WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Поверхневі компоненти вірусів коксакі в та їх селекціонованих варіантів (автореферат) - Реферат

Поверхневі компоненти вірусів коксакі в та їх селекціонованих варіантів (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

БОБИР ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 578.835.15:578.835.17: 578.24:578.52

Поверхневі компоненти вірусів коксакі в та їх селекціонованих варіантів

03.00.06 – вірусологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор,

академік НАН України,

член-кореспондент АМН України

Широбоков Володимир Павлович,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Дзюблик Ірина Володимирівна, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри вірусології;

доктор медичних наук, професор Бондаренко Валентина Іванівна, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України, провідний науковий співробітник лабораторії поліомієліту та інших ентеровірусних інфекцій.

Провідна установа

Вінницький Національний медичний університет імені М.І. Пирогова, кафедра мікробіології, вірусології та імунології, МОЗ України, м. Вінниця.

Захист відбудеться 18.05.2006 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.003.01 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057,м. Київ, пр. Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057,м. Київ, вул. Зоологічна, 1).

Автореферат розісланий 17.04.2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Войцеховський В.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Простота структурної організації, широка розповсюдженість на всіх континентах планети та висока стійкість у зовнішньому середовищі визначають особливе місце ентеровірусів у царстві Vira (Hendry E., 2004). Поліорганний тропізм та етіологічна або патогенетична причетність до виникнення цілої низки інфекційних захворювань і патологічних станів людини зумовлюють постійне зростання наукового та практичного інтересу дослідників до даної групи вірусів (Rose N.R., 2005).

Не зважаючи на вагомі успіхи щодо ерадикації поліомієліту, інші ентеровірусні інфекції, у тому числі й спричинені вірусами Коксакі В, продовжують відігравати значну роль в патології людини (Лидский П.В., Агол В.И., 2006). У зв'язку з цим, проводяться дослідження щодо поширення даних вірусів, в тому числі і на території України (Широбоков В.П., Копаниця Л.В. 2003). Інтенсивно вивчаються властивості вірусів Коксакі В, що лежить в основі удосконалення та розробки більш ефективних методів діагностики викликаних ними інфекцій. В даному аспекті особливо важливе значення має питання дисоціації вірусів за біологічними властивостями. Очевидно, цей природний феномен має не лише теоретичне, але й значне практичне значення як для медицини, так і для біології в цілому (Широбоков В.П., 2004).

Насьогодні існує чимало наукових праць, присвячених дослідженню феномену дисоціації вірусів Коксакі на бентонітові варіанти (Абент+ та Абент-). Доведено різницю дисоціантів за рядом фізико-хімічних ознак: плавучою щільністю в CsCl, чутливістю до 2 дезокси-d-глюкози і детергентів, диференціацією за ізоелектричними властивостями та іншими важливими ознаками. Встановлені деякі особливості геномів бентонітових варіантів та отримано моноклональні антитіла, що їх диференціюють. Разом з тим, природа самого феномену, основні механізми та перспективи його практичного використання залишаються ще не вивченими.

Внутрішньотипова диференціація за відношенням до сорбентів, органічних розчинників та детергентів свідчать про можливу різницю у будові поверхневих білків вірусів Коксакі. Протягом тривалого часу дискутується питання щодо можливості формування поверхневих компонентів у ентеровірусів за рахунок клітинних структур після повного завершення циклу репродукції(Smyth M.S., 2002). Необхідність дослідження поверхневих компонентів пов'язана перш за все з тим, що саме вони можуть впливати на вірусні рецептори, від яких в першу чергу залежить взаємодія вірусів з клітиною, наслідком якої є розвиток тієї чи іншої патології. Насьогодні існує невелика кількість наукових праць, присвячених дослідженню поверхні вірусів Коксакі В та їх дисоціантів.

У зв'язку з цим, дослідження поверхневих компонентів вірусів Коксакі є актуальною проблемою, яка має важливе наукове та практичне значення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана наукова робота виконувалась як фрагмент науково-дослідної роботи кафедри мікробіології, вірусології та імунології НМУ імені О.О. Богомольця "Ентеровіруси. Дисоціація: теоретичні аспекти, практичне значення. Циркуляція ентеровірусів у регіонах України. Роль в інфекційній патології людини. Удосконалення методів діагностики та профілактики ентеровірусних інфекцій", державний реєстраційний номер 0102 U 000200.

Мета і завдання дослідження. Мета: встановити можливість формування поверхневих компонентів у вірусів Коксакі В та їх дисоціантів за рахунок клітинних структур та з'ясувати їх вплив на біологічні властивості віріонів.

Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:

1. Визначити структурно-морфологічні особливості бентонітових варіантів вірусів Коксакі В.

2. З'ясувати можливість асоціації вірусів Коксакі В та їх бентонітових варіантів з клітинними компонентами.

3. Провести порівняльне дослідження впливу органічних розчинників на ступінь нейтралізації типоспецифічними діагностичними сироватками вірусів Коксакі В.

4. Дослідити динаміку інфекційності бентонітових варіантів вірусів Коксакі В в процесі збереження їх при різних температурних режимах та встановити можливий вплив на даний процес інших фізико-хімічних факторів.

5. З'ясувати вплив умов ліофілізації на збереження інфекційності вірусів Коксакі В.

Об'єкт дослідження: властивості вірусів Коксакі В та їх бентонітових варіантів, можливість їх асоціації з клітинними компонентами.

Предмет дослідження: віруси Коксакі В (1-6 серотипи), бентонітові варіанти вірусів, фактори, які впливають на ефективність ліофілізації вірусів Коксакі В, оптимізація методів електронної мікроскопії для вивчення вірусної поверхні.

Методи дослідження: вірусологічні – культивування вірусів у клітинних культурах та лабораторних тваринах; імунологічні – постановка реакції віруснейтралізації; електронно-мікроскопічні – оцінка способів концентрації, контрастування вірусів, дослідження їх морфологічних особливостей, виявлення змін після обробки органічними розчинниками та ін.; фізико-хімічні – порівняльне сублімаційне висушування вірусів Коксакі В та їх бентонітових варіантів; статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено порівняльний аналіз контрастерів, способів контрастування та концентрування ентеровірусів, визначено оптимальні методичні підходи щодо їх електронно-мікроскопічного дослідження.

Вперше, методом електронної мікроскопії, на поверхні вірусів Коксакі В з вираженим афінітетом до бентоніту (варіант Абент+) виявлено додаткові неструктуровані компоненти з різним діаметром (2-7-10 нм), які вкривають всю вірусну поверхню. Встановлено здатність даних об'єктів контрастуватися специфічними для ліпідів контрастерами. Виявлено звільнення вірусів від даних субстанцій після обробки ефіром, при центрифугуванні вірусовмісного матеріалу та після селекції ентеровірусів на бентонітові варіанти. Зроблено припущення, що виявлені поверхневі структури є залишками мембран зруйнованих хазяйських клітин.

Встановлено зниження резистентності вірусів Коксакі В після обробки органічним розчинниками. Доведено, що обробка ентеровірусів ефіром сприяє зростанню ступеня їх нейтралізації віруснейтралізуючими антитілами.


 
 

Цікаве

Загрузка...