WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Зміни мозку при дії нвч-поля (автореферат) - Реферат

Зміни мозку при дії нвч-поля (автореферат) - Реферат

Вперше створена концепція біологічної дії НВЧ-випромінювань на організм людини і тварини.

Практичне значення одержаних результатів. Виявлені аспекти механізмупатогенної дії НВЧ-поля можуть бути використані при розробці протекторівмікрохвильового опромінення, реабілітаціїосіб, які зазнали дії великих доз НВЧ-поля і терапевтичного втручання при лікуванні захворювань з порушеними процесами обміну (корекції метаболізму). Обгрунтовані поняття "доза", "доза – ефект", "доза – час –ефект", як критерії при оцінці безпеки дії НВЧ-випромінювань, використані Інститутом гігієни при розробці гігієнічних регламентацій знаходження людини в зоні НВЧ-поля і є основою уявлень про етіологію мікрохвильової хвороби. Результати вивчення патогенної дії НВЧ-поля є підгрунтям у вирішенні важливої медичної і народно-господарчої проблеми – збереження здоров'я населення шляхом регламентації розміщення джерел мікрохвильових випромінювань в населених пунктах, на виробництві і в побуті. Більш глибоке вивчення виявлених суперечливих механізмів пошкодження і компенсації, а також виразності відносин – лабільності ритму фізіологічної регенерації органоїдів клітини ічастоти та сили дії подразника, яким є НВЧ-поле, може суттєво доповнити новий напрямок – вчення про передуючу патологію, що має суттєве значення для подальшого розвитку медичної науки. Створена і апробована в роботі нова експериментальна модель одночасної реєстрації електричної активності різних утворень мозку і периферічного нерву, при здійсненні умовних рефлексів, сприяє більш глибокому і всебічному вивченню механізмів діяльності мозку в різних умовах життя організму. Одержані дані, разом з цим, є теоретичною основою для наступних експериментальних досліджень при вивченні взаємодії органів і систем організму з НВЧ-випромінюваннями.

Особистий внесокздобувача. Дисертація виконана за особистою ініціативою автора на підставі власних результатів, отриманих за період роботи в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ і Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМНУ. Ідея, вибір напрямку досліджень, як і розробка експериментальної моделі і методів, належать автору, який особисто провів патентний пошук, перші пошукові, а потім і основні дослідження при виконанні 4-х комплексних НДР, в яких особисто виконував окремі фрагменти досліджень, аналізував результати, літературу, готував наукові звіти, статті і доповіді, виступав на конференціях, з'їздах, симпозіумах. На підставі особистих досліджень підготував і опублікував монографію.

Апробація результатів дослідження. Наукові положення та результати досліджень за темою дисертації доповідалися та обговорювалися на наукових форумах республіканського, всесоюзного і міжнародного рівнів:Респ. наук.-техн. конф. по радіоелектроніці, присв. відкриттю радіо А.С. Поповим. Секція „Біофізичні закономірності", К., АН УРСР, 1970; ХХШ Всес. конф. по проблемам ВНД, г.Горький, 1972; IY Респ. конф. патофізіологів Української РСР, м.Ів.-Франківськ, 5-7 жовтня 1972; Всес.науч.-техн.конф. по СВЧ-энергетике, г.Саратов, 1975; Междун. конф. по охране окружающей среды, г.Брюссель, 5-12 апреля 1975; Другий з'їзд патологоанатомів Української РСР, м.Чернівці, 24-26 листопада 1976; 1Х Український з'їзд гігієністів і сан. лікарів, м.Донецьк, 26-28 травня 1976; Х з'їзд Українського фізіол. товариства, м.Одеса, 1977; Науч. конф. Регионального военного госпиталя „Dr. Carles J. Finlay'', г.Гавана, 29 декабря 1978; Науч. конф. Министерства Здравоохранения Кубы, г.Гавана, 19 января 1979; Науч. конф. преподавателей патологов стран Карибского бассейна, г.Пинар-де-Рио, 24 февраля 1979; Науч. конф. общества патологов Кубы, г.Гавана, 11 июля 1979; Х з'їзд гігієністів, м.Київ, 1981; Всес. конф. по адаптации человека в различных климатических и производственных условиях, г.Ашхабад, 8-10 декабря 1981; Всес. симп. „Биол. действие электромагнитных полей", г.Пущино, 1982; Наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвячена 175-річчю з дня народження І.М.Сєченова, м.Одеса, 2004, та інші.

Публікації. Основний зміст дисертації у вигляді монографії викладено у 36 наукових працях, одна з яких у вигляді монографії, 25 - у вигляді статей у фахових журналах, передбачених ВАК України (12 з них - самостійні), 4 статті в закордонних журналах, 11- у вигляді тез (8 з них – самостійні).

Структура і обсяг дисертації у вигляді монографії. Монографія виконана на 399 стор. і складається з передмови, вступу, 9-ти розділів власних досліджень, аналізу, теоретичного узагальнення і значущості одержаних результатів, висновків, резюме на російській, англійській і іспанській мовах, післямови автора, додатка А і покажчика літератури, який містить 268 найменувань (243 - вітчизняних авторів, 25 – іноземних). Робота ілюстрована 82 малюнками, 12 таблицями, 8 схемами. Обсяг 65 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ.

