.

  3. Визначити клініко-фізіологічну та морфологічну суть синдрому кукси малогомілкової кістки.

  4. Встановити причини виникнення, клінічну картину та характер біохімічних і морфологічних змін при хронічному компартмент синдромі кукси.

  5. Дослідити причини, характер клінічних, фізіологічних та морфологічних проявів тунельних нейропатій кукс нижніх кінцівок.

  6. Розробити патогенетично обгрунтовані способи профілактики та лікування описаних форм місцевого больового синдрому.

Об'єкт дослідження: хворі з ампутаційними куксами нижніх кінцівок.

Предмет дослідження: форми місцевого післяампутаційного болю в ампутаційних куксах нижніх кінцівок.

Методи дослідження: клінічні, рентгенологічні, фізіологічні (вимірювання внутрішньокісткового та підфасціального тиску, визначення напруги кисню в м'яких тканинах, больової пресорної чутливості, електронейроміографія, оптико-електронна плетизмографія, неінвазивна спектрофотометрія), біохімічні, морфологічні та статистичні.

Наукова новизна дослідження. Встановлено раніше не описані форми місцевого больового синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок: остеоміодистрофічний синдром, синдром кукси малогомілкової кістки, тунельні нейропатії, хронічний компартмент синдром.


 
 

Цікаве

Загрузка...