WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностика та лікування спастичного синдрому у хворих із застарілими ускладненими пошкодженнями хребта (автореферат) - Реферат

Діагностика та лікування спастичного синдрому у хворих із застарілими ускладненими пошкодженнями хребта (автореферат) - Реферат

1

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДЇЇ

БАРЧИНА Юрій Михайлович

УДК 616.711- 001.5: 616.832-001

Діагностика та лікування спастичногосиндрому у хворих із застарілими ускладненими пошкодженнями хребта

14.01.21 – травматологія та ортопедія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеню

кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті травматології та ортопедії АМН України, м. Київ, та в міській клінічній лікарні №4, м. Київ

Науковий керівник: доктор медичних наук,

Сташкевич Анатолій Трохимович,

Інститут травматології та ортопедії АМН України

головний науковий співробітник відділу хірургії хребта

з спінальним (нейрохірургічним) центром.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, двічі Лауреат державної премії, заслужений діяч науки і техніки України,

Скляренко Євген Тимофійович, професор кафедри ортопедії та травматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

членкор АМН України, доктор медичних наук, професор,

Цимбалюк Віталій Іванович, заступник директора Інституту

нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України,

завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного

університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України.

Провідна установа: науково-дослідний інститут травматології та

ортопедії Донецького державного медичного

університету ім. М.Горького МОЗ України.

Захист відбудеться " " __ 2006р. о__годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.26.606.01 при Інституті травматології та ортопедії АМН України за адресою: м. Київ, вул.Воровського,27.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту травматології та ортопедії АМН України за адресою: 01601, м.Київ, вул.Воровського,27.

Автореферат розісланий " " ____________ 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Страфун С.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ускладнена травма хребта складає від 11 до 50 % всіх ушкоджень хребта. В структурі тяжкої хребетно-спинномозкової травми приблизно 75 – 80 % хворих проходять гострий період і залишаються жити (Поліщук М.Є, 1998; Фіщенко В.Я., 2004). З часом розвивається травматична хвороба спинного мозку, яка приводить до порушень функцій практично всіх життєзабезпечуючих систем організму хворого (дихальної, серцево-судинної, видільної, імунної, шлунково-кишкового тракту тощо), що є причиною скорочення життя (Фіщенко В.Я.1996; Берснев В.П. і спіавт.1998; Бублик Л.А., Цымбалюк В.И., 2001; Хвисюк М.І. і співавт.,2001; Ульрих Э.В. и соавт.,2002 ).

Одним із найбільш гнітючих ускладнень пізнього періоду травми хребта та спинного мозку є спастичні явища в паралізованих м'язах і гладкій мускулатурі тазових органів.

Складність і особливість спастичних явищ спінального генезу заключається в схильності їх до прогресування та формування складних порушень функції різних органів та систем людського організму, що значно обтяжує перебіг травматичної хвороби спинного мозку і утруднює відновне лікування (Сташкевич А.Т., 1997; Хилько В.А. и соавт.,1997; Беляев В.И., 2001; Поліщук М.Е. і спіавт.,2001).

В реабілітації спінальних хворих застосовуються заходи по лікуванню спастичних порушень м'язового тонусу, бо виникнення спастичних контрактур і частих тонічних судом значно ускладнює здійснення реабілітаційної терапії, засвоєння досвіду самостійного пересування та прийомів самообслуговування.

Існуючі на даний час методи лікування спастичних явищ широко різняться як за методикою застосування лікарських препаратів, так і хірургічними втручаннями. З іншого боку критична оцінка застосування різноманітних методів лікування спастичних проявів в плані низької ефективності зниження спастичних явищ як при внутрішньому прийомі лікарських препаратів, так і тих хірургічних методів, які викликають незворотні морфологічні зміни в спинному мозку та корінцях, дає право стверджувати, що на даний час проблема зниження чи ліквідації спастичних порушень ще далека до свого остаточного вирішення.

Таким чином, існує явна невідповідність між певним рівнем розвитку теоретичних знань в цьому розділі медичної науки та відносно незадовільними практичними результатами.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідних тем Інституту травматології та ортопедії АМН України у 2002 – 2004 р.р за № держреєстрації 0102U002204 „Вивчити стан інвалідності хворих із застарілими ускладненими пошкодженнями хребта та визначити потребу їх в медичній та соціальній реабілітації „ та у 2005 – 2007 р.р за № держреєстрації 0105U000176 „Розробити нові та удосконалити існуючі методи лікування спастичних порушень у хворих із застарілими ускладненими пошкодженнями хребта".