Матеріал і методидослідження. Досліди проведені на безпородних тваринах – самцях трьох видів: собаках (маса 10-12 кг), котах (маса 2-2,5кг), щурах (маса 180-200г) в гострому і хронічному експериментах. Загальна кількість використаних в експерименті тварин – 1576.Вивчали дію НВЧ-поля і залежність стану елементів тканин мозку, нервової системи і організму від інтенсивності поля, експозиції, тривалості дії цього фактору довкілля , та можливості адаптації. На собаках і котах вивчали вплив НВЧ-поля більш високої інтенсивності (400 і 100мВт/см2, з експозицією 1 і 4 години) при одноразовому опроміненні. На щурах - більш низької інтенсивності при багаторазовому опроміненні: ППМ – 1000, 500, 100, 50, 25, 10 мкВт/см2, експозиція 40хвилин, 3 рази в день, через 3-4 години, на протязі 4-х місяців. У дослідах на щурах, крім того, вивчали вплив НВЧ-випромінювань інтенсивністю 1000 і 500 мкВт/см2 при одноразовій їх дії (експозиція 7 і 3години для кожної інтенсивності), а також інтенсивності 5, 10, 15, 30, 50 мкВт/см2 (експозиція 6 або 3 години, по 10 сеансів, щодня для кожної інтенсивності) з наступною дією (через місяць відновного періоду) фізіологічного навантаження у вигляді екстремальних факторів (гіпоксичної гіпоксії і більш високих доз НВЧ-випромінювань).

Досліди проведені за допомогою комплекса адекватних клініко-фізіологічних, біохимічних та морфологічних методік, включаючи методи гістохімії, біохімії, електронної мікроскопії і клінічного аналізу.

Дослідження функцій проведено за допомогою клініко-фізіологічних методів реєстрації показників умовної і безумовної рефлекторної діяльності, електричної активності різних ділянок рефлекторної дуги аналізаторів мозку, поведінки, зовнішнього вигляду та клініки тварин, аналізів крові і сечі, неспеціфічних захисних реакцій (за окремими показниками морфогенезу лейкоцитів кісткового мозку).

Зміни структури визначали на гістологічних препаратах, виготовлених за допомогою різних методів гістологічної техніки, наведених у „Микроскопическая техника; под ред.Д.С.Саркисова, Ю.Л. Петровой – М.; Медицина, 1996. 544 с." для світлової і електронної мікроскопії, на яких з'ясовували стан архітектоніки і стан структури нервових елементів тканин головного і спинного мозку, тулуба, міокарда, стовбура сідничного нерву, окремих нервових волокон і терміналей, які інервують ці органи тварин. Використовували методи забарвлення зрізів тканин гематоксілін-еозіном, пікрофуксином за Ван-Гізоном, по Ніслю, застосовували імпрегнації осмієм і сріблом за методами Наута, Більшовського-Гросс, Кахаля і інш., в різні строки опромінення тварин та після нього на протязі 30-60 днів відновного періоду.

Порушення метаболізму визначали за результатами гістохімічних і біохімічних реакцій. На гістологічних препаратах, виготовлених за допомогою методів Браше, Фельгена і Ейнарсона, визначали вміст та динаміку синтезу нуклеїнових кислот (РНК, ДНК) в клітинах головного і спинного мозку, печінки, нирок, серця; на зрізах цих же органів, отриманих в кріостаті і забарвлених за методом Е. Пірс, визначали активність ферментів циклу Кребса і інш.: сукцинатдегідрогенази (СДГ), малатдегідрогенази (МДГ), лактатдегідрогенази (ЛДГ), глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г-6-ФДГ). Зрізи інкубували в термостаті в середовищі, яке вміщувало певний субстрат (сукцинат, малат, лактат, глюкозо-6-фосфат) і барвник Нітро-СТ (нітросіль тетрозолія). В гомогенатах тканини мозку і печінки визначали вміст глікогену, ферментів Г-6-ФДГ і фосфорілази, окислювальну та фосфорилюючу функції мітохондрій тканин мозку і печінки. Мітохондрії виділяли за методом диференційного центрифугування в середовищі, що містить 0,3 М сахарози і 0,01 М ЕДТА (рН=7,4). Швидкість поглинання кисню мітохондріями визначали із застосуванням полярографа за допомогою обертового електроду В.Я.Березовского і виражали в розрахунку на 1 мг білка мітохондрій. Вміст катехоламінів (адреналіну, норадреналіну, дофаміну, дофа) визначали флуорометриченим методом на апараті ЭФ-3МА с приставкою З.С.Кальцинсона і Е.М.Стабровского, активність і термостійкість фермента ацетілхолінестерази (АХЕ) - за методом Б.А.Ройтруб. Одержані результати обробляли статистично з використанням двомірного рангового критерію Вилкоксона (Манна-Уинти).


 
 

Цікаве

Загрузка...