WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Зміни мозку при дії нвч-поля (автореферат) - Реферат

Зміни мозку при дії нвч-поля (автореферат) - Реферат

1

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІЛОКРИНИЦЬКИЙВасиль Степанович

УДК 612.82 : 614.875 : 537.86

Зміни мозку придії нвч-поля

14.03.04 – патологічна фізіологія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Харків – 2006

Дисертацією є монографія.

Робота виконана в Інституті фізіологіі ім. О.О. Богомольця НАН України, Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України.

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор,

Гоженко Анатолій Іванович, заслужений діяч науки і техніки України, Одеський державний медичний

університет МОЗ України, завідувач кафедри

загальної та клінічної патофізіології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор ЗВЯГІНЦЕВА Тетяна Володимирівна, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач

кафедри фармакології та медичної рецептури;

доктор медичних наук, старший науковий співробітник ЗІНКЕВИЧ Ігорь Іванович, Донецький державний медичний університет МОЗ України, завідувач центральної науково-дослідної лабораторії;

доктор медичних наук, професор ГУЛЯР Сергій Олександрович, інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, завідувач лабораторії підводної фізіології.

Провідна установа: Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м.Київ.

Захист відбудеться "30." листопада об 11-00... год.

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському державному медичному університеті (61022, м. Харків-22, пр.Леніна, 4).

З дисертацією у вигляді монографії можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м. Харків,

пр. Лениіна, 4).

Автореферат розісланий ".24." жовтня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.мед.н., професор Терещенко А.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розвиток радіоелектронної техніки спричинив до появи електромагнітних генераторів надвисокої частоти (НВЧ), які широко використовуються людиною в різних галузях і сферах її діяльності. Застосування цих генераторів значно збільшило число осіб, які контактують з енергією НВЧ-випромінювань. За даними провідних гігієністів (А.М.Сердюк, 1977; М.Г.Шандала, Ю.Д.Думанский, Д.С.Иванов, 1990) у зонах з підвищеним електромагнітним фоном Землі і перевищенням в декілька разів гігієнічних нормативів проживає більша половина населення. За останні роки, у зв'язку з впровадженням радіотелефонного зв'язку за допомогою мобільних телефонів, електромагнітне забруднення навколишнього середовища стало важливою проблемою сучасної профілактичної медицини (Ю.Д.Думанский, А.М.Сердюк, Б.Е.Селезнев, 2003; О.В.Логвиненко, А.В.Глембоцька,

Ю.Д. Думанський та ін. 2004; В.Ю.Думанский, 2003, 2004).

Перебування людини в зоні НВЧ-випромінювань змінює її працездатність і загальний стан здоров'я. З'являються розлади діяльності нервової системи, які виявляються у вигляді неврологічних і психічних синдромів. Описана клініка нервово-психічних порушень, гострого і хронічного ураження людини НВЧ-випромінюваннями (И.Р.Петров (ред), 1970; Н.В.Тягин, 1971; И.Н.Горбач, 1982). Встановлено значне збільшення числа захворювань нервової системи і органів чуттів (Н.Г.Никитина, 2003, 2004). Проведені дослідження реакцій нервової системи на дію електромагнітного поля (ЕМП) різної частоти і параметрів, реакції нейроцитів кори мозку при дії НВЧ-випромінювань (Б.А.Насибуллин, 1995; Н.Н.Лебедева, 1998; В.В. Лешин, 1998). Виявлені біологічні ефекти електромагнітного поля, створеного стільниковим мобільним телефоном стандартів NMT–450 і GSM–900 (Л.А.Томашевская, И.С.Бездольная, Л.А.Андриенко и др. 2004; В.Ю.Думанский, 2004).

Разом з тим, системні багатогранові дослідження нервової системи при дії НВЧ-випромінювань не проводилися, а патогенетичні механізми порушень у мозку, викликані дією електромагнітних хвиль діапазону надвисоких частот, не з'ясовані.

Зв'язок роботиз науковими програмами, планами, темами.Дослідження виконані за особистою ініціативою і увійшли до програми 4-х планових НДР Інституту гігієни і медичної екологиї ім. О.М. Марзеєва АМН України, №№ держ. регістрації: 73066945, 7403135, 75031776, 77025439. Результати досліджень, у вигляді окремих глав, ввійшли до звітів Інституту гігієни і медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. Інв. №№ Б412094, Б578995, 02800637, Б381566.

Метаі задачі дослідження. З'ясувати механізми взаємодії нервової системи з електромагнітним полем надвисокої частоти (2375 МГц); визначити залежність стану здоров'я організму від сили, частоти та тривалості дії цього фактору на основі патофізіологічних, метаболічних та патоморфологічних змін мозку і нервової системи на різних рівнях їх організації; провести аналіз виявлених змін і створити концепцію біологічної дії НВЧ-випромінювань на організм людини і тварини.