Мета роботи – розробити комплекс діагностичних та реабілітаційних заходів у хворих з застарілими пошкодженнями хребта і спинного мозку для покращення результатів їх лікування та якості життя.

Задачі дослідження - вивчити особливості клінічних проявів спастичних порушень у спінальних хворих при застарілих ускладнених пошкодженнях хребта в шийному та грудному відділах;

  • визначити інформативність клінічних та електроміографічних методів дослідження у спінальних хворих з спастичним синдромом для діагностики і динаміки спастичних порушень при лікуванні;

  • розробити найбільш ефективні способи лікування спастичних проявів у хворих з застарілими ускладненими пошкодженнями хребта;

  • розробити оптимальний комплекс реабілітаційних заходів по наданню медичної допомоги спінальним хворим з спастичними порушеннями при застарілих ускладнених пошкодженнях хребта.

Об'єкт дослідження – 100 хворих із спастичними порушеннями при застарілих ускладнених пошкодженнях хребта.

Предмет дослідженняспастичний синдром у спінальних хворих при застарілих пошкодженнях хребта і спинного мозку.

Методи дослідження - клінічні: неврологічне та ортопедичне обстеження; електрофізіологічні; рентгенологічні, комп'ютерно-томографічні, магнітно-резонансно-томографічні; статистичні методи обробки інформації.

Наукова новизна одержаних результатів:

Вперше визначені особливості клінічних проявів спастичного синдрому у хворих із застарілими пошкодженнями хребта і спинного мозку в залежності від рівня та ступеня ураження спинного мозку.

Вперше доведено, що використання клінічних і електрофізіологічних методів обстеження хворих із спастичним синдромом є найбільш інформативними у визначенні динаміки патологічного процесу та ефективності лікування (шкала спастичності АШФОРТ та інтерференційна електроміографія (ТЕМГ)).

На підставі урахування особливостей формування та проявів спастичного синдрому розроблений оптимальний комплекс реабілітаційних заходів з надання медичної допомоги хворим із застарілими ушкодженнями хребта і спинного мозку за рахунок використання антигомотоксичних препаратів внутрішньом'язово, ендолюмбально, по біологічноактивним точкам; спеціального масажу, лікувальної фізкультури, електростимуляції та динамічної електростимуляції.

Вперше розроблена система ортопедичного лікування проявів спастичного синдрому, яка включає комплекс ортопедичних корекцій контрактур кінцівок за рахунок застосування модифікованої операції Стреєра, міотенотомій, спеціальних укладань кінцівок та розблокувань хребта і суглобів кінцівок.

Практичне значення одержаних результатів:

Визначені клініко-діагностичні особливості спастичного синдрому у хворих із застарілими пошкодженнями хребта і спинного мозку можуть допомогти практичним лікарям застосувати адекватні та ефективні лікувальні впливи конкретному пацієнту з метою зменшення спастичного синдрому та покращення якості його життя. При пошкодженнях в шийному та верхньо-грудному відділах хребта при значному больовому синдромі доцільно, крім загальноприйнятих медикаментозних препаратів, спрямованих на покращення функції спинного мозку, застосовувати активну анталгічну терапію. Найкраще в такому випадку застосувати спеціальні масаж, лікувальну гімнастику, динамічну електронейростимуляцію за розробленою методикою, а також антигомотоксичні препарати як внутрішньом'язово, ендолюмбально так і по біологічноактивним точкам.

Розроблений комплекс реабілітаційних заходів хворим із спастичним синдромом може бути використаний при складанні клінічних протоколів надання допомоги при застарілій ускладненій травмі хребта.

Практичні рекомендації дисертаційної роботи можуть бути використані в практичній роботі невропатологами, нейрохірургами, травматологами і тими лікарями, які надають допомогу постраждалим з спастичним синдромом при застарілих пошкодженнях хребта і спинного мозку.

Особистий внесок здобувача: Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням. Автор виконав аналіз наукової літератури за темою дисертації, провів інформаційно-патентний пошук. Дисертант здійснив лікування хворих із застарілими ускладненими пошкодженнями хребта, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в міському центрі для реабілітації спінальних хворих лікарні № 4 м. Києва за період із 1998 по 2005 роки та провів аналіз такого лікування. Статистична обробка результатів досліджень та написання дисертаційної роботи виконані автором особисто.


 
 

Цікаве

Загрузка...