WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості клінічної типології та лікування соматоформних розладів у підлітків із функціональними порушеннями серцево-судинної системи (автореферат) - Реферат

Особливості клінічної типології та лікування соматоформних розладів у підлітків із функціональними порушеннями серцево-судинної системи (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Бікшаєва Я.Б. Особливості клінічної типології та лікування соматоформних розладів у підлітків із функціональними порушеннями серцево-судинної системи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. – Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ, 2006.

У 1998-2003 рр проведено комплексне дослідження 186 підлітків із ФП ССС та СФР. На першому етапі вивчали клінічну типологію СФР, досліджували роль конституціонально-генетичних, церебрально-органічних, психосоціальних факторів етіології та патогенезу в їхньому виникненні та клінічній патопластиці. На другому етапі в межах 16-тижневого, 2-фазного порівнювального дослідження вивчали ефективність психотерапії, кардіотропної терапії та диференційованої психофармакотерапії при лікуванні СФР у підлітків із ФП ССС. Встановлено, що СФР у підлітковому віці неоднорідні як з точки зору етіопатогенетичної концептуалізації, так і з точки зору клінічної типології і є гетерогенною групою психічних порушень, що утворює континуум від відносно простих за своєю психічною структурою соматоформних вегетативних дисфункцій до поліморфних психопатологічних утворень з різною додатковою симптоматикою. Розроблено науково обґрунтоване комплексне лікування соматоформних розладів у підлітків із функціональними порушеннями серцево-судинної системи, що включає: патогенетичну обґрунтованість, диференційованість, етапність терапевтичних втручань. Науково обгрунтовані показання до диференційованої фармакотерапії інгібіторами зворотного захвату серотоніну (сертраліном), нейрометаболічними препарати (інстеноном), тимоізолептиками (ламотридґином), що має застосовуватися у випадку недостатньої ефективності упродовж 8 тижнів психотерапії або кардіотропного лікування.

Ключові слова: соматоформні розлади, підлітки, функціональні порушення серцево-судинної системи, психотерапія, психофармакотерапія

АННОТАЦИЯ

Бикшаева Я.Б. Особенности клинической типологии и лечения соматоформных расстройств у подростков с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.16 – психиатрия. – Украинский научно-исследовательский институт социальной, судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, Киев, 2006.

У 186 подростков в возрасте от 12 до 17 лет с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы (ФН ССС) проведено комплексное исследование клинико-динамических особенностей соматоформных расстройств (СФР), изучено взаимодействие резидуально- органических, психосоциальных, конституционально-генетических факторов риска при их формировании.

Установлено, что СФР в подростковом возрасте неоднородны, как с точки зрения этиопатогенетической концептуализации, так и с точки зрения клинической типологии и являются гетерогенной группой психических нарушений, образующей континуум от относительно простых по своей психической структуре соматоформных вегетативных дисфункций до полиморфных психопатологических образований с различной дополнительной симптоматикой. Доказана ведущая предиспонирующая роль резидуально-органической недостаточности, как предиктора риска возникновения СФР у подростков. Неблагоприятные психосоциальные факторы на разных этапах личностного развития ребенка определяют формирование фрустрирующих типов объектных отношений, которые влияют на клинико-динамические особенности СФР у подростков с ФН ССС. Описаны несколько механизмов патологических психосоматических взаимодействий, которые отражают различные этапы психического онтогенеза: психовегетативного реагирования и соматической конверсии, соматизированной депрессии, социальной дезадаптации и идеоипохондрии.

В рамках 16-недельного, 2-фазного сравнительного исследования изучена эффективность психотерапии, кардиотропной терапии и дифференцированной психофармакотерапии при лечении СФР у подростков. Первоначально, в рамках 8-недельного открытого сравнительного исследования, изучали эффективность психотерапии и кардиотропного лечения. После повторной рандомизации в двух независимых 8-недельных, открытых исследованиях проводили сравнительную оценку эффективности: 1) психотерапии и кардиотропного лечения у 47 респон- деров к терапии; 2) монотерапии инстеноном, сертралином и ламотриджином у 67 нонреспон- деров к психотерапии и кардиотропной терапии.

Разработано комплексное лечение СФР у подростков с ФП ССС, включающее: этиопатогенетическую обоснованность, этапность и дифференцированность терапевтических воздействий. Установлено, что кардиотропная терапия неселективными Я-блокаторами хорошо переносится, не имеет значимых побочных эффектов и обеспечивает у части подростков гармоничную редукцию тревожно-фобической симптоматики по подшкалам тревоги, фобической тревоги, депрессии, соматизации. Установлено, что психотерапия у подростков с СФР, по сравнению с кардиотропной терапией, обеспечивает опережающую редукцию симптоматики по подшкалам соматизации, враждебности, межличностной чувствительности.

Научно обоснованы показания к применению психофармакотерапии, которая должна применяться в случае недостаточной эффективности в течение 8 недель психотерапии или кардиотропного лечения. Препаратами выбора являются антидепрессанты - ингибиторы обратного захвата серотонина, нейрометаболические препараты с вегетостабилизирующей активностью, антиконвульсанты - тимоизолептики. Установлено, что сертралин эффективен в отношении большинства, наблюдавшихся при СФР клинических симптомокомплексов, имеет низкий риск развития побочных эффектов и должен рассматриваться в качестве препарата первой очереди выбора. Инстенон целесообразно использовать при лечении наиболее простых по клинической типологии соматоформных расстройств – соматоформных вегетативных дисфункций. Применение ламотриджина показано у подростков с признаками органического дизонтогенеза или при наличии выраженной сенесталгической симптоматики.

Ключевые слова: соматоформные расстройства, подростки, функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, психотераапия, психофармакотерапия.

SUMMARY

Bikshaeva Yа.B. Pecularities of the clinical typology and the treatment of somatoform disorders at adolescents with functional disturbances of cardiovascular system. – Manuscript.

The dissertation for the obtaining the candidate of medical sciences degree in specialty 14.01.16 – psychiatry. – The Ukrainian scientific research institute of social, forensic psychiatry and drug abuse Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev, 2006.

In 1998-2003 the complex research of 186 adolescents with functional disturbances of cardiovascular system (FD CVS) and somatoform disorders (SFD). At the first stage the clinical typology of SFD was studied, the role of constitutional-genetic, cerebral-organic and psycho-social factors of etyology and pathogenesis in their appearence and clinical pathoplastic was researched. At the second stage during 16-weeks, 2-phases comparable research the effiency of psychotherapy, cardiotroptherapy and differential psychofarmatherapy in SFD treatment at adolescent with FD CVS was studied.

Outcome of research: SFD in adolescent age are non-homogeneous both from etyopatogenetic conceptualization and from the view of the clinical typology. They consist heterogenic group of psychic disorders, which creates continuum from relatively simple by their mental structure of somatoform vegetative disfunctions to polymorph psychopathological formations with different additional symptoms. The complex treatment of SFD on adolescents with FD CVS was developed. The treatment includes etyopathogenic substantiation, sequence, differentiality and dynamics of therapeutical impact. Indications to differential pharmacotherapy with SISR (Sertralin), neurometabolical medications (Instenon), mood stabilizer (Lamotridgin) were scientifically validated. Pharmacotherapy should be applied in case of insufficient efficiency within 8 weeks of a complex psychotherapy or cardiologic treatment.

Key words: somatoform disorders, adolescents, functional disturbances of cardiovascular system, psychotherapy, psychopharmakotherapy.


 
 

Цікаве

Загрузка...