WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Поверхневі компоненти вірусів коксакі в та їх селекціонованих варіантів (автореферат) - Реферат

Поверхневі компоненти вірусів коксакі в та їх селекціонованих варіантів (автореферат) - Реферат

3. Бобир В.В., Широбоков В.П. Гетерогенність популяції вірусів Коксакі В з позиції їх асоціації із компонентами клітинних мембран // Наука і освіта 2005: матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції (17-21 лютого 2005 р.). – Дніпропетровськ: 2005, Т.10.- С. 11-13. (Здобувач провів аналіз даних сучасної наукової літератури щодо даного питання, виконав частину експериментальних досліджень, підготував матеріали для публікації).

4. Бобир В.В. Ефективність ліофільного висушування вірусів Коксакі В та їх генетичних селекціонованих варіантів // Актуальні проблеми сучасної медицини: матеріали 59 міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (6-8 квітня 2005 р.). – Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2005. - С. 58.

АНОТАЦІЯ

Бобир В.В. Поверхневі компоненти вірусів Коксакі В та їх селекціонованих варіантів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню формування поверхневих компонентів у вірусів Коксакі В за рахунок клітинних структур та з'ясуванню їх впливу на біологічні властивості віріонів.

Електронно-мікроскопічними методами встановлено, що на поверхні вірусів Коксакі В після репродукції залишаються клітинні компоненти, які підвищують стійкість віріонів до фізичних, хімічних та біологічних впливів і тим самим сприяють збереженню їх інфекційності під час позаклітинного існування. Доведено, що здатність до асоціації з рештками клітин характеризує лише ентеровіруси з високим афінітетом до бентоніту (варіант Абент+). Експериментально показано здатність надкапсидних компонентів контрастуватися 1% осмієвою кислотою, крім того, віріони звільняються від них після обробки органічними розчинниками, що свідчить про їх ліпідну природу.

Вперше показано диференціацію дисоціантів вірусів Коксакі В за здатністю до агрегації та встановлено залежність даних властивостей вірусів від рН середовища. Вдосконалено методику сублімаційного висушування вірусів Коксакі В шляхом їх попередньої сорбції на бентоніті.

Ключові слова: віруси Коксакі В, дисоціація, поверхневі компоненти, електронна мікроскопія, нейтралізація, агрегація, ліофілізація.

АННОТАЦИЯ

Бобыр В.В. Поверхностные компоненты вирусов Коксаки В и их селекционированных вариантов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 03.00.06 – вирусология. – Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, 2006.

В диссертационной работе представлены результаты экспериментальных исследований структурно-морфологических особенностей вирусов Коксаки В и их бентонитовых вариантов.

Электронно-микроскопическими методами установлено, что на поверхности вирусов Коксаки В после репродукции остаются клеточные компоненты. Показано, что способность к ассоциации вирионов с остатками клеток характерна только для вирусов Коксаки В с высоким аффинитетом к бентониту (вариант Абент+).

Выявленные дополнительные компоненты не входят в состав вирусного капсида, энтеровирусы способны освобождаться от данных поверхностных структур после концентрирования, селекции на бентонитовые варианты и других процессов, связанных с механическим воздействием. Показано, что надкапсидные компоненты вирусов контрастируются 1% осмиевой кислотой и исчезают после обработки вирусов органическими растворителями, что свидетельствует об их липидной природе.

Установлено, что остатки клеток на поверхности вирусов Коксаки В повышают их устойчивость к физическим, химическим и биологическим воздействиям. Это подтверждается тем, что вирусы значительно дольше сохраняют инфекционность при хранении в разных температурных режимах и после лиофилизации. Кроме того, зафиксировано повышение эффективности нейтрализации вирусов типоспецифическими диагностическими сыворотками после обработки эфиром: у вирусов Коксаки В-3 – на 36,5%, Коксаки В-4 – на 75%, Коксаки В-5 – на 73%, Коксаки В-6 – на 79%. Незначительно повышается эффективность нейтрализации у вирусов Коксаки В-1 и не отмечается у вирусов Коксаки В-2.

Усовершенствована методика электронной микроскопии энтеровирусов. Научно обоснованы оптимальные способы электронно-микроскопического исследования и контрастирования поверхностных компонентов вирусов Коксаки В: обработка фосфорно-вольфрамовой или осмиевой кислотой, использование нативных, неконцентрированных препаратов. С целью выявления энтеровирусов в вируссодержащем материале с низким титром, разработан способ подготовки образцов для электронной микроскопии с использованием пленок-подложек из формвара, обработанных бентонитом, что создает возможность изучать морфологию вирусов в неконцентрированном состоянии, непосредственно после их репродукции.

На примере вирусов Коксаки В-6 установлено, что бентонитовые диссоцианты (Абент+ и Абент-) отличаются способностью к агрегации. Показано, что вариант Абент- агрегирует только при кислых рН, в отличие от варианта Абент+, у которого эти свойства проявляются при кислых, нейтральных и слабощелочных значениях рН. Высказано предположение, что выраженная способность к агрегации у варианта Абент+ связана с его способностью к ассоциации с клеточными компонентами.

Установлены различия в резистентности у диссоциантов вирусов Коксаки В после лиофилизации: более устойчивым оказался бентонитовый вариант Абент+. Обосновано эффективность использования лиофилизации энтеровирусов путем их предварительной сорбции на бентоните. Показано, что данный способ может быть использован для сохранения музейных штаммов энтеровирусов.

Ключевые слова: вирусы Коксаки В, диссоциация, поверхностные компоненты, электронная микроскопия, агрегация, нейтрализация, лиофилизация.

ANNOTATION

Bobir V.V. The superficial components of Coxsackie B viruses and their selection variants – A manuscript.

Dissertation for the candidate of medical sciences in specialty 03.00.06. – Virology. – O.O. Bogomolets National Medical University, Kyiv, 2006.

This scientific thesis is devoted to the investigation of the superficial components of Coxsackie B viruses' formation by means of the cell structures and to their influence on virions' biological properties determination.

The electric microscopic methods have demonstrated the cell components to remain on the Coxsackie B viruses' surface after the reproduction. These cell components increase the virions' resistance to physical, chemical and biological effects and in such a way contribute to their infectiosity maintenance. It has been proved that the ability to associate with the cells debris is typical only for enteroviruses with high aphinityto bentonite (Abent+ variant). The experiments have demonstrated the ability of percapsid components to be contrasted by 1% osmic acid, besides, the virions are released from them after the treatment by organic solvents; the latter confirms their lipid nature.

For the first time there has been demonstrated the differentiation of Coxsackie B viruses' disassociants by their aggregation ability and there has been found out the dependence of the viruses abovementioned properties on the pH medium. The methods of Coxsackie B viruses' freeze drying by means of their preliminary sorption on bentonite has been improved as well.

Key words: Coxsackie B viruses, disassociation, superficial components, electronic microscopy, neutralization, aggregation, freeze drying.


 
 

Цікаве

Загрузка...