Об'єкт дослідження: функція, структура і метаболізм мозку в умовах дії НВЧ-випромювань.

Предмет дослідження: порушення вищої нервової діяльності (ВНД) тварин опромінених НВЧ-полем та електричної активності центрів рефлекторної дуги аналізаторів мозку і периферічного нерву під час дії сенсорних подразників; порушення структури нейронів мозку, периферічних нервових стовбурів, їх волокон і терміналей; порушення тканинного дихання і енергетичного обміну нейронів мозку та стану здоров'я опромінених тварин за різних умов експерименту.

Методидослідження. В роботі були використані:

  1. Клініко-фізіологічні методи (спостереження за поведінкою тварин,

метод умовних рефлексів, метод ЕЕГ, метод клінічних аналізів).

  1. Методи морфофункціональної діагностики стану тканин

мозку за допомогою світлової і електронної мікроскопії в поєднанні з методами гістохімії і біохімії.

  1. Методи статистичної обробки результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше розкриті основні

механізми взаємодії організму з електромагнітними хвилями НВЧ-діапазону; з'ясована залежність стану тканин мозку, нервової системи і здоров'я особи від сили, частоти та тривалості дії цього фактору на організм; показана роль підкіркових центрів рефлекторної дуги аналізаторів у формуванні патології ВНД, що викликана дією НВЧ-випромінювань; виявлені причини і параметри порушень умовних рефлексів (зміни стійкості латентних періодів, порушення механізмів диференційного гальмування, частоти і ритму біопотенціалів). Встановлена причина появи патології безумовних рефлексів: порушення харчової поведінки, оборонної поведінки, емоцій, пам'яті, статевого потягу, що є науковим доказом об'єктивності скарг і клініки осіб, які піддавались дії НВЧ-випромінювань.

Вперше показано, що під впливом НВЧ-поля вихіднаелектрична

активність підкіркових центрів аналізаторів, що приймають участь у формуванні ВНД, змінюються неоднозначно: в одних центрах аналізаторів підкіркових ділянок вона підвищується, в інших - знижується, у третіх - залишається на рівні попередніх величин (за даними частоти ритму, амплітуди, паттернів, кореляції). Це свідчить про те, що підкіркові центри рефлекторної дуги різних аналізаторів мають не однакову чутливість до дії НВЧ-випромінювань. Зміни більш чітко виражені при дії звукових умовних подразників і здійсненні рухових актів, що свідчить про порушення кіркових центрів аналізаторів і координації їх дії при розвитку патологїї. Прослідкована динаміка фазної і протифазної кореляції електричної активності центрів підкіркових утворень мозку свідчить про „пошук" оптимальних пристосувальних реакцій в даних умовах і вказує на нестійкість фізіологічних і розвиток патологічних процесів, викликаних дією НВЧ-випромінювань.

В роботі вперше показано, що НВЧ-поле володіє пошкоджуючоюдією на білковімолекули і їх комплекси. Встановлено, що активність ферментів змінюється у зв'язку зі змінами структури і властивостей білків (на прикладі активності і термостійкості фермента АХЕ), що призводить до порушенняоновлення ферментів і їх функції, пов'язаних з тканинним диханням і передачею нервових імпульсів, і сприяє розвитку процесів дистрофії на рівні органоїдів і клітини в цілому. Показані порушення нейро-гліальних, ядерно-цитоплазматичних і внутрішньоядерних відносин, збільшення розмірів нейронів, зміни їх форми, інтенсивності забарвлення, поява вакуолей в клітині, руйнування контурів і клітини в цілому.

Вперше показано, що під впливом НВЧ-поля, раніше інших, дії опромінення піддаються секреторні, та нейрони, що утворюють вегетативні центри нейро-ендокринної і лімбічної систем мозку. Визначені порогові і надпорогові дози НВЧ-поля. Сформовано уявлення про особливості етіології НВЧ патології мозку, обгрунтовані поняття: "доза", "доза-ефект", "доза-час-ефект", "доза-кратність її повторення-ефект". Прослідкована динаміка дистрофічних перетворень нервових клітин з наступною загибеллю (лізіс), що в значній мірі обумовлює захворювання мозку і організму в цілому. Це дозволило висунути положення про експериментальну радіохвильову патологію, або "експериментальну мікрохвильову хворобу". Встановлені три періоди цієї патології, їх ознаки і провідні механізми патогенезу.


 
 

Цікаве

Загрузка